Posts

Web OPAC Book Search

Book Title Author Name Publication Pub. Year
A History of Europe Fisher H A L London 1970
Idioms and Phrases Varma Kiran Dev Raj Varma 1966
Ancient India Mahajan V\. D Dev Raj Varma 1971
Standard Deok Dictionary Funk and Wagnalls Radaha Krishnan Pub 1971
Good English Varma Kiran Dev Raj Varma 1971
New History of Maratha G\.S\.Sardesai D. B. Dhavale 1971
Ready Reckoner Chaudhari J D Phonix Publication 1971
1001 International Proverbs Varma Kiran Dev Raj Varma 1971
Ancient Indian History Gokhale B K Mahendra Kumar 1971
AaQaUinak maraZI kavya paaZk vaa\. Ba thkal Pub. 1971
maraZI vyaakrNa damalao maaorao koSava damaoadr raghunath 1965
saugama Aqa-Saas\~a doSakr d\. ga\. Venus Publication 1972
suagama Aqa-Saas\~a dOSakr d \. ga Venus Publication 1972
ABaInava Aqa-Saas\~a kurulakr rtnaakr Maharashtra Rashtra Bhasha 1972
rajyaSaas\~aacao isadQaata maak NaIkr gaMgaaQar Gatagat Latur 1972
AaQaunaIk marazI vyaakrNa saknaIsa mahadova Gatagat Latur 1972
maQyayaUgaIna Baartaacaa [taIhasa doSamaUKa maa\. ma Gatagat Latur 1972
pa\/acaIna Baartaacaa [taIhasa gaayaQanaI r \. naa\. Vishvabharti Pub 1972
pa\/acaIna Baartaacaa [taIhasa Aacaaya- k \. A Vidya Pub 1972
AaQaUnaIk jagaacaa [taIhasa saIrsaIkr va ma Vidya Pub 1972
saUlaBa samaajaSaas\~a jaaoSaI vaI\. ko Vidya Pub 1972
paa\/caIna BaartaIya saMskRtaI dova pa\/Baakr Vidya Pub 1972
Amaoirko caa [itahasa doSapaaMDo sauQaakr Vidya Pub 1972
saaihtya maMjauYaa maraZvaaDa saaihtya pairYad Vidya Pub 1972
kavya maMjaIrI maraZvaaDa saaihtya pairYad Marathwada Sahitya Parishad 1972
ga\_ saugaMQa maraZvaaDa saaihtya pairYad Marathwada Sahitya Parishad 1972
A&aapana maraZvaaDa saaihtya pairYad Venus Publication 1972
mahanauBava ga\_ tauLpauLo Sa\. gaao Venus Publication 1972
Qaur va [tar kanaokr AnaMta Venus Publication 1972
vaaTcaala jaaoSaI ra\. BaI Mauj Pub 1972
maQyayaUgaIna Baarta koSa$Ivaar ko\. mau Maharashtra Pustakalay 1972
Comprehnsive Precis & Composition Alexander L G Longman 1969
English Grammar Patrick R Longman 1967
AaQaunaIk rajyaSaas\~a gaaoKalao Aar\.xema Venus Publication 1972
AvaaRcaIna jaga DaoLo naa\. ya Venus Publication 1972
rajyaSaas\~a k anao padmaak r Venus Publication 1972
BaartaIya rajyapaQdtaI gaaoKalao Aar\.xema Venus Publication 1972
naagarIk Saas\~a jaaoSaI paI\. la Vidya Pub 1972
Language Through Literature Central Institute of English Oxford University Press 1970
British and American Short Stories Thorney G C Longman 1970
Comprehnsive Precis & Composition Alexander L G Longman 1970
kavya maMjyauYaa vamaa- k\. laa Dnyanbhartri 1970
ga\_ ivaivaQaa ko lak r ka\. Sa Maharashtra Rashtra Bhasha 1970
inalaa pa\`omacaMd Saraswati Press 1970
lahraoM ko rajahMsa rako Sa maaohna Rajkamal Pub. 1970
saurja ka saatavaaM GaaoDa BaartaI Qama-vaIr Rajkamal Pub. 1970
ga\_ sauQaa gaupta madna gaaopaala Shree Book Centre 1970
ga\_ saugaMQa marazvaaDa saaihtya pairYad Marathwada Sahitya Parishad 1970
kxqaayaana \`\~aIpazI vaalmaIkI Shandshree Pratishthan 1970
vyavasaaya saMGaTnaocaI maulatatvao doSak r dttaa Ajay Pub. 1970
Business Organization and Management Shukla M C S. Chand 1968
Baartaacaa Aaiqa-k va vaaiNajya Baugaaola doSapaaMDo manaaohr S. Chand 1968
vyaapaarSaas\~aacaI rUparoYaa igarIQarI id\. ga Uday Pub. 1968
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao z@kr ko eca Venus Publication 1970
pa\`acaIna Baarta taaMbao va d Vidharbh Marathwada Company 1967
paustapaalana AaiNa vyaapaarI AMk gaiNata naaya ro pa Ajay Pub. 1970
saamaajaIk maanasaSaas\~a paMDIta r vaI Vidya Pub 1967
icaTNaIsaacaI kaya-paQdtaI igarIQarI id\. ga Uday Pub. 1970
saaMKyakIya maulatatvao doSakr d\. ga Ajay Pub. 1970
laaok pa\`Saasanaacao isaQdaMta k anao padmaak r Ajay Pub. 1970
Avaa-caIna yaUraopa koSa$Ivaar ko\. mau Vidya Pub 1970
Baartaacaa [itahasa kaolaarkr Sa\. gaao Anand Pub 1969
Avaa-caIna Baarta koSa$Ivaar ko\. mau Ajay Pub. 1970
{cca laoKaa k ma- doSak r d\. ga Ajay Pub. 1970
samaajaSaas\~aacaI maulatatvao maohMdLo yaSavaMta iEaQar Mhendale Pub 1970
saugama samaajaSaas\~a Baao[To {ttama Venus Publication 1971
samaajaSaas\~a kaLdatao sauQaa Joshi Brothers 1968
AaQauinak jagaacaa [itahasa isarIsakr vasaMta Venus Publication 1970
Aqa-Saas\~a gaaoKalao r\. ma Venus Publication 1970
Aqa-Saas\~a doSak r d\. ga Venus Publication 1970
Baartaacaa [itahasa kaolaarkr Sa\. gaao Anand Pub 1970
vaaTcaala jaaoSaI vaI\. ko Mauj Pub 1970
banagarvaaDI maaDgauLkr vyaMkToSa Mauj Pub 1970
pa\`acaIna Baartaacaa [itahasa gaayaQanaI r \. naa\. Narosa 1970
pa\`acaIna BaartaIya sMaskRtaI dova pa\/Baakr Narosa 1970
laGau naaTya gaaDgaIL ma\. ko Maharashtra Rashtra Bhasha 1970
saulaBa rajyaSaas\~a gagao\` sa ma\. Venus Publication 1970
Modern Constitution Mohan K\. Vidya Pub 1970
American Forigen Policy Dulles Elaernor Vidya Pub 1970
caar inavaDk rajyaGaTnaa paaotadar ko\. e\. Venus Publication 1970
paustapaalanaacaI maulatatvao paaotadar ko\. e\. Ajay Pub. 1968
vyaapaarSaas\~aacaI rUparoYaa igarIQarI id\. ga Uday Pub. 1967
Baartaacaa Aaiqa-k va vaaiNajya Baugaaola doSak r d\. ga Ajay Pub. 1967
ABaInava vaaiNajya paQdtaI Qamaa-paurIkr EaIk\`YNa Ajay Pub. 1967
Baartaacaa Aaiqa-k va vaaiNajya Baugaaola doSapaaMDo manaaohr Ajay Pub. 1967
kavya saumana gaaOD rajaoMd\` Ajay Pub. 1970
Baartaacaa Aaiqa-k va vaaiNajya Baugaaola drgaD eca\. esa Ajay Pub. 1970
Introduction of Economic Theory Sen Satendranath Jankinath Book 1965
saUlaBa samaajaSaas\~a Baa[To {ttama Venus Publication 1971
banagarvaaDI maaDgauLkr vyaMkToSa Mauj Pub 1971
ivacaar Salaaka maaTo Sa\. ma\. Continental Pub 1971
Living English Structure Allen Standard W Longman 1971
Life and Literature Gausden M W The Macmillan Co. 1972
naagarIk Saas\~a va BaartaIya rajyapaQdtaI gaaoKalao r\. ma Continental Pub 1971
A&aapa\~a gaaoKalao r\. ma Venus Publication 1969
laaok pa\`Saasana DaoLo naa\. ya Joshi Brothers 1960
laaok pa\`Saasana dSa-nakr Ajau-narava Uday Pub. 1960
Great Expectation Charles Dicken Oxford University Press 1968
lalaItaa caaOhana pa\`taapa Vidya Pub 1968
Baava laoNaI maaMDo pa\`Baakr Venus Publication 1971
ivacaar Salaaka maaTo Sa\. ma\. Continental Pub 1970
AQauinak vyavasaaya saMGaTna carDo Sa\. gaao Vidya Pub 1970
vyaapaarSaas\~aacaI maulatatvao vaOQa icaMtaamaNa Vidya Pub 1970
k ma- roKaa kaLo Bagavaana Vidya Pub 1970
saMko ta kaLo Bagavaana Vidya Pub 1970
saMta janamaIya naagaa kaLo Bagavaana Vidya Pub 1970
pa\`acaIna BaartaIya saMsk\` taI dova pa\`Baakr Venus Publication 1971
saugama samaajaSaas\~a Baa[To {ttama Venus Publication 1971
Language Through Literature Central Institute of English Oxford University Press 1969
pa\`aqamaIk paustapaalana va vaaNaIjya AaMk gaaNIta igarIQaarI id\. ga Uday Pub. 1968
paustapaalana AaiNa vyaapaarI AMk gaiNata naaqa ro\.pa Ajay Pub. 1970
paustapaalanaacaI maulatatvao doOSakr d \. ga Ajay Pub. 1970
Baartaacaa AaqIIk va vaaiNajya Baugaaola doOSakr d \. ga Ajay Pub. 1971
saugama vyaapaar paQdtaI doOSakr d \. ga Ajay Pub. 1971
AaqaSaas\~aacaI maulattavao doOSapaaMDo ma\. { Ajay Pub. 1971
vyaavasaaya saMGaTnao caI maulattavao doOSakr d \. ga Ajay Pub. 1971
{cca laoKaa k ma- doOSakr d \. ga Ajay Pub. 1971
saaihtya maMjauYaa marazvaaDa saaihtya pairYad Marathwada Sahitya Parishad 1970
samaajaSaas\~a kaLdatao sauQaa Joshi Brothers 1969
lalaItaa caaOhana pa\`taapasaIMH grynima 1969
ihdI rcanaa AaOr pa\`yaaoga Aga\`vaala SaSaI sneh Pub 1971
Life and Literature Gausden M W Oxford University Press 1971
Great Expectation Charles Dicken Oxford University Press 1971
Aqa-Saas\~a razI Bharat Mudrak Pub 1971
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao KaoDk r sauroSa Gatagat Latur 1971
ABaInava vaaiNajya paQdtaI Qamaa-paurIkr EaIkRYNa Gatagat Latur 1971
kavya saumana gaaOD rajaoMd\` Gatagat Latur 1971
naagarIk Saas\~a va BaartaIya pa\`SaasanaxpaQdtaI maak NaIkr gaMgaaQar Gatagat Latur 1971
rajyaSaas\~aacao isadQaMata maak NaIkr gaMgaaQar Gatagat Latur 1971
maaogala marazo Acaaya- va@kanaI Gatagat Latur 1971
AaQauinak yaugaacaI isqatyaMtaro zaosar hrIhr Bharat Mudrak Pub 1972
inavaDk idvaakr kRYNa KaaMDokr iva\. sa Joshi Brothers 1972
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao z@k r ko\. eca Joshi Brothers 1971
C\~apataI manamaaohna Suras Granthmala 1971
sama\`aT ASaaok Saha vaalacaMd Suras Granthmala 1971
MmaQyaakalaIna kavya saMgaRh koMdRIya ihndI saMsqaana kindiriya hindi sanstan 1970
mandaiknaI Samaa- laXmaIivaQaI kailas pustak sadan 1970
inabaMQa gaucC maharaYT\` raYT\`BaaYaa saBaa ramprashad adev 1971
inabaMQa maalaa EaIvaastava iSavapa\`saad jabalpur prakashan 1971
maora pa\`Naama varmaa- pa\. la Ramprsad and Sons 1970
mauhro ko baad kala jaI k Ramprsad and Sons 1970
kavya pa\`sauna itavaarI dovaoMd\` Ramprsad and Sons 1970
maQau klaSa paaTIla ra va Ramprsad and Sons 1970
maQau saMcaya baala kRYNarava Ramprsad and Sons 1970
bahurupaI inabaMQa banahrI EaI\. naa Ramprsad and Sons 1970
gaV saMklana \~aIpaazI k\. paa Ramprsad and Sons 1970
jyaaotaI pauMja Aga\`vaala sauinataa Ramprsad and Sons 1970
ivacaar Qaara inarMtar ga\. Baa Ramprsad and Sons 1970
AnagaD maaotaI gaaDgaIL na\.vaI Ramprsad and Sons 1970
marazI gaV gaaOrva paaMjanakr rupaa Ramprsad and Sons 1970
inabaMQa sava-sva DaMgao ramadasa Ramprsad and Sons 1970
Asao haotao gaaMQaIjaI rava yau\. Aar Ramprsad and Sons 1970
Six studies in American Literature Rao V D Marathwada Uviversity 1970
Nobel Men and Manners Shivastav A P Marathwada Uviversity 1970
The Mill on the Floss George eliot Marathwada Uviversity 1970
Short Biographies Mukherji K P Marathwada Uviversity 1970
Leaders of Modern Thoughts Coats G B Marathwada Uviversity 1970
Let the People Think Rursel Betrand Marathwada University Library 1970
They found new World Mishra N K Marathwada University Library 1970
Out Standing Short Stories Thornely G C Marathwada University Library 1970
A Time of Think Dustoor P E Marathwada University Library 1970
An Invetation to Poetry Bhalla M M Marathwada University Library 1970
Prose with Purpose Swaminathan K Marathwada University Library 1970
Lost Horzer Hilton James Marathwada University Library 1970
The Poet Speak Thomson Dany Marathwada University Library 1970
College Prose Mody C Marathwada University Library 1970
paainapata manamaaohna Suras Granthmala 1971
paoSavao savaa[- maaQavarava manamaaohna Suras Granthmala 1971
maaga vaLuna Baavao pau\. Baa\. Suras Granthmala 1970
kaM maaogara fulaonaa taamanao pa\`Baakr Suras Granthmala 1970
laagao baaMQao kiNa-k maQau Suras Granthmala 1970
ihvaaT AgastaacaI doSapaaMDo ilalaa Suras Granthmala 1970
[qao fulaanaa marna janmataa Baaosalao d\. taa\. Suras Granthmala 1970
BaavaINa maIraSaI rvaIkaMta Suras Granthmala 1970
BaOrvaI varorkr Baa\. vaI Suras Granthmala 1970
paIL baaokIla\. vaI\. vaI Suras Granthmala 1970
dovadasa AaiNa baIMDucao baaL caTaopaaQyaaya SardcaMd\` Suras Granthmala 1970
taDIpaar Karata SaMkrrava Suras Granthmala 1970
saaqa-k gaaogaTo SakuMtalaa Suras Granthmala 1970
laala Aaoz inaLo DaoLo baaokIla\. vaI\. vaI Suras Granthmala 1970
paOlataIr AnaMta manaaohr Suras Granthmala 1970
raGaoa BararI manamaaohna Suras Granthmala 1970
kuLvaaDI Samaa- sauroSa Suras Granthmala 1970
sarpaMca paaTIla SaMkr KaMDU Suras Granthmala 1970
kaoraMTI saanao gaurujaI Suras Granthmala 1970
vaRXavalaI Aamha ilamayao saulaaocanaa Venus Publication 1970
naaTya saugaMQa ivaharI kavya Venus Publication 1970
maharaYT\` gaaqaa kulak NaI- kR paa Venus Publication 1970
Qama- pa\`itaYza doSapaaMDo A\. naa Venus Publication 1970
jaIvana BaaYya doSapaaMDo ivamalaa Suras Granthmala 1970
AQauro maaJao svapna rahIlao A\~ao maQaukr Suras Granthmala 1970
pataI patnaI saumaorjaI paI Suras Granthmala 1970
naotaajaI paalakr naaya maaQava Suras Granthmala 1970
vaadL fDko naa\. saI Suras Granthmala 1970
kaoMdNa zaokL ga la\. Suras Granthmala 1970
C\~apataI SaahU manamaaohna Suras Granthmala 1970
Salya kanaoTkr vasaMta Suras Granthmala 1970
kacaocaa caMd\` Karo sauroSa Suras Granthmala 1970
Baaovara taaorDmala maQaukr Suras Granthmala 1970
vaogaL vhayacaya malaa kaolhaTkr baaL Suras Granthmala 1970
isamao varuna parta jaa kaolhaTkr baaL Suras Granthmala 1970
Da-\. kOlaasa dovarukr ivanaayak Suras Granthmala 1970
rtna kMkNa baapaT na ga Suras Granthmala 1970
taIna pa\`hsanao AapaTo hirnaarayana Suras Granthmala 1970
gaaoYTI rupao ivanaaobaa saanao gaurujaI Suras Granthmala 1970
maRgaa jaIna kulak NaI- baLvaMta Suras Granthmala 1970
ABayaa kakoaDkr caMd\`kaMta Suras Granthmala 1970
iTTvaIcaa fora Karata SaMkrrava Suras Granthmala 1970
BaatauklaI vaalavalakr saI\. ma Suras Granthmala 1970
C\~apataI saMBaajaI manamaaohna Suras Granthmala 1970
rupa nagarcaI rajaknyaa AapaTo hirnaarayana Suras Granthmala 1970
maMgalaa saazo AannaaBaa{ Suras Granthmala 1970
AavaDI saazo AannaaBaa{ Suras Granthmala 1970
SanaIvaar vaaDa Saha vaalacaMd Suras Granthmala 1970
maastar saazo AannaaBaa{ Suras Granthmala 1970
{Qdar fDko naa\. saI Suras Granthmala 1970
laaDkyaa laokI kulak NaI- paMDIta Suras Granthmala 1970
kulaabyaacaI daMDI fDko naa\. saI Suras Granthmala 1970
savaa[ maaQava maRtyaU sahs\~abauQdo Sa\. naa Suras Granthmala 1970
AaparajaIta caMd\`kaMta maaDavaaolakr Suras Granthmala 1970
AaklapaIlaa vaOOQa vasaMta Saa Suras Granthmala 1970
gaa\`maINa k qaa Baaosalao ma\. Baa Suras Granthmala 1970
ko vaL svarajyasaazI AapaTo hirnaarayana Suras Granthmala 1970
sauya- ga\`HNa AapaTo hirnaarayana Suras Granthmala 1970
daooooolata baaDko naa\. saI Suras Granthmala 1970
AanaMd vHYaa-koSamauKajaI- Suras Granthmala 1970
yaoqao jaIQa saMpatao SaoLko {Qdva\.ja Suras Granthmala 1970
ivajaya gaaDgaaoL isaMQau Suras Granthmala 1970
Aao\.maoro Aapanao BaartaI dtta Suras Granthmala 1970
igataaMjalaI Tagaaor rivaMd\` Suras Granthmala 1970
jaolaaoMsao frar imalaaocana Suras Granthmala 1970
AaMQaIyaa SaaoKar Suras Granthmala 1970
ivaYaaknyaa iSavaanaI Suras Granthmala 1970
mahana vyaktaIyaaMkI Jalak ivaraja ema\.e Suras Granthmala 1970
naarI Aaor jalana fogaDo pa\`kaSaa Suras Granthmala 1970
Rules If games and sports y\.m\.c\.a\.pub Suras Granthmala 1970
vao Aamar k\`aMtaI karI gaupta jagaMnaaqa Suras Granthmala 1970
naayaIka gaupta jagaMnaaqa Suras Granthmala 1970
yaSaacaI vaaTcaala qattao yadunaaqa Suras Granthmala 1970
taIna maulao saanao gaurujaI Suras Granthmala 1970
maoGaduta paTvaQa-na vasaMta Suras Granthmala 1970
&aanagaMgaa naa[k ko\. ema Suras Granthmala 1970
naaOka DubaI kulak NaI- vaI\. ema Suras Granthmala 1970
[Md\`ayanaI manamaaohna Suras Granthmala 1970
caMd\`Baagaa manamaaohna Suras Granthmala 1970
kstaurI maRga kulak NaI- nao\.caI Suras Granthmala 1970
inarMjana fDko naa\. saI Suras Granthmala 1970
[Saara fDko naa\. saI Suras Granthmala 1970
AaSaa fDko naa\. saI Suras Granthmala 1970
BartaI caI laaT fDko naa\. saI Suras Granthmala 1971
{nmaada fDko naa\. saI Suras Granthmala 1971
AaMjalaI fDko naa\. saI Suras Granthmala 1971
fTkr fulaJaDIyaM Aaga\`\`vaala naraottama dasa Suras Granthmala 1971
Sautar mauga- AggaIHao\~aI &aanadova Suras Granthmala 1971
maQya kalaIna kavyaa saMga\`h koMdRIya ihndI saMsqaana Suras Granthmala 1971
laQaunaaTya ma\. ra\. saBaa Suras Granthmala 1971
AmaorIkocyaa saMGarajyaacaa [itahasa gaaoro\.naa ga Suras Granthmala 1971
saamajaSaas\~a saMgavao ivalaasa Suras Granthmala 1971
maQyayaUgaIna Baarta koSa$Ivar ko\. mau Suras Granthmala 1971
{cca laoKaa k ma- jaaoSaI vaI\. esa Suras Granthmala 1971
marazI vaaMDmayaacaa [itahasa jaaoSaI pa\`\.na Suras Granthmala 1971
samaajaSaas\~aacaI maulatatvao maohMdLo yaSavaMta EaIQar\` Suras Granthmala 1971
Baartaacaa [itahasa koalaarkr Sa\.gaao Suras Granthmala 1971
saugama saamaaijak maanasaSaas\~a kavaLo EaI\.r bhad rao 1972
gaarIMbaIcaa baapaU paoMDsao EaI\.naa Mauj Pub 1972
rupa vaoQa kuruMdkr narhr Mauj Pub 1972
marazI inabaMMQaacaI vaaTcaala tauLpauLo Sa\.gaao Mauj Pub 1972
yaugaaMta kvao\` [ravataI Mauj Pub 1972
&aanaoSvarItaIla saaOMdya-ivaSva taLvaLkr gaaopaInaaqa Mauj Pub 1972
JauMja [naamadar naa\.sa Mauj Pub 1972
kuLavyaacaI daMDI fDko naa\.saa Mauj Pub 1972
maharaYT\` saaOdamanaI sardosaa[ maayaa Mauj Pub 1972
maZ-okracaI saaOMdya- iBamaasaa paaQyao p\`aBaakar Mauj Pub 1972
huMdko Aa\~ao p\`alhad koSava Mauj Pub 1972
dRYTI AaiNa dRYTIkaona kulak NaI- vaa\. la Mauj Pub 1970
manaa vaogaLa [naamadar naa\.sa Mauj Pub 1970
&aanaoSvarItaIla saaOMdya-ivaSva vaaLIMbao ramacaMdR Mauj Pub 1970
gaNagaaota doSapaaMDo pau\. la Mauj Pub 1970
k Ho-cao paaNaI Aa\~ao pa\`lhad koSava Mauj Pub 1970
vyaasapava- dugaa- Baagavata Mauj Pub 1970
maaJaI janmazopa saavarkr ivanaayak damaoadr Mauj Pub 1970
{lka KaaMDokr iva\. sa Mauj Pub 1970
k\`aOca vaQa KaaMDokr iva\. sa Mauj Pub 1970
yayaataI KaaMDokr iva\. sa Mauj Pub 1970
&aanaoSvarItaIla AmaRtakNa iSaKaro da\. na Mauj Pub 1970
saMskRtaI saugaMQa jaaoSaI va\. Saa\. Mauj Pub 1970
AmaRtavaola KaaMDokr iva\. sa Mauj Pub 1970
kavya pa\`kaSa jaaoga ra\. SaI Mauj Pub 1970
AanaMdI gaaopaala jaaoSaI Sa\. ja Mauj Pub 1970
saaihtya gaaOrva doSapaaMDo yaSavaMta Mauj Pub 1970
Jaopa [naamadar naa\.sa Mauj Pub 1970
AaQauinak vaaDMmayaacaa [itahasa doSapaaMDo A\. naa Mauj Pub 1970
maRtyUaMjaya saavaMta iSavaajaI Mauj Pub 1970
baavanakSaI fDko naa\. saI Mauj Pub 1970
taujao Aaho taujapaaSaI doSapaaMDo pau\. la Mauj Pub 1970
iBaMgarI daMDokr maalataI Mauj Pub 1970
paOsa Baagavata dugaI- Mauj Pub 1970
SaaMtataa kaoT- caalau Aaho ToMDulakr ivajaya Mauj Pub 1970
ivacaJanaa jaaoga ra\. SaI Mauj Pub 1970
paOMJana AdvaMta ma\.naa Mauj Pub 1970
AaSaI paaKaro yaotaI taoMDulakr ivajaya Mauj Pub 1970
baTaTyaacaI caaL doSapaaMDo pau\. la Mauj Pub 1970
gatapa\`saad AadvaMta ma\.naa Mauj Pub 1970
laaokmaanya iTLk vyaktaI AaiNa kaya- pa\`dana ga\.pa\` Mauj Pub 1970
saanao gaurujaIcao jaIvana pa\`saMga gaaoMQaLokr pa\`BaU Mauj Pub 1970
maharaYT\` dSa-na daDMokr gaao\.naI Mauj Pub 1970
vaaDMmayaIna rsvaad kulakNaI- BaImarava Mauj Pub 1970
Aacaaya- Aalao ivaivaQa dSa-na kulakNaI- kR\. paaM Mauj Pub 1970
kaovaLI {nho taoMDulakr ivajaya Mauj Pub 1970
paacaaoLa baaoraDo ra\. Sa Mauj Pub 1970
EaImaanayaaogaI rMjaIta dosaa[- Mauj Pub 1970
ivaSvaBauYana baabaasaahoba AaMbaoDkr maanasa AaiNa tatvaivacaar ikr QaMnajaya Continental Pub 1972
AaQauinak Aaqa-Saas\~aacao mauLtatvao gaaoKalao ra\. ma Continental Pub 1971
padvaI pauva- Aaqa-Saas\~a gaaoKalao ra\. ma Continental Pub 1971
AaQauinak rajyaSaas\~a gaaoKalao ra\. ma Continental Pub 1972
Aqa-Saas\~aacaI mauLtatvao zkkr ko\. ca si jamanadas and kanmpani 1972
padvaI pauva- Aaqa-Saas\~a zkkr ko\. ca si jamanadas and kanmpani 1972
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao zkkr ko\. ca si jamanadas and kanmpani 1972
AQauinak vyavasaaya saMGaTna saraf maaohna Ravil Pub. 1971
vyavasaaya saMGaTna idiXata ema\. saI\. Vaishali Pub 1970
AiBanava BaU iva&aana idiXata ema\. saI\. Vaishali Pub 1970
vyaapaarSaas\~a paircaya isanha Ravil Pub. 1970
Saasana saMsqaocaI maulatatvao va rajyaGaTnaa mauLo pa\`\. ga\. Vidya Pub 1969
pa\`ayaaogaIk {cca laoKaakma- saaonaI Aar\. saI Vidya Pub 1970
paustapaalana AaiNa {cca laoKaakma- {rvaLkr e\. eca Vidya Pub 1970
rajyaSaas\~a kaNao padmaakr Vidya Pub 1970
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao doSamaUKa pa\`Baakr Vidya Pub 1970
vaaiNajya pa\~avyavahar doSamaUKa pa\`Baakr Vidya Pub 1970
saubaaoQa Aqa-Saas\~a mauMjao Baa\. h\. Vidya Pub 1970
AiBanava Aqa-Saas\~a kurlakr rtnaakr paurYaaottama Maharashtra Rashtra Bhasha 1970
pa\`acaIna Baartaacaa [itahasa rava vasaMta idnaanaaqa Vidya Pub 1970
{cca laoKaa k ma- jaOna vhI\. esa Vidya Pub 1970
vyaapaaracaI maulatatvao carDo Sa\. gaao Vidya Pub 1970
marazI vaaD\:mayaacaa [itahasa carDo Sa\. gaao Vidya Pub 1970
History of English Literature Hudson William B I Publication 1970
Modern Economic Theory Dewelt K K S. Chand 1972
A HIstory of Political Theory Dunning William Central Book Depo. 1972
American Democracy Dunning William Oxford University Press 1970
A HIstory of Political Theory Dunning William Central Book Depo. 1968
Principles of Economics Sundaram K P M Ratan Pub 1971
Fifteen Poems The Engllish Library Oxford University Press 1971
Ancient India Gokhale B G Asia Publishing House 1971
Advanced Learner Dictionary Hornry A S Oxford University Press 1970
AaQaunaIk rajyaSaas\~a gaaoKalao ra\. ma Continental Pub 1970
Maharashtra 1970 Govt\. of Maharashtra Govt. of Maharashtra 1971
ipaMjara Baavao pau\. Baa\. Vidya Pub 1970
pa\`acaIna Baartaacaa saMasakR taIk [itahasa gaayaQanaI rahurk r Continental Pub 1970
samaajaSaas\~aacaI maulatatvao maohMdLo yaSavaMta Ea\`IQar Mhendale Pub 1970
naagarIk Saas\~a va BaartaIya rajya paQdtaI gaaoKalao Aar\.xema Continental Pub 1971
Baartaacaa AaqaI-k va vaaNaIjyaa Baugaaola maalaSao nya\. ica siti bookas stol 1970
AaBaInava vaaNaIjya paQdtaI Qama-paurIkr Ea\`IkR YNaa Gatagat Latur 1972
Baartaacaa saulaBa AaqaI-k vaaiNajya Baugaaola drgaD sa\.h aurangabad publisher 1968
vyaapaarSaas\~aacaI maULtatvao AaiNa vyavasaaya paQdtaI vaOQa ica\.ga Vidya Pub 1970
rajyaSaas\~a AaiNa SaasanasaMsqaa iSarSaIkr vasaMta maMjaunaaqa pune univercity 1970
AaQauinak vyaapaar paQdtaI va pa\~a vyavahar doSamauKa pa\`Baakr Vidya Pub 1969
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao doSamaUKa pa\`Baakr Vidya Pub 1969
{cca laoKaa k ma- jaOna vhI\. esa Vidya Pub 1969
paustapaalana AaiNa {cca laoKaakmaa-caI maulatatvao {KaLkr e\.esa Vidya Pub 1970
ABaInava Aqa-Saas\~a vanamaalaI\,jaajau\,kva- Vidya Pub 1971
vyaapaaracaI maulatatvao carDo Ea\`I\. gaao Vidya Pub 1970
naagairk Saas\~a va BaartaacaI Saasana saMsqaa saaohna Ea\`I\.pa Vidya Pub 1969
vyaapaaracaI maulatatvao sarDo Ea\`I\.gaao Vidya Pub 1969
saubaaoQa paustapaalana gagao- Ba\.naao Vidya Pub 1971
Baartaacaa saMvaOQaainak [itahasa jaaoSaI pa\.la Vidya Pub 1971
vyaapaarSaas\~aacaI ruparoYaa sarDo Ea\`I\.gaao Vidya Pub 1971
maraziage and family in india kapadia\.k\.m Oxford University Press 1968
Baartaacaa Aaiqa-k va vaaiNajya Baugaaola doSapaaMDo manaaohr {ttamarava vinus pub 1970
AaQauiNak yaugaacaI sqaItyaMtaro zaosar hrIhr Maharashtra Rashtra Bhasha 1970
ihnMdI saaihtya ka [itahasa Sauklaa ramacaMd\` nagaripracharin sabha 1970
ihMndI roKaa ica\~a isaMh kRpaa SaMkr Vinod Pustak Mandir 1967
Ba\`margaIta AaOr saur dovaoMd\`kumaar Grantham 1967
ihndI naaTk AaoJaa dSarqa Rajkamal Pub. 1970
kbaIr ga\`MqaalaI raya jayacaMd\` Rigal Book 1968
baIharI satasa[- gaupta gaNapataI caMd\` Rigal Book 1966
Question Paper of Marathwada University Marathwada University Marathwada Uviversity 1970
National Integration Ministry of Education Ministry of Education 1971
irpaaoT- 1971\, 1972 iSaXaa taqaa samaajaklyaana maM\~aalaya Ministry of Education 1971
irpaaoT- 1971\, 1972 iSaXaa taqaa samaajaklyaana maM\\~aalaya Ministry of Education 1972
Language Policy and Programme Ministry of Education Ministry of Education 1970
ga\`amaINa {cca iSaXaa saimataI kI irpaaoT- iSaXaa AaOr samaajaklyaaNa Ministry of Education 1970
Aqa-Saas\~a paircaya gaaoKalao ra\. ma Continental Pub 1971
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao gaaoKalao ra\. ma Continental Pub 1971
SataUr mauga- AgnaIhao\~aI &aanadova Bhartiya Dnyanpeeth Pub 1972
inama-laa pa\`omacaMd vinus pub 1972
saaopaana dovaI saaopaanadovaI caaOQarI vinus pub 1972
yauQdacaa saavalyaa maaDgauLkr ga\. id\. vinus pub 1961
kLavao laaoBa Asaavaa ilamayao A\. h vinus pub 1962
taaotayaacao baMD koLkr na iva\. Continental Pub 1962
hasya ivanaaod imamaaMsaa koLkr na iva\. Continental Pub 1958
&aanaoSvar vaaDMmaya faTk na\. r Mauj Pub 1952
AadSa- marazI SabdkaoSa jaaoSaI pa\.la Vidharbh Marathwada Company 1970
AsmaItaa maharaYT\`acaI kulakNaI- BaImarava Maratha Mandir 1970
inaLyaa izNagyaa kanaokr AnaMta Saroj Pub 1965
saaihtya samasyaa maaDgauLkr ga\. id\. Saroj Pub 1972
jaaoigayaa maaDgauLkr ga\. id\. Kulkarni Granthaagar 1972
AaQauinak rajyaSaas\~a gaaoKalao ra\. ma Continental Pub 1970
naagairk Saas\~a va BaartaIya rajyapaQdtaI gaaoKalao ra\. ma Continental Pub 1971
Language Teaching Lado Robort Tata Mcgraw Hill 1964
Literary Criticism Wimsalt William Oxford University Press 1970
Europ and the Modern World Donald Lach Oxford University Press 1970
padmaavata saar naarMga [Md\`caMd\` Hindi Bhavan 1968
ihndI inabaMQa laoKana ivaraja ema\.e Rajkamal Pub. 1968
pa\`itanaIQaI kivataa Aga\`vaala pa\. d\. Rajkamal Pub. 1968
ihndI {panyaasa ka [itahasa TMDna pa\`taapanaarayaNa Vivek Pub 1967
AvaiQakaoSa ramaaJaa idnaoSa Hindi Bhavan 1967
ihMndI saaihtyakaoSa vamaa- rGauvaMSa Dnyanmandal Pub 1968
nayaI kivataa ivaSvaMBar maanava Lokbharti Pub 1968
AQauinak ihMdI kivataa nagaoMd\` National Pub 1966
ihMdI k hanaI kI rcanaa pa\`ik\` yaa EaIvaastava parmaanaMd granthm 1972
saur AaOr {nak a saaihtya Samaa- hrvaMSa laala Bharat prakashan 1972
pa\`saad kI kavya pa\`vaRttaI isaMh kamaoSvar pa\`saad Anusandhan prakashan 1966
taulasaIdasa gaupta maataa pa\`saad Hindi parishad prakashan 1972
k baIr ga\`nqaavalaI gaaoivaMd ilagaunaayata pauSpaQaalaisaMh Ashok prakashan 1972
padmaavata(maula AaOr saMijavanaI vyaaKyaa) vaasaudova SarNa Aga\`vaala Sahitya sadan 1972
ihndI ekaMk I k I iSalpaivaQaI k a ivak asa Da\.saIQdnaaqa ku maar Grantham 1972
naarI ka mana ivaSvaMBar Vora and kampani 1972
panaGaT saudSa-na Vora and kampani 1970
Ea\`I cak\`Qar svaamaI maaTo ma\. Ea\`I Vora and kampani 1970
iTLkaMcao jaIvanadSa-na BaT ra\. sa Vora and kampani 1970
gaaMQaIjaIcao jaIvanadSa-na Qamaa-iQakarI Vora and kampani 1970
ArivaMdacao jaIvanadSa-na krMdIkr naa\. sa\. Vora and kampani 1970
Ea\`IramakRYNa damalao vaa\. pau Vora and kampani 1970
saavarkraMcao jaIvanadSa-na BaT ra\. sa Vora and kampani 1970
mahaBaarta krMdIkr ja\. sa Vora and kampani 1970
Ea\`Imata Baagavata Aakaolakr ga iva Vora and kampani 1970
marazI SaoksapaIAr dova la ga Vora and kampani 1970
marazI Asao AamaucaI maayabaaolaI doSapaaMDo ASaaok Vora and kampani 1970
laaokSaahIcaa Aaonaamaa honrI baI\. Vora and kampani 1972
{darmatavaadI laaokSaahI vyaMkToSa Vora and kampani 1972
AmaoirkocaI laaoksattaak AQa-vyavasQaa dabako ma\. Saa Vora and kampani 1972
Amaoirkna rajyapaQdtaI dabako ma\. Saa Vora and kampani 1972
Amaoirkna rajyapaQdtaI taLlaLkr gaaoivaMd Vora and kampani 1972
Amaoirkocao parraYT\` QaaorNa iSaKaro maa pa Vora and kampani 1968
Amaoirkocao raYT\`QyaXa pad jaaonsana Vora and kampani 1968
AmaoirkocaI rajakIya paQdtaI laovhI Vora and kampani 1965
Amaoirkocao savaao-cca nyaayaalaya jaa^nsana Vora and comp. 1966
Amaoirkocao saMyaukta saMsqaanao jaa^nasana jaora^lD Vora and comp. 1966
vha[T ha{sa maQaIla inaNa-ya paQdtaI jaa^nasana Vora and comp. 1966
vyaapaar Saas\~aacaa ivacaar jaaoSaI iva A Vora and comp. 1966
klaa vaMtaacaI Sabd icannao rogao iD iD Vora and comp. 1966
BaartadSa-na kalaolakr kaka Vora and comp. 1966
BaartadSa-na (ijavanaacaa kayaaotsaga-) kalaolakr kaka Vora and comp. 1966
ANa-vaacao AmaM\~aNa kalaolakr kaka Vora and comp. 1968
inasagaa-cao hasya kalaolakr kaka Vora and comp. 1970
bargad \~aIvaodI kaSaInaaqa Vora and comp. 1961
baolaaBaumaI gaupta ivahar rMjana Vora and comp. 1961
klaMiknaI klaavaMtaI gaupta ivahar rMjana Vora and comp. 1968
ekbauMd ekjala laXmaInaarayaNa laala Vora and comp. 1964
patavaar AaoMkarnaaqa idnakr Vora and comp. 1965
Ka$o Anaar maIzo Aanaar MkYNacaMd Vora and comp. 1965
sava- maMgalaa maamaa varokr Vora and comp. 1955
caunarIyaa daga BarI hrnaamadasa Vora and comp. 1966
Baarta ko ivacaark ramalaala Vora and comp. 1962
imaqauna lagna maI\~a ivamala Vora and comp. 1966
Baarta ko saMtamahtmaa ramalaala Vora and comp. 1957
saata paitanaIQaI ekMakI laXmaInaarayaNa Vora and comp. 1957
s\~aI ima\~a ivamala Vora and comp. 1971
jayayaa\~aa Qaumakotau Vora and comp. 1966
davanala naanak isaMh Vora and comp. 1966
rivMaMd\` jaIvana pa\`saMga Syaamau sanyaasaI Vora and comp. 1961
Baartaondu kI gaQa BaaYaa paazk va\`ja ikSaaor Vora and comp. 1961
inaralaa AaoMkar Sard Vora and comp. 1961
maOiqalaI SarNa gaupta AaoMkar Sard Vora and comp. 1961
saurdasa AaOr narisaMh maohtaa paairKa lalaIta kumaar Vora and comp. 1968
gagana (Baaga 2) AaoMkar Sard Vora and comp. 1966
gagana (Baaga 1) AaoMkar Sard Vora and comp. 1966
baavana pattao kRYNa caMd\` Vora and comp. 1956
oAmaoirka mao ilavaarla ivacaar Qaara lau[sa hT-ja Vora and comp. 1965
baIsaavaI SataI mao Saasana AaOr rajainataI gvaoDaolaona ema kaT-r Vora and comp. 1965
kvaya\~aI mahadovaI vamaa- SaaoBanaaqa yaadva Vora and comp. 1965
isaMdur kI raKa kaSmaIrI laala jaakIr Vora and comp. 1954
{dasanaslao Abdullaa husaona Vora and comp. 1954
maorI PoYz khanaI vaaora kMpnaI Vora and comp. 1965
caaolaI damana ktaa-r isaMh duggala Vora and comp. 1968
hvaolaI gaupta BaOrva pa\`saad Vora and comp. 1968
naupaur gaupta inahar rMjana Vora and comp. 1968
Economic Theoru and under Developed Region Gunnar myrdel Vora and comp. 1958
Economic and social dave to Frnent CE ssap in the Honous simha Vora and comp. 1958
Econmic Development Shah Manubhai Vora and comp. 1970
Economic Histry of India (1757-1947) Desai T\.B Vora and comp. 1972
Centralisat ion Vs Decentralisation in Indion planning (commerce plamplet-11) Jayraman k Vora and comp. 1968
Democratic Socialism Desai mararji Vora and comp. 1968
Central Banking IN A Develping Economic Bhatta charayya p\.c Vora and comp. 1971
Banking and Economic Growth Cwith Special Prefrence to Indian Nigam B\.M\.L Vora and comp. 1971
Changing Indian Gricutwre S\.C\.Jain Vora and comp. 1966
Small-Indusries in Japan Ram K Vepa Vora and comp. 1967
Planned -Capital -Formation in Indian Parsad Bhratmanand Vora and comp. 1965
modern economic develpment of greal powrs savkar D\.S\. Vora and comp. 1971
indian railway (problem and properties) saxena k\.k Vora and comp. 1962
face of foregin aid Behari bipin Vora and comp. 1963
Internal debt of gov of india Dalaya chandra Vora and comp. 1963
External debt of india Dalaya chandra Vora and comp. 1963
Develpment with stability simha s\.l\.n Vora and comp. 1963
The control of industry joshi L\.A Vora and comp. 1963
Two decadeo of indous relation Dagli vadilal Vora and comp. 1963
politic the american walp abraham ribicoft and new won jon Vora and comp. 1963
The comtempory world willum h\.mcnill Vora and comp. 1963
political parties samuel\.j\.elderved Vora and comp. 1963
Ancient indian histroy sanjavi laju mansha Vora and comp. 1963
out line of world history M\.R\.wadhwani Vora and comp. 1963
monotry politic in india Mihra S\. Vora and comp. 1963
shree samrth ramdev Apte s s Vora and comp. 1963
social and political thought joshi t\.d Vora and comp. 1963
essay in planing and groth anjaria j j Vora and comp. 1963
Basic book keeping bapat r\.g \, kotibhaskar nulkar Vora and comp. 1963
AaQauinak yaugaacaI isqaMtyataro zaosar hrIhr Bharat prakashan 1972
AaQauinak jagaacaa [itahasa jaaoSaI sauQaakr Maharashtra Rashtra Bhasha 1970
AaQauinak jagaacaa [itahasa isarIsakr vasaMta Continental pub . 1970
AaQauinak yaugaacaI isqaMtyataro zaosar hrIhr Bharat Mudrak Pub . 1972
iWvaodI yauga ka ihndI kavya Samaa-- ramasafla raya Anusandhan prakashan 1966
saur ka PRMgaar itavaarI rmaaSaMkr Anusandhan prakashan 1966
Aa&aoya ka kavya sauPI saumana x Anusandhan prakashan 1964
ihndI inabaMQa ka ivakasa Samaa- AaoMkarnaaqa Anusandhan prakashan 1964
ramacairta maanasa ka kavya Saas\~aIya AnauSaIlana paaMNDo rajakumaar Anusandhan prakashan 1963
taulaSaIdasa jaIvana AaOr ivacaar Qaara rstaaogaI rajaarama Anusandhan prakashan 1963
pa\`yaaogavaad vamaa- naroMd\` dova Anusandhan prakashan 1963
ihndI inabaMQa ka ivakasa 1872 gaaOtama pa\`oma pa\`kaSa Anusandhan prakashan 1963
pa\`saad kI kavya pa\`vaRttaI isaMh kamaoSvar pa\`saad Anusandhan prakashan 1963
AaQauinak ihndI kvaItaa mao manaao iva&aana saurtaI {va-SaI ja Anusandhan prakashan 1963
pa\`saad kI naaTya klaa paaNDoya ramasaovak Anusandhan prakashan 1963
ramacarIta maanasa mao AlaMkar yaaojanaa kumaar vacana dova Hindi sahity sankar 1963
AaQauinak ihndI naaTkaoM par AaMgla naaTkao ka pa\`Baava {paMod\` naarayaNa pustak sanstan . 1963
AaQauinak ihndI naaTkaoM par AaMgla naaTkao ka pa\`Baava {paMod\` naarayaNa pustak sanstan . 1970
rItaI kalaIna AlaMkar saaihtya ka Saas\~aIya ivavaocana Aaomapa\`kaSa Samaa- pustak sanstan . 1970
laXmaInaarayaNa imaP ko eoitahasaIk naaTk SamauGna pa\`saad pustak sanstan . 1970
ihndI {panyaasa pa\`oma AaOr jaIvana Baarvdaja SaaMtaI pustak sanstan . 1970
gaIta kavya maoM raYT\/Iya Baavanaa {Yaa maRNaa ilanaI pustak sanstan . 1970
ihndI Aalaaocanaa {Wva AaOr ivakasa BagavataI svarRpa maIP pustak sanstan . 1970
paMtaka ka kavya baafnaa pa\`omalataa pustak sanstan . 1972
AaQauinak ihndI kavya mao pa\`itak ivaQaana Samaa- inatyaanaMd pustak sanstan . 1972
AaQauinak samaIJaa BagavataI svarRpa maIP pustak sanstan . 1972
pa\`itainaQaI ekaMkI kar ramacarNa mahoMd\` pustak sanstan . 1965
pa\`itainaQaI khanaI kar ramacarNa mahoMd\` pustak sanstan . 1967
mahadovaI ka smarNaatma gaQa Samaa- carNa rvaI pustak sanstan . 1971
rama naroSa i\~apaazI AaOr {naka saaihtya rama maUtaI- Samaa- pustak sanstan . 1971
ivaQaapataI AaOr saur kavya mao raQaa PImataI kRYNa vamaa- pustak sanstan . 1972
maOiqalaI SaraNa gaupta ko ivarh kavya ivanaaod Qama pustak sanstan . 1972
ramacairta maanasakI paaScaatya samaIXaa sauKabaIr saIh pustak sanstan . 1971
ihndI marazI saamaaijak {paanyaasaao ka taulanaatmak baaMdI vaDokr pustak sanstan . 1971
ihndI mahakavya isaMwata AaOr maulyaakMna gaupta dovaI pa\`saad pustak sanstan . 1968
BaartaIya Aaya- BaaYaa AaoM ka [itahasa jagadISa pa\`saad kaOSaIk pustak sanstan . 1970
ihndI kavya mao maanava taqaa pa\`kRtaI saksaonaa lalataa pa\`saad pustak sanstan . 1962
AYTCapa kavya ka saaMskRitak maulyaaMkna mayaaranaI TMDna pustak sanstan . 1962
maharaYT\/ ka ihndI laaok kavya idvaakr kRYNaajaI pustak sanstan . 1962
ihndI {panyaasa ivavaocana satyaond\` pustak sanstan . 1962
ApaBa\`MSa kavya Qaara jaOna dovaond\` kumaar pustak sanstan . 1970
SaaoQa AaOr samaIXaa rama gaaopaala vamaa- pustak sanstan . 1966
khanaI kar BagavataI pa\`saad vaajapaoyaI Kaabara gaaoivaMd laala pustak sanstan . 1972
AaQauinak ihndI gadya saaihtya hrdyaala pustak sanstan . 1972
AaQauinak ihndI khanaI laXmaInaarayaNa laala pustak sanstan . 1972
ihndI saaihtya kaoSa kRYNalaala vamaa- pustak sanstan . 1951
ihndI saaihtya kI iSalpa ivaQaI ka ivakasa laXmaInaarayaNa laala pustak sanstan . 1967
pao\`macaMdaottar khanaI saaihtya (1937 tao 1967) gaupta raQaoSaama pustak sanstan . 1970
AaQauinak ihndI saaihtya kI ivacaar Qaara par paaScaatya pa\`Baava pauraoihta hir kRYNa pustak sanstan . 1970
TOgaaOr AaOr inaralaa vaajapaoyaI AvaQa pa\`saad pustak sanstan . 1970
kamaayanaI mao pa\`taIk ivaQaana o ica ttaa Samaa- pustak sanstan . 1970
pa\`Naya paqa Saukla rama laKana pustak sanstan . 1970
klaikyaaM Aacaaya- inarMjana naaqa pustak sanstan . 1967
Baarta kI AMtar Aatmaa sava-pallaI raQaakRYNa pustak sanstan . 1971
ihndI kavya Saas\~a mao rsaisawaMta caaOQarI saiccadanaMd pustak sanstan . 1965
iDMgala saaihtya Samaa- gaaovaQa-na pustak sanstan . 1965
naaTya dSa-na (SaaoQa kRtaI ) pauraoihta SaaMtaI gaaopaala pustak sanstan . 1970
baccana vyaiktatva AaOr kivatva jaaoSaaI jaIvana pa\`kaSa pustak sanstan . 1968
pa\`taapa naarayaNa maIP sauroSa caMd\`Saukla pustak sanstan . 1968
kayaa vaadaottar ihndI kvaItaa Samaa- rmaakaMta pustak sanstan . 1968
laaok saaihtya kI saaMskRitak Samaa- manaaohr pustak sanstan . 1971
Anauraga ipa\`yaa rajana pustak sanstan . 1970
pautalaI Gar varorkr maamaa pustak sanstan . 1971
ivasmaRtaa ivaQaa svarUpa vamaa- pustak sanstan . 1960
kaoyalaa AaOr AakRtaIyaaM vamaa- laXmaIkaMta pustak sanstan . 1970
AagnaIpaMqa Samaa- yaadvaod\`M pustak sanstan . 1966
tyaagapa\~a jaOnaond\` kumaar pustak sanstan . 1966
rajaaQaIraja (6\,7\,8 Baaga) knhOyaalaala mauMSaI pustak sanstan . 1966
kqaa gaucC jaOnaond\` kumaar pustak sanstan . 1966
SarabaI kadIla rmaoSacaMd\` "BaartaI" pustak sanstan . 1966
Aapanao Apanao dayaro Samaa- yaadvaod\`M pustak sanstan . 1966
DakTr ijavaagaao baaorIsa pastar naak pustak sanstan . 1966
draro ivanaaod rstaaogaI pustak sanstan . 1966
BaTktaI Aatmaa elagaI ba\`aoTI pustak sanstan . 1966
roroKaa yaoM vaayaroM ivaYNaU pa\`Baakr pustak sanstan . 1966
sanaaovar ko fula PIrMga maohtaa pustak sanstan . 1966
ksama kurana kI ivanaaod rstaaogaI pustak sanstan . 1962
kaOmaadI maaohaotsava vamaa- rajakumaar pustak sanstan . 1962
iSavaajaI (eotaIhasaIk naaTk) vamaa- rajakumaar pustak sanstan . 1962
caar eotaIhasaIk ekaMkI vamaa- rajakumaar pustak sanstan . 1965
BaartaIya ik\`koT ka &aanakaoSa maayaur ena \.ela pustak sanstan . 1965
saugama samaajaSaas\~a Baao[To {ttama baa Venus Publication 1971
AiBanava samaajaSaas\~a jaaoSaI vaI\. ko lakhan wacman 1972
saUlaBa samaajaSaas\~a jaaoSaI vaI\. ko lakhan wacman 1971
maQya yaugaIna Baarta koSaTIvaar ko yau lakhan wacman 1971
paustapaalana AaiNa {cca laoKaakmaa-caI maulatatvao {KaLkr e\.esa lakhan wacman 1970
maQyakalaIna Baarta ZvaLo pa\`Baakr lakhan wacman 1971
pa\`acaIna Baarta saMskRtaI AaiNa [itahasa kulakNaI- A\.ra lakhan wacman 1962
dXaINa BaartaataIla saMtaPoYz patako Sa sa lakhan wacman 1962
AaraQanaa AapaTo vaa SaI lakhan wacman 1971
icaMcaocaI paanagaL saraojanaI baabar lakhan wacman 1972
manaaogata ihdayata Kaana lakhan wacman 1971
rUpaalaI AanaMdI baa[- iSako- lakhan wacman 1968
jaIvaMta kaDtaUsa AaNNaaBaa{ saazo lakhan wacman 1971
maI maukta maI maukta Karata SaMkrrava lakhan wacman 1971
jahr fDko naa saI lakhan wacman 1971
iSavaajaI maharaja yaaMcao cair\~a koLusakr kRYNarava Ajau-na lakhan wacman 1965
Rrkta rogaNa vaaiSaMbao iva sa lakhan wacman 1968
mauda-D kulakaNaI- iBamarava lakhan wacman 1963
kqaakar ArivaMd gaaoKalao ArivaMd gaaoKalao lakhan wacman 1972
KaoL idvaakr baapaT lakhan wacman 1972
smaRtaI gaMQaa jaaogaLokr caMd\`Baagaa lakhan wacman 1970
gaava gauMD zaokL ga la\. lakhan wacman 1972
caMdna saazo AannaaBaa{ lakhan wacman 1972
bauwI saagar naanaa fDNavaIsa manamaaohna lakhan wacman 1972
AartaI caMd\`kata kakaoTkr lakhan wacman 1971
ivaQavaa kumaarI varokr Baagyaivarama iva$la lakhan wacman 1954
QartaI iBaDlaI AaBaaLalaa maD[-kr BaalacaMd\` lakhan wacman 1972
kqaa hI idvaa idvaaLIcaI vaaiSaMbao iva sa lakhan wacman 1969
mauktaa maMgaL vaoDokr lakhan wacman 1972
AbaaolaI maIraSaI rvaIkaMta lakhan wacman 1970
pauYkrNaI paunava-sau rvaIkaMta lakhan wacman 1960
Aga\`osar paaQyao Baa{ lakhan wacman 1969
ivaSaala ijavana doSapaaMDo paurUYaaottama lakhan wacman 1968
BararI doSapaaMDo ivamalabaa[- lakhan wacman 1970
barsaata baaokIla\. vaI\. vaI lakhan wacman 1972
tarMga raQaabaa[- AapaTo lakhan wacman 1968
inabaMQa kar iTLk ja PI iTLk lakhan wacman 1971
jaIvanaacaa navaa ivacaar caM gaU jaaoSaI lakhan wacman 1972
dudmya (KaMD dusara ) gaaDgaIL gaMgaaQar lakhan wacman 1971
hajaIpaIr pa\`Qaana ga pa\` lakhan wacman 1972
paakIstaana ik parajaya AanaMd jaOna lakhan wacman 1972
inaNa-ya caMd\`kata kakaoTkr lakhan wacman 1971
baIjalaI caMd\`kata kakaoTkr lakhan wacman 1971
duQaacaI Gaagar jaaoSaI yaSavaMta gaaopaaL lakhan wacman 1963
QauMk SaSaIklaa kakaoTkr lakhan wacman 1963
daolana SaOlajaa rajao lakhan wacman 1963
mada-naI JaaSaIvaalaI laaokkvaI manamaaohna lakhan wacman 1971
mata-kIcaa naad SaoLko {Wva lakhan wacman 1971
dadasaahoba faLko [saak maujaavar lakhan wacman 1971
baara balautaodar Karata SaMkrrava lakhan wacman 1966
najar ivaSvaasa ra A lakhan wacman 1968
AazraSao sattaavanna baohro naa ko lakhan wacman 1968
kRYNaa Qaarpa naarayaNa lakhan wacman 1971
ramavaana yauw AaNNaaBaa{ saazo lakhan wacman 1972
DaoLo maaojaIta raQaa caalao AaNNaaBaa{ saazo lakhan wacman 1972
fTkr fulaJaDIyaMa Aga\`vaala naraottamadasa paurUYaaottama lakhan wacman 1972
A histry of english langnage Albart c baugh lakhan wacman 1970
The pelican guide to english literatur Boris ford lakhan wacman 1970
shakes peare comedies olphant semanion lakhan wacman 1970
The pelican guide to english literatur Baris ford lakhan wacman 1970
pa\`acaIna Baartaacaa [itahasa baoDkr ga la lakhan wacman 1969
curent essays and precies writing suresh varma Dilip books 1972
Salected high school essys and lettero s\.s\.lal Dilip books 1970
pa\`diSaNaa(1880 1965) ra PI jaaoga Gatagat Latur 1972
kavya ivaBa\`ma ra PI jaaoga Gatagat Latur 1962
kuMvaarnaI jyaaotsanaa dovaQar Gatagat Latur 1971
Amaoirkna ka^ga\`osa marazo d PI vora and comp 1971
caIna caI naagarI kamyaunsa baavaDokr ca iva vora and comp 1965
caIna maQaIla kamagaar marazo A ma vora and comp 1965
caInamaQaIla maulaMacaI khanaI paMZrInaaqa rogao vora and comp 1965
icanaI SaotakrI AaiNa kmyaunsa icattarMjana paMDIta vora and comp 1965
maataRpaujana AmaroMd\` gaaDgaIL vora and comp 1969
Aa[-cyaa AazvaNaI (Baaga 1 laa) Syaamalaa iSaraoLkr vora and comp 1967
Aa[-cyaa AazvaNaI (Baaga 2 ra) Syaamalaa iSaraoLkr vora and comp 1967
Aa[-cyaa AazvaNaI (Baaga 3 ra) Syaamalaa iSaraoLkr vora and comp 1967
Aa[-cyaa AazvaNaI (Baaga 4 qaa) Syaamalaa iSaraoLkr vora and comp 1967
Aa[-cyaa AazvaNaI (Baaga 5 vaa) Syaamalaa iSaraoLkr vora and comp 1967
Aa[-cyaa AazvaNaI (Baaga 6vaa) Syaamalaa iSaraoLkr vora and comp 1967
Aa[-cyaa AazvaNaI (Baaga 7vaa) Syaamalaa iSaraoLkr vora and comp 1967
Aa[-cyaa AazvaNaI (Baaga 8vaa) Syaamalaa iSaraoLkr vora and comp 1967
paak isawI laXaIbaa[- vaOdya vora and comp 1969
dovaI mahatmya da pa\` paazk vora and comp 1966
ihndI {paanyaasa ka ivakasa AaOr naOitaktaa saKadova Saukla pustak sanstan . 1966
Aa saKadova Saukla pustak sanstan . 1966
ihndI gaV saaihtya ramacaMd\` itavaarI pustak sanstan . 1968
ihndI {paanyaasa par paaScaatya pa\`Baava Baarta BauYaNa Aga\`vaala pustak sanstan . 1968
AamaRta laala nagar ka {panyaasa saaihtya pa\`kaSa cand maIP pustak sanstan . 1968
Aacaaya- hjaarI pa\`saad iWvaodI vyaitktva AaOr kRitatva kumaarI paI vaasavadttaa pustak sanstan . 1965
SatarMka naamak ivanaaod saaomaanaI pustak sanstan . 1971
ek qaa maM\~aI ivanaaod saaomaanaI pustak sanstan . 1970
ihndI BaaYaa ka {dBava AaOr ivakasa sada ivajaya Aaya- pustak sanstan . 1970
kavya Saas\~a BagaIrqa imaP pustak sanstan . 1970
ibanaa paMKa kI saairka sauroSa caMd\`Sauklaa pustak sanstan . 1970
ihndI ka raYT BaaYaa ko mao ivakasa iSavaraja Samaa- pustak sanstan . 1970
AaQauinak ihndI gaIta kavya ka svarUpa AaSaa ikSaaor pustak sanstan . 1970
AaQauinak ihndI gaIta kavya ka svarUpa i\~aBauvana isaMh pustak sanstan . 1970
ihndI {paanyaasa klaa ramalaKana Sauklaa pustak sanstan . 1970
samaIXaa ko nayao Aayaama pa\`taapa isaMh caaOhana pustak sanstan . 1970
BaartaIya raYT\/vaad ko ivakasa kI ihndI saaihtya mao AiBavyaktaI sauBaaYa naarayaNa pustak sanstan . 1966
maQyakalaIna ihndI kRYNa kavya mao rUpa saaOdya- paurUYaaottama dasa Aga\`vaala pustak sanstan . 1966
ihndI saaihtya mao kqaa iSalpa ka ivakasa pa\`taapa naarayaNa TMDna pustak sanstan . 1964
AaQauinak ihndI kqaa saaihtya AaOr cair\~a ivakasa baocana pustak sanstan . 1965
saursaagar saar QaIrooMd\` vamaa- pustak sanstan . 1965
kvaItaa ka jaIvaIta saMsaar Aijata kumaar pustak sanstan . 1972
marazI kI pa\`itainaQaI hasya khainayaa^ SaaMtaIsvarUpa gaupta pustak sanstan . 1972
The Art Of Interview and personality Development Suresh kumar sachde pustak sanstan . 1972
saaqa- PI taukaramaacaI gaaqaa ivaYNaU narisah pustak sanstan . 1972
saaqa- PI eknaacaI gaaqaa ivaYNaU narisah Prashant General 1972
gaaodana pa\`omacaMd Prashant General 1970
rMgaBaumaI pa\`omacaMd Saraswati Press 1971
saovaasadna pa\`omacaMd Saraswati Press 1971
SaoKar\:ek jaIvanaI Baagarra A&aoya Saraswati Press 1971
badlalao pairpa\`oXya naoimacaMd\` jaOna Saraswati Press 1971
kavya ko rupa baaba galaabaraya Saraswati Press 1971
kayaa klpa pa\`omacaMd Saraswati Press 1971
rajaa badla ivamala iBama Saraswati Press 1971
maanasa saraovar pa\`omacaMd Saraswati Press 1971
kbaIr(Alaaocanaatmak Awyana) rajaanaaqa Samaa- Saraswati Press 1971
pa\`vaasaI naa\.saI\.fDko Saraswati Press 1971
maa^ kI paukar gaaopaInaaqa itavaarI Saraswati Press 1971
inaralaa rajanaaqa Samaa- Vinod Pustak Mandir 1970
izzurtaa HuAa gaNataM\~a hrI SaMkr parsaa[- National Pub 1969
pa\`oma pauiNa-maa pa\`omacaMd Saraswati Press 1966
paujaa ko fula isayaarama SarNa pa\`saad pratush prak 1966
kba-laa pa\`omacaMd Saraswati Press 1966
pa\`omacaMd rajanaaqa Samaa- Saraswati Press 1966
sauimamaanandna paMta rajanaaqa Samaa- Vinod Pustak Mandir 1966
Glorion thoughto of Nehru Sen N B CEDY New book socirty of india. 1972
Wit and wisdom of Indra Gandhi Sen N B CEDY New book socirty of india. 1972
ihndI ko AaQauinak pa\`itainaQaI kiva Warka pa\`saad saksaonaa vonod pustak mandri 1971
kaLI raNaI pau\.la\.doSapaaMDo Nagapur pub. 1967
paKarNa ga\.mya\.maaDKaaolakr Nagapur pub. 1967
navaI pahaT SaM\.baa\.Saas\~aI Nagapur pub. 1967
ArUQaMtaI ga\.mya\.maaDKaaolakr Nagapur pub. 1967
svataM\~a raYT\/acaa {dya AaiNa laaokSaahIcao AavHana vasaMta paLSaIkr Samaj prabdhan santha 1965
SaoKar(Baaga pahIlaa) A&aoya Saraswati Press 1970
svarajyaacaa PI gaNaoSaa naaqa maaQava Naran anant mandhale 1964
svarajyaacaI GaTnaa naaqa maaQava Naran anant mandhale 1964
svarajyaacaI sqaapanaa naaqa maaQava Naran anant mandhale 1964
svarajyaacaa karBaar naaqa maaQava Naran anant mandhale 1964
svarajyaavarIla saMkT naaqa maaQava Naran anant mandhale 1964
svarajyaacao parIvata-na naaqa maaQava Naran anant mandhale 1964
svarajyaacaI dufLI naaqa maaQava Naran anant mandhale 1964
gaD Aalaa paNa isaMh gaolaa hrI naarayaNa AapaTo Rmmakatha prak 1964
maQyaakR hrI naarayaNa AapaTo Rmmakatha prak 1972
vaja\`aGaata hrI naarayaNa AapaTo Rmmakatha prak 1972
sauyaao-dya hrI naarayaNa AapaTo Rmmakatha prak 1972
{Ya\:kala hrI naarayaNa AapaTo Rmmakatha prak 1972
jaga ho ksao Aaho hrI naarayaNa AapaTo Rmmakatha prak 1972
paNa laXaata kaoNa Gaotaao hrI naarayaNa AapaTo Rmmakatha prak 1972
maQalaI sqaItaI hrI naarayaNa AapaTo Rmmakatha prak 1973
maI hrI naarayaNa AapaTo Rmmakatha prak 1973
AQya- nayana taara dosaa[- Kulkarni Granthaagar 1973
KaoLNaI f Dko naa\.saI Kulkarni Granthaagar 1972
Ka naa\.saI fDko Kulkarni Granthaagar 1972
naaTyaacaaya- KaaDIlakr carI\~a kaya- naa\.saI fDko Kulkarni Granthaagar 1972
svaamaI ramataIqa- RRrama AnaMta kulakNaI- Kulkarni Granthaagar 1973
gajaaBaa{ cad\`kaMta kakaoTkr mi mu Lalwani 1965
ipavaLa vaaMgalaa iva\. iva \.baaokIla Rmmakatha prak 1972
saaonao AaiNa maataI ga\.dI \.maaDgauLkr Rmmakatha prak 1973
ABau@ta PIpaad kaLo Kulkarni Granthaagar 1972
vaagvaO jayaMtaI gaaoivaMdaga\`ja ramya katha pub. 1970
{GaDo ilafafo saMta naa\. maa keshav bhikaji pub 1950
Baava sairtaa damalao vaa\.Baa\. keshav bhikaji pub 1956
BaavatarMga maayadova vaa\.gaao\. keshav bhikaji pub 1949
Avaa-icana yauraopa ko SaTTIvaar ko mau padgilwar pub 1971
Amaoirakocaa [itahasa doSapaaMDo sauQaakr vinus pub 1971
Avaa-caIna Baarta koSaTIvaar ko\. mau padgilwar pub 1970
{ccalaoKaakma- doSakr d\.ga Ajay Pub. 1970
{ccalaoKaakma- naaya Aar\.paI Vidya Pub 1972
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao zkkr ko \.eca si jamanadas and kanmpani 1972
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao gacako rajaa Gatagat Latur 1972
paanaIpata tao paanaIpata doSapaaMDo sauQaakr vinus pub 1968
maQyakalaIna Baarta ZvaLo pa\`Baakar Vidya Pub 1971
naagarIkSaas\~a maaknaIkr gaMgaaQar Gatagat Latur 1971
English With Purpose Yardi V\.V The Bharat Mudrak Pub 1973
Business Organisetion Shukla M\.C S. Chand 1968
{cca laoKaakma- doSakr d\. ga Ajay Pub. 1970
paustapaalana AaiNa vyaapaarIkrNa SaoTTI Aar \. paI Ajay Pub. 1970
Aqa-Saas\~a razI The Bharat Mudrak Pub 1972
A Design for Reading Dhavakle V N The Macmillan Co. 1973
Contemprorary Short Stories Hill L\.A Oxford University Press 1970
Poetry For Pleasure Maung Kaung Oxford University Press 1970
Remedial English Grammar Wood F\.T The Macmillan Co. 1973
A Manual of Advanced English Bernad Black Store Orient Longmans co. 1962
Practical English Grammer Thomson A\.J Oxford University Press 1972
ivadoSaI raYTRaMcaa AaqaI-k ivakasa Karo vaa\.r Ashirvad Pub 1971
A Dictionary of english idioms and phrases Deshpande M\.K rane prakashan 1972
vyaapaarI va AaOdyaOagaIk kayada Karo vaa\.ro aashirvad pub 1971
saicavaaMcaI kaya-paQataI AaNaI vaaNaIjya pa\~avyavahar doSakr d\.ga Ajay Pub. 1971
BaartaIya vyaapar ivaYayak AaNaI AaOdyaOagaIk kayado karMdIkr ica\.ga Venus Publication 1973
kMpaNaI icaTNaIsaaMcaI kaya- paQdtaI kDvaokr EaI vaI Venus Publication 1969
BaartaataIla vaaiNajya va AaOdyaoOagaIk kayado uuUUUUUuuuu{rvaLkr maUnaSaI Vidya Pub 1970
The Hamlyn Junior Encyclopedia Bailey Kenneth Hamlyn Pub 1972
Barrons Simplified Approch To Emerson And Transcedentalism Gale Rebert\.L Barrauns Educational Series. 1966
Lectures And Adress By Ravindranath Tagore Soares\.x\.Anthony The Macmillan Co. 1970
Caravan To Vaccares Macllean Alistair W.Collins 1972
Brinkley Manor Wodehouse P\.G Beagle books 1972
The Story of Aeneas Mclesh Kenneth Longman 1972
English Literary Appreciation Rosses G\.C University Of London Press 1972
Dickens Adolphus William Ward Loyall Book Depot 1970
George Eliot Leslie Stepem Loyall Book Depot 1968
Hardy The Novelist David Cecil Loyall Book Depot 1967
Judy ment in literatur W\.Basil worsfold Loyall Book Depot 1968
The Goldan Rende Zvous Alistar Maclean Fontana collins 1962
Churchills Hoistry Of The English Speaking Peoples Henry Steley Kammagen Doda Mead And Company 1966
The Fontana Book Of Gret Ghost Stories Robert Aickman Simon And Schuserg com 1966
The Adventures Harlod Robbins Hangton NIttin 1968
The Robe LLoyd c Douglas Double Day And New York 1968
The Magician Sommerst Maugham Double Day And New York 1968
The Dritress James A Michaner Trans World Publisher 1972
Hawaii James A Michaner Trans World Publisher 1969
Ice Station Zebra Alister Maclin Trans World Publisher 1972
The Making Of English Henry Bradley The Macmillan Co. 1972
Essays In Criticism Mathew Arnold The Macmillan Co. 1971
Eight Essayists Mathew Arnold The Macmillan Co. 1971
A Short History Of English Poetry B\.Prasad The Macmillan Co. 1971
English For Coleges Brendan\.j\.carrol The Macmillan Co. 1971
The Creative Experiment Bowra C\.M The Macmillan Co. 1971
The Teaching of English Cambridge Cambridge 1966
The Hound Of The Bask Ervilles B\.M\.Chester Oxford University Press 1971
Witness For The Prosescation Frank Chaplen Oxford University Press 1971
The Art Of D\.H LAwrence Keith Sagar Cambridge.u.Pras 1966
English Prose Style Herbert Read Loyall Book Depot 1968
Practical Cristicism I\.A\.Richards Rouhedge aul kegar 1970
A TAle of Two Cities Egretion smith Oxford University Press 1972
The Frontiress of Drama Allardyce Nicoll Mehta Publication 1967
Selected Poems T\.S Eliot Mehta Publication 1967
Four Quartets T\.S Eliot Faber And Faber 1967
The cocktail party T\.S\.Eliot Faber And Faber 1971
Murder in the cathedral T\.S\.Eliot Faber And Faber 1971
The Familly Reunion T\.S\.Eliot Faber And Faber 1968
Thomas Hardy Edumed Blunden Harmilon Company 1967
A Simple Course In Grammer And Composition Dawood A\.R S. Chand 1971
26Unbridged Playes World Drama Barret\.H\.Clerk New York Dover Publication 1971
A Treasury Of The World Great Speaches Houtson peston Simon And Schuserg com 1971
An Experiment In Criticism Lewsin C\.S Cambridge.u.Pras 1969
English Literarature Raghukul Tilak Cambridge.u.Pras 1973
The NewRoget The Sowres Normal Lewis Rajhans Prakashan 1973
Manner And MiningShekspear NormalJakson\.B\.A\.W Irish University Press 1971
The Complete works of Wiliam Shekspear Jakson\.B\.A\.W Irish University Press 1971
Oscar Wild Carl Backson Vikas Pub 1971
Johnson James\.T\.BUlton Vikas Pub 1971
The English Language Wrenn C\.L Vikas Pub 1971
Jane Austen Elibaeth Jenkins Spen Books Ltd 1971
Selected Criticism Normal Jettares The Macmillan Co. 1972
The Anatomy Of Prose Marjory Bulton Rouhedge aul kegar 1972
Venus In India Charles Devaraux Spen Books Ltd 1971
English Critical Essays Derek Hudson Oxford University Press 1971
Wher Eagles Dere Alistair Maclin W.Collins 1971
My Date Lates Diary R\.K Narayan Hind Rocket Books 1971
Next Sunday R\.K Narayan Hind Rocket Books 1971
The Dark Room R\.K\.Narayan Hind Rocket Books 1972
Want To Stay Alive James Hardly Chase Robert Hel Company 1972
The Devills Discaiple Bernard show Orient Longmans co. 1972
George Bernard Show G\.K\.Chestern Kalyani Publication 1972
The Midle English Leturare Shina D\.C The New Book Stall 1972
Shakespare And The Nature of mam The Oder Spencer Callier Macmiller London 1972
Shakespare Histories Lily\.B\.Camp bell Callier Macmiller London 1972
The Concise Cambridge Bibiology Of English Leturare George Watson Cambridge.u.Pras 1972
A REderies Guide to James joy Willam York Thomas And Hundson 1971
The Rape Of The Lock S\.K\.Bannergy Laxmi Narayan Agrawal 1971
The Making Of Letaratyre R\.A Scott James Sacure Warbon 1971
The Teaching of Written English Gurry P Longman 1966
Modern Essay Frank Kermode W.Collins 1971
Early Victorion Novelist Lincorn Barnett W.Collins 1971
History Of English Language Lincoln Baqrnett Spen Books Ltd 1971
The Randon House Dictonory Of The English Language Jess Stein Tulshi Shah 1971
The Oxford Companion To The English Leaturare Sir Paul Harvey Oxford University Press 1971
Historical Lingistics Winterd\.P\.Lehman Oxford University Press 1971
English Critical Text D\.J\.Enright Oxford University Press 1971
History Of Engluish J\.N\.Mudra Prakash Book Depo 1971
The Teaching Word Of Structurel Words And Sentence Pattern A\.S\.Hornby Oxford University Press 1971
rajyaSaas\~aa cao isaQdanta MgaMgaaQar MmaakNaIkr Gatagat Latur 1972
maaogala marazo Aacaaya- vakkaNaI Gatagat Latur 1972
Aqa-Saas\~aacaI Mmaulattavao rajaa gacako Gatagat Latur 1972
naagarIkSaas\~a va BaartaIya pa\`Saasana paQdtia gaMgaaQar MmaaknaIkr Gatagat Latur 1972
AiBanava vaaiNajya paQdtaI Qamaa-paurIkr Ea\`IkRYNa Gatagat Latur 1972
Baartaacaa saulaBa AqaI-k va vaaiNajya Baugaaola drgaD eca\.esa\. aurangabad publisher 1972
A\~ao AaNaI marazI rMgaBaUmaI h\.ra\.gaaomakaaLo Venus Publication 1962
paUnaa-hutaI yamaunaa SaovaDo Saroj Pub 1972
AaQyaaitmak SaahIr \`\`\`\`\`\`pa\`Baakr Baanaudasa maaMDo bahishal shikshan mandal 1972
saarsvata samaIXaa ya\.r\.Aagaasao modern pub 1963
samaaja iMMcMatana id\.ko\.baoDokr popular prakashan mumbai 1965
MmaharaYT\`ataIla AadIvaasaI id\.ko\.baoDokr joshi lokhande 1963
saMta tauLsaIdasa id\.baa\.kaTo chiranjiv granth prakashan 1971
eotaIhasaIk MmarazI naaTko BaImarava kulakxnaI- joshi lokhande 1971
maanavaI svaatMa\~ya iva\.A\.naark joshi lokhande 1971
maaQavaanauja caMd\`kumaar DaMgao joshi lokhande 1971
gaIta iSavaayana jaaoSaI maQauk r joshi lokhande 1970
naaTkkar gaDkrI ramacaMd\` SaMkr vaaLIMbao joshi lokhande 1957
saMk\`maNa kaLacao Aavhaana gaM\.baa\.sardar joshi lokhande 1966
saMvaad d\.ra\.baoMd\`o popular prakashan mumbai 1965
Avaa-caIna marazI gadyaacaI pauva- paazIka gaM\.baa\.sardar modern book depo prakashan 1971
KaaMdsaI gaM\.baa\.sardar moj prakashan gruh 1968
AMQaar yaa\~aa \`\~ya\.iva\.sardoSamauKa moj prakashan gruh 1968
pa\`acaIna gaIta BaaMDar naa\.ga\.jaaoSaI moj prakashan gruh 1959
Avaa-caIna marazItaIla KaMDkavyoa h\.ik\.taoaDgala Continental pub . 1963
vaamana paMDItaacaI yaqaaqa- idpaIka iva\. ra\. krMdIkr Continental pub . 1963
haoLkraMcaI kOfIyata yaSavaMta narsaIh koLkr Hanuman prak 1972
saahItya dSa-na saumaI\~aa iTLk Shilani mudran 1972
inavaDk ekaMkI saI\.r\.BaDo chiranjiv granth prakashan 1972
taIqaa-cao saagar saraojaInaI baabar maharashtra rajya lok sahitya 1972
saMta naamadova ho\.iva\.[naamadar kesari prakashan pune 1972
sauBad\`a svaMyaMvar ramacaMd\` icaMtaamana Zoro nilkanth prakashan pune 1972
ilalaa cair\~a tauLpauLo Sa\.gaoa suvichar publication 1972
kavyaSaas\~a pa\`dIpa sadaiSava ramacaMd\` gaaDgaIL suvichar publication 1972
ek haotaa rajaa sarojaInaI baabar maharashtra rajya lok sahitya 1972
maharaYT\` ijavana gaMgaaQar baaLk\`YNa sardar maharashtra rajya lok sahitya 1972
maharaYT\` ijavana gaMgaaQar baaLk\`YNa sardar joshi lokhande 1972
Saas\~aIya marazI vyaakrNa BaImarava kulakNaI- joshi lokhande 1972
saugama marazI vyaakrNa Baa{ Qamaa-iQakarI suvichar publication 1960
AiBa&aana SaakMutalaa ra\.Sa\. vaaLIMbao joshi lokhande 1970
baaLraja saraojanaI baavar maharashtra rajya lok sahitya 1967
vaoNaIsaMharma ramacaMd\` SaMkr vaaLIMbao joshi lokhande 1958
saaihtya isaMh ga\.do\.KaanaaoLkr bharat gourav granthamala 1972
laaokmaanya iTLk dSa-na Baa\.d\. Kaor kesari prakashan pune 1972
janalaaokaMcaa saamavaod baabar saraojanaI Maharashtra Rajya Loksahitya Publication 1972
MMMMmaaJao saMgaIta (rcanaa idgdSa-na) koSavaraja BaaoLo moj prakashan gruh 1965
RRrajavaaDo ivacaar dSa-na p\`alhad narhr jaaoSaI vanas prak 1965
samaga\` baalakvaI paava-taI baa[- zaomaro vanas prak 1966
kadMbarIkar fDko doSapaaMDo maa\.ka vanas prak 1965
p\`aacaIna marazI vaaDmayaacaa [itahasa Acyauta naarayaNa doSapaMaDo vanas prak 1966
p\`aacaIna marazI vaaDmayaacaa [itahasa {ttaraQa- Acyauta naarayaNa doSapaMaDo vanas prak 1966
CMdao RRRRRRRRrcanaa MMmaaQavarava i\~a\. paTvaQa-na Karnatak publishing house 1937
raQaoyakNa- ra\.iSa \.vaaiSaMbao Karnatak publishing house 1971
samaajavaad ( p\`aorNaa p\`aik\`yaa) AanaMd naaDkNaI- joshi lokhande 1971
[nklaaba maRNaalaInaI jaaoSaI Saroj Pub 1973
caMd\`maNa maQaukr jaavaDokr joshi lokhande 1963
kalacao naaTkkar mau \.E\`aI\. kanaDo joshi lokhande 1967
dusaro mahayauQd va laYkrI jaIvana maojar maaQavarava caaTI chiranjiv granth prakashan 1966
nasataI {zazova paurUYaaottama laXmaNa doSapaaMDo Deshmukh ani kamp 1970
paasaMga kusaumaavataI doSapaaMDo moj prakashan gruh 1970
daonanaRtya naaTIka ga\.id \.maaDgauLkr sommya pub 1969
laaokhItavaadI gaaova-Qana paarIKa moj prakashan gruh 1971
{maI- kmala AapaTo chiranjiv granth prakashan 1966
dmayaMtaI svayaMvar A\.ka\.ip\`ayaaoLkr chiranjiv granth prakashan 1969
AiBa&aa SaakuMtalama vaaLIMbao ra\.Sa joshi lokhande 1968
maaozI maaNasa iTLk baaL gaMgaaQar kasari prak 1970
kavya idpaIka naarayaNa mahadova iBaDo kasari prak 1965
kvaI cair\~a va kavya cacaa- inama-laa kaNaokr kasari prak 1972
rGaunaaqa paMDIta kRta nala dmayaMtaI E\`aInaIvaasa naarayaNa banahrI kasari prak 1963
kavya laaocana dtta\~aya koSava koLkr manohar grantha mala prak 1967
saMsakRta marazI [Mga\`jaI laGaukaoSa iva\.Aa\.AapaTo lakhan wacman 1972
mazo-kraMcyaa kadMbayaa baaL saItaarama mazo-kr moj prakashan gruh 1962
BaavagaMQa maaQava gaaopaaL doSamauKa vanas prak 1967
kavya icaiktsaa maaQava imaMvaak paTvaQa-na vanas prak 1964
ivacaar samaIXaa vaa\.naa\.doSapaaMDo vanas prak 1965
baala ivahga AanauraQaa paaotadar vinus pub 1972
r\`i@maNaI svaMyakr ramacaMd\` icaMtaamaNa Zor Joshi Brothers 1965
rsa yaa\~aa baaorkr baI\.Ba Continental pub . 1969
AaMQaaraitala laavaNya ya\.na koLkr dhokal pub 1956
sapta pa\`krNaatmak r\.iva\.horvaaDkr Venus Publication 1967
mau@taoXvar k\`ta mahaBaarta d\.saI\.paMgau Venus Publication 1965
gaIta pa\`kaSa AMnata gaaoMivad paaQyao moj prakashan gruh 1965
eknaaqa vacanaama\`ta ra\. d\. ranaDo vinus pub 1969
maaJyaa saaihtya saovaotaIla sma\`taI naarayana saItaarama fDko vinus pub 1967
svapnarMjana maaQava jaUilayana vinus pub 1966
iTLkaMcaIkvaItaa pa\.vaa\.ro BaaskrkRYNaa{gjagaro vinus pub 1955
mazoOkraMcaI kivataa baaL isataarama mazOkr Mauj Pub 1966
saaItaa svaMyavar dtta\~aya saaItaarama paMgau vinus pub 1966
saudamyaacao paaoho Aaqaa\`ta XaIpaad kRYNaakaolHaTkr modern book depo prakashan 1966
marazI inabaMQa maMjaUYaa ga\.Baa\.inarMtar modern book depo prakashan 1963
vaajalaI ivajaocaI TaLI kaMta vaa\.r Mauj Pub 1965
mautaI- dujaItaI iva\.da saavarkr vinus pub 1961
ivamaiSa-naI vaa\.naa doSaapaaMDo vinus pub 1968
smaRitasQaL vaamana naarayana doSapaaMDo vinus pub 1968
maayaavaI MmauKavaTo vaasaudova baolavalakr Saroj Pub 1972
rRKavata saaraojanaI baabar Saroj Pub 1972
saataa samaud\`apalaIkDo gaMgaaQar gaaDgaaL suvichar publication 1964
saavaa[-maaQavaravaacaa maRtyau kR\. pa\` KaaDaoLkr suvichar publication 1964
AaXama hrINaI vaamaNa malhar jaaSaI modern book depo prakashan 1966
Aa-qaollaao oiva \.vaa iSarvaaDkr popular prakashan mumbai 1965
pa\`acaIna marazI vaaDmayaacao svarRpa h\.XaI SaoNaaolaIkr moho pub 1971
&aanaoXvarI sa\.ra gaaDgaIL vinus pub 1971
paacaaoL sa\.ra baaoraDo moj prakashan gruh 1973
eknaaqa Baagavata raGaunaaqaa damaaoQar maMdo damaoadr raghunath 1965
office procedure and dratting board propessor varma broters 1965
{cca laoKaa kMma- doSaakr d\.ga Ajay Pub. 1970
paustapaalana AaaNaI vyaaparIk AMkgaNaIta naaqa ro\.pa Ajay Pub. 1970
paustapaalanaacaI maulatatvao AaaNaI vaaNaIjyaa AMMkagaNaIta doSaakr d ga Ajay Pub. 1970
saugama Aqa-Saa\~a doSaakr d\.ga vinus pub 1970
naagairk Saa\~a AaaNaI Saasanavyavaar doSaakr d\.ga joshi lokhande 1968
paaNaIpata tao paaNaIpata sauQaakr doSaapaMDo vinus pub 1968
AaQauinak rajyaSaa\~a gaaKalao Aar ema Continental pub . 1968
padvaIpaUva- Aaaqa-Saa\~a z@kr ko eca si jamanadas and kanmpani 1972
Aqa-Saa\~acaI maulatatvao z@kr ko eca si jamanadas and kanmpani 1972
pa\`saad inaralaa mahadovaI kI XaYzrcanaae vaacaspataI paazk Lokbharti Pub 1972
nayaI kivataa padmaQar Dnyanbhartri 1973
iktanao caaoraho fNaIEvarnaaqa roNau Radaha Krishnan Pub 1972
ica\~aaMgaNa sauhasaInaI [laokr Marathwada Sahitya Parishad 1973
saaihtya Ea\`Iyaa do{Lgaavak r caMMd\`k aMta samarth publication 1973
saaihtya vaoQa sa\.ra\.gaaDgaIL Marathwada Sahitya Parishad 1973
naagarIkSaas\~a BaartaIya Saasana vyavasqaa iva\.ra\.Dako Marathwada Sahitya Parishad 1973
d\`YTaMta paaz sa\.ra\.gaaDgaIL Joshi Brothers 1973
saaihtya Saas\~a Bagavaanadasa vamaa- Grantham 1973
a Designe for Reading V\.N\.Dhavle The Macmillan Co. 1973
gaQa paMcaanana sauSaIlaa vamaa- shabdartha prakashan kanpur 1973
A Remedial English Grammer For Foriegn Student F\.T\.Wood The Macmillan Co. 1973
Modern Short Stories S\.K\.kumar The Macmillan Co. 1973
pa\`aacaIna maraazI vaaD\.mayaacao svarupa SaoNaaolaIkr h\.EaI\. moghe prakashan kolhapur 1973
kavyaSaas\~a pa\`dIpa sa\.ra\.gaaDgaIL moghe prakashan kolhapur 1973
ica\~aaMgana laXamaIkaMta taaMbaaoLI Marathwada Sahitya Parishad 1973
Hall Of Fame David Horsbug Orient Longmans co. 1973
uuuu{cca loaKaakma- Aar\.paI\.naaya Vidya Pub 1973
samaajaSaas\~a sauQaa kaLdatao Joshi Brothers 1973
saugama samaajaSaas\~a {ttama Baao[-To Venus Publication 1973
paaScaatya rajakIya tatva&aana iva\.saI\,jaoaSaI Shri Samarth Book Pub. 1973
Hall of Fame David Horse Bug Orient Longmans co. 1973
baalaivahga AnauraQaa paaotadar Venus Publication 1973
&aanaoSvarI AQyaaya sa\.ra\.gaaDgaIL Venus Publication 1973
saaihtya saMpada ramadasa DaMgao samarth publication 1973
paacaaoLa ra\.r\.baaoraDo moj prakashan gruh 1973
saaihtya iEayaa vasauQaa paaTIla Shri Samarth Book Pub. 1973
ivadoSaI raYT\`\`acaa AaqaI-k ivakasa vaa\.r Karo Ashirvad Pub 1971
AaQao AQauro maaohna rakoSa Radaha Krishnan Pub 1973
rajainataIk ivacaaraoMka [itahasa pa\`Baud\ college book depo 1973
AanMta raYT\/Iya saMbaMQa Samaa- maayaurlaala college book depo 1973
yauraopa ka [itahasa Samaa- maayaurlaala college book depo 1973
yauraopa ka [itahasa Samaa- maayaurlaala college book depo 1972
kaOmaudI maaohaotsava ramakumaar vamaa- Sahitya Bhavan 1968
iSavaajaI ramakumaar vamaa- Sahitya Bhavan 1968
fonsa ko [Qar AaOr {Qar AJar pa\`kaSana pa\`a\. ila\. Sahitya Bhavan 1968
pa\`aNa ipa\`ya pa\`jaoSa vaalmaIkI i\~apaazI Grantham 1968
imasa iSamalaa dtta BaartaI sanmarg prakashan 1973
SarabaI ka idla rmaoSa BaartaI sanmarg prakashan 1969
kma- paqa taqa Anya ekaMkI pa\`oma naaryaNa TMDna hindi sahitay bhandar 1960
BauYaNa AaOr {naka saaiHtya RRRRRRRRRrajamala baaora Vinod Pustak Mandir 1968
OOoihndI BaaYaa eva saaihtyaka [itahasa ramaoSvar naaqa Baaga-va konark prakashan 1970
SauBada SardcaMd\` sanmarg prakashan 1968
ek plaoT saOlaabaa mannaU BaNDarI azhar pub 1968
baakI [itahasa baadla sarkar azhar pub 1969
dao laGau {panyaasa rajaMod\` yaadva azhar pub 1972
saara AakaSa rajaMod\` yaadva azhar pub 1972
AaKaao ko idyao rajaMod\` yaadva azhar pub 1972
GauGaT AaOr GauGaMrR yaadvaoMd\` Saama- sanmarg prakashan 1956
pa\`acaIna Baarta Baaga-va baI\.esa sanmarg prakashan 1973
Oiba\`Tona ka saivaQaana Sama-a pa\`Bau dtta college book depo 1973
laaokivatta DI ena gaurRTTao college book depo 1977
zaola rajaod\` yaadva azhar pub 1977
saaopaao maoro pa\`naama kumaar BaTnaagar apollo pub 1973
bacaaAao mauJao Da^kTraoMsao bacaaAao D^akTr SaMkr paunataabaokr pustak sanstan . 1972
naeI kivataa rcanaa pa\`ik\`yaa Aaomapa\`kaSa AvasQaI pustak sanstan . 1972
AaQauinak ihndI kivataa mao raYT\`Iya Baavanaa sauQaakr SaaMkr klavaDo pustak sanstan . 1972
klavaa mannaU BaMDarI azhar pub 1971
saaihilak inaMbaQa Da^\. kRYNaadova JaarI Hindi sahity sankar 1972
saunahalao SaOvaala A&aoya saicadanandihranand Hindi sahity sankar 1966
dova AaOr {naik kivataa Da^\. nagaoMd\` National Pub 1969
BaartaIya Aaya- BaaYaa AaoMka [itahasa jagaidSa pa\`saad kaOSaIk apollo pub 1970
BaartaIya kavya Saas\~a ik BaumaIka nagaoMd\` National Pub 1963
AaQauiNaak pa\`itainaQaI ihdI mahakavya doivapa\`saad gaupta panchashla pub 1971
Baarta mao kMpaNaI rajako karnaamao baI\.ena idvaakr college book depo 1971
Aaja AaOr AaBaI BagavataI pa\`saad vaajapaoyaI pratush prak 1971
AMko Jana tatva AaiNa vyavaahar Aar paao naaqa Vidya Pub 1971
E\`aI iSava p\`aBaucao cair\~a (Apauva-) vaakakr iva\.sa\. Venus Publication 1973
paaScaatya iva\.saI\.jaaoSaI samarth publication 1972
kahI p\`amauKa rajyaSaas\~a padmaakr isaQdnaaqa kaNao Vidya Pub 1972
ga+ paMcyaanana sauSaIlaa Samaa- sabdhart prak 1973
maQyakalaIna Baarta \`p\`aBaakr ZvaLo Vidya Pub 1971
padvaI pauva- Aqa-Saas\~a ko\.eca \.zkkr si jamanadas and kanmpani 1972
Amaoirkocaa [itahasa sauQaakr doSaapaMDo si jamanadas and kanmpani 1971
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao Baaga 2 ra zkkr \.ko\.eca\. si jamanadas and kanmpani 1972
AaQauinak Aqa-Saas\~a (vaaiNajya) Baa\.A\.mauMjao Vidya Pub 1970
BaartaIya ga\`amaINa Aqa-Saas\~a naarayaNa jaajau Vidya Pub 1970
Baartaacao AqaI-k pa\`Sna E\`aIQar Aatmaarama doSapaaMDo Vidya Pub 1970
maud\`aSaas\~a AaiNa maaOd\`Ik vyavaahar E\`aIQar Aatmaarama doSapaaMDo Vidya Pub 1970
Aqa-Saas\~a paircaya maujao baa\.h\. Vidya Pub 1973
raojagaarIcaI maaomaaMSaa maujao baa\.h\. Vidya Pub 1972
AiQakaoSaNa AaiNa naaNao baajaar E\`aI\.Aa\.doSapaaMDo Vidya Pub 1970
naagarIk Saas\~a AaiNa naagarI samasyaa padmaakr laXmaIkaMta jaaoSaI Vidya Pub 1970
naagarIk Saas\~a AaiNa BaartaacaI Saasana vyavasqaa padmaakr laXmaIkaMta jaaoSaI Vidya Pub 1970
BaartaIya saMivaQaana pa\.la\.jaaoSaI Vidya Pub 1973
kahI pa\`mauKa rajaSaas\~a pa\.saI\.kaNao Vidya Pub 1972
Avaa-caIna yauraopa (1789) SaovaDo Vidya Pub 1972
samaajaSaas\~a ina\.sa\.vaOdya Vidya Pub 1973
ivak\`I klaa AaiNa jaahIrata vaa\.saI\.kaLo Vidya Pub 1973
vaaiNajya AaiNa AaOdyaaOigak kayado balarama vanamaalaI Vidya Pub 1973
paustapaalana AaiNa laoKaakmaa-caI rUparoYaa e\.esa \.{KaLkr Vidya Pub 1972
BaartaataIla vaaiNajya va AaOdyaaoigak kaayado e\.esa \.{KaLkr Vidya Pub 1970
pa\`arMBaIk paustapaalana AaiNa laoKaakma- naagataaoDo Vidya Pub 1967
AMkoXaNa tatva AaiNa vyavahar e\.esa\.{KaLkr Vidya Pub 1973
pa\`atyaXaIk {cca laoKaakma- (Baaga 2 ra) DI\.esa\.caImaurkr Vidya Pub 1970
Aqa- iva&aana jao\.jaI\.KaOrnaar Vidya Pub 1967
Typical problems in statistic m\.m\.Lanjewer Vidya Pub 1973
BaartaacaI AaOdyaaogaIk Aqa-vyavasqaa pa\`Baakr doSamauKa Vidya Pub 1971
vyavasaaya saMGaTna carDo\,vanamaalaI\,doSamauKa Vidya Pub 1972
baa^kaoMga va BaartaIya baa^ka zkkr ko eca si jamanadas and kanmpani 1971
AaQauinak AqaI-k ivakasa gaaoKalao ko eca si jamanadas and kanmpani 1972
ivadoSaIraYT\/caa AqaI-k ivakasa Karo vaar Ashirvad Pub 1971
AaQauinak rajyaSaas\~a gaaoKalao Aar esa Continental pub . 1969
Aaqa-Saas\~aacaao maulata\<="" td=""> zkkr ko eca si jamanadas and kanmpani 1970
AaBaInava Aaqa-Saas\~a Aar paI kurRlakr Maharashtra Pustakalay 1970
padvaI pauva- Aaqa-Saas\~a zkkr ko eca si jamanadas and kanmpani 1969
BaartaIya Aqa-vyavasqaa Sa\.Sa jaaoSaI shree lekhavchan 1969
saicavaacaI kaya-paQdtaI AaNaI vaaNaIjya pa\~avyavahra doSakr d\.ga Ajay Pub. 1971
kMpanaI icaTNaasaacaI kaya-paQdtaI iva kDokr si jamanadas and kanmpani 1971
BaartaIya Aqa-Saas\~a zkkr ko eca BHartiya Pustak Parishad 1971
naagarIk Saas\~a va BaartaIya rmaoSa SaMkr gauptao Vidya Pub 1971
Baartaacaa s|MvaOQanaIka [itahasa pa laa jaaoSaI Continental pub . 1971
caar rajyaaGaTnaa pa laa jaaoSaI Continental pub . 1968
saamaajaIk manava Saas\~a saumana paTo payala pub 1968
saamaajaIk manasa Saas\~a madusaudna maukuMdSaarga paanaI siti bookas stol 1970
saamaajaIk ivaGaTna samasyaa saumana paaTo payala pub 1972
saulaBa samaaja Saas\~a vasaMta vaOQa santosh pub 1972
AaQauinak yaugaacaI sqaItyaMtaro hrIhr zaosar Bharat Mudrak Pub . 1972
AaQauinak jaga jaaoSaI saQaakr Maharashtra Pustakalay 1972
AaQauinak jagaacaa [itahasa va ma iSarsaagar Continental pub . 1970
AmaorIko xcaa [itahasa sauQaakr doSaapaMDo vinus pub 1970
AmaorIko x dtta pa\`sanna saazo muranali shate 1970
Avaa-caIna yaraopa koSahavar ko mau padgilwar pub 1970
maQyakalaIna Baarta pa\`Baakr ZvaLo Vidya Pub 1970
paanaIpata tao paanaIpata sauQaakr doSapaaMDo vinus pub 1968
pa\`acaIna Baartaacaa saaMskitak [itahasa gaayaaQanaI rahurkr control pub 1968
dRYTaMta ra\.SaM\. nagarkr city book pub 1965
smaRtaIica\~ao laXmaIbaa[- iTLk kashav pub 1972
smaRitaica\~ao iTLk laXmaIbaa[- D. B. Dhavale 1972
saaihtya vaoQa gaaDgaIL sa\.ra MARATHWADA PUBLISHING 1973
kavyajyaaotsanaa iSavaajaIrava paaTIla Marathwada Sahitya Parishad 1973
pa\`acaIna BaartaIya saMskRtaIcaa [itahasa vasaMta idnaanaaqarava Gatagat Latur 1970
BaartaIya Aqa-Saas\~a (Baaga 1 laa ) gaaoKalao Aar\.ema\. Gatagat Latur 1968
BaartaIya Aqa-Saas\~a (Baaga 2 ra) gaaoKalao Aar\.ema\. Gatagat Latur 1968
A Manaul of Mercantile Law m\.c\.shukla\. S.Chand and Compani 1972
ivadoSaIraYTacaa AaqaI-k ivakasa vaa\.rKaro aashirvad pub 1971
Practical Auditing B\.N\.Tondon S.Chand and Compani 1969
India since 1520 V\.D\.Mahajan S.Chand and Compani 1973
Histry of India N\.K\.Shina Mukhvjee pub 1967
Anaut line History of civilis hin F\.G\.Pearce Oxford University Press 1965
Social Problems John Lewis Times of India Preas 1969
Econamic Problems Of India P\.C\.Jain Chattnaya Pub 1972
Money Banking and International trade Sanysaian k Maruti Book Depo 1972
Applied Statistic of India S\.S\.Sarivastava Maruti Book Depo 1972
padvaI paUva- Aqa-Saas\~a zkkr\.ko\.e seejamnadas company 1972
AaiBanava samaajaSaas\~a jaoaSaI Vidya Pub 1972
saaihtya AaNaI sMaskRtaI du\.ka\.sMata du.ka.sant ratnagiri 1972
saaihtya inaima-taI AaNaI samasyaa id\.ko\.baoaDokr popular prakashan mumbai 1972
laoakihtavaadI Satapa\~ao pau\.ga\.sahsmabauQdo Continental pub . 1972
saaihtya ivacaar id\.ko\.baoDokr popular prakashan mumbai 1972
RraYT\/naayak naohru damaaodr narhr iSaKaro joshi lokhande 1972
inabaMQa saugaMQa naa\.saI\.fDko Venus Publication 1972
koSava sautaaMcaI kivataa koSavasauta chitrashal prakashan pune 1972
rqacak\` EaI\.naa\.paoMDsao moj prakashan gruh 1972
naataI daona idvasaaMcaI AnaMta faaTk kesari prakashan pune 1972
maQauQaara gaaoivaMd koSava BaT modern book depo prakashan 1972
rukmaInaI svayaMvar ramacaMd\` icaMtaamana Zoro Joshi Brothers 1972
rukimanaI svaMyavar ramacaMd\` icaMtaamana Zoro Joshi Brothers 1972
&aanaoSvarI AQyaaya 4qaa sa\.ra\.gaaDgaIL Venus Publication 1972
baalaivahga AnauraQaa paoatadar Venus Publication 1972
r\.sa\.yaa\~aa baarokr baa\.Ba\. Continental pub . 1972
BaaYaaSaas\~a sau\.d\.vaOd moghe prakashan kolhapur 1972
marazI cao saaihtyaSaas\~a maa\.gaao\.doSamauKa Continental pub . 1972
mahatmaa fulao AaNaI satyaSaaoQak caLvaL maa\.paao\.maMgauDkr joshi lokhande 1972
iSaXaNaacao iSalpakar ka\.id\.baaokIla chiranjiv granth prakashan 1970
gaaMQaIjaIcao iSaXaNa ivaYayak ivacaar ga\.iva \.Aakaolakr chiranjiv granth prakashan 1971
paMgata pa\`ItaI Mma\.iva\.kulakNaI- Nag vidrab pra 1961
maharaYT\/ataIla AaidvaasaI AaiNa tyaaMcao pa\`Sna sauQaIr fDko joshi lokhande 1963
Advanced Accounting J\.R\.Battiboi Stand Accoun pub 1963
yauraopacaa [itahasa Sa\.gaao\.kaolaarkr Anand Pub 1967
A\.History of Modern Times D\.M\.Ketebey Oxford University Press 1975
Basic Statistics A\.M\.Goon World Press 1966
Economoic Development of Development Countries B\.C\.Tondon Chattnaya Pub 1966
History of India K\.A\.Nilakanta Viswanathan 1963
saamaajaIk MmaanasaSaas\~a pa\`vaoSa r\.iva\.paMDIta Vidya Pub 1972
AiBanava samaajaSaas\~a jaaoSaI\,karvaa Vidya Pub 1972
rajyaSaasana sa\.maa\.gagaO Deshmukh ani kamp 1971
samaIQaa EaI\.ja\.jaaoSaI kesari prakashan pune 1971
Aqa-Saas\~aacaI maulattavao la\.jaa\.AahorvaaDkr Ajay Pub. 1971
vaaDmayaIna vaadya id\.ko\.baaoDokr Ajay Pub. 1971
kadMbarI jaanhvaI saMta moghe prakashan kolhapur 1971
svaamaI rNajaaIta dosaa[ moghe prakashan kolhapur 1971
gaaMQaI htyaa AaNaI maI gaaopaaL gaaoDsao asmita publication 1971
svaataM\~yavaIr saavarkr QanaMjaya kIr popular prakashan mumbai 1971
baobaIcaI bahIna iva\.iva\.vaaokIla ramya katha pub. 1971
dusarI saavalaI iva\.iva\.vaaokIla ramya katha pub. 1972
kavya BaartaI ivamalaa pa\`Baata dnyanoday pub 1972
vaOcaarkI rama naarayaNa itavaarI dnyanoday pub 1972
cast and race in india G\.S\.Ghurve popular prakashan mumbai 1972
Practial Problems in Statestic D\.N\.Elhane kitab mahal alhabad 1972
Rural Sociology In India A\.R\.Desai popular prakashan mumbai 1972
An Idealist View Of Life radhakrishnan popular prakashan mumbai 1972
Saasana saMsqoacaI maulattavoa AaNaI inavaDk rajya GaTnaa pa\`\.ga\.maULo Vidya Pub 1972
rajyaSaas\~a padmaakr kaNao Vidya Pub 1972
samaajaSaas\~a oina\.sa\.vaOQa Vidya Pub 1972
jaagataIk Aqa-vyavasqaocaa ivakasa pa\.iva\.paTvaQa-na Vidya Pub 1972
BaartaIya saMvaIQaana Saasana va rajakaarN pa\.la\.jaaoSaI Vidya Pub 1972
AaiBanava samaajaSaas\~a jaaoSaI Vidya Pub 1972
AiBanava samaajaSaas\~a jaaoSaI MARATHWADA PUBLISHING 1973
yaUraopacaa [itahasa Sa\.gaao\. koalarkar Anand Pub 1972
AaqaI-k [itahasa sa\.EaI\.MmaU\.dosaa[ dhokal pub 1972
BaartaIya saMivaQaana va rajak arNa jaaoSaI pa la Vidya Prak 1973
caaOdah Foro iSavaanaI vishwavidyalay 1972
ibaharI satasaHI naomaIcaMd baOna pdmabook company 1972
BauYaNa ka ivar hrIYacaMd\` dI\.jyaoata pdmabook company 1972
kavya ko rupa baabau gualaabaraya aatmaram and sons 1972
BaarItaya saMivaQaana Saasana rajakarNa pa\.la\.jaaoSaI Vidya Pub 1972
saamaajaIk maanasaSaas\~a Ea\`I\.baa\.gaaogaaTo Vidya Pub 1972
U{cca loaKaakma- doSakr d\.ga Vidya Pub 1972
ploTao va A^irsT^Tla yaaMcao tatva&aana iva\.saI\.jaaoSaI Vidya Pub 1972
vaocaarkI ramanaarayana itavaarI dnyanoday pub 1972
kavya BaartaI ivamalaa BaartaI sneh Pub 1972
Baartaacaa AaqaI-k ivakasa ko\.eca\.zkkr seejamnadas company 1972
Marraje and Family in India K\.M\.Kapadia Oxford University Press 1972
Sociol Psychogy Akolakar\.v\.v Asia Publishing House 1972
Practical Problems in statistics D\.N\.Elhance kitab mahal alhabad 1973
New History of Marathas vol 1 G\.S\.Sardesai Phonix Publication 1971
New History of Marathas vol 3 G\.S\.Sardesai Phonix Publication 1968
Shivaji and History Times Jadunath savkar Orient Longmans co. 1965
Baaritaya saMivaQaana va svaataM\~ya AaMdaolana Baa{rava doSamauKa ambika prakashan 1972
samaajaSaas\~a maa\.Sa\.saaomana goutam pub 1972
Indian political Thinking A\.Appadori Oxford University Press 1971
Modern Indian Political Thought V\.P\.Varma Laxmi Narayan Agrawal 1971
Select Contitutions Anup Chand S.Chand and Compani 1970
Typical Problems In Advanced Accounting J\.R\.Botliboi Stand Accoun pub 1970
Great Political Wiliams Thinker Wiliam Ebenstien oxford and ibh bombay 1970
Indian Village S\.C\.Dube allied 1970
A Hand Bok Of Sociology William\.F\.Ogbburn Eurasia Pub 1970
Sociology Systamatics Harry\.M\.Johnson Arried Pub Bombay 1970
A Simpel History Political Thought H\.R\.Mukhi Surjit Pub KOlhapur 1970
{cca loaKaakma- doSakr soazI Ajay Pub. 1970
AmoarIka dttapa\`ssana saazo Ajay Pub. 1970
Public Enterprises In India N\.N\.Mallya National Pub 1970
State Taxation In India Rajendra Jain progress pub 1970
Agricultural Prices And Development M\.v\. Nadkarni National Pub 1970
Some Problems Of Public Jai B\.P\.Sinha National Pub 1970
Secular State And Its Institutional Pattern Umakant Saxena National Pub 1970
Introducion to Socialism Leotluberman And Paul Progressive Book Depo 1970
The Criesis In Indian Society C\.P\.Bhatnagar National Pub 1970
Impact of American Aid on Indian Economy A\.K\.Singh Vora and comp. 1973
Foundations of Indian Agriculture Vadilal Dagli Vora and comp. 1968
The public sector in India Vadilal Dagli Vora and comp. 1969
Agriculture in Economic Developement carl Richer Vora and comp. 1970
Indo sovil poleticl Relations maya kulkarni Vora and comp. 1968
The cultural role of Indias Hamid raga Vora and comp. 1968
Towns in the Tribal setting Chauhan Raj Vora and comp. 1970
ihndI saaihtya yauga AaOr pa\`vaRttaIyaaM iSavakumaar Samaa- Ashok prakashan 1973
sauima\~aa naMdna paMta nagaoMd\` National Pub 1970
AnaarI nar gaaopaala pa\`saad vyaasa National Pub 1959
pa\`saad kI kamaayanaI mauMSaIrama Samaa- grynima 1970
AQauinaktaa AaOr raYT\/Iyataa rajamala baaora Nameita pra 1973
kiva\~ama samaajadSa-na jaI\.vaI\/\. rmaNa Mahesh prak 1971
rama kqaa ko paa\~a Ba\.A\.rajapaurkr Grantham 1972
vdapar ek AQyayana ivadyaasaagar Shinti pra 1959
ihndI saaihtya ka saMXaIpta [itahasa ivadyaasaagar Shinti pra 1968
ilaKaI kagad kaoro A&aoya Rajpal and sans 1972
BaUta ka BaivaYya [laacaMd jaaoSaI National Pub 1973
jagaanao ka AparaQa naroMd\` kaohlaI National Pub 1973
janaanaI {yaaoZI yaadvaod\`M Samaa-caMd\` National Pub 1972
iKalaaDI rajavaMSa Panjabi pustak banjar 1972
saraya ko Andr ivanaaod rstaaogaI Umesh prak 1971
ranaI laXmaIbaa[- RREa\`InaIvaasa baalaajaI haDI-kr National Pub 1968
pirNaita naroMd\` kaohlaI National Pub 1969
samyataa kI AaOr gaurUdtta Umesh prak 1971
ek Qaagaa dao iknaaro sah dova Salma apollo pub 1971
dayaro gaurUdtta apollo pub 1972
yauQd ko Aasapaasa SaMKar dyaala isaMh Hindi Book Senter 1972
yah saba kuz hO gaurUdtta Umesh prak 1969
Baagya roKaa gaurUdtta Umesh prak 1972
baqa-Do pa\`oJaonT iktaI- svarUpa ravana apollo pub 1972
dovadar ko paoD rivand\` naaqa tyaagaI National Pub 1973
yaaogaayaaoga rivand\` naaqa zakur Prabhat Pub. 1972
Baarta paak kI DayarI AXaya kumaar jaOna Hindi Book Senter 1972
Ea\`IkaMta SardcaMd\` caTaopaaQyaaya Prabhat Prak 1970
saica\~a ivaSvakaoSa KaMD 1 laa Ea\`IkaMta vyaasa(saMpaaidta) Rajpal and sans 1967
saica\~a ivaSvakaoSa KaMD 2 lara Ea\`IkaMta vyaasa(saMpaaidta) Rajpal and sans 1967
saica\~a ivaSvakaoSa KaMD 3ra Ea\`IkaMta vyaasa(saMpaaidta) Rajpal and sans 1967
saica\~a ivaSvakaoSa KaMD 4 qaa Ea\`IkaMta vyaasa(saMpaaidta) Rajpal and sans 1967
saica\~a ivaSva kaoSa 5vaa Ea\`IkaMta vyaasa(saMpaaidta) Rajpal and sans 1967
saica\~a ivaSva kaoSa 6 vaa Ea\`IkaMta vyaasa(saMpaaidta) Rajpal and sans 1967
saica\~a ivaSva kaoSa 7 vaa Ea\`IkaMta vyaasa(saMpaaidta) Rajpal and sans 1967
saica\~a ivaSva kaoSa 8vaa Ea\`IkaMta vyaasa(saMpaaidta) Rajpal and sans 1967
saica\~a ivaSva kaoSa 9vaa Ea\`IkaMta vyaasa(saMpaaidta) Rajpal and sans 1967
saica\~a ivaSva kaoSa 10vaa Ea\`IkaMta vyaasa(saMpaaidta) Rajpal and sans 1967
jyaaotsanaa Ea\`I saumaI\~aa naMdna Shri dulari lal 1967
inarja Jaoma caMd Rajpal and sans 1967
idvyaa yaSapaala Lokbharti Pub 1970
paapa AaOr pauNya kmala Saukla sanmarg prakashan 1966
AaOr Asako vaad dtta BaartaI sanmarg prakashan 1969
Ea\`IkaMta SardcaMd\` caTaopaaQyaaya sanmarg prakashan 1970
cair\~a hIna SardcaMd\` caTaopaaQyaaya sanmarg prakashan 1970
jaya Aaidtya rama kumaar vamaa- Grantham 1973
{paoXaItaa vaalmaIkI i\~apaazI Grantham 1972
paqa ko davaodar SardcaMd\` caTaopaaQyaaya sanmarg prakashan 1971
Aimataa yaSapaala Lokbharti Pub 1968
iSava maMgala isaMh saumana AanaMd pa\`kaSa idXaIta Rajpal and sans 1972
BagavataI carNa vamaa- AamaRta laala Samaa- Rajpal and sans 1966
rama QaarI isaMh idnakr manmaqanaaqa gaupta Rajpal and sans 1965
yahI saca hO maQaukr gaMgaaQar Rajkamal Pub. 1965
ApanaI ApanaI baImaarI hirSaMkr parsaa[- Rajpal and sans 1972
parKa jaOnaod\`M kumaar Hindi Book Senter 1972
kagaja kI naaMva kRSna candr Hindi pockt Book 1972
paaMca barsa laMbaI saDk AmaRtaa pa\`Itama Hindi pockt Book 1972
vao taufanaI idna yaSapaala Hindi pockt Book 1972
jaba Kaota jaagao kRYNa candr Hindi pockt Book 1972
kaSaInaaqa Sard caMd\` Hindi pockt Book 1972
AakaSa KaalaI hO dtta BaartaI Subod pocat Books 1972
mauktaI paqa [laa caMd\` jaaoSaI Hindi pockt Book 1972
naaobala paurskar ivajaotaa saaihtyakar rajabahadur isaMh Rajpal and sans 1968
{painaYadao kI Bauimaka raQaakRYNana Rajpal and sans 1968
Indias Forgin policy Har Govind pant Rajpal and sans 1971
India and the supar power Vijay chawala Rajpal and sans 1973
ihndI saaihtya ka baRhta [itahasa rajabalaI paaMDoya nagaripracharin sabha 1973
ihndI maukta kavya ivakasa ijataoMd\` paazk nagaripracharin sabha 1973
ihndI saaihtya ka ivavaocanaatmak [itahasa rajanaaqa Samaa- vonod pustak mandri 1970
pauva- AaOr paiScama RraQaakRYNana Rajpal and sans 1967
ica\~a laoKaa BagavataI carNa Samaa- Bharti Bhandar 1972
sattaa AaOr saMGaYa- vaalmaIkI i\~apaazI Grantham 1973
A&aoya ivaQaa inavaasa vamaa- Rajpal and sans 1967
ipaMjara {paoMd\`naaqa ASk Nilim prak 1957
AMQaI galaI {paoMd\`naaqa ASk Nilim prak 1956
yahI saca hO mannaU BaDarI azhar pub 1972
gaQa paMcaanana sauSaIlaa vamaa- sabdhart prak 1972
vaOcaairkI rama naarayaNa itavaarI Dyanoday prak 1973
pa\`mauKa doSaaMcaI Saasana pa\`NaalaI caMd\`SaoKar yaM\.Saas\~aI Payal prak. 1972
The New standard Dictionary marati English M\.S\.Sirmokadam keshav bhikaji pub 1970
vaIrQavala naaqa maaQava Navbharat prak. 1931
iSalaagaMNa yaaoiganaI jaaogaDokr Sanjay prak 1973
naadba\`hma yaaoiganaI jaaogaDokr Sanjay prak 1973
paMZrIcaI vaaT caMd\`kumaar nalagao Sanjay prak 1973
naagarISaas\~a va BaartaIya GaTk rajyaacaI Saasana vyavasqaa ja\.ra\.iSaMdo Adarsh prak 1973
maQau GaT ga \.maa\.inarMtar vinus pub 1968
taaMbao yaaMcaI samaga\` kivataa Baa\.ra\.taaMbao vinus pub 1963
C\~apataI Ea\`IiSava pa\`Baucao cair\~a iva\.sa\.vaaksakr vinus pub 1973
paaiNapatacaI baKar r\.iva\.hoKaaDkr vinus pub 1973
marazI baKar gadya gaM\.baao\.ga\`amaaopaaQyao vinus pub 1973
vaaigvalaasa na\.ica\.koLkr vinus pub 1956
sapta pa\`krNaatma cair\~a r\.iva\.hoKaaDkr vinus pub 1967
smaRitasqaL vaa\.naa\.doSapaaMDo vinus pub 1968
saaihtya kaOmaudI ra\.rM\.baaraDo vinus pub 1972
saaihtya ivamaSa- Ea\`Ipaad kRYNa kaolhTkr vinus pub 1965
Anaaimaka vaa\.naa\.doSapaaMDo vinus pub 1965
Ainakota igarISa vinus pub 1954
kaMcana maoGa igarISa vinus pub 1954
kuMja kujana Baaskr caMd\`SaoKar gaaoro vinus pub 1965
Jauklaola caaMdNa vasaMta idXaIta vinus pub 1963
JaaoLNaa saraojanaI baabar vinus pub 1964
iTLkaMcaI kivataa Baaga 1laa naa\.iva\.iTLk vinus pub 1966
iTLkaMcaI kivataa Baaga 4qaa naa\.iva\.iTLk vinus pub 1966
fulavaata AatmaaravajaI doSapaaMDo Venus Publication 1966
BagnamautaI- AatmaaravajaI doSapaaMDo Venus Publication 1966
mauktaoSvar kR ta Baavaaqa- ramaayaNa vasaMta sa\.jaaoSaI Venus Publication 1963
ivaraT pava- ma\.naa\.AdvaMta Venus Publication 1972
ivarh tarMga maaQava jyalaIyana Venus Publication 1971
svapna rMjana maaQava jyalaIyana Venus Publication 1967
saamaraja kiva cairta rUkmaINaI hrNa gaaopaaL ivaYNaU taULpaUro Venus Publication 1968
sauQaark maaQava jyaulaIyana Venus Publication 1962
sauvaasa AaiNa rsa BavaanaI SaMkr Venus Publication 1953
saaonaorI caaMdNao igarISa Venus Publication 1961
hdya Saarda gaao\.maa\.kulakNaI- Venus Publication 1969
Avaa-caIna marazI vaaDmaya gaM\.do\.Kaabaaolakr Venus Publication 1966
Avaa-caIna marazI vaaDmaya gaM\.do\.Kaabaaolakr Venus Publication 1962
Avaa-caIna marazI vaaDmaya gaM\.do\.Kaabaaolakr Venus Publication 1963
Avaa-caIna marazI vaaDmaya gaM\.do\.Kaabaaolakr Venus Publication 1967
kalaIdasa dSa-na gaao\.ko\.Kaabaaolakr Venus Publication 1968
naaTya klaa pa\`vaoSa gaao\.ko\.BaT Venus Publication 1954
BaaYaa va BaaYaaSaas\~a Ea\`I\. na\.gajaod\`MgaDkr Venus Publication 1972
Baava ganQa maa\.gau\.doSamauKa Venus Publication 1967
maharaYT\/Iyanacao kavyaparIXaNa Ea\`I\.vya\.kotakr vanas prak 1964
laGau kqaa laoKana maM\~a AaiNa taM\~a naa\.isa\.fDko vanas prak 1968
saaihtya AaiNa klaa ma\.naa\.laaohI vanas prak 1966
naamyaacaI AamaRtavaaNaI h\.Ea\`I\.Sanaaolakr vanas prak 1968
AXayapaa\~a iyadunaaqa Battao vanas prak 1962
kmala fulao d\.na\.gaaoKalao vanas prak 1967
garIbaaGarcaI laok {Qdva ja\.SaoLko vanas prak 1965
gaava iSava SaMkrrava Karata vanas prak 1970
gaaoDvanaataIla ipa\`yabaMda kotakr Ea\`IQar vanas prak 1962
candna padmaakr inamadova vanas prak 1960
caaor AaiNa maaor baaL gaaDgaIL vanas prak 1967
taaLmaoL ra\.rM\.baaoraDo vanas prak 1967
pa\`vaasaI naa\.isa\.fDko vanas prak 1971
mauktaa maalaa laXmaNa maaoroSvar vanas prak 1959
maaocana gaD ramacaMd\` iBakajaI gauMjaIkr vanas prak 1965
ivaduSak Ea\`IkaMta pauraohIta vanas prak 1961
sara[- r\.vaa\.idvao vanas prak 1964
iklaao-skr vyaikta AaiNa klaa naa\.isa\.fDko vanas prak 1957
marazI saaihtyaacao {paoXaIta maanakrI icantaamaNa gaNaoSa kvao- vanas prak 1963
saaihtyaIkaMcyaa sahvaasaata ma\.Ea\`I\.idXaIta vanas prak 1971
saMgaIta ekca pyaalaa ramagaNaoSa gaDkrI vanas prak 1970
saMgaIta saMgaaoya kllaaoL gaaoivaMd ballaaL dovaL vanas prak 1968
saMgaIta saaOBad\` ANNaasaahoba iklaao-skr vanas prak 1970
AMtaircyaa KauNaa jyaaotsanaa BaaoLo vanas prak 1966
ga\`amaINa paUnar-canaa isaMhavalaaokba va Baivatavya esa\.ko\.hLbao vanas prak 1970
marazI vaaDmayaacaa [itahasa KaMD esa\.ko\.hLbao vanas prak 1972
marazI vaaDmayaacaa [itahasa KaMD esa\.ko\.hLbao Vidharbh Marathwada Company 1972
saaQakacaI Aatmakqaa ga\.iva\.tauLpauLo Vidharbh Marathwada Company 1972
&aanaoEvarI AatmaanaMdacao tatva&aana ga\.iva\.tauLpauLo Vidharbh Marathwada Company 1972
koSava sautaaMcaI kivataa saMga\`h isataarama koSava damalao Vidharbh Marathwada Company 1949
rajaBavana Sa\.gaoa\.lauLpauLo Vidharbh Marathwada Company 1949
naa tarI ho parmaoSvar naa\.sa\.krMdIkr Vidharbh Marathwada Company 1949
saMta carI\~amaalaa la\.naa\.paMgaarkr Vidharbh Marathwada Company 1949
BaagyavaMta k\`\.naa\.paaMgaarkr Vidharbh Marathwada Company 1949
naKaacaI sar caMd\`kata A\~ao Vidharbh Marathwada Company 1949
nyaayamautaI- da\.na\.iSaKaro Vidharbh Marathwada Company 1949
kahI gaMBaIr kahI ivanaaodI ma\.naa\.AdvaMta Vidharbh Marathwada Company 1949
taupaacaa naMddIpa ga\.dI\.maaDgaULkr Vidharbh Marathwada Company 1949
kqaa kmala pa\`\.na\.jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1949
kaMcanaacaI inaraMjanaI paMDIta mahadova Saas\~aI Vidharbh Marathwada Company 1949
koSavasauta navao dSa-na A\.na\.doSapaaMDo Vidharbh Marathwada Company 1949
navao AaNaI jaUnao kumauidnaI Qaarpauro Vidharbh Marathwada Company 1949
vaaD\;maya icaMtana paMDIta AvaLIkr Vidharbh Marathwada Company 1949
saMcaya Da^\.A\.na\.doSapaaMDo Vidharbh Marathwada Company 1949
saaihtyaataIla ivavaok ga\.vaa\.jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1967
ga\`Mqaalaya Saas\~aacaI paaca maulattavao Ba\.E\`aI\. paMDIta Vidharbh Marathwada Company 1967
U{GaDI nayana Ba\.Ea\`I\.paMDIta Vidharbh Marathwada Company 1967
inabaMQa Saas\~a va klaa pa\`lhad narhr jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1967
BaartaacaI maanakrI na\.ma\.jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1967
gauru naanak A\.naa\.paoDnaokr Vidharbh Marathwada Company 1967
Ea\`I caOtanya pa\`Bau Ea\`IkaMta gaaogaTo Vidharbh Marathwada Company 1967
saMta eknaaqa A\.naa\.paoDnaokr Vidharbh Marathwada Company 1967
nasaisa maohtaa mau\.maao\.kulakNaI- Vidharbh Marathwada Company 1967
ramak\`YNa parmahMsa Ea\`IkaMta gaaogaTo Vidharbh Marathwada Company 1967
svaamaI ivavaokanaMd Ea\`IkaMta gaaogaTo Vidharbh Marathwada Company 1967
sama\`aT AaSaaok sauSaIlaa vyaM\.vaaDIkr Vidharbh Marathwada Company 1967
raNaa pa\`taapa A\.naa\.paoDnaIkr Vidharbh Marathwada Company 1967
hOdrAlaI Mumau\.maao\.kulakNaI- Vidharbh Marathwada Company 1967
raNaI caNammaa ga\.&aa\.iBaMgaarkr Vidharbh Marathwada Company 1967
-[Svarcand ivadyaasaagar Ea\`IkaMta gaaogaTo Vidharbh Marathwada Company 1968
rivand\`naaqa Tagaaor SaMBaurava ramacaMd\` ZovaLo Vidharbh Marathwada Company 1968
paMDIta maalavaIya SaaMtaarama k\`YNa iXarsaagar Vidharbh Marathwada Company 1968
gaNapataI ramaanauja sau\.d\.taaMbao Vidharbh Marathwada Company 1968
pa\`fullacand\` ra^ya rMganaaqa manaaohr jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1968
icattarMjanadasa pa\`\.&aa\.iBaMgaarkr Vidharbh Marathwada Company 1968
saMta kibar A\.naa\.paoDnaokr Vidharbh Marathwada Company 1968
Da^\.baabasaahoba AaMbaoDkr dttaa\.Ea\`I\.yaoL Vidharbh Marathwada Company 1968
{jvalaa k\`\.ba\.inakuMba Vidharbh Marathwada Company 1968
saMgaIta SaaOBad\` naaTyasaimaXaa iva\.da\.daMDokr Vidharbh Marathwada Company 1968
paunaja-nma da\.ra\.TMkasaaLo Vidharbh Marathwada Company 1968
gaaMQaIjaI va tyaaMcao sahkarI da\.ba\.iSaKaro Vidharbh Marathwada Company 1968
koSavasauta sma\`taI ga\`Mqa parSaurama icaMtaamana damalo Vidharbh Marathwada Company 1968
iSakka kTyaar ya\.naa\.iTpanaIsa Vidharbh Marathwada Company 1968
svaatMa\~ya Aalao Gara da\.na\.iSaKaro Vidharbh Marathwada Company 1968
saMgaIta Saarda gaao\.ba\.dovala Vidharbh Marathwada Company 1968
saMgaIta saMSaya kllaaoL gaao\.ba\.dovala Vidharbh Marathwada Company 1968
Jaujaarrava gaao\.ba\.dovala Vidharbh Marathwada Company 1968
dugaa- gaao\.ba\.dovala Vidharbh Marathwada Company 1968
ma\`cC kiTk gaao\.ba\.dovala Vidharbh Marathwada Company 1968
ivak\`maaovaiYa-ya gaao\.ba\.dovala Vidharbh Marathwada Company 1968
Saapa saMBa\`ma gaao\.ba\.dovala Vidharbh Marathwada Company 1968
saMgaIta saaOBad\` ANNaasaahoba iklaao-sakr Vidharbh Marathwada Company 1968
SaakuMtala ANNaasaahoba iklaao-sakr Vidharbh Marathwada Company 1968
ekca pyaalaa ramagaNaoSa gaDkrI Vidharbh Marathwada Company 1968
pa\`oma sanyaasa ramagaNaoSa gaDkrI Vidharbh Marathwada Company 1968
rajasanyaasa ramagaNaoSa gaDkrI Vidharbh Marathwada Company 1968
BaavabaMQana ramagaNaoSa gaDkrI Vidharbh Marathwada Company 1968
pauNyapa\`Baava ramagaNaoSa gaDkrI Vidharbh Marathwada Company 1968
saaoNaorI iSaKaro iva\.sa\.gavaaNakr Vidharbh Marathwada Company 1968
Baartaacyaa [itahasaataIla qaaoracyaa kqaa \~yaMbak gaNaoSa baapaT Vidharbh Marathwada Company 1968
vaNa- va jaataI maao\.iva\.paTvaQa-na Vidharbh Marathwada Company 1968
Bagavaana gaaOtama bauQd r\.ma\.jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1968
sardar vallaBa Baa[ paTola r\.ma\.jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1968
naotaajaI sauBaaYacand\` baaosa r\.ma\.jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1968
paMDIta javaaharlaal naohrU r\.ma\.jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1968
mahatmaa gaaMQaI Sa\.ra\.ZvaLo Vidharbh Marathwada Company 1968
Bagavaana Ea\`Ik\`YNa maurlaIQar maaoroSvar kulakNaI- Vidharbh Marathwada Company 1968
mahYaI- ArivaMd maurlaIQar maaoroSvar kulakNaI- Vidharbh Marathwada Company 1968
Saamaapa\`saad mauKajaI- narisaMh mahadova jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1968
paaMca paaMDva SaailanaI\.r\.jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1968
pa\`Bau ramacaMd\` SaailanaI\.r\.jaaoSaI Vidharbh Marathwada Company 1968
Edmund Biliden Hedly Wlliam laws serious cold Oxford University Press 1969
John Donne Selected Poems A\.jha Gatagat Latur 1969
Approach to Shakespare A\.jha Gatagat Latur 1969
The Winter Tale Ernest Schagercedt Gatagat Latur 1969
English in Six Month M\.k\.Deshpande Gatagat Latur 1969
Choucer Troilus and criseude Nevill Coghill Gatagat Latur 1969
Chaucer Troilus and Criseude Nevill Coghill Peguin 1971
Tom Jones R\.P\.C\. Mutter Gatagat Latur 1969
Spenser vol 2 B\.R\.Mullik S.Chand and Compani 1971
Literature and critisim H\.Coomber Denguin Book 1971
Great Expectatons B\.P\.Chesterton Denguin Book 1971
Aspeets of the novel E\.M\.Forester Denguin Book 1970
Robert Browning G\.K\.Chesterton Macmillan Indian 1970
Othello M\.K\.Ridley Methuen and co 1971
Crisis in English poerty (1880 1940) Vivan de sola pinto Hutchinson University Libarary 1967
Studies in Shelley M\.M\.Bhalla Associated pub House 1973
Understandig Grammer C\.J\.Stocks Oxford University Press 1968
Letter Writting L\.A\.Hill Oxford University Press 1970
Tagores Gitanjali Somdev Prakash Book Depo 1970
Contemporary Indian Poetry in English Saleem Peeradina Macmillan Indian 1972
The Rape Of Bangladens Anthony Mas crarehans Vikas Pub 1971
Free Composition Book L\.A\.Hill Oxford University Press 1970
John keats selected poems A\.Jha Aarti Book Senter 1972
ApanaI ApanaI baImaarI hrISaMkr parsaa[- Rajpal and sans 1973
krfyaU laXmaInaarayaNa laala Rajpal and sans 1972
jaaogaI mata jaa ivamala ima\~a Rajpal and sans 1973
svapanaao ko saolaU naa\.saI\.fDko Rajpal and sans 1972
AaMtak narod\`M kaohlaI Rajpal and sans 1972
maQau gaurudtta Rajpal and sans 1972
dovadaasa SardcaMd\` caTaopaaQyaaya Prabhat Pub. 1972
paqa ko davaodar SardcaMd\` caTaopaaQyaaya Prabhat Pub. 1972
gaaora rivaMd\`naaqa zakur Prabhat Pub. 1972
naava duGa-Tnaa rivaMd\`naaqa zakur Prabhat Pub. 1972
kavya ibaMmba Da^ nagaoMd\` National Pub 1972
BaartaIya evaM paaScaatya kavya Saas\~a dovaraja isaMh BaaTI National Pub 1972
Administerative Histrory of India D\.Awasthi National Pub 1972
Structure Of financial Institutions V\.V\.Bhat National Pub 1972
A Protile Of Indian Indostry Vedilal Dagli National Pub 1972
Company Law P\.P\.Maheshwari National Pub 1972
Fundamentals Of Public Finance D\.M\.MIthani National Pub 1972
Cost Acconting P\.K\.Ghosh National Pub 1972
Elements Of Costing P\.K\.Ghosh National Pub 1972
Mercantile Law P\.P\.Maheshwari National Pub 1972
AanaMdI gaaopaaL Ea\`I\.ja\.jaaoSaI Majestic Book Stall.... 1972
Aamacao gaaoya Aamaka Baaya sauBaaYa BaoMDo Majestic Book Stall.... 1972
Saaipata vaastau SaMkr paaTIla Majestic Book Stall.... 1972
maaihmacaI KaaDI maQau MmaMgaoSa kNaI-k Majestic Book Stall.... 1972
pa\`ayaScaIta Ea\`I\.naa\.paoMDsao Majestic Book Stall.... 1972
maaJaI saKaI ivadyaaQar paMDIta Majestic Book Stall.... 1972
saMGaYa- gaMgaaQar gaaDgaIL Majestic Book Stall.... 1972
saaro pa\`vaasaI GaDIcao jayavaMta dLvaI Majestic Book Stall.... 1972
SaqaI-Na rajya raKaIla vaasaudova baovalakr Majestic Book Stall.... 1972
maRgajaL Ea\`I\.ja\.jaaoSaI Majestic Book Stall.... 1972
kSaasaazI paaoTasaazI jayavaMta dLvaI Majestic Book Stall.... 1972
mahanaMda jayavaMta dLvaI Majestic Book Stall.... 1972
caaMdNao iMSMapaIta jaa maQausaudna kalaolakr Majestic Book Stall.... 1972
hI vaaT dUr jaatao k alaolakr maQausaudna Majestic Book Stall.... 1972
smarNa gaaqaa gaaopaaL inaLkMz daMDokr Majestic Book Stall.... 1973
janau baaMDo rmaoSa maM\~aI Majestic Book Stall.... 1973
vaaTaDyaa maMgaoSa paaDgaavakr Majestic Book Stall.... 1973
dovakI maQau maMgaoSa kaNaI-k Majestic Book Stall.... 1973
BaMgalaoloa do{L ga\.\~ya\.maaDKaaolakr Majestic Book Stall.... 1973
rukmaInaI ga\.\~ya\.maaDKaaolakr Majestic Book Stall.... 1973
ek DaoLa baaolataao Aaho Ea\`Ipaad kaLo Majestic Book Stall.... 1973
ek Qaagaa sauKaacaa Ea\`Ipaad kaLo Majestic Book Stall.... 1973
maRNmayaI gaaopaaL inaLKaMz daMDokr Majestic Book Stall.... 1973
cak\` jayavaMta dLvaI Majestic Book Stall.... 1973
yaa\~aa Ea\`I\.ja\.jaaoSaI Majestic Book Stall.... 1973
vaarNaocaa vaaGa ANNaaBaa{ saazo Majestic Book Stall.... 1973
rana gaMgaa ANNaaBaa{ saazo Majestic Book Stall.... 1973
maakDIcaa maaL ANNaaBaa{ saazo Majestic Book Stall.... 1973
vaOjayaMtaa ANNaaBaa{ saazo Majestic Book Stall.... 1973
Alagauja ANNaaBaa{ saazo Majestic Book Stall.... 1973
kanaa AaNaI maa\~aa vasaMta narhr fonao Majestic Book Stall.... 1973
gauMjaa maQau maMgaoSa kNaI-k Majestic Book Stall.... 1973
inavaDk bauvaa maQau maMgaoSa kNaI-k Majestic Book Stall.... 1973
ivarama icanho maQau maMgaoSa kNaI-k Majestic Book Stall.... 1973
laaok AaNaI laaOkIk jayavaMta dLvaI Majestic Book Stall.... 1973
fulalaa suagaMQa maataIcaa Sard Qaaga Majestic Book Stall.... 1973
dovakI maQau maMgaoSa kNaI-k Majestic Book Stall.... 1973
ilaMkna yaaMcao AKaor cao idvas ivajay taoMDulakr Majestic Book Stall.... 1973
kaLo baoT laala battaI maQaukr taaoDrmala Majestic Book Stall.... 1973
tarUNa taUk- mhataaro Ak- maQaukr taaoDrmala Majestic Book Stall.... 1973
AaScaya- naMbar dha maQaukr taaoDrmala Majestic Book Stall.... 1973
saMsaar ha sauKaacaa ihrakaMta klagauTkr Majestic Book Stall.... 1973
knyaa hI saasaUrasaI jaayao ihrakaMta klagauTkr Majestic Book Stall.... 1973
Qaummasa Sa\.naa\.navaro Majestic Book Stall.... 1973
sauruMga Sa\.naa\.navaro Majestic Book Stall.... 1973
Great World Atlas Reders Digest Association reders Digest Association 1973
The Reders Digest Great Encyclopasdic Dictonory Readers Digest Dictonpory reders Digest Association 1973
Comerce Pomplets Series Rohit Dave Vora and comp. 1973
Imports in a Developing Economy Bepin Behaei Vora and comp. 1965
Fundamentals of Accountancy A\.N\.Agrawal Vora and comp. 1967
Elementry statistics for Economics D\.M\.Mithani Vora and comp. 1971
Two Decades of Development (The Indian Experiment) v\.v\.Bhatt Vora and comp. 1973
Structer of Financial Instiutions v\.v\.Bhatt Vora and comp. 1972
Statistical out line of Indian Economy V\.G\.Kulkarni Vora and comp. 1968
New Directions in Indian Trade policy P\.G\.Salvi Vora and comp. 1964
Introduction to vo cotional Economic B\.N\.pal Vora and comp. 1968
Ancient Indian History N\.H\.Sanghavi Vora and comp. 1964
Impact of American Aid on Indian Economay A\.K\.Singh Vora and comp. 1973
Fundamentals of Public Finance D\.M\.Mithani Vora and comp. 1972
saMpanna samaaja gaMgaaQar gaaDgaIL Vora and comp. 1965
AmaorIkotaIla Ea\`maIk AaMdaolana pa\`Baa tauLpauLo Vora and comp. 1965
Aavaahna gaaoivaMd taLvaLkr Vora and comp. 1962
{dar matavaadyaacao AMtarMga AMbaadasa AgnaIhao\~aI Vora and comp. 1965
ivasaavyaa SatakataIla AmaorIkomaQalaa Qama- ca\.iva\.vaavaDokr Vora and comp. 1961
AmaorIkocaa saMiXapta [itahasa paa\.vaa\.gaaDgaIL Vora and comp. 1961
AmaorIk na saaihtyaacaa [itahasa maMgaoSa paaDgaavakr Vora and comp. 1961
AmaorIkotaIla laaokSaahI idnakr saak\`Ikr Vora and comp. 1968
sauflaa BaumaI (AmaorIkna SaotaIcaI khanaI ) padmaakr kulakNaI- Vora and comp. 1965
mahana parIvata-na SaM\.la\.icaTNaIsa Vora and comp. 1955
AmaorIkocaI Aqa-rcanaa baaL gaaDgaIL Vora and comp. 1966
AmaorIkna samaaja maMgaoSa paaDgaavakr Vora and comp. 1966
AmaorIka maaJao AaSaasqaana vasaMtakumaar sarafa Vora and comp. 1965
laaT {laTayacaI Aaho paa\.vaa\.gaaDgaIL Vora and comp. 1965
Qama-SaIlaaMcaI Sabd ica\~ao paa\.vaa\.gaaDgaIL Vora and comp. 1959
AmaorIkna Aqa-vyavasqaa Ea\`IkaMta \.gaM\.BaaMDaro Vora and comp. 1966
jagaNa mhNajao iSaXaNa maalataI baoDokr Vora and comp. 1963
AmaoirkotaIla iSaXaNaacao savaa-MgaINa dSa-na naa\.d\.naaMdUDI-kr Vora and comp. 1968
AqaI-k ivakasaacyaa paayaryaa sa\.h\.doSapaaMDo Vora and comp. 1963
AqaI-k saama\`ajyavaad ica \.\~a\.yaovaDokr Vora and comp. 1957
AaqaI-k pa\`gataIcao rhsya sa\.h\,doSapaaMDo Vora and comp. 1959
SaaMtaI saovakaMcyaa kqaa AMbaadasa AgnaIhao\~aI Vora and comp. 1963
svaataM\~yaacao iSapaa[- AMbaadasa AgnaIhao\~aI Vora and comp. 1965
mahana Aaraohna vasaMta gaaoivaMd sahs\~abauQdo Vora and comp. 1967
AaqaI-k ivakasaacyaa rUparoKaa AMbaIka sarkar Vora and comp. 1966
navaIna vyaavasaaiyak saaotaaojao paa\.la\.gaaDgaIL Vora and comp. 1966
AaqaI-k ivakasa idnakr saak\`Ikr Vora and comp. 1965
SaaLa {dyaacyaa Aajacyaa pa\`Baakr Ea\`IQar naohrkr Vora and comp. 1969
AmaorIkocaI iSaXaNa paQdtaI dyaa paTvaQa-na Vora and comp. 1967
kamagaar va taumhI Sa\.la\.icaTNaIsa Vora and comp. 1961
ho saaro maanavaasaazI maMgaoSa paaDgaavakr Vora and comp. 1965
icanmaya hkk saU\~ao \~yabak kRYNa Taopao Vora and comp. 1965
konaDIcaa vaarsaa id\.iva\,gaaoKalao Vora and comp. 1965
Elements if Indian Economics H\.S\.Shetty Vora and comp. 1965
Monetary Theory H\.S\.Shetty Vora and comp. 1972
Economic Development Ends and Means L\.K\.Jha Vora and comp. 1973
Economic Development Ends and Means Jha L K vora and comp 1973
25 Twenty Five Years of Independance Vidlal Dagil Vora and comp. 1973
KaaMDIla kraMcyaa naaTyakRtaI naa\.saI\.fDko Kulkarni Granthaagar 1972
naTacaaya- KaaDIlakr naa\.saI\.fDko Kulkarni Granthaagar 1972
taRptaI sauhasaInaI [lao-kr Kulkarni Granthaagar 1961
Ayaukta Ea\`IQar kaLo Kulkarni Granthaagar 1972
paacava paa{la kmalaa fDko Kulkarni Granthaagar 1971
ivaSvaMBar dovarsa rMganaaqa doSapaaMDo Kulkarni Granthaagar 1969
{Bao Qaagao AaDvao Qaagao ga\.id\.maaDgauLkr Kulkarni Granthaagar 1972
rUpaorI kDa dtta rGaunaaqa kvazokr Kulkarni Granthaagar 1968
Asa maahor sauroKa iva\.iva\.baaokIla Kulkarni Granthaagar 1970
yauga paurUYa naarayaNa Qaarpa Kulkarni Granthaagar 1970
hata BaTI SaMkrrava qaaorata Kulkarni Granthaagar 1970
{dasa hLvao saur AnaMta manaaohr Kulkarni Granthaagar 1971
baaMQaavarcyaa baaBaLI ga\.dI\.maaDgauLkr Kulkarni Granthaagar 1963
haorpaL iva\.ga\.kanaoTkr Vora and comp. 1971
Baataacao fula ga\.id\.maaDgauLkr Vora and comp. 1971
kaoMdNa ga\.la\.ZaokL Vora and comp. 1971
jaMgalaI rMganaaqa doSapaaMDo Vora and comp. 1971
{nhaacaI saavalaI SaOlajaa rajao Vora and comp. 1971
AsaudomaI KauLI saraojanaI baabar Vora and comp. 1971
caava-k Ea\`I\.ja\.jaaoSaI Vora and comp. 1971
ma\`tyaupaasuana Ama\`taakDo BavaanaI Baaga-va Vora and comp. 1971
AparMpaar iva\.Sa\.paargaavakr Vora and comp. 1971
AXar rmaoSa maM\~aI Kulkarni Granthaagar 1971
fulaMgaI nalaaonaI sahs\~abauQdo Kulkarni Granthaagar 1971
ATya- nayana taara dosaa[- Kulkarni Granthaagar 1973
AjaunaI rUsaUnaI Aaho AanaMd kanhoro Kulkarni Granthaagar 1972
sauTka SaMkrrava Karata Kulkarni Granthaagar 1964
sauTI AaiNa [tar ekaMkI d\.maa\.imarasadar Kulkarni Granthaagar 1964
saMvaad Sa\.naa\.navaro Kulkarni Granthaagar 1971
manaata maaJyaa ra\~a caaMdNaI maaQava kanaITkr Kulkarni Granthaagar 1970
paayaa paaoKarlaolaI Gar ilalaa Ea\`Ivaastava Kulkarni Granthaagar 1970
rkta kmala maRNaalaI jaaoSaI Kulkarni Granthaagar 1970
lapalaolaa AaoGa ga\.id\.maaDgauLkr Kulkarni Granthaagar 1961
caMdnaI {dbattaI ga\.id\.maaDgauLkr Kulkarni Granthaagar 1967
paOlataIr AnaMta manaaohr Kulkarni Granthaagar 1970
rMgamaMca pau\.Baa\.Baavao\. Kulkarni Granthaagar 1963
naaOka pau\.Baa\.Baavao\. Kulkarni Granthaagar 1963
paihlaa paa{sa pau\.Baa\.Baavao\. Kulkarni Granthaagar 1964
inavaDk kqaa pau\.Baa\.Baavao\. Kulkarni Granthaagar 1964
inavaDk kqaa vasauMQara paTvaQa-na Kulkarni Granthaagar 1966
ivanaaod kavalaI gaao \.ga\.ilamayao Kulkarni Granthaagar 1965
taIna ica\~aklaa ga\.id\.maaDgauLkr Kulkarni Granthaagar 1963
maataItalaM maaotaI paMDIta AnaMta kulakNaI- Kulkarni Granthaagar 1970
maaJa ijavana ek kadMbarI naa\.saI\.fDko Kulkarni Granthaagar 1969
kama paUrUYaaqa- ga\.saI\.paoMDsao Kulkarni Granthaagar 1959
jaaogaImaa ga\.id\.maaDgauLkr Kulkarni Granthaagar 1965
Ajauna caalatao icavaaT AaMnadI baa[- ivajaapauro Kulkarni Granthaagar 1972
KauLyaacaI caavaDI SaMkr paaTIla Kulkarni Granthaagar 1964
Principles of Banking K\.N\.Geva kitab mahal 1971
Fundadamental of Auditing B\.R\.Rao kitab mahal 1971
Partnership Law and Acconts In India A\.N\.Agrawal kitab mahal 1971
Economic Developement of The Great Power of India Vinod Dubey kitab mahal 1971
Economic Development of England Vinod Dubey kitab mahal 1971
Public Finance J\.K\.Mehta kitab mahal 1971
Fundamental of Statastic D\.N\.Elhance kitab mahal 1971
Secrterial Practice S\.A\.Sheralekar kitab mahal 1971
Problems Of Agriculture Development In India S\.C\.Jain kitab mahal 1971
Current Economic Problems R\.V\.Rao kitab mahal 1971
The History of India ( The Hindu and Mohmedan) Elphinstane kitab mahal 1966
Glimpses of Indian Culture Singh Vikram kitab mahal 1967
Studies in Medieval Indian History and cultur K\.A\.Nigam kitab mahal alhabad 1966
20 The Centry Literary Critcism B\.N\.Chaturvedi kitab mahal alhabad 1972
Aspects of Literary Critisim Prashant kumar sinha kitab mahal alhabad 1972
The Goverment of the Indian Republic M\.P\.Sharma kitab mahal alhabad 1972
A Critical Study of The Indian Constitution K\.P\.Dubey kitab mahal alhabad 1968
Glimpseo of world Constitutions and Judiciaries E\.K\.Swamy kitab mahal alhabad 1966
Ecbnomic and Commercial Geography R\.N\.Dubay kitab mahal alhabad 1973
Ecbnomic Geography of India R\.N\.Dubay kitab mahal alhabad 1973
An Introdution to Sociology Sachdeva Vidya Bhushan kitab mahal alhabad 1972
saaMiKyakI maao\.ma\.laajaokr Gandhi Book Depo 1970
pa\` maMDL AaQaI inayama AaiNa saicavaacaI kaya-paQdtaI naa\.baa\.kaoranao Gandhi Book Depo 1972
AMkoXaNa pairvyaya laoKao AaiNa Aayakr e\.esa \.{KaLkr Vidya Pub 1973
saicavaacaIO kaya-paQdtaI e\.esa \.{KaLkr Vidya Pub 1973
vyaapaar paQdtaI AaiNa vaaiNajya pa\~a vyavahar ivanaayak GaaoTo Sava prak 1973
paaMZro Zga iva\.sa\.KaaMDokr Deshmukh ani kamp 1973
AEa\`u iva\.sa\.KaaMDokr Deshmukh ani kamp 1973
inavaDk rajakIya ivacaarvaMta BaUYaNa jaaor gaulavaarkr Angha praks 1973
paMKaiDyaa^ iSavakumaar itavaarI Vankatramna pub 1973
Akbar AaOr ibarbala ik kqaae^ satyadova caaOQarI Vankatramna pub 1973
ASk ka kqaa saaihtya Aihbasa isaMh Koushik sai 1973
ihndI evaM marazI ko vaOYNava saaihtya ka taulanaatmak AQyayana na\.ica\.jaaogalaokr Javahar Pustkalaya . 1966
maIrabaa[- kI kavya saaQanaa ramapa\`kaSa Javahar Pustkalaya . 1972
paaScaatya kavyaSaas\~a ArivaMnd paaNDoya Javahar Pustkalaya . 1973
Caayaa vaad ivaSlaoSaNa AaOr maUlyaaMkna idnaanaaqa SarNa navyug granthgar 1973
AaQauinak ihMndI naaTk AaOr naaTkkar ramakumaar gaupta Javahar Pustkalaya . 1973
SaotaI kavya pa\`ktaI evaM svarUpa satya pa\`kaSa imaEa aabhiyakti prakashan 1973
ivaQaapataI AaOr saur kavyao mao raQaa Ea\`ImataI k\`YNaa vamaa- sanmarg prakashan 1973
maata\`BaaYaa ek ivacaarNaIya pa\`Sna pa\`maIlaa jaOna kamalghar prakashan 1973
vdapar ivaSlaoYaNa saUnaItaa geeta prakashan 1973
nayao itaqa- nayao dovataa vyaiqata dovataa geeta prakashan 1973
caaMdI kI rata kmala Saukla bhartiya granthmala 1973
saMsaar kop mahana iSaXaaSaas\~aI parmaoSvar pa\`saad isaMh bhartiya granthmala 1973
laala AakaSa ko ipalao fUla {maoSa isaMh bhartiya granthmala 1973
TuTa TI saoz BagavataI pa\`saad vaajapaoyaI bhartiya granthmala 1973
GauMGaT AaOr GauMgaru caMd\` bhartiya granthmala 1973
dKana laagao nayana BagavataI pa\`saad vaajapaoyaI bhartiya granthmala 1973
svapanaao kI gaaod BagavataI pa\`saad vaajapaoyaI bhartiya granthmala 1973
htyaa ek Caayaa kI esa\.ena\.kMvala bhartiya granthmala 1973
yaugao yaugao pa\`oma hMsakumaar itavaarI hindi granth ratnakr 1973
bahu ko carNa SaMkr dyaala paaNDoya hindi granth ratnakr 1973
saMSaya ik ek rata Ea\`I naroSa maohtaa hindi granth ratnakr 1973
sarlaa Ea\`I naroSa maohtaa hindi granth ratnakr 1973
naava duGa-Tnaa ivapaIna ibahari hindi granth ratnakr 1973
AnQao kue ka dova rajaoSa Samaa- hindi granth ratnakr 1973
ek naava saaO zava kmala Saukla hindi granth ratnakr 1973
Baulaa BaTka saaQanaa pa\`taapaI hindi granth ratnakr 1973
TUTo Aakar SaiSa kumaarI Jaipur Pustak Sadan 1972
Aparaijata Ea\`ISaMkr Parijit prak 1973
rajaarama maaohna raya kSyapa {paoMd\` sanmarg prakashan 1973
gaurUnaanak jaIvana AaOr dSa-na naarayaNa Bakta sanmarg prakashan 1972
baobasaI pa\`taapa naarayaNa Ea\`Ivaastava sanmarg prakashan 1971
badlaI ka caa^d kmala Saukla sanmarg prakashan 1973
baMd drvaajao dSa-na BaartaI Dipak publ 1973
pauranaI lakIr nayao fkIr vaodantaI mahYaI- Orient Longmans co. 1973
Ana saulaJaI gaa^Mzo AaomaanaMd saarsvata Javahar Pustkalaya . 1972
sapta rUpak maula SaMkr naagar Saas\~aI Javahar Pustkalaya . 1971
paa^Mca ekaMkI maula SaMkr naagar Saas\~aI Javahar Pustkalaya . 1973
inavaDk saMivaQaanao gaao\.maa\.kulakNaI- Unmesh Prak 1973
{cca laoKaa kma- Baaga 1 laa d\.ga\.doSakr Ajay Pub. 1970
vyavasaaya saMGaTnaocaI maulatatvao Baaga 1laa d\.ga\.doSakr Ajay Pub. 1972
baara ivacaarvaMta naa\.ma\.DaoLo Gatagat Latur 1973
BaartaIya Aqa-Saas\~a zkkr \.ko\.eca si jamanadas and kanmpani 1973
AiBanava vaaiNajya paQdtaI Ea\`IkRYNa Qamaa-paurIkr Gatagat Latur 1972
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao va saava-jainak Apavyaya saroSa gacako Gatagat Latur 1972
naagarIkSaas\~a va BaartaIya pa\`Saasana paQdtaI gaMgaaQar maaknaIkr Gatagat Latur 1972
rajyaSaas\~aacao isaQdaMta gaMgaaQar maaknaIkr Gatagat Latur 1972
maaogala marazo Aacaaya- svakanaI Gatagat Latur 1972
pa\`qama vaYa- {cca laoKaakma- ko\.jaI\.gaaMQaI Vidya Pub 1973
saamaaijak maanasaSaas\~a isaQdaMta vhI \.ko\.jaaoSaI Vidya Pub 1973
Wit and was dom of socrates \,plato\,Aristohe N\.B\.Sex New book socirty of india. 1967
Progious History of Siknisim Goakul Chand New book socirty of india. 1972
Progress of Libraries in India N\.B\.Sen New book socirty of india. 1967
Glirious History of koh I Noor N\.B\.Sen New book socirty of india. 1967
Glirious History of Kalids N\.B\.Sen New book socirty of india. 1967
{dar matavaadI laaokSaahI vyaMkToSa vakIla Vora and comp. 1967
laaokSaahIcaa Aaobaamaa id \.naa\.sadgaunao Vora and comp. 1968
AmairkocaI saMyaukta saMsqaanao vaaora kMpanaI Vora and comp. 1968
Amaoirkna ka^Mga\`osa jaoralD jaa^nasana Vora and comp. 1966
AmaorIkocao savaao-cca nyaayaalaya d\.Ea\`I \.marazo Vora and comp. 1966
AmaorIkocao raYT\/aQyaXapad d\.Ea\`I \.marazo Vora and comp. 1966
vha[T ha{sa maQaIla inaNa-ya paQdtaI vya\.kR\.Taopao Vora and comp. 1966
AmaorIkocao par raYTIya QaaorNa maa\.pa iSaKaro Vora and comp. 1965
AmairkocaI rajakIya paQdtaI ivadyaaQar pauMDlaIk Vora and comp. 1966
Amaoirkna rajya paQdtaI gaaoivaMd taLvaLkr Vora and comp. 1962
Essays in planning and Growth J\.J\.Anjaria Vora and comp. 1972
ekca pyaalaa pa\`\.ko\.A\~ao Parchure Prakashian. 1972
marazI maaNasao marazI manao pa\`\.ko\.A\~ao Parchure Prakashian. 1972
samaaQaI varIla AEa\`u pa\`\.ko\.A\~ao Parchure Prakashian. 1972
huMdko pa\`\.ko\.A\~ao Parchure Prakashian. 1972
lagnaacaI baoDI pa\`\.ko\.A\~ao Parchure Prakashian. 1972
taao maI navhoca pa\`\.ko\.A\~ao Parchure Prakashian. 1972
JaoDUMcaI fulao pa\`\.ko\.A\~ao Parchure Prakashian. 1972
Aappaazsya pa\`qama idvasa pa\`\.ko\.A\~ao Parchure Prakashian. 1969
papaa pa\`\.ko\.A\~ao Parchure Prakashian. 1971
jaIvana tyaaMnaa kLlao maMgaoSa paaDgaavakr Parchure Prakashian. 1968
tauJao Aaho tauJa paasaI pau\.la\.doSapaaMDo Parchure Prakashian. 1972
sauMdr maI haonaar pau\.la\.doSapaaMDo Parchure Prakashian. 1969
jayaparajaya saumaita QanavaDo Parchure Prakashian. 1951
ranafula ivajaya taoMDUlakr Parchure Prakashian. 1951
edIna jayavaMta dLvaI Parchure Prakashian. 1959
fjaIta vaaDa jayavaMta dLvaI Parchure Prakashian. 1959
ivaDa rMgalaa taao Asaa saotau maaQavarava pagaDI Parchure Prakashian. 1963
sauMdr manaa maQyao BarlaI saotau maaQavarava pagaDI Parchure Prakashian. 1963
BaavaparImaL vaa\.gaao\.maamadova Parchure Prakashian. 1960
itasara baajaIrava padmaakr Davaro Parchure Prakashian. 1969
kuNaI gaaoivaMd Gyaa padmaakr Davaro Parchure Prakashian. 1969
sah kuTuMba sah pairvaar padmaakr Davaro Parchure Prakashian. 1964
pa\`omaa tauJaa CMd ksaa padmaakr Davaro Parchure Prakashian. 1967
{rla saurla padmaakr Davaro Parchure Prakashian. 1967
Aalaa JaNa gaolaa JaNa pau\.Baa\.Baavao Parchure Prakashian. 1964
jamavaa jamava iva\.Aa\.bauvaa Parchure Prakashian. 1972
tauTlaolaM paMKa Ea\`Ipaad ramakRYNa Parchure Prakashian. 1962
maaMDva maQau maMgaoSa kNaI-k Parchure Prakashian. 1964
japauna Tak paa{la va \.pau\.kaLo Parchure Prakashian. 1968
raja vaKa- rajarama DumaNao Parchure Prakashian. 1968
mhataara na itatauka rajarama DumaNao Parchure Prakashian. 1972
pa\`ItaI pair tauja vartaI rajarama DumaNao Parchure Prakashian. 1971
Asaona maI maataIcaI AanaMd saaQalao Parchure Prakashian. 1971
ibadagaI SaOlajaa rajao Parchure Prakashian. 1972
saya AanaMd saaQalao Parchure Prakashian. 1972
taaraMbaL baaL saamaMta Parchure Prakashian. 1972
inaraopa Baa\.d\.Kaor Parchure Prakashian. 1972
GanaSyaama namanaI Aalaa paUrUYaaottama darvhokr Parchure Prakashian. 1972
ta\`Na saMgaIta ica\.\~ya\.Kaanaaolakr Parchure Prakashian. 1972
bahUrupaI ha KaoL Asaa dtta\~aya koLUsakr Parchure Prakashian. 1972
gaaMva jaI\.e\.kulakNaI- Parchure Prakashian. 1972
iSapaar jaI\.e\.kulakNaI- Parchure Prakashian. 1972
ihsaka padmaakr Davaro Parchure Prakashian. 1972
Elementry Indian Economics K\.K\.Dewit S. Chand 1972
Principles Of Sociology K\.YOung S. Chand 1972
Urban Sociology James\.A\.Quinn Eurasia Pub 1972
Modern Economic Theory K\.K\.Dewett Shyamlal Charitable 1972
MOnetry Policy And Economic Development K\.M\.Patnaik S.Chand and Compani 1972
Flowers Modern English H\.W\.Flowers E.L.B.S. London 1972
Indian Economy Ruddar Datt E.L.B.S. London 1972
The Economy Of The American People Gerhard Colm I.B.H.Bombay 1972
Communism And China Benjamin\.I\.Schwartz I.B.H.Bombay 1972
The Kings English H\.W\.Flower Oxford University Press 1972
Anout Line Of Genrel Phonetics R\.K\.Bunsal Oxford University Press 1972
Scientist A Social Psycoligical Study Sri Chandra Oxford University Press 1972
The Genral Theory Of Employment Intrest And Money JOhn Menard Kenys The Macmillan Co. 1972
Recent Political Thought V\.D\.Mahajan S. Chand 1972
Social Theory And Social structure Robert\.K\.Marten Amerind Publication 1972
Principles Of Economics Altred Marshal The Macmillan Co. 1972
The Community Development Process William\.W\.Biddle The Macmillan Co. 1972
Changing Patterns Of Indian Villages G\.R\.Nandan S. Chand 1972
Collected Poems And Plays Rabindranath Tagore Macmilan Company The Macmillan Co. 1972
Everymans Cissical Dictonary John Warrington Macmillan Indian 1968
The Economics of Imprerfeet Competition John Robinson Macmillan Indian 1968
Statistical Reasoning In Sociology John\.H\.Mueller oxford and ibh bombay 1963
The Social System TalcoH Parsons Amrand 1963
B\.A\.Political Science Constitutins S\.Chanel S. Chand 1963
The Little Duck Michel Godstrey S. Chand 1963
Prince Prigio And Prince REcardo Andrew Lang Dent And Sons 1963
The Carved Lions Levis Hard Dent And Sons 1963
Mopsa The Faqiry Dora Curits Dent And Sons 1963
The Adventures Of Oddysseus Kiddle Monroe Dent And Sons 1963
The Lost Princess D\.Watkins Pitchford Dent And Sons 1963
Modern Fairy Stories R\.L\.Green Dent And Sons 1963
Lob Lie By The fIve H\.M\.Brok Dent And Sons 1963
The Trail Of The SandhilStag And Other Lives Of The Hunted Rita Parsons Dent And Sons 1963
A Wonder Book S\.Vanbbe Dent And Sons 1963
Kidnapped R\.L\.Stevenson Dent And Sons 1963
Hans Brinker Mary Mapes Dodges Dent And Sons 1963
The Heroes Kiddel Manroe Dent And Sons 1963
The Rose And The Ring The Magic Fishbone W\.M\.Thakrey Dent And Sons 1963
The Black Arrow Lionet Edwards Dent And Sons 1963
Fairy Tails OF LOng Abo D\.J\.Watkins Pitchford Dent And Sons 1963
What Katy Did Margery Gill Dent And Sons 1963
The Brownies and other Stories Ewing corg Dent And Sons 1968
The princess and the Goblin Charles Folkard Dent And Sons 1970
The House of India Clark Huttan Dent And Sons 1967
Childran of Indian E\.F\.Dood Macmillan Indian 1967
Fairy Tales From Ireland E\.F\.Dood Macmillan Indian 1972
The Magic Ring and othes Stories E\.F\.Dood Macmillan Indian 1965
Folk Tales From E\.F\.Dood Macmillan Indian 1965
Tales From Tagore E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Nicholas Nickleby E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Last Days Of Pom Peii E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Stories From Griek Mooths E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Snake Charms And Other Stories E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Adventures Of Lila And Chandra E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Lucky Day E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Stories From Fameous Poems E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Happy Family E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Three Snakes Piss E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
A Week Without Mother E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Puss In Boots E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Ungratetual Neighbour E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Sleeping Beauty E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Mystery of Lost Jewels E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Happy Bigger And Other Stoeries E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Tales From The Panchtantra E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Children At HOme And At School E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Glass Princess E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Gora E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Round THe World InEighty Days E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Clipper Of The Clouds JUles Vern Macmillan Indian 1973
The Wrek Margery Green Macmillan Indian 1973
Brave Children Of Other Lands E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Sir Ronald Ross E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Rose And The Ring E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Six Short Stories E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Kings Sclptetor E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Three Snakes Pease Histories E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Stories From Tlomer E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Lorna Doon E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Wonder Tales From Greece E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Jane Eyre E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Far From t6he Madding Crowd E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Cakes And ale Margery Green Macmillan Indian 1973
Six Tales From Shakespare E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Vanity Fair E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Florence Night Inn Gale E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The million The floss E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Mayer of Caster bridge E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
The Life They Chose E\.F\.Dood Macmillan Indian 1973
Adam Bede E\.F\.Dood The Macmillan Co. 1965
Kenilwortk Margery Green The Macmillan Co. 1968
How Nasser Did it R\.K\.Karnaja Jaico pub 1969
So This is life R\.K\.Prabha Jaico pub 1966
The Two Dianas Alexander Dumas Jaico pub 1957
Too Long in the west Bhalchandra Rajan Jaico pub 1957
Tombrowns schooldays Thomas Huges Jaico pub 1957
Gideons Trumpet Anthony Lewies Jaico pub 1970
Citizan Tompain Howard Fast Jaico pub 1958
Tom Browns School Day Thomas Hughes The Macmillan Co. 1969
Four House to die P\.J\.Abhram Pearl pub 1967
The Art of Happiness John cowper powys Pearl pub 1960
The Napollon of Notting Hill G\.K\.Chesterton Pearl pub 1957
The spell if Aphrodite and other stories S\.K\.Chettur Jaico pub 1957
Where Antgtels Eggs N\.S\.Phadke Jaico pub 1957
Gangrene Peter Beneson Jaico pub 1960
The Adventures if pinoccttio C\.Collodi Jaico pub 1960
Sringaramanjari H\.R\.Aiyer Jaico pub 1961
The Black sun K\.A\.Abbas Jaico pub 1963
A Digit of the moon and ADrought of the Blue F\.W\.Bain Jaico pub 1955
The Impostor Jean Coctean Jaico pub 1958
Marder Needs a Stair Case and Six Faces of Eva Tamparti Mookerji Jaico pub 1963
Gold in the Dust Sally Atho Gias Jaico pub 1958
Too High for Railway Muriel Wasi Jaico pub 1967
Minari Nergis Dalal Pearl pub 1967
Fortitude Hugh wal pole Pearl pub 1959
Strange men and Strange places Ruskin Bond Pearl pub 1959
Road to the Stars Yuri Gagarin Pearl pub 1961
The Talisman Walter Scott Pearl pub 1958
Madame Ambassador Anne Guthrie Pearl pub 1965
Atime to be Happy Nayantara sahgal Jaico pub 1963
Love Douglas N\.Morgan Jaico pub 1966
Dawin or Darkness R\.K\.Naryan Jaico pub 1959
Not in our Stars A\.D\.Gorwala Jaico pub 1959
One Virginity Hilton Browin Jaico pub 1959
Assignment Angelina Edward S\.Aarans Jaico pub 1970
Assignment Carltta Cortes Edward S\.Aarans Jaico pub 1968
Assignment Sulusea Edwards Aarons Jaico pub 1968
Dead Souls Geoeg Reavy Jaico pub 1957
Kashmir in the Gucible Premnath Basas Jaico pub 1967
Lalita and Her Garden E\.F\.Dood Jaico pub 1967
Fables and Stories for Begenners E\.F\.Dood Jaico pub 1967
Wathering Height Emily Brontecory The Macmillan Co. 1972
Gullivers Trvels John Macinotosh The Macmillan Co. 1969
David Copper Field W\.Jewsbury The Macmillan Co. 1973
Cranford Beatrice Conway The Macmillan Co. 1967
Kidnapped John Macinostaoh The Macmillan Co. 1971
The Vicar of wake Field Patrica Atkison The Macmillan Co. 1971
Martin Rattler Mary Calvert The Macmillan Co. 1971
Pride and Prejudice John Macinostosh The Macmillan Co. 1971
Hali Caesar E\.F\.Dood The Macmillan Co. 1967
Sir Winston churchill John Macinostosh The Macmillan Co. 1967
Lss Miserable Betaric Conway The Macmillan Co. 1971
The Adventues of Tom Sawyer Mare Co Ghill The Macmillan Co. 1971
The Black Talip Alexandre Dumas Jaico pub 1967
vyaavasaaiyak Aqa-Saas\~a Baaga 2 ra Ea\`I \.mau\.dosaa[- Lakhan Wachan Bhandar 1972
samaajaSaas\~a maao\.r\.bada-paurkr Joshi Brothers 1973
{ttarra\~a naa\.vya \.doSapaaMDo Abhay Pub. 1973
vaara vaaJao rUNa JauNaa ica \.\~ya\.Kaanaaolakr Abhay Pub. 1973
paaopaT paMcaI padmaakr gaaova[kr Abhay Pub. 1973
dMba vdIpacaa maukabalaa ivajaya taoDUMlakr Abhay Pub. 1973
vyaktaI itatakyaa pa\`k\`taI padmaakr gaaova[kr Amey Prakashan 1973
ek janamaojayaa padmaakr gaaova[kr Amey Prakashan 1973
Asaca AaNaI [takca Ea\`Iinavaasa jagannaaqa BanagaO Amey Prakashan 1973
The Rashtra Sant P\.S\.Kane Amey Prakashan 1973
Baa{ baMdkI kRYNaa pa\`Baakr KaaDIlakr Amey Prakashan 1973
ihndI irtaI saaihtya BagaIrta imaEa\` Rajkamal Pub. 1973
samaajaSaas\~a maao\.rM\.bada-paurkr Rangnathrao Joshi 1973
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao ko\.eca\.zkkr seejamnadas company 1973
Baartaacaa AaqaI-k va vaaNaIjya Baugaaola ko\.eca\.zkkr seejamnadas company 1973
rajyaSaas\~a Baaga 1 laa gaaoKalao Aar\.ema\. Continental pub . 1973
kqaayana vaailmakI i\~apaazI Shabda sree Pratishthan 1973
laGaunaaTya ma\.ko\.gaaDgaIL Maharashtra Rashtra sabha 1973
Remindal English Grammer F\.T\.Wood The Macmillan Co. 1973
AaiBanava Aqa-Saas\~a Aar\.paI\.kurlakr Maharashtra Rashtra sabha 1973
Baartaacaa AaqaI-k va vaaNaIjya Baugaaola Ea\`I\.ma\.Qauta Maharashtra Rashtra sabha 1973
pa\`acaIna Baartaacaa [itahasa maa\.ma\.doSamauKa Vishwabharti Pub 1973
pa\`acaIna Baartaacaa [itahasa doSamauKa maa ma Vishvabharti Pub 1972
yauga pa\`vata-k iSavaraja AaNaI marazyaaMcaI SaaOya- gaaqaa maa\.ma\.doSamauKa Vishwabharti Pub 1973
BaartaIya Saasana paQdtaI Ea\`I\.ga\.taamhNakr Vishwabharti Pub 1973
paaiScamaatya rajakIya ivacaarvaMta SaaMtaarama\.ko\.Baaogalao Vishwabharti Pub 1973
Problems in cost Accounts B\.B\.Singh Vishvabharti Pub 1972
Problems in Statistics Y\.R\.Mahajan Vishvabharti Pub 1972
saOQdaMtaIk Aqa-Saas\~a Aa\.d\.KaaolakuTo Vishvabharti Pub 1972
saaMKyaIkI yaSavaMta mahajana Vishvabharti Pub 1972
maud\`a {tpanna AaiNa raojagaar Aa\.d\.KaaolakuTo Vishvabharti Pub 1973
konsacao pa\`mauKa ivacaar Aa\.d\.KaaolakuTo Vishvabharti Pub 1973
ihndustaana kI khanaI javaahrlaala naohrU Hindi pockt Book 1968
maorI khanaI javaahrlaala naohrU Hindi pockt Book 1968
naotaajaI sauBaaYa caMd\` baaosa manmaqanaaqa gaupta Hindi pockt Book 1969
caMd\`SaoKar AaJaad manmaqanaaqa gaupta Hindi pockt Book 1969
Sociology an Introduation Jack \.H\.Crutis Book Castle . 1969
Basic Statistion George Simpson Oxford University Press 1969
Enternational Trade vol 1 I\.F\.Pearce Callier Macmiller London 1970
Enternational Trade vol 2 I\.F\.Pearce Callier Macmiller London 1970
AaQao AaQauro maaohna rakoSa Radaha Krishnan Pub 1973
laaokpa\`kaSana ko nayao XaItaIja pa\`Bau dtta Samaa- college book depo 1970
saursaagar saar iQarond\` vamaa- Sahitya Bhavan 1970
laaokpa\`kaSana ko nayao XaItaIja pa\`Bau dtta Samaa- college book depo 1973
ihndI inabaMQaaoka SaOlaI gana AQyayana Mmau\.ba\.Saha pustak sanstan . 1973
ihndI ko pa\`acaIna pa\`itainaQaI kiva vdarka pa\`saad saksaonaa vonod pustak mandri 1970
ihndI inabaMQakar jayanaaqa aatmaram and sons 1964
sabaih nacaavata rama gaasaa[- BagavataI carNa vamaa- Dev Raj Varma 1971
pa\`omaaopahar pa\`omacaMd Saraswati Press 1962
Lovers Goft and Crossing Rabindranath Tagore Macmillan Indian 1973
The Post Office Rabindranath Tagore Macmillan Indian 1968
The Corilla Hunter R\.M\.Ballanture Macmillan Indian 1973
Round the World in English Day s Maegery Green Macmillan Indian 1972
Westward Ho E\.F\.Dood Macmillan Indian 1968
Of Human Bondage Mangry Green Macmillan Indian 1972
The Coral Island E\.F\.Dood Macmillan Indian 1967
Don Quixate Mary Calvert Macmillan Indian 1968
Captain Blood E\.F\.Dood Macmillan Indian 1972
The Woman in White E\.F\.Dood Macmillan Indian 1971
Three Shakespeare Histories E\.F\.Dood Macmillan Indian 1968
Twenty Years After Homi \.P\.Dustoor Macmillan Indian 1973
Stories From Homer E\.F\.Dood Macmillan Indian 1971
Lorna Doone E\.F\.Dood Macmillan Indian 1971
The Scarlet Pimpernal E\.F\.Dood Macmillan Indian 1972
Robin Son Crusoe Mary Calvert Macmillan Indian 1972
Adam Bede E\.F\.Dood Macmillan Indian 1965
Emma Mary Calvert Macmillan Indian 1972
David Copperfield Mary Calvert Macmillan Indian 1972
Lost Horigen James Helten The Macmillan Co. 1971
The Three Musketers E\.F\.Dood The Macmillan Co. 1971
Tresure Island Matrgery Green The Macmillan Co. 1971
The Ramayana Matrgery Green The Macmillan Co. 1971
Rob Roy Walter Scott The Macmillan Co. 1971
The Sita Board Mystrey Agatha Cristie The Macmillan Co. 1971
Sad Cypress Agatha Cristie Fontana collins 1971
A Pocket Full Of Rie Agatha Cristie Fontana collins 1971
Antic Hay Algdous Huxley Fontana collins 1971
A Dictionory Of Fameous Quatitions Robin Hymn Pan Books London 1971
Rudyard Kipling Charles Carington Pan gain 1971
The Criticism of Poetry S\.H\.Burtom Longman 1971
English Critrical Essays Ninteenth Century Edmund\.d\.Jones Oxford University Press 1971
Universal Letter Writer For All Ocassins Edmund\.d\.Jones Oxford University Press 1971
A Hand Book Of Grammer R\.W\.Zandvoot E.L.B.S. London 1971
Short Modern Plays S\.Ramaswami Paico Pub.Hour 1971
The Doctor Dielema A\.C\.Wand Orient Longmans co. 1971
A Caribien Mystery Agantha Cristie Fontana collins 1971
A History Of English Literature Arther Compten Ricket U.B.S Delhi 1971
Teaching English As ASecond Language Hard\.B\.Allen Tata Mcgraw Hill 1971
The Small Bachelor P\.G\.Wodehooure Sphere Books London 1971
Twilight In Delhi Ahmed Ali A Sterling Paper Back 1971
Collected Short Stories W\.Somerseth Mogham Penghin 1971
Portails T\.R\.K\.Marar National Pub 1971
The Engluish Error Of Indian Student T\.L\.H\.Smith Pearse National Pub 1971
The Children Of The New Forest Mary Calvert The Macmillan Co. 1971
The Arabian Nights Entertainments Andrew Lang New York Dover Publication 1971
The Return Of The Native Thomas Hardy WSP.New York 1971
All Indian College Current Essays K\.Sagar Indian national Pub 1971
British Poetry Science Edvard Luice Smith Penghin 1971
Four English Comedies J\.M\.Morell Penghin 1971
The Raid Faiery Books Andrew Lang New York Dover Publication 1971
Laughing Gas P\.G\.Wood House Penguin Books 1971
Pigs Have Wings P\.G\.Wood House Penguin Books 1971
Service With Smile P\.G\.Wood House Penguin Books 1971
Eggs Beansand \`Crumpets P\.G\.Wood House Penguin Books 1971
Mlliner Nights P\.G\.Wood House Penguin Books 1971
The Inimitable Jeeves P\.G\.Wood House Penguin Books 1971
Carry On Jeevas P\.G\.Wood House Penguin Books 1971
On The Pavment Krinan Chandra Penguin Books 1971
Endless Night Agathas Cristie Penguin Books 1971
Hrcue Poirats Chritsmus Agathas Cristie Penguin Books 1971
The Twentinth Century Novel J\.W\.BEach Penguin Books 1971
HIstory And Principles Of Litratury christmus B\.P\.Choudhary Aarti Book Senter 1971
Words Worth Herbert Read Faber And Faber 1971
English Poetry Douglas bush Methuen and co 1971
A Concise cambidge History Of English Literature R\.C\.Chuschill Methuen and co 1971
An Introduction To Descriptive linguish H\.A\.Gleson Oxford University Press 1973
Smarts hand Book Of Efective Writeing Walter\.K\.Smart Jaico pub 1973
The Buieseness Of Crisism Helen Gander Oxford University Press 1973
The faber book of modern verse Michele Robertes Faber And Faber 1973
Current English Usase Fredrick\.T\.Wood E.L.B.S. London 1973
India Writeing In English K\.R\.Srinivas Asia Publishing House 1973
Fador Guide To India Eugane Fador Hodur And Stoguntion 1973
The Doctor Dielema Bernard Shaw A.C.Ward 1973
Baartaacao AaqaI-k pa\`Sna Aa\.doSapaaMDo Vidya Pub 1973
saicavaIya kaya- paQdta e\.esa\.kLKar Vidya Pub 1973
BaartaataIla vaaiNajya va AaOdyaaogaIki kayado DI\.ema\.maUNaSaI Vidya Pub 1973
vaaiNajya va AaOdyaaogaIk kayado ASaaok paaMDo Vidya Pub 1973
ta\`taaIya vaYa- yaucca laooKaakma- Aar paI\.naaya Vidya Pub 1973
taRitaya vaYa- {cca laoKaak ma- naaqa Aar\.paI Vidya Pub 1972
AMkoXaNa tatva AaNaI vyavahar Aar paI\.naaya Vidya Pub 1973
Typical Problems In Statistic M\.M\.LanjewaR Vidya Pub 1973
naagairkSaas\~a AaNaI naa\.samasyaa pa\.la\.jaaoSaI Vidya Pub 1973
naagarIkSaas\~a AaNaI BaartaacaI Saasana vyavasqaa Ea\`I\.pa\.saaohnaI Vidya Pub 1973
rajyaSaas\~a pa\.isa\.kaNao Vidya Pub 1972
Saasana saMsqaocaI maulattavao AaNaI inavaDk rajyaGaTnaa pa\`\.ga\.mauLo Vidya Pub 1972
laaokpa\`Saasanaacao isaQdaMta pa\.isa\.kaNao Vidya Pub 1972
paa\`caIna Baartaacaa saaMsk\`taIk va rajakIya [itahasa k\`\.A\.Aacaaya- Vidya Pub 1972
maQyakalaIna Baarta pa\`Baakr ZvaLo Vidya Pub 1972
Avaa-caIna Baartaacaa [itahasa ZvaLo baargaL Vidya Pub 1972
Avaa-caIna yaUraopacaa [itahasa ZvaLo baargaL Vidya Pub 1972
saulaBa samaajaSaas\~a jaaoSaI krvaa Vidya Pub 1972
AaiBanava samaajaSaas\~a jaaoSaI krvaa Vidya Pub 1972
BaartaIya samaajaSaas\~a baaobaDo pa\`k aSa Vidya Pub 1974
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao zkkr ko\.eca Vidya Pub 1972
AaQaUnaIk rajyaSaas\~a gaaoKaloa Aar\.ema Vidya Pub 1972
saaklaIk Aqa-Saas\~a gaaoKaloa Aar\.ema Vidya Pub 1972
smaajaSaas\~a maao\.r\.bada-paurkr Vidya Pub 1972
Public Administration M\.P\.Sharma kitab mahal 1973
baOMkIMga vyavasaayaacaI tatvao va pa\`NaalaI Sard kaolatao suvichar publication 1973
baOMk vyavasaayaacaI maulatatvao AaNaI BaartaataIla gaaoKalao Aar\.ema\. Continental pub . 1973
Vikas Encyclopaedia Of Genrel Knowledge S\.K\.Sachendra Vikas Pub 1973
Aqa-Saas\~a Baaga 1 laa Ea\`I\.sau\.dosaa[ Orient Longmans co. 1973
Baartaacyaa AaqaI-k samasyaa sauBaaYa BaoMDo sommya pub 1973
Baartaacyaa AaqaI-k va vaaiNajya samasyaa drgaD eca\.esa Maharashtra Rashtra sabha 1973
navaraojaI tao naohrU gaaoivaMd taLvalakr Majestic Book Stall.... 1972
gaoT fa{sT ivaMda krMdIkr Sahitya Akadami 1972
vyaavasaayaIk Aqa-Saas\~a gaaoKalao \.Aar\.ema Continental pub . 1973
Baartaacaa Aaiqa-k va vaaiNajya Baugaaola doSakr \.d\.ga\. Ajay Prakashan. 1973
saugama vyaapaar paQdtaI doSakr \.d\.ga\. Ajay Prakashan. 1969
paustapaalanacaI maulatatvao AaiNa vaaiNajya AMkgaiNata doSakr \.d\.ga\. Ajay Prakashan. 1968
vyavasaaiyak saMGaTnaacaI maulatattvao doSakr \.d\.ga\. Ajay Prakashan. 1972
Aqa-Saas\~aacaI maulatattvao la\.jaa\.AahoKaaDkr Ajay Prakashan. 1971
saaMKyaaMkIcaI maulatattvao d\.ga\.doSakr Ajay Prakashan. 1972
{cca laoKaa kma- Baaga 2 ra d\.ga\.doSakr Ajay Prakashan. 1972
{cca laoKaa kma- Baaga 3 ra d\.ga\.doSakr Ajay Prakashan. 1971
BaartaIya kRYaI va AaOdyaaogaIk Aqa-vyavasqaa taqaa AqaI-k inayaaojana paaraLkr Sa\.ga Ajay Prakashan. 1972
ramakqaa AaOr taulasaI Ba\.h\.rajaurkr pustak sanstan . 1974
kavya Saas\~a kI rUparoKaa ramadtta Baarvdaja Surya prak 1967
gaIrIjaakumaar maayaur AaOr {naka kavya dugaa-SaMkr imaEa\` Hindi sahity sankar 1967
SaiktapauMja [MdIra Ea\`Ivaastava catauvao-dI Bafana prak 1972
kuruXao\~a imamaaMsaa kainta maaohna Samaa- Hindi sahity sankar 1972
AaQauinak ihndI naaTk AaOr naaTkkar ramakumaar gauptaa Javahar Pustkalaya . 1972
pa\`omacaMd pa\`taapanaarayaNa TMDna Samyaki Prak 1969
kbaIr vyaktaItva evaM kRitatva caMd\`maaohna Dyanlok prak 1972
AaQauinak ihndI kivayaaoM ka saamaajaIk dSa-na pa\`omacaMd ivajayavagaI-ya Bafana prak 1972
mahakvaI ivaQaapataI kRYNanandna paIyauYa Samyaki Prak 1968
svaataM\~aaottar ihndI pa\`baMQa kavya banavaarI laala Samaa- Rama Publising House 1972
hmaaro saaihtyakar dIna dyaalaU gaupta bhartiya granthmala 1966
gaaMQaI ivacaar Qaara ka ihndI saaihtya par pa\`Baava ArivaMd jaaoSaI Javahar Pustkalaya . 1973
pa\`omacaMd paUva- ko kqaakar AaOr {naka yaUga rcanaa pa\`kaSana Rachana Prak 1972
Aacaaya- kulapataI imaEa\` ivaYNaU dtta Samaa- Sahitya sadan 1970
svacCMd vaadI kavya ka taulanaatmak AQyayana AahoSvarrava Pragati prak 1972
naUD kivataa ko baad Aaoma pa\`kaSa AvasqaI pustak sanstan . 1974
raYT\/Iya kiva idnakr AaOr {nakI kavya klaa SaoKar caMd\` jaOna pustak sanstan . 1974
rahUla saaMkRtyaayana ba\`mhanaMd Hariyana Prak 1971
pa\`saad ka naaTya saaihtya parMpara evaM pa\`yaaoga hrInd\` Prakshan pratsthan 1971
Aacaaya- nanddulaaro vaajapaoyaI vyaktaI AaOr saaihtya ramaaQaar Samaa- Anusandhan prakashan 1965
jalataI cahana gaulaSana naMda Hindi Book Senter 1973
saavalaIrata gaulaSana naMda Pangab Book Bhandar 1973
opyaasaa saavana gaulaSana naMda Hindi Book Senter 1973
BaaYaa iva&aana kI rUparoKaa kRYNa vamaa- Chinmay Pub. 1973
paipataa rajavaoSa Aarti Book Senter 1970
ihndI ko paaMca laaokipa\`ya kiva AaOr {naka kavya pa\`kaSa nagaayaca Stear pub 1967
{ztao kdma Ea\`Irama Samaa- Ganga Pustakmala 1967
laala bahadUr Saas\~aI narond\` paazk sanmarg prakashan 1973
dayara rajavaMSa Bhartya Granth Niktan 1973
GaaT ka patqar gaulaSana naMda Hindi Book Senter 1973
badlataa yauga ya&adtta Samaa- Sahitya sadan 1972
inaralaa ka kavya jagadISa pa\`saad Ea\`Ivaastava pustak sanstan . 1974
svaataM\~yaaottar ihndI {panyaasa AaOr ga\`ama caotanaa &aanacaMd\` gaupta Abhinav Prak 1974
kavyaataMr rajaikSaaor paaMDoya Maharastra Hindi Prachar Sabha 1974
gadyamaalaa rajaikSaaor paaMDoya Vidya Prak 1974
saarINaI naraottama dasa Ramnryan Lal Bani Prasd 1974
vaagvaOjayaaMtaI gaaoivada ga\`ja Ramakatha Prak 1970
ivaraT ivavaocana va samaIXaa manaaohr raokDo padgilwar pub 1973
kivavaya- hircaMd\`aKyaana AaiNa kiva saamaraNa kRta rUikmaNaI hrNa ramadasa DaMgao Nag vidrab pra 1973
ivaraT pava- (maaoraopaMta ) ma\.naa\.AdvaMta vinus pub 1972
maaoraopaMta kRta mahaBaarata vaamana dttaajaI Aaok Nirnay Sagar Prass 1950
saaihtyaIk A\~ao (KaMD 1 laa) vasaMta iva$la paarKao Sunita Prak 1972
AiBanava kavya pa\`kaSa ra\.Ea\`I \.jaaoga vinus pub 1970
marazI BaaYaa kR\.paaM \.kulakNaI- modern pub 1973
AmaorIkocaa [itahasa naa\.gaao\.Bavaro Payal prak. 1973
BaaYaa iva&aana Baaolaanaaqa itavaarI kitab mahal alhabad 1973
ihndI vyaakrNa kamataa pa\`saad gaurU\`\` nagaripracharin sabha 1973
AaMtarraYT\/Iya Aqa-Saas\~a SaMkr koSava maaoDk Vidya Prak 1971
rajasva sau\.ra\.AaoJarkr Vidya Prak 1972
State And Government In Ancient India A\.S\.Altekar Motilal Banarasidas 1972
A History Of South East-Asia D\.G\.E\.Hall Callier Macmiller London 1970
History Of Modern Europe (Since 1789) V\.D\.Mahajan S.Chand and Compani 1974
New History Of The Manathas Vol\.2 G\.S\.Sardesai Phonix Publication 1958
Principles OfEconomic Sundaram Vaish Ratan Pub 1971
The Rise And Fall Of The Mantna Empire R\.V\.Nadkarni popular prakashan mumbai 1966
mahaivadyaalayaIna vyavasqaapana sau\.saa\.AaoJarkr Vidya Pub 1970
Theory Of Price Income And Growth K\.P\.M\.Sundram Ratan Pub 1970
A Short History Of The Indian People Tara Chand The Macmillan Co. 1967
The United States Of America (A History) Henry Bamfard Panks Scientific Book Ajen 1969
ga\_yamaalaa ramainarMjana imaEa\` Vidya Prak 1974
kavyaaMtar rajaikSaaor paaMNDoya Maharastra Hindi Prachar Sabha 1974
India 1974(A Refvence Annual) Director Of Pub Maharastra Hindi Prachar Sabha 1974
Selected Works Of Jawaharlal Nehru S\.Gopal Orient Longmans co. 1972
kma-paqa BagavataI pa\`saad vaajapaoyaI pratush prak 1970
kavya vaataayana jagadISa naarayaNa itavaarI pustak sanstan . 1974
vaaiNajya AMk gaiNata ra\.vaa\.gacako Manisha Praks 1968
maulaaKataIcaa kanaMma\~a Ea\`I \.ga baapaT Manisha Praks 1973
laoKa ksao ilahavao maao\.pa\`\.maaoDk Kirloskar Prak 1973
paustapaalana AaiNa vyaapaarIk AMk gaiNata naaqa\.Aar\.paI Kirloskar Prak 1970
AiBanava Aqa-Saas\~a Aar\.paI\.kurUlakr Maharashtra Rashtra Bhasha 1974
Baartaacaa AqaI-k va vaaiNajya Baugaaola drgaD \.eca \.esa Maharashtra Rashtra Bhasha 1972
pa\`acaIna BaartaIya saMskRtaI pa\`Baakr dova vanas prak 1968
AaQauinak jaga sauQaakr jaaoSaI Maharashtra Rashtra sabha 1970
kavyaataMr rajaikSaaor paaMNDoya Maharastra Hindi Prachar Sabha 1974
paustapaalana AaiNa vyaapaairk AMkgaiNata naaqa Sao$I Ajay Prakashan. 1970
saugama vyaapaar paQdtaI d\.ga\.doSakr Ajay Prakashan. 1970
paustapaalanaacaI maulatatvao AaiNa vaaiNajya AMkgaiNata d\.ga\.doSakr Ajay Prakashan. 1968
samaajaSaas\~a maa\.Sa\.saaomana goutam pub 1968
The United States Of Amarica A History Henry BamFood parks Scientific Book Ajen 1972
Constitional History Of India National Movment Vishnoo Bhagwan aatmaram and sons 1972
Public Administration Theary And Practice M\.P\.Sharma kitab mahal 1973
Doubal Entry Book Keeping J\.R\.Batlibai Stand Accoun pub 1972
vyaapaar saMGaTna AaiNapa\~a vyavaahar Aar\.ena\.XaIrsaagar chiranjiv granth prakashan 1972
Aqa-Saas\~a Baaga 1laa maa\.SaM saaomana siti bookas stol 1972
Aqa-Saas\~a Baaga 2 ra maa\.SaM saaomana siti bookas stol 1972
Aaiqa-k ivaSlaoYaNa Baaga 1 dosaa[- Goa ya Rane 1974
Aaiqa-k ivaSlaoYaNa Baaga 2 dosaa[- Goa ya Rane 1974
ba^kIga vyaavasaayaacaI tattvao va pa\`NaalaI Sard kaolatao suvichar publication 1973
AiBanava samaajaSaas\~a jaaoSaI Vidya Prak 1972
samaajaSaas\~aacaI rUparoYaa saumana paaTo Payal prak. 1972
Amaoirkocaa [itahasa naa\.gaao\.Bavaro Payal prak. 1973
BaartaIya Aqa-vyavasqaa Baaga 2 (rcanaa AaiNa samasyaa) gaaoKalao \.Aar \.ema Continental pub . 1969
Ragging In Medical Collage Shivsankar Mishra Parimal Prak 1974
padvaI paUva- Aqa-Saas\~a zkkr ko\.eca si jamanadas and kanmpani 1974
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao Baaga 1 zkkr ko\.eca si jamanadas and kanmpani 1974
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao Baaga 2 zkkr ko\.eca si jamanadas and kanmpani 1974
ba^MkIga va BaartaIya ba^Mka zkkr ko\.eca si jamanadas and kanmpani 1971
BaartaIya Aqa-Saas\~a Baaga 1 zkkr ko\.eca si jamanadas and kanmpani 1973
BaartaIya Aqa-Saas\~a Baaga 2 zkkr ko\.eca si jamanadas and kanmpani 1973
Baartaacaa Aaiqa-k ivakasa zkkr ko\.eca si jamanadas and kanmpani 1972
The Business of Criticisim Helem Gardner oxford and ibh bombay 1970
Archetypal Patterns In Poetry Mand Bodkin oxford and ibh bombay 1965
The Starlit Dome G\.Wilson Kight oxford and ibh bombay 1971
The Romantic Imuginahin Maurice Bowrs oxford and ibh bombay 1969
Seventeenth Century English Literature C\.V\.Wedgwood oxford and ibh bombay 1969
Mark Twain Lewis Leary oxford and ibh bombay 1968
Ernest Hemingway Philip Young oxford and ibh bombay 1973
Eighteenth Cemture English Literature James L Cliftood oxford and ibh bombay 1971
History Of Economic Though Srivastava S.Chand and Compani 1970
Aaiqa-k ivacaaraMcaa [itahasa Ea\`I\.mau\.dosaa[- joshi lokhande 1970
Baartaacao Aaiqa-k inayaaojana paa\.vaa\.gaaDgaIL joshi lokhande 1970
samaajaSaas\~aIya ivacaar AnaMta jaaoSaI sarda pub 1974
ica\~aaMgaNa sauhaisanaI [lao-kr Marathwada Sahitya Parishad 1973
AaQauinak vyavasaaya saMGaTna AaiNa vyavasqaapana maaohna saraf Rawil Pub. 1973
kMpanaI icaTNaIsaacaa vyavasaaya AaiNa pa\~a vyavahar maaohna saraf Rawil Pub. 1973
vyaapaar Saas\~a paircaya maaohna saraf Rawil Pub. 1973
BaartaIya Aqa-vyavasqaocaI rupa roSaa saraf gajaodM gaDkr gaaMQaI Ravil Pub. 1967
ba^ikga tatvao va svar}pa maaohna saraf Ravil Pub. 1972
Dbala enT\/I bauk kopaIgaM jao\.Aar\.baaoTIba The standard pub. 1974
AaQauinak maraTI vaaMD\.mayaacaa eitahas A\.naa\. doSapaaMDo vinus pub 1974
saagar lahro Aaor manauYya A\.naa\. doSapaaMDo vinus pub 1974
A text book of commee J\.C\.Shina Rajkamal Pub. 1974
maraTI saaihtyaataIla maQaUr BaktaI pa\.na\. jaaoSaI vinus pub 1974
pa\`acaIna marazIvaaD\.maya [itahas jaanhvaI saMta moghe prakashan kolhapur 1972
yaadva kalaIna marazI BaaYaa SaM\.gaao\.tauLpauLo vinus pub 1974
AaQauinak marazI kivataa BavaanaISaMkr paMDIta suvichar publication 1974
paa^Mca Bai\> saMpa\`daya gaaosaavaI r\.ra\. moghe prakashan kolhapur 1974
EaIpaad kRYNa kaolhaTkr varaDpaaMDo manaaohr la\. Sahitya Akadami 1974
vyaasa kusaumao ga\.iva\.Akaolakr Puspak Prak 1968
saaiva\~aI pau\.iSa\.rogao moj prakashan gruh 1969
BaaYaa Saas\~aacaI maulatatvao rajanaarayaNa maaOya- siti bookas stol 1968
maRtyaUcao cauMbana GaoNaara mahakvaI saanao gaurUjaI pa\`\.ko\.A\~ao Sadhana Pub. 1968
AnaubaMQa ba\.maa\.paaTaodokr Sarang Prak 1968
cauk Baula QyaavaI na QyaavaI ra\.r\.baaoraDo Joshi Brothers 1969
kTaJa naa\.saI\.fDko Parchure Prakashian. 1969
iKaDkI iva\.Aa\.bauvaa Parchure Prakashian. 1965
saaihtya saMpada baaorgaavakr samarth publication 1965
saubaaoQa BaaYaaSaas\~a pa\`\.na\.jaaSaI samarth publication 1965
saaihtya vaoQa gaaDgaIOL ra\.sa Marathwada Sahitya Parishad 1965
BaaYaaSaas\~a pa\`dIpa sauQaIr Universal prak 1965
gaIta iSavaayana maQaukr jaaoSaI joshi lokhande 1970
mahatmaa jaaotaIrava tao kma-vaIr Baa{rava ra\.tau\.Bagata Universal prak 1965
saMta taulaSaIdasa id\.baa\.kaTo chiranjiv granth prakashan 1965
koSavasauta samaIXaa gajaanana saamata Lakhan Wachan Bhandar 1966
baaorkraMcaI kivataa maMgaoSa paaDgaavakr moj prakashan gruh 1960
itaLa {GaD saI\.ga\.dosaa[- Kasav Bhikaji Dhavle 1960
rvaIMd\`naaqa AaiNa maharaYT\/ Ea\`Ipaad jaaoSaI joshi lokhande 1965
Ea\`I AmaRtaanauBava ivavarNa gaMgaaQar dovarava Kaanaaolakr Kasav Bhikaji Dhavle 1971
saaOBaagya laoNaI A\.id kaofD joshi lokhande 1971
kulavataI SaMkr KaMDu paaTIla Karver prak 1971
maaQavaa nauja caMd\`kumaar DaMgao joshi lokhande 1965
Baartaacao ibalba pa\~a raQaabaa[- AapaTo chiranjiv granth prakashan 1965
eka vaoLI ek paa{la Baa\.vao\.baapat chiranjiv granth prakashan 1965
pa\`acaIna marazI vaaDmayaacaa [itahasa la\.ra\.naasarabaadkr Ajay Pub. 1972
AaQaar la\.ra\.naasarabaadkr Ajay Pub. 1972
svaataM\~yavaIr saavarkr iva\.ra\,vaaLIMbao kesari prakashan pune 1970
saMgaIta saMpauNa- raja sanyaasa ra\.ga \.gaDkrI Nathe Prakashan 1973
vaaDmayaIna vaad iva\.iBa\.kaolatao Marathwada Sahitya Parishad 1972
mahanauBava saMSaaoQana iva\.iBa\.kaolatao Arun Prak 1962
saotau vasaMta baapaT popular prakashan mumbai 1962
saaqa- &aanaoSvarI iva\.naa\.jaaoSaI popular prakashan mumbai 1962
saairNaI naraottama dasa Ramnryan Lal Bani Prasd 1968
&aanaoSvarItaIla inavaDk vaocao marazvaaDa ivadyaapaIz pa\`kaSana Ramnryan Lal Bani Prasd 1968
Avaa-caIna Baartaacaa [itahasa Ea\`I\.Ba\.QaUta vinus pub 1970
Baartaacaa AqaI-k va vaaiNajya Baugaaola Ea\`I\.Ba\.QaUta samarth publication 1973
paUva- AaSaIyaaca [itahasa gauptao\.ema\.esa samarth publication 1974
kma-paqa BagavataI pa\`saad vaajapaoyaI pratush prak 1974
BaartaIya Aqa-vyavasqaa dosaa[--- sree lekhan vachan bhandar 1969
ihndI Sabdsaagar ramacaMd\` vamaa- nagri pracharni sabha kashi 1969
A History Of Economic Doctriness Charles Guide George G 1974
The History And Culture Of The India Peopel R\.C\.Majumdar Bharti Bhandar 1971
Ea\`I naamadova gaaqaa SaM\.vaa\.daMDokr Shaskiya Mudranalay 1970
Problems Of Tribal Development M\.G\.Kulkarni Parimal Prak 1974
pa\`mauKa doSaacaI Saasana pa\`NaalaI Saa\.kR\.Baaogalao Vishvabharti Pub 1974
ihndI saaihtya yauga AaOr pa\`vaRtaIyaa iSavakumaar Samaa- Ashok prakashan 1965
A&aoya ka kqaa saaihtya Aaoma pa\`Baakr National Pub 1966
naaTkkar jagaidSa caMd\` maayaur gaaoivaMd caavak Radaha Krishnan Pub 1966
ihndI saaihtyaka {dBava kala vaasaUdova isaMh Hindi Pracharak Sanstha 1973
AaQaUinaktaa AaOr raYT\/Iyataa rajamala baaora Nimita 1972
saur saagar rama\.ema \.e Prabhat Prak 1970
ihndI saaihtya ka {ttar maQyayauga raja ikSaaor paaNDoya hindi sahitay bhandar 1971
Ea\`I ArivaMd ivacaar dSa-na Syaama bahadur vamaa- Arvind prak 1971
k\`aMita yaaogaI Ea\`I ArivaMd Syaama bahadur vamaa- Arvind prak 1971
SaakuMtala maaohna rakoSa Radaha Krishnan Pub 1970
kyaa yah saca hO baapaU balaraja sahanaI National Pub 1974
AaOr Kaola AQaura rh gayaa &aana svarUpa BaTnaagar National Pub 1974
yaSapaala kI khanaI klaa Anau ivaga National Pub 1966
satyaaqa- pa\`kaSa dyaanaMd sarsvataI Sahitya Prak 1966
dovayaanaI ka khnaa hO rmaoSa baJaI Indraprasth Prak 1966
AaYaaZ ka ek idna maaohna rakoSa Rajpal and sans 1966
BaaYaa kI {tpattaI taqaa ihndI AaOr {sakI baaolaIyaa kaomala isaMh saaolaMkI Umesh prak 1974
baOsaa iKayaaoM vaalaI [maarta rmaoSa baJaI Indraprasth Prak 1973
gaupta jaI kI kavya saaQanaa {maakanta National Pub 1966
maIra padavalaI {maakanta Prabhat Prak 1973
taulaSaIdasa padavalaI {maakanta Prabhat Prak 1973
pa\`\~avyavahar taqaa Anauvaad esa\.sadaSaIvama Shiksha Bharti 1972
AicC ihndI kOsao BagaIrqa imaEa\` Prabhat Prak 1973
BaartaIya Aaya- BaaYaa AaoMka [itahasa jagadISa pa\`Saad kaOSaIk apollo pub 1970
ihndI Alaaocanaako AQaarstaMBa ramacaMd\` Saukla Radaha Krishnan Pub 1966
samaIXaa Saas\~a dSarqa AaoJaa Rajpal and sans 1965
BaartaIya taqaa paaScaatya kavyaSaas\~a ka saMXaIpta ivavaocana satyadova caaOQarI Ashok prakashan 1971
AaQauinak rajyaSaas\~a 2ra Aar\.ema\.gaaoKalao Continental pub . 1972
pa\`acaIna BaartaIya saaMskRtaIk [itahasa gaayaQanaI \.rahUrkr Continental pub . 1970
pa\`acaIna BaartaIya saMskRtaI r\.ma\.laaohar A.V.Ghrha Prak 1965
saamaajaIk maanavaSaas\~a ivalaasa saMgavao popular prakashan mumbai 1969
pa\`aqamaIk paustapaalana va laoKaakma- laajaovaar \.gaaoDbaaolao Lakhan Wachan Bhandar 1973
Baartaacaa AqaI-k ivakasa dosaa[- \.jaaoSaI Lakhan Wachan Bhandar 1973
rajyaSaas\~aacao isaQdaMta maakNaIkr gaMgaaQar Gatagat Latur 1973
Aaiqa-k ivacaaraMcaa [itahasa dosaa[- \.jaaoSaI thkal Pub. 1971
naagarIk Saas\~a va BaartaIya pa\`Saasana pawtaI maakNaIkr gaMgaaQar Gatagat Latur 1971
Aqa-Saas\~aIya ivacaaraMcaa [itahasa Aar\.ema\.gaaoKalao Continental pub . 1970
AaQauinak rajyaSaas\~a Baaga1laa Aar\.ema\.gaaoKalao Continental pub . 1972
samaajaSaas\~aacaI rUparoYaa saumana paaTo Payal prak. 1969
rajakIya ivacaaraMcaa [itahasa naa\.ya\.DaoLo Continental pub . 1969
saamaajaIk maanavaSaas\~a saumana paaTo Payal prak. 1968
saamaajaIk maanasaSaas\~a Akaolakr gaaogaTo Continental pub . 1971
padvaIpaUva- Aqa-Saas\~a zkkr ko\. eca si jamanadas and kanmpani 1974
samaajaSaas\~aacaI maulatatvao maoHMdLo \.ya\.Ea\`I Mahandale Prak 1973
Baartaacaa Aaiqa-k ivakasa gaaoKalao\.Aar\.ema Continental pub . 1973
sahkarI kayada ivadyaa GaaNaokr Continental pub . 1970
sahkarI saMsqaaxcaa karBaar ivadyaa GaaNaokr thkal Pub. 1970
sahkar ima\~a ivadyaa GaaNaokr thkal Pub. 1970
BaartaIya rajasva la\.ga\.baapaT Aideal Book Service 1973
sahkar ivakasa kR\.Baa\.baapaT joshi lokhande 1966
sahkarI ba^kIga gaao\.sa\.kamata chiranjiv granth prakashan 1962
AaOdyaaoigak sahkar dSa-na kR\.Baa\.doSapaaMDo chiranjiv granth prakashan 1963
sahkarI saMsqaacaI vyavasQaa va icaTNaIsaacaI kamao pa\`\.ica\.Saojavalakr chiranjiv granth prakashan 1962
sahkarI AaDIT ma\.Sa\.Aazvalao thkal Pub. 1963
maaogala AaiNa marazo saotau maaQavarava pagaDI Di.Kolapur Raitars 1963
BaaMDvala SaahI AaiNa samaajavaad pa\`maaod gaaoivaMd zaoMbaro Di.Kolapur Raitars 1963
saulaBa rajya Saasana sa\.Baa\.gagao- vinus pub 1973
rajaa iSavaC\~apataI baabaasaahoba paurMdro Maharaja Pratthan 1974
C\~apataI iSavaajaI maharaja kR\.A\.koLusakr Ragunath Damodhar yande 1965
maaogala marazo Acaaya- Gatagat Latur 1972
Advanced Accounts Shukla S. Chand 1974
saMta AaiNa saayansa maa\.ka\.doSapaaMDo asmita publication 1974
kadMbarI samaIXaa Ea\`I\.maa\.kulakNaI- Unmesh Prak 1974
marazI saaihtyaataIla kNa- sauSaIla paaTIla Aoje Prak 1974
satyaBaamaa ga\.\~ya\.maaDKaaolakr Nag vidrab pra 1968
cadMnavaaDI ga\.\~ya\.maaDKaaolakr Nag vidrab pra 1968
marazI ga\`amaINa kqaa AMbaadasa maaDgauLkr lakhan wacman 1967
pa\`acaIna marazI saaihtya saMSaaoQana iva\.iBa\.kaolatao lakhan wacman 1968
koSavasauta samaIXaa(1906 1956) gajaanana kamata lakhan wacman 1966
gaItaatacva ivamaSa- Ea\`I\.ma\.maaTo lakhan wacman 1966
saaihtyaQaara Ea\`I\.ma\.maaTo lakhan wacman 1972
laaoka naaTyaacaI parMpara maQaukr ramadasa jaaoSaI lakhan wacman 1961
&aanaoEvarI parMpara maQaukr ramadasa jaaoSaI Sahitya Prak 1973
dRYTaMta paaz yau\.ma\.pazaNa samarth publication 1973
maanavataocao paujaarI Baaga 1 laa naa\.Qa\.paaiTla thkal Pub. 1967
maanavataocao paujaarI Baaga 2 ra naa\.qa\.paaTIla thkal Pub. 1967
maanavataocao paujaarI Baaga 3ra naa\.qa\.paaTIla thkal Pub. 1967
baara jyaaoitalaI-gao SaMBaurava ramacaMd\` dovaLo thkal Pub. 1964
yaSavaMtarava cavhaNa kR\.Baa\.baabar thkal Pub. 1968
mahYaI- iSaMdo ihrajaI paaTIla thkal Pub. 1969
laala bahadUr Saas\~aI id\.ra\.maNakokr thkal Pub. 1969
[Midra gaaMQaI ko\.e\.Aabbaasa thkal Pub. 1967
Aihlyaabaa[- haoLkr vaa\.da\.gaaoKalao thkal Pub. 1965
Bagavaana yaoSau DI \.paIO\.A^D\/yaUja lakhan wacman 1965
marazI vyaakrNaacao vyaakrNa kR\.paa\.kulakNaI- lakhan wacman 1965
marazI SaaihrI vaaDmaya ma\.naa\.sahs\~abauQdo thkal Pub. 1965
dgaDU baabaasaaLI vaga va laavaNyaa ga\.la\.zaokL thkal Pub. 1961
saaihtya saMcaar iva\.iBa\.kaolatao thkal Pub. 1965
ivavaok inaYz jaIvana dRYTI gaao\.maa\.pavaar Samaj prabdhan santha 1966
iSavara\~a narhr kurUdMkr Sadhana Pub. 1970
kuNaacaa kuNaalaa maoL naahI vyaMkToSa maaDgauLkr Rastra Savedal Prak 1968
do TaLI do TaLI ga\.id\.maaDgauLkr Sadhana Pub. 1964
naohrU ivaivaQa dSa-na ga\.pa\`\.pa\`Qaana Sadhana Pub. 1964
pauZarI paaihjao pau\.la\.doSapaaMDo Rastra Savedal Prak 1964
icaKalaataIla kmaL ANNaaBaa{ saazo Bagwandas Hiraji 1974
maMtarlaolao idvasa ga\.id\.maaDgauLkr Sadhana Pub. 1969
baI kvaI cair\~a va kavya cacaa- inama-laa baaNaokr lakhan wacman 1972
raYT\/Iya va Baavanaatmak ektaa pa\`\.d\.pauranaIk Sadhana Pub. 1971
Assaa navara AnauraQaa paunava-sau Aaradhana Prak 1973
saaihtyaIk A\~ao KaMD 1 laa vasaMta iva$la paarKao Sunita Prak 1972
saaihtya saMSaaoQana maMijarI naa\.ba\.jaaoSaI Navsaihtya Prak 1972
vaajao paa{la Aapaulao ivaEa\`ama baoDokr Sadhana Pub. 1965
naa GarI naa darI r\.naa\.caafokr vinus pub 1973
mha[BaT saMklaIna Ea\`I gaaoivaMd pa\`Baucao cair\~a iva\.iBa\.kaolatao Arun Prak 1972
mahanauBaava saMSaaoQana iva\.iBa\.kaolatao Arun Prak 1962
mahanauBaava AaQaar Qama- iva\.iBa\.kaolatao Arun Prak 1973
kvaIEvar Baaskr BaT baaorIkr ivacaarIta iSaSaupaaL vaQa iSaSaupaaL vaQa Arun Prak 1972
laaok saaihtya SabdkaoSa saraojanaI baabar Lokh Sa Samati 1972
kqaa navainata iva\.iva\.baaokIL Kulkarni Granthaagar 1966
gagaNaI {gavalaa saayaMtaara naa\.saI\.fDko\. Kulkarni Granthaagar 1964
kulaabyaacaI daMDI naa\.saI\.fDko\. Kulkarni Granthaagar 1964
maorI ipa\`ya khainayaa^ kmalaoEvar Rajpal and sans 1965
Sah AaOr maata rajaoMd\` yaadva azhar pub 1970
AaQauinak kivayaaoMka ijavana dSa-na parSaurama Saukla Grantham 1970
Library Administration R\.L\.Mittal Metro Polinon Book 1970
gabana pao\`macaMd Hansa Prak 1971
samavaota parmaanaMd gaupta Ravindra Prakashan 1971
klyaaNaI jaOnaoMd\` kumaar Surya prak 1971
ihndI rcanaa AaOr pa\`yaaoga SaSaI Aga\`vaala sneh Pub 1971
naT samaa\`T iva\.iva\.iSarvaaDkr popular prakashan mumbai 1965
AEa\`uMcaI JaalaI fulao vasaMta kanaoTkr popular prakashan mumbai 1965
Qama-BaumaI Barta AaiNa [tar ilaKaana svaamaI ivavaokanaMd Shree Ram Krasna Ashram 1965
svaamaI ivavaokanaMdacaI pa\~ao Baaga 1 laa iva\.Sa\.baonaaoDokr Shree Ram Krasna Ashram 1965
svaamaI ivavaokanaMdacyaa sahvaasaata SardcaMd\` cak\`vataI- Shree Ram Krasna Ashram 1965
saavarkraMcaI inavaDk BaaYaNao rama kapasao Majestic Book Stall.... 1965
saavarkraMcyaa inavaDk gaaoYTI baa\.naa\.dataar Majestic Book Stall.... 1965
Ea\`Irama kRYNa cair\~a Baaga 1 laa\` na\.ra\.paraMjapao Shree Ram Krasna Ashram 1965
Ea\`Irama kRYNa cair\~a Baaga 2 ra na\.ra\.paraMjapao Shree Ram Krasna Ashram 1965
maUlyavaoQa gaMgaaQar paanataavanao asmita publication 1974
saojada jyaatsanaa dovaQar Sanjay prak 1972
[nsaaf baabaa kdma Dilip books 1971
Local Goverment In India Shriram Maheshwari Orient Longmans co. 1971
Aaiqa-k [itahasa dosaa[- jaaoSaI thkal Pub. 1971
vyavasaaya saMGaTna AaiNa pa\`baMQana Ea\`Iinavaasa Ba\.Qauta Vidya Pub 1974
pa\`mauKa doSaacaI Saasana paQdtaI SaaMtaarama Baaogalao Vishvabharti Pub 1974
AaQauinak jaga sadaiSava Aazvalao Orient Longmans co. 1974
BaartaIya saMivaQaana va svaataM\~ya AMdaolana Baa{rava doSamauKa navyug granthgar 1972
pa\`saad ka gaQa sauya-pa\`saad idXaIta Radaha Krishnan Pub 1968
na[- khanaI dSaa idSaa saMBaavanaa Ea\`I sauroMd\` apollo pub 1968
[laa caMd\` jaaoSaI ko {panyaasa itavaarI balaBad\` Ranjeet Printers and Publishers 1958
fNaISvar naaqa rogau kI {panyaasa klaa kusauma saaofT Vasant Book 1968
BaartaIya laoKak kaoSa rama gaaopaala pardosaI santwan pub. 1970
u{Do hue rMga savaoSvar dyaala saksaonaa Hindi Book Senter 1970
ihndI ko AaQauinak paaOrataIk mahakavya dovaIop\`asaad gauptaa upma pub 1970
ih\>di saaihtya ka [itahasa ivajayaannad Samaa- jaypur pub 1970
Apanao Apanao rastao pa\`oma isanha Adarsh prak 1970
paaiScamaatya AaNaI rajakIya ivacaarvaMta SaaMtaarama Baaogalao Vishwabharti Pub 1970
santa naamadova AaOr ihndI pad ramacaMd\` imaEa Vishwabharti Pub 1970
ihndI kIO {paBaaSaae AaOr QvanaIyaa ramacaMd\` imaEa Vishwabharti Pub 1970
k\`aaMtaIkarI SahIdaoM kI sma\`taIyaa E\`aIk\`YNa sarla Vishwabharti Pub 1970
cambala ko iknaaro Daku manamaaohna kumaar Vishwabharti Pub 1970
pa\`mauKa doSaacaI Saasana paQdtaI Saa\.k\` Baaogalao Vishwabharti Pub 1970
saaMKyaIkI yaSavaMta mahajana Vishwabharti Pub 1970
hu tau tau E\`aIk\`YNa ivazzla ganQao Vishwabharti Pub 1970
maaogala kalaIna Baartaacaa [itahasa maa\.ma\.doSamauKa Vishwabharti Pub 1970
pauva- AaiSayaacaa Avaa-caIna [itahasa maa\.ma\.doSamauKa Vishwabharti Pub 1970
Shivaji(The pragmatist) K\.L\. Mhaley Vishwabharti Pub 1970
Secretarial Practice N\.K\.Kukde Vishwabharti Pub 1970
paaiScamaatya rajakIya ivacaarvaMta Baaogalao SaaMataarama Vishwabharti Pub 1970
inaralaa ka gdya saaihtya pao\`ma pa\`kaSa BaT upma pub 1970
naagarIkSaas\~aacaI maulatatvao va BaartaataIla naagarI samasyaa Kao\.ka\.gaaormao Ramesh Pub. 1970
Great Expections Charles Dicknes Oxford University Press 1970
AaqaI-k ivacaarvaMtaacaa [itahasa dosaa[- dhokal pub 1970
Cost Accounting MIttal sree Mahavir book 1970
AaqaI-k AaNaI vaaNaIjya BaUgaaola esa\.e\.baarI New letrecha Pub 1970
Capitalism Socialism And Planing Baidyanath Misra Oxford University Press 1970
pauva- AaSaIyaacaa AaQaunaIk [itahasa Aar\.esa\.gauptao samarth publication 1970
AsiaAwakes Dick Wilson Peguin 1970
Red China today Edgar Snow Peguin 1970
A History Of India Ramila Thapar Peguin 1970
Principles Of Sociaol And Political Theory Ernest Barkar Oxford University Press 1970
The De4velopment Of Social Thought Emroy\.S\.Bogardus vikkies FEtter And Simosson 1970
Master Orf Sociolgy Thought Levis\.A\.Coser Harcour Brace Jopvamovcul 1970
Style In The Arts Of China William Watson Penguin Books 1974
The American Pageant (A History Of Republic ) Thomas A Baily Sterling Pub 1974
Wheldons Cost Accounting L\.W\.J\.Owler E.L.B.S. London 1973
Red Star Over China Edgar Snow Penguin Books 1973
Political Analyisis and Public Policy \: An Inteodution To Political Science Joycee\.M\.Mitchell Thomas And Hundson 1972
svaamaanaI snaohlataa dsataurkr Enamdar Bandhu Prak 1974
saaihtya rMga {Yaa maaQava doSamauKa Vijay Pub. 1974
rsaga\`hNa klaa AaiNa svarUpa gaao\.ma\.kulakNaI- Vijay Pub. 1973
ga\`Mqaalaya saMGaTna \~ya\.id\.vaaknaIsa suvichar publication 1974
ga\`MqaalayaIna vagaI-krNa kR\.SaM\.ihMgavao suvichar publication 1974
Elements Of Indian Income Tex Ministry Of Infrmation Asha Pub. 1974
Mahatma Gandhi (His Life In Pictures) Ministry Of Infrmation Govt Of India 1969
BaartaIya saamaaijak samasyaa maao\.Sa\.paaraDkr Anmol Prak 1974
paUva- AaiSayaacaa Avaa-caIna [itahasa rmaoSa kR parLkr Vishvabharti Pub 1974
Baartaacao Saasana AaiNa rajakarNa naa\.r\.doSapaaMDo Payal prak. 1974
paUva- AaiSayaacaa AaQauinak [itahasa gauptao\.Aar\.esa\. Shri Samarth Book Pub. 1974
maharaYT\/ataIla SaairrIk iSaxXaNaacaI vaaTcaala id\.gaao\.vaaKaarkr Maratwada Swansktik Mandal 1973
SaairrIk iSaXaNaacyaa parIXaocao svarUpa id\.gaao\.vaaKaarkr Maratwada Swansktik Mandal 1974
Manual Of Atheletics Competitions Jal \.D\.Pardivala Maratwada Swansktik Mandal 1974
BaartaIya saMivaQaana va svaataM\~a AaMdaolana Baa{rava doSamauKa Navyoug Book Stoll 1972
samaajaSaas\~aacaI maulatatvao maohMdLo \.ya\.Ea\`I Mhendale Pub 1973
Money Banking International Trade Sanyasish R\.C Marati Book Dep 1972
{cca kaoKaa kma- Baaga 3 doSakr d\.ga Ajay Prakashan. 1971
rajyaSaas\~a ivacaar id\.ka\.gado- Continental pub . 1974
Public Economics And Public Finance Andley And Sundharam Ratan Pub 1974
Problems An Solutions In Advanced Accounting R\.L\.Gupta S. Chand 1974
Co Operation In India B\.S\.Mathur Sahitya Bhavan 1974
General English 1975 Surendra Kumar Sahitya Bhavan 1974
AaQauinak marazI kivataa BavaanaISaMkr Ea\`IQar paMDIta suvichar publication 1968
AaQauinak marazI vaaDmayaaca [itahasa Baaga 1 A\.naa\/\.doSapaaMDo vanas prak 1974
AaQauinak marazI vaaDmayaaca [itahasa Baaga 2 A\.naa\.doSapaaMDo vanas prak 1974
pa\`acaIna marazI vaaDmayaacaa [itahaasa Baaga 1 A\.naa\.doSapaaMDo vanas prak 1974
pa\`acaIna marazI vaaDmayaacaa [itahaasa Baaga 2 A\.naa\.doSapaaMDo vanas prak 1974
Doubal Entry Book Keeping J\.R\.Botlibai Stand Accoun pub 1972
Great Political Thinkers William Ebensten oxford and ibh bombay 1972
Modern Political thught William Ebensten oxford and ibh bombay 1970
Write Better Speak Better Readers Dijet Association Reades Digest Association 1973
Anecdotes For All Occasions Readers Dijet Association Reades Digest Association 1973
iSavaraja BaUYaNa rajanaarayaNa Samaa- Hindi Bhavan 1958
iSavaa baavanaI rajanaarayaNa Samaa- Hindi Bhavan 1966
P\`gvaod (BaaYaa BaaYya) pa\`qama Baaga rajanaarayaNa Samaa- Dyanand Sanstan 1965
yajauvao-d saamavaod rajanaaqa Samaa- Dyanand Sanstan 1972
vaodaoMka yaqaaqa- svar]pa Qamadova iva Dyanand Sanstan 1974
yajauvao-d\, saamavaod(BaaYaa BaaYya ) Qamadova ivadyaa maata-nD Dyanand Sanstan 1965
A Shoot Life Story Of Swami Dayanand (1825 1883) Jyotsana M\.A Jangyan Prak. 1965
vaOidk isaQdaMta dyaanaMd sarsvataI Jangyan Prak. 1973
Man And His Religion Svami Satya Prak Saraswati Jangyan Prak. 1973
svaamaI dyaanand sarsvataI(jaIvana carI\~a \,isaQdata \,Ea\`QdaMjalaI) Qanadova ivadyaamaata-D Dyanand Sanstan 1973
1857 ko BaUlao ibasaaro SahId banaarsaI isaMh Jandan prak 1973
baRhspataI rajaQama- sau\~ama iSavadyaalaujaI Dyanand Sanstan 1973
samaajaSaas\~aIya ivacaar AnaMta jaaoSaI SHARADA PRAKASHAN 1974
samaajaSaas\~aIya ivacaar vaMta saunaIla ADgaavakr SHARADA PRAKASHAN 1974
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao la\.jaa\.AahorvaaDkr Ajay Prakashan. 1971
Baartaacaa AqaI-k va vaaiNajya Baugaaola Qauta \.Ea\`I\.Ba samarth publication 1973
samaajaSaas\~a bada-paurkr maao r Joshi Brothers 1973
paUva- AaSaIyaaca [itahasa gauptao ramaoSa samarth publication 1974
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao zkkr ko\. eca C Jamnadas Co 1974
do TaLI ga Gao TaLI \` Rastra Savedal Prak 1964
vyavasaaya saMGaTna AaiNa pa\`baMQana Qauta Ea\`Iinavaasa Vidya Pub 1974
Bharat Ratna Indira Gandhi Jadhav Panjabrao Vidya Pub 1975
paaMca rajya GaTnaa kR\.id\.baaoraLkr Book Castle . 1974
pa\`saad ka naaTya saaihtya hrInd\` Prakashan prahthan 1965
cataursaona ko {panyaasaaoM mao [itahasa ka ica\~aNa ivadyaaBauYaNa Baarvdaja Prakashan prahthan 1965
taulanaatmak AnausaMQaana AaOr Aalaaocanaa Da\.ko\.ramanaayana Pragati prak 1965
rUsa ko mahana {panyaasakar pa\`taapa naarayaNa TMDna Vivek Pub 1971
BaartaIya kavya Saas\~a ArivadM paaMDoya Javahar Pustkalaya . 1971
BaaYaa AaOr BaaYya sauya-dova Saas\~aI Bihar Granth Kuter 1971
rtnaakr AaOr {Qdva Satak lailata Saukla Rangit pranters 1971
inaralaa padmaisaMh Samaa- Radaha Krishnan Pub 1971
taulasaI {dya Baanau isaMh Radaha Krishnan Pub 1972
ibaharI Aaomapa\`kaSa Radaha Krishnan Pub 1970
saurdasa hrvaMSa laala Samaa- Radaha Krishnan Pub 1973
jaayasaI ramapaujana itavaarI Radaha Krishnan Pub 1973
koSavadasa ivajayapaala isaMh Radaha Krishnan Pub 1973
yauga paurUYa kipaladova naarayaNa isaMh sanmarg prakashan 1972
gahra[-yaa Ea\`Irama vamaa- sanmarg prakashan 1970
ivavar samaroSa basau apollo pub 1970
BaartaIya saamaaijak samasyaa sauQaa kaLdatao SHARADA PRAKASHAN 1975
ihrvaI XaIitajao narhr kurUMdkr Principal Vasantrao Naik Mahavidyalaya.. 1973
baIDI (kavya saMklana) sada ivajaya Bide Bandal 1974
Costitutional History Of India (1600 1950) M\.V\.Pylee Asia Publishing House 1972
Europe In The 19 th And 20th Centuries E\.Lipson E.L.B.S. London 1973
Banking In India D\.M\.Mithani Orient Longmans co. 1975
How Russio Is Ruled Merle Fainsod Times of India Preas 1962
marazI vyaakrNa kahI samasyaa pa\`\.na\.idXaIta Subdha Prak 1975
mahanauBaava saaihtya saMSaaoQana KaMD 1 yau\.ma\.pazaNa Marathwada Uviversity 1967
BaartaataIla jaataIyavaadacaI samasyaa mahoEvar krMdIkr Sadhana Pub. 1967
sahkar tattva AaiNa vyavahar gaao\.sa\.kaamata Samaj prabdhan santha 1964
KaaMDokr vyaktaI AaiNa saaihtya esa\.esa\.Baaosalao moghe prakashan kolhapur 1975
k\`aMtaIvaadI tarUNaanaao dada Qamaa-QaIkarI Sulab Rastry Granthmala 1971
KaaDIlakraMcaI taIna naaTko gaMgaaQar gaaDgaIL suvichar publication 1973
paapa Asaao pauNya naa\.saI\.fDko Parchure Prakashian. 1972
paurUYa janmaa hI tauJaI khanaI naa\.saI\.fDko Parchure Prakashian. 1971
mauddo AaiNa gauddo pa\`\.ko \.A\~ao Parchure Prakashian. 1972
mahatmaa jaaotaIrava fulao QanaMjaya kIr Parchure Prakashian. 1972
ivdtaIya mahayauQdaottar ihndI saaihtya ka [itahasa laXmaIsaagar vaaYNao-ya Rajpal and sans 1973
Comparative Politics A Developmental Approach G\.A\.Almond Amrand 1973
saagar lahro AaOr manauYya {dya SaMkr BaT Atmaram Adsons 1973
taulasaIdasa Ea\`I sauya-kaMta i\~apaazI Atmaram Adsons 1973
samavaota parmaanadM gaupta Ravindra Prakashan 1965
AatmajayaI ku^var naarayaNa Bhartiya Dnyanpeeth Pub 1971
knauipa\`yaa Qama-vaIr BaartaI Bhartiya Dnyanpeeth Pub 1971
gabana pa\`omacaMd Hansa Prak 1972
Aagnaoya AaiSayaacaa [itahasa esa\.esa\.BaaMDvalakr Hansa Prak 1972
AaQauinak BaartaIya rajyaivacaar id\.ka\.gagao- Parimal Prak 1975
Cost Accounts M\.C\.Shukla S. Chand 1974
Indian Government And Politics D\.C\.Gupta Vikas Pub 1972
BaartaIya saMivaQaana AaiNa rajakarNa A\.ra\.SaRMgaarpauro Mangesh Pub 1975
AaMtarraYT\/Iya saMbaMQa vasaMta r\.rayapaurkr Mangesh Pub 1975
AaMtarraYT\/Iya saMbaMQa Ea\`I\.pa\.saaohnaI Vidya Pub 1973
saMGaYa- ra\.pa\`\.paarnaorkr Parimal Prak 1975
AnaaOrsa {Qdva \.ja\.SaoLko Puspak Prak 1974
marazUI laavaNaI vaaDmaya gaMgaaQar gaaorsao moghe prakashan kolhapur 1974
AamacaI itaqa-Xao\~ao AamacaI dOvatao isatarama kulakaNaI- moghe prakashan kolhapur 1974
ijavana naRtya imanaaXaI saanao Suras Granthmala 1971
gajara baabaa kdma Chandrakant Shttey 1971
BaalaU baabaa kdma Chandrakant Shttey 1971
klaMk caMd\`pa\`Baa jaaogaLokr Manka prak 1971
kadMbarI Aakaolakr \.ga\.iva Indrani Sahitya 1971
taao spaSa- taao saugaMQa pa\`Baakr taamhNao Shri.Vishakha Prakashan 1971
savaao-tkRYT marazI kqaa KaMD 1 rama kaolaarkr Chaya Kolarkar 1974
gaaora maa\.ga\,bauQdIsaagar Suras Granthmala 1965
kqaarUpa SaoksapaIyar Baa\.ma\.gaaoro Universal prak 1974
maharaYT\/ AaiNa marazo saotau maaQavarava pagaDI joshi lokhande 1963
Encyelopaedia of Sports And Games R\.G\.goel Vikas Pub 1963
Book Keeping For St 11 V\.H\.Kishanadwala Manisha Praks 1975
AiBanava BaU iva&aana \`kR\.\~ya\.kaolatao thkal Pub. 1975
jaOivak iva&aana gaao\.r\.XaIrsaagar Goa ya Rane 1975
rajyaSaas\~a paircaya gagao-\.sa\.maa Goa ya Rane 1975
Aqa-Saas\~a dosaa[- sa\.Ea\`I Goa ya Rane 1975
samaajaSaas\~a paircaya ivalaasa saMgavao Goa ya Rane 1975
jagaacaa saaMskRitak [itahasa pavaar jayaiSaMgarava Goa ya Rane 1975
History Of Civilisation B\.K\.Gokhale Deepak Prakasthan 1975
Political Science B\.K\.Gokhale Deepak Prakasthan 1975
pa\`akRitak BaU iva&aana isarSaIkr sa\.id Maharashtra Rashtra Bhasha 1975
saaMskRitak [itahasa Sha\.jaI\.baI Maharashtra Rashtra Bhasha 1975
rajyaSaas\~aacaI maulatattvao jaaoSaI\.ga\.sauQaakr Maharashtra Rashtra Bhasha 1975
{cca maaQyaimak vyaapaar Saas\~a gaaoKalao\.da\.ica Vidya Prak 1975
{cca maaQyaimak sahkar paircaya Saojalakr \.pa\`\.ica Vidya Prak 1975
{cca maaQyaimak icaTiNasaacaI kaya-paQdtaI naI\.ga\.baapaT Vidya Prak 1975
{cca maaQyaimak AapalaI paRqvaI vaaGa\.id\.mau\` Vidya Prak 1975
{cca maaQyaimak gaiNata paopar 2 jaumaDo\.A\.gaao Vidya Prak 1975
{cca maaQyaimak gaiNata paopar 1 jaumaDo\.A\.gaao Vidya Prak 1975
tak-Saas\~a Akaolakr\.va\.iva Vidya Prak 1975
Highar Secondray Mathematics pap 1 A\.G\.Jamde Vidya Prak 1975
Highar Secondray Mathematics pap 2 A\.G\.Jamde Vidya Prak 1975
vyaapaar saMGaTna kuraDo\.\. pa\`\.Saa Vidya Prak 1975
jamaa Kaca- va laoKaakma- 11 maaohna saraf Naraendra Prak. 1975
saugama BaU iva&aana datao\.sau\.pa\` Naraendra Prak. 1975
maanavaacaI khanaI gaaoKalao\.kmala Naraendra Prak. 1975
rajyaSaas\~a gauMdkr navala Naraendra Prak. 1975
saubaaoQa marazI vyaakrNa koLkr\.ma\.kR Naraendra Prak. 1975
saulaBa gaiNata Baaga 1 koLkr\.ma\.kR Naraendra Prak. 1975
saulaBa gaiNata Baaga 2 koLkr\.ma\.kR Naraendra Prak. 1975
vaaiNajya saMGaTna maaohna saraf Naraendra Prak. 1975
AaQauinak rajyaSaas\~a Baaogalao\.SaaMtaarama kitab mahal 1975
icaTiNasaacaa vyavasaaya Saojavalakr kitab mahal 1975
sahkar tatva AaiNa vyavahar kamata \.gaao\.sa kitab mahal 1975
paustapaalana AaiNa laoKaakma- kaLo yaaogaanaMd kitab mahal 1975
gaRh vyavasqaapana jazar naMdInaI kitab mahal 1975
AaQauinak Aqa-Saas\~a kaopaDo-kr \.ja\.paa kitab mahal 1975
maanavaacaa [itahasa kulakNaI-\.A\.ra suvichar publication 1975
paustapaalana AaiNa laoKaakma- Baagavata \.pau\.ma suvichar publication 1975
vaaiNajya saMGaTna vaOQa\.ica\.ga suvichar publication 1975
Indian Government And Politics Gypta\.D\.C Maharashtra Rashtra Bhasha 1972
An Introduction political theory Friedrich \.C\.J Maharashtra Rashtra Bhasha 1972
paUva- AaiSayaacaa AaQauinak [itahasa gauptao\.rmaoSa samarth publication 1974
marazI vyaakrNa kahI samasyaa idXaIta \.pa\`\.naa\. Subdha Prak 1975
AaQauinak BaartaIya rajyaivacaar gado-\.id\.ka Parimal Prak 1975
Aagnaoya AaiSayaacaa [itahasa gauptao\.rmaoSa Parimal Prak 1975
Aaiqa-k ivacaaraMcaa [itahasa dosaa[- sa\.Ea\`I Parimal Prak 1975
Amaoirkocaa [itahasa Bavaro\.naa\.gaao Payal prak. 1973
Theory And History And Practice Of Co Operation Brdi\.R\.D Loyall Book Depot 1974
Aqa-Saas\~a paircaya dosaa[- sa\.Ea\`I Goa ya Rane 1975
Indian 1975 Govt Of India Govt Of India 1975
paustapaalana AaiNa laoKaakma- Qauta\,saaomavaMSaI Vidya Pub 1975
jamaa Kacaa-cao isaQdaMta laaMjaovaar Vidya Pub 1975
vyaapaar Saas\~a paircaya carDo\.Ea\`I\.gaao Vidya Pub 1975
sahkaracaI r}paroYaa vanamaalaI\,saraodo Vidya Pub 1975
sahk aracaI r}paroYaa saraodo vanamaalaa Vidya Books pub 1975
saicavaacaI kaya-paQdtaI {KaLkr e\.esa Vidya Pub 1975
Secretarial Practice Lanjewar\.M\.M Vidya Pub 1975
rajyaSaas\~aacaI kahI maulatattvao jaaoSaIO pa\.la Vidya Pub 1975
rajyaSaas\~aacaI maulatattvao doSamauKa baI\.TI Vidya Pub 1975
jagaacaa saaopattaIk [itahasa SaovaDo\,ihrDo Vidya Pub 1975
AMkoXaNa pairvyaya laoKao AaiNa Aayakr {KaLkr \.e\.esa Vidya Pub 1974
BaartaIya SaotaI isqataI \,svar}pa AaiNa samasyaa doSamauKa pa\`Baakr Vidya Pub 1974
BaartaataIla vaaiNajya va AaOdyaaoigak kayado maunaSaI DI\.ema Vidya Pub 1974
vaaiNajya va AaOdyaaoigak kaayado vanamaalaI balarama Vidya Pub 1974
vyaavahairk pairvyaya laoKaakma- {KaLkr e\.esa Vidya Pub 1974
pairvyaya laoKaaMkna QaUta \,SaoTI Vidya Pub 1975
pa\`\`acaIna Baartaacaa [itahasa SaovaDo\,ihrDo Vidya Prak 1975
laaokpa\`Saasanaacao isaQdaMta kaNao\.pa\.isa Vidya Prak 1974
AaMtarraYT\/Iya saMbaMQa(1919 1960) saaohnaI \.Ea\`I\.pa Vidya Prak 1973
Avaa-caIna Baartaacaa [itahasa ZvaLo\,baargaL Vidya Prak 1973
Aagnaoya AaiSayaayaI raYT\/aMcaa [itahasa dova pa\`Baakr Vidya Prak 1975
BaartaIya SaotaIcao Aqa-Saas\~a doSamauKa pa\`Baakr Vidya Prak 1974
maanasaSaas\~aacaI maulatatvao paMDIta \.r\.iva Vidya Prak 1974
vaaiNajya vyavahar 11 vaI kulakNaI-\.paa\.vaI Navalkamal Prak. 1975
icaTNaIsaacaa vyavasaaya doSamauKa ena\.saI Navalkamal Prak. 1975
kumaar BaartaI SaovaaLkr rama M.R.Pa.Mandal 1975
English Reader SaovaaLkr rama M.R.Pa.Mandal 1975
AMQaar laaTa gaaoivaMd mausaLo Shri.Vishakha Prakashan 1973
AMQaar yaa\~aa naarayana Qaarpa Shri.Vishakha Prakashan 1975
baujagaavanao naarayana Qaarpa Shri.Vishakha Prakashan 1971
ivaYaarI vaarsaa naarayana Qaarpa Shri.Vishakha Prakashan 1972
caukamauk dovaQar jaaotsanaa Shri.Vishakha Prakashan 1975
pa\`dXaINaa MmauLko gaaoivaMd Shri.Vishakha Prakashan 1974
ihra jaao BaMgalaa fDko\.naa\.saI Shri.Vishakha Prakashan 1974
khanaI saha kaoTI gaaolD smagalarcaI idGao gaaoivaMd Priya Prakashan 1975
AMQaarataIla ikMkaLI jaaoSaI\.va\.kR Dilip books 1975
maqaura saazo AaNNaaBaa{} Bagwandas Hiraji 1975
iSakarI iTkokr ga\.ra Sunita Prak 1974
Anaacaar kulakNaI-\.dttaa\.jaI Nilini Prak 1975
Anautaapa Samaa- sauroSa Suras Granthmala 1975
AnauBava gaaogaTo SakuMtalaa Prapanch prak 1975
vyaaQaacaI caaMdNaI Jao\~amaaDo saumataI Bagwandas Hiraji 1974
zasalaolyaa baMduka ANNaaBaa{} saazo Chandrakant Shttey 1972
ranavaolaI ANNaaBaa{} saazo Chandrakant Shttey 1972
Tarfulaa paaiTla SaMkr Mumbai Marathi Sahitya Sangh 1972
sauKaacao idvasa maM\~aI rmaoSa Viswa mahani 1975
vaaTr gaoT ballaaL naroMd\` Ajab Pustkalay 1975
ik\`koT smarNa ica\~ao hjaaro ivajaya Priya Prakashan 1975
vyaktaI itatakyaa pa\`kRtaI maaDKaaolakr ga\.\~ya Sahitya Sakhar Sangh. 1975
doSa AaiNa duinayaa gaaMQaI Qama-vaIr Samachar Bharti prak 1973
saubaaoQa &aanaoSvarI jaaoSaI ya\.gaao Prasad Pub. 1964
ka AsaMca ka fDko Saama Thirdal Prak 1969
Aalao dovaajaIcyaa manaata raMjanaokr \.maao\.ga Majestic Book Stall.... 1969
iSakar kalaolakr madusaudna Majestic Book Stall.... 1974
idvasaona idvasa navaro Sa\.naa Manka prak 1975
rKamaacyaa maulaI Baavao\.pau\.Baa Manka prak 1975
AaQauinak jaga jaaoSaI sauQaakr Uday Pub. 1975
pa\`acaIna BaartaIya klaa maaTo maQaukr Continental pub . 1974
Dewey Deaimal Classitication Table Vol\.1st Melvil Dewey Lakhe Pub 1965
Dewey Decimal Classification (Index) Melvil Dewey Lakhe Pub 1965
English Reader(Std 11) Deshpande D\.V Maharashtra State Boarde 1975
marazI vaacana paaz 11 vaI imaEa\` AaoMkar pa\`saad Maharashtra State Boarde 1975
marazI vaacana paaz 11 vaI maMDL MARATHWADA PUBLISHING 1975
laaokBaartaI 11vaI SaovaaLkr rama Maharashtra State Boarde 1975
kumaarBaartaI kaoraNao Maharashtra State Boarde 1975
saicavaacaI kaya-paQdtaI kaoraNao Milind 1975
maanavaI saaMskRtaIk [itahasa koSaTIvaar Milind 1975
English Through Reading Bhaskar\.w\.w 1975
English Reader St 11 Bhaskar\.w\.w Macmillan Indian 1975
yaSapaala {paanyaaoMka maUlyaakna malhao\~aa saudSa-na Adarsh prak 1973
isayaarama SarNa gaupta saujana AaOr maulyaaMkna Saukla lalaIta Ranjit Pub 1969
ihndI saaihtya ivaivaQa pa\`saMga Saukla mahod\`M Sarvekar 1974
A^MQaoro ko jauganau raMgaoya raGava sabdhakar prak 1974
TUTo hUe frISrtao Aaibad saurtaI sabdhakar prak 1974
tyaaga ka maulya Tagaaor rivaMd\`naaqa sabdhakar prak 1974
[nsaaf ya&adtta Sahitya Prak 1975
dUQa Kauna AaOr Aa^MsaU Sa\~aunna laala Saukla SHARADA PRAKASHAN 1962
Alaga Alaga AasvaIkar maa\~aI sao\.ra Bhavana Pub. 1973
Sarta caMd\` Anauvaaidta gaRhdah SartacaMd\` sanmarg prakashan 1969
BaaYaa iva&aana ko tattva rajanaarayaNa maaOyao- sanmarg prakashan 1968
d\`aOpataI Samaa- naroMd\` Rajkamal Pub. 1973
BaaYaa iva&aana ik r}paroKaa vamaa- kRYNa Chinmay Pub. 1974
kur}Xao\~a idnakr Uday Pub. 1965
badlataa samaaja paaNDoya kRYNa kumaar Vihan prak 1965
naalaMda ivaSaala Sabd saagar navalajaI Adish Book Depo 1965
Qama-vaIr BaartaI laXmaNa dtta gaaOtama Kumar praka 1974
saaihtya Saas\~a paircaya klavaDo sauQaakr pustak sanstan . 1974
khanaIkar jaOnaond\` naurjaha^M Kalpkar Prak 1974
Baartaondu pauva- ihndI gaQa kvaDo caMd\`dova pustak sanstan . 1975
Qama-vaIr BaartaI {paanyaasa saaihtya kOlaaSa jaaoSaI Chinmay Pub. 1975
ihndI vyaakrNa AaOr inabaMQa rcanaa paazk caMd\`hMsa The Students Book Co 1974
naaTkkar maaohna rakoSa kyauiryaa sauMdr laala Kumar praka 1974
saursaagar saTIk Baaga 1 baharI hrdova Lokbharti Pub 1974
maanava maSaIna AaOr maRtyau BaartaI dtta Bharti Book 1962
igarjaakumaar maayaur AaOr {naka kavya imaP dugaa- SaMkr Vidya Mandir 1962
maona saahba ka baora svar}pa kumaarI baksaI bhartiya granthmala 1965
kiva mauikta baaoQa Samaa- rmaoSa bhartiya granthmala 1965
ihndI inagau-Na kavya ka pa\`armya AaOr naamadova kI ihndI kivataa AaDkr Sa\.ko bhartiya granthmala 1972
ihndI saaihtya kI pa\`mauKa kRitayaa^M AaOr kRitakar Baanaavata naroMd\` Anupam Prakashan 1969
pa\`omacaMd AaOr gabana paarIk satyaond\` Anupam Prakashan 1969
na[- khanaI isaMh saMta barKaa Abhinav Prak 1969
dikKanaI ihndI ka saaihtya Samaa- Baktarama Dishan prak 1969
ivdvaodI yaugaIna kavyapar Aaya-samaaja ka pa\`Baava Samaa- Baktarama Vani Pub. 1973
naUtana kiva paircaya jaOna gaulajaarIlaala Jain Book Store 1973
ihndI eoitahaisak {panyaasa AaOr maRganayanaI gaupta SaaMtaIsvar}pa Jain Book Store 1973
ihndI saaihtya Aalaaocanaa ga\`qa saucaI (1947 1971) yaSapaala mahajana Bhartya Granth Niktan 1971
ba\`hta ihndI ga\`Mqa saucaI yaSapaala mahajana Bhartya Granth Niktan 1965
ba\`hta ihndI ga\`Mqa saucaI pairiSaYT yaSapaala mahajana Bhartya Granth Niktan 1967
ihndI BaaYaa evaM saaihtya ka [itahasa Baaga-va ramaoSvar naaqa Bhartya Granth Niktan 1967
ihndI saaihtya ka pa\`vaRittagata [itahasa KaMD 2 TMDna pa\`taapa naarayaNa Vivek Pub 1968
jao\.paI \.(jayapa\`kaSa naarayaNa ) saoz Amarnaaqa Vivek Pub 1975
AaQauinak ihndI gaQa saaihtya hrdyaala Adarsh prak 1975
rama naroSa i\~apaazI ka kavya Saukla kRYNa dtta sanmarg prakashan 1975
mahakvaI pa\`saad AaOr lahr CabaDa gaaoivaMd laala Adarsh prak 1973
d\`aOpataI Samaa- naroMd\` Naraendra Prak. 1973
idSaaAaoM ka pairvaoSa Saukla lalaIta Vani Pub. 1973
{jaalao ko {llaU isah maihpaala Umesh prak 1973
hmaaro pava- AaOr tyaaOhar isaMh hirhr sanmarg prakashan 1974
kumaarBaartaI 11 vaI parLIOkr Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1975
AaQauinak rajyaSaas\~a Baaogalao SaaMtaarama kitab mahal 1975
pa\`arMBaIk samaajaSaas\~a kaLdatao \,bada-paurkr Bharat Mudrak Pub . 1975
Aqa-Saas\~aacaI AaoLKa yaovataokr Macmillan Indian 1975
Aqa-Saas\~a paircaya dosaa[- \,jaaoSaI Goa ya Rane 1975
AaQauinak Aqa-Saas\~a kaopaDkr Sard kitab mahal alhabad 1975
maanavaI saMskRtaIcaa [itahasa koSaTIvaar ko\.mau Milind 1975
Aqa-Saas\~aacaI AaoLKa koSaTIvaar ko\.mau Macmillan Indian 1975
jagaacaa saaMskRtaIk [itahasa pavaar jayaSaIMgarava Goa ya Rane 1975
maanavaI khanaI gaaoKalao kmala Navalkamal Prak. 1975
paustapaalana AaiNa laoKaakma- Qauta\,saaomavaMSaI Vidya Prak 1975
samaajaSaas\~a paircaya vaOQa\,BaaMDarkr kitab mahal 1975
maanavaI saMskRtaIcaa [itahasa dogalaurkr Bharat Mudrak Pub . 1975
rajyaSaas\~aacaI kahI maulatattvao jaaoSaI pa\.la Vidya Prak 1975
{cca maaQyamaIk vyaapaarSaas\~a gaaoKalao da\.ica Vidya Prak 1975
ba\`^MDIcaI baaTlaI A\~ao pa\`lhad ko Sava Navbharat prak. 1966
ba\`^MDIcaI baaTlaI A\~ao pa\`\.ko Navbharat prak. 1966
pa\`acaIna marazI vaaDmayaacaa [itahasa nasaIrabaadkr la\.ra Ajab Pustkalay 1972
JaoMDUcaI fulao A\~ao pa\`\.ko Parchure Prakashian. 1972
pa\`arMBaIk maanaasaSaas\~a paMDIta r\.vaI Goa ya Rane 1973
Aqa-Saas\~a razI\,BaMDarI Bharat Mudrak Pub . 1972
Aqa-Saas\~a pa\`vaoSa razI\,BaMDarI Bharat Mudrak Pub . 1973
{cca laoKaakma- Baaga 1 laa laaMjaokr maao\.ma padgilwar pub 1974
BaartaIya rajakIya ivacaarvaMta AaDgaaMvakr sauinala SHARADA PRAKASHAN 1975
pa\`acaIna Baarta ivaSvarUpao A\.iva padgilwar pub 1972
saMpaUNa- saaMKyakI maohtaa pauRr}Yaaottama padgilwar pub 1974
AaMtarraYT\/Iya kayada doSapaaMDo Ea\`IkaMta Mangesh Pub 1975
navaraojaI tao naohr} taLvaLkr gaaoivaMd Majestic Book Stall.... 1969
paaiScamaatya rajakIya ivacaarvaMta AaDgaaMvakr sauinala Ajay Prakashan. 1974
BaartaIya ivacaarvaMta caaopaDo iksana Uday Pub. 1975
English Through Reading Bhaskar W\.S Macmillan Indian 1975
saaqa-&aanaoSvarI daMdokr maamaasaahoba Swanand prak 1973
&aanaoSvarI ivaSaoYaaMk daMdokr dasaaopaMta Swanand prak 1973
vyavasaaya saMGaTnaacaI maulatattvao doSakr\,doSapaaMdo Ajay Prakashan. 1972
{cca laoKaakma- Baaga 1 laa doSakr\,SaozI Ajay Prakashan. 1975
saaMiKyakIcaI maulatattvao doSakr\,doSapaaMdo Ajay Prakashan. 1975
{cca laoKaakma- Baaga 2 ra doSakr\,SaozI Ajay Prakashan. 1975
{cca laoKaakma- Baaga 3ra doSakr\,SaozI Ajay Prakashan. 1975
BaartaIya kRYaI va AaOdyaaogaIk Aqa-vyavasqaa taqaa AqaI-k inayaaojana doSakr \,paarLkr Ajay Prakashan. 1972
pa\`qama vaYa- {cca laoKaa kma- gaaMQaI \,kDU Vidya Prak 1972
BaartaIya maud\`aSaas\~a caaMdurkr \.iva\.{ Vidya Prak 1972
naItaI imamaaMsaa caaMdurkr \.ipa\.DI Vidya Prak 1972
raojagaaracaI imamaaMsaa maujao Baa\.h Vidya Prak 1972
maanasaSaas\~aacaI r}paroYaa paMDIta r\.iva Vidya Prak 1972
marazI BaaYaa({gdma va ivakasa) kulakNaI- kR\.paa modern book depo prakashan 1972
Avaa-caIna Baarta koSaTIvaar ko\.mau padgilwar pub 1972
AiBanava kavya pa\`kaSa jaaoga ra\.Ea\`I vinus pub 1975
ihndu Qama- AaiNa tattva&aana DaMgao sa\.A lakhan wacman 1973
kumaarBaartaI 11 vaI parLIkr sa\.ma M.R.kava pustak Mandal 1973
English Through Reading Vol \.1 Bhaskar w\.s Macmillan Indian 1975
marazI sattaocaa ivakasa AaiNa thasa Aazvalao sadaiSava Sadhana Pub. 1975
ba^MkIMga cao kayado va vyavahar vaOdya paa\.h Goa ya Rane 1974
pa\`acaIna marazI vaaDmayaacao svar}pa SaonaaolaIkr h Ea\`I Prabhakar Jairam Paddhe 1975
industaanacaa rajakIya AaiNa GaTnaatmak [itahasa pavaar jayasaIMgarava Ajab Pustkalay 1974
naagarI jaIvanaacao pa\`Sna jaahgaIrdar pa\`\.ja Goa ya Rane 1973
saBaa pava- mauktaoSvar suvichar publication 1973
BaartaIya AaOdyaaoigak ivaYayak AaiNa AaOdyaaoigak kayado krMdIkr ica\.ga vinus pub 1973
icaTNaIsaacaa vyavasaaya 11 SaolaOkr \,Saojavalakr kitab mahal 1975
Solutions To Problems In Shukla And Gtewal Advanced Accounts Vol \.1 Shukla \,Grewal kitab mahal 1974
A Book Of Poems Bose A Orient Longmans co. 1975
AaQauinak BaartaIya rajyaivacaar gado- id\.ka Parimal Prak 1975
yaoqao [itahasa GaDlaa iBaDo ramakRYNa gaaopaaL chiranjiv granth prakashan 1963
marazyaaMcao svaataM\~a yauQd pagaDI saotau maaQavarava joshi lokhande 1962
iSavaajaI AaiNa iSavakala Baao[To ivalaasa Universal prak 1975
Book Keeping And Accounting Damania H\.m Central Printers 1975
Kumar Bharti Success Gide Banannerji Sheth And Pub . 1975
Success Gide To Political Science Joyce Sheth And Pub . 1975
Success Guide to Poltical Science Jouce SETH PUBLICATIONS 1975
Success Guide to Economics Jouce SETH PUBLICATIONS 1975
Success Guide to Co-Operation Jouce SETH PUBLICATIONS 1975
Salyapava- pazaNa yau\.ma Marathwada Sahitya Parishad 1964
itarkT gaayakvaaD maukuMd kRYNa Marathwada Sahitya Parishad 1965
laiLtaa caaMpado paaohnaorkr sa\.na\.sao Marathwada Sahitya Parishad 1963
{ttar gaItaa kulakaNaI- Ea\`IQar Marathwada Sahitya Parishad 1967
SaaMtaIpavaa-taIla kqaa gagao- sa\.maa Marathwada Sahitya Parishad 1963
isainakcyaa kqaa isainak Marathwada Sahitya Parishad 1963
taRNaacaI vaodnaa kulakNaaI- tau\.SaM Marathwada Sahitya Parishad 1955
Ea\`I Xao\~a tauLjaapaurkr ma\.saa\.pa\.AQyaXa AaOrMgaabaad Marathwada Sahitya Parishad 1960
Ea\`I Xao\~a maahur doSapaaMDo gaaoivaMd SaMkr Marathwada Sahitya Parishad 1965
navainataataIla paaMca vaocao AQyaXa \.ma\.saa\.pa \.AaOrMgaabaad Marathwada Sahitya Parishad 1965
kpaU-r baaoQanakr lataa Marathwada Sahitya Parishad 1965
sampaadNyaa -pazana yau\.ma Marathwada Sahitya Parishad 1965
dasaaopaMtaacaI paasaaoDI -pazana yau\.ma Marathwada Sahitya Parishad 1965
dasaaopaMta ivacarIta gaItaaqa- baaoqa caMd\`Ika doSamauKa BagavaMta Marathwada Sahitya Parishad 1962
rsa kaOmaaodI kulakNaI- Ea\`IQar Marathwada Sahitya Parishad 1957
rajya vyavahar kaoSa kaTo ra\.gaao Marathwada Sahitya Parishad 1956
paainapaqacaI baKar jaaoSaI maurlaIQar Marathwada Sahitya Parishad 1956
gaMQa vaoNaa maaLI gajamala Marathwada Sahitya Parishad 1956
jaalahnaapaurcaa hkIkta naamaa ga{}Lkr iSavaajaI Marathwada Sahitya Parishad 1960
rsa ivacaar AaiNa pa\`acaIna dSa-nakar Saas\~aI ya&aoSvar Marathwada Sahitya Parishad 1965
ircaD-sacaI klaa imamaaMsaa kur}Mdkr narhr Marathwada Sahitya Parishad 1965
paMtaacaI saata AaKaanao doSamauKa BagavaMta Marathwada Sahitya Parishad 1965
paunha naBaacyaa laalakLa rGaunaaqa baI Marathwada Sahitya Parishad 1955
ravasaahobaaMcaI kivataa ma\.saa\.pa\.AaOrMgaabaad Marathwada Sahitya Parishad 1955
maonaka kanaITkr yaSavaMta Marathwada Sahitya Parishad 1960
saad ipaMgaLIkr rama Marathwada Sahitya Parishad 1960
ApaNaa- ga{Lkr iSavaajaI Marathwada Sahitya Parishad 1975
PNaanaubaMQa jaaoSaI ramakRYNa Monoranjan Prak 1974
baMdInaI raMgaNaokr kumaudInaI Majestic Book Stall.... 1962
vaarNaocaa vaaGa saazo AaNNaaBaa{} Majestic Book Stall.... 1974
vaarNaocaa vaaGa saazo ANNaaBaa{ Majestic Book Stall.... 1971
SaovaTcao idvasa Baavao pau\.Baa Manka prak 1974
pa\`ItaI saMgama kakaoDkr caMd\`kaMta Youraj Prak 1973
paUNa- ivarama kamata Ea\`Irama Priya Prakashan 1973
jyaaitama-yaI jaaogaLokr yaaogaInaI Sanjay prak 1974
ikllaI maaQava manaaohr Raviraj Praks 1972
SaaoBaa kdma baabaa Duraga Book Stoll 1972
dgaa kdma baabaa Duraga Book Stoll 1974
navaa jamaanaa jaaogaLokr caMd\`pa\`Baa Manka prak 1974
saMjavanaI jaaogaLokr caMd\`pa\`Baa Manka prak 1974
ho taao Ea\`IcaI [cCa daMDokr gaao\.ina Majestic Book Stall.... 1971
pa\`oXakanaI Xamaa kravaI sabanaIsa vasaMta Majestic Book Stall.... 1971
caaor Aalao paaihjaota \,baayakaMta paur}Ya laaMbaaoDa sabanaIsa vasaMta Majestic Book Stall.... 1971
naahI pa\`Ita pataMgaacaI KarI paunava-sau Ainar}Qd Majestic Book Stall.... 1971
saaza {ttaracaI khanaI koLkr koSava Majestic Book Stall.... 1969
pa\`Ita pataMgaacaI caMd\`kaMta kakaoDkr Bharat pocket Book 1969
Abaaola JaalaIsaka caMd\`kaMta kakaoDkr Sidharth Pub 1972
Aigna idvya saazo AaNaaBaa{} The Students Book Co 1972
fula paaKar} saazo AaNaaBaa{} The Students Book Co 1972
gaaz paDlaI zka zka SaoLko SaaMtaa \.ja Majestic Book Stall.... 1967
AaOT GaTkocaa rajaa SaoLko SaaMtaa \.ja Majestic Book Stall.... 1967
paMKa tauTlaolao paaKar} kaolhTkr {Yaa Shri.Vishakha Prakashan 1974
PNaanaubaMQa SaOlaojaa rajao Manadkini mulmund 1974
utauDvalaolao Garkula daODkr gaao\.ina Majestic Book Stall.... 1970
hI jyaaota AMtarIcaI jaaoSaI maRNaalaInaI kesari prakashan pune 1974
maRgajaL Ea\`I\.ja\.jaaoSaI Majestic Book Stall.... 1966
BartaIcaI laaT Kaaota SakuMtalaa Nirali Pub 1973
caMdnaacao KaaoD baaokIla iva\.iva ramya katha pub. 1974
ija\_ Qaarpa naarayaNa Sunita Prak 1974
BaTalaa idlaI AaosarI raMgaNaokr maao\.ga Majestic Book Stall.... 1972
hI vaaT dur jaatao kakaoDkr caMd\`kaMta Chandrakant Shttey 1972
saavalaI gaaogaTo SakuMtalaa Prapanch prak 1974
XaNa ek pauro Baagyaacaa AYTIkr maMdakInaI Shri.Vishakha Prakashan 1974
paMKa laaBalaolao AaBaaL [naamadar vaasaMtaI Indrani Sahitya 1974
saKaI baaokIla iva\.iva ramya katha pub. 1973
vaaLUcao fula dovaQar jyaaotsanaa Manka prak 1973
maaJaa bakula maaJaa pa\`aNa fDko naa\.saI Parchure Prakashian. 1974
gautataa Hdya ho navaro ra\.naa Majestic Book Stall.... 1974
rahI kdma baabaa The Students Book Co 1973
pa\`laya kdma baabaa The Students Book Co 1965
rajaQaanaI kdma baabaa Majestic Book Stall.... 1970
kDa kdma baabaa Duraga Book Stoll 1974
va\%haDI maanasa davhokr paur}Yaaottama Joshi Brothers 1974
AvaQaI dumadumalaI paMZrI BaT rvaIMd\` Sanjay prak 1974
Aatauna kIta-na var}na tamaaSaa paraMjapao ASaaok Parchure Prakashian. 1974
sauKa naaTyaa cao saaihtya r}pa k\%haDo sada Lokvangmay 1974
dur galaolao Gar taaMbaaoLI laXmaIkaMta Majestic Book Stall.... 1970
pa\`Ita fulalaI naBaataMrI baaorkr laXmaIdasa Shanta Durga prak 1970
kaya vaaTola tao hao[la doSapaaMDo pau\.la Parchure Prakashian. 1970
icamaNaIca Gar maonaacaM dovaQar jyaaotsanaa Manka prak 1975
saayaMkaL Baavao pau\.Baa Kulkarni Granthaagar 1974
jar AsaM GaDla tar kaolhTkr baaLa Joshi Brothers 1974
gaaocaI rogao sadanaMd popular prakashan mumbai 1974
maaJyaa javaahrlaala jaIMcyaa AazvaNaI dovagaIrIkr \~ya \.rM Maharastra Gandhi Smarak 1975
saaoMgaTyaa A\~ao pa\`Baakr Shri.Vishakha Prakashan 1975
Asaa maharaYT\/ Baaga 1 gaDkrI maaQava Majestic Book Stall.... 1965
Asaa maharaYT\/ Baaga 2 gaDkrI maaQava Majestic Book Stall.... 1965
kSaasaazI paaoTasaazI dLvaI jayavaMta Majestic Book Stall.... 1965
mahapaur}Ya saaQalao AanaMd Priya Prakashan 1966
ihvaaT dur jaatao kalaolakr madusaudna Majestic Book Stall.... 1966
saMQyaa Cayaa dLvaI jayavaMta Majestic Book Stall.... 1966
paLa paLa pauZo kaoNa jaataao pa\`Bau babana Majestic Book Stall.... 1974
Da^kTr (A^raosmaIqa )caa Anauvaad baoDokr maalataI Majestic Book Stall.... 1974
maagao pahataao vaLUna {jaLMbakr kRYNa Rangnath smarak sameti 1975
AKaorcaa savaala kanaoTkr vasaMta nilkanth prakashan pune 1975
saaOMdya- imamaaMsaa paaTNakr ra\.Baa moj prakashan gruh 1974
marazvaaDyaataIla saMtaacaI jaIvana gaMgaa jaaoSaI maaoroSvar Suhas Prak 1974
Balyaa kaka UtaoMDUlakr ivajaya Amay Prak 1974
yaugaMQara Xao\~amaaDo saumaita Joshi Brothers 1974
hI Ea\`I caI [cCa kalaolakr maqausauQana Parchure Prakashian. 1974
kLI ekda fulalaI haotaI iSarIYa paO Parchure Prakashian. 1974
paayavaaT kurUMdkr narhr Majestic Book Stall.... 1974
ivalaasaInaI SaoMDo naa\.ra Vijay Pub. 1975
pa\`ayaaicata paoMDsao Ea\`I\.naa Vijay Pub. 1969
maRgajaL kakaoDkr caMd\`kaMta Chandrakant prak 1970
saata saMk \~aocaaLIsa nagarkr ikrNa moj prakashan gruh 1974
paXaINaI marazo h\.maao Puspak Prak 1975
kDU inaMbaacaI saavalaI SaoLko {Qdva Puspak Prak 1975
paur}Ya saukta kaNaI-k maQau maMgaoSa Shri.Vishakha Prakashan 1975
baaoLvaNa baaoraDo ra\.r Shri.Vishakha Prakashan 1975
gad- gaulaabaI mausaLo gaaoivaMd Shri.Vishakha Prakashan 1975
marazI vaaDmayaacaa [itahasa jaaoga ra \.Ea\`I Marathwada Sahitya Parishad 1973
samaajaSaas\~aI ivacaar vaOQa ina\.sa Vidya Pub 1975
The New Encyclopedia Britannica Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
The New Encyclopedia Britannica(Micropedia Vol I) Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
The New Encyclopedia Britannica(Micropedia Vol II) Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
The New Encyclopedia Britannica(Micropedia Vol III) Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
The New Encyclopedia Britannica(Micropedia Vol IV) Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
The New Encyclopedia Britannica(Micropedia Vol V) Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
The New Encyclopedia Britannica(Micropedia Vol VI) Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
The New Encyclopedia Britannica(Micropedia Vol VII) Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
The New Encyclopedia Britannica(Micropedia Vol VIII) Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
The New Encyclopedia Britannica(Micropedia Vol IX) Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
The New Encyclopedia Britannica(Micropedia Vol X) Adler Mortimer William Benton Helan Benton 1974
Encyclopeadia Britinnica (Macropeadia ) Mortimer J \.Adler William Benton Helan Benton 1974
samaajaSaas\~aIya ivacaar jaaoSaI SHARADA PRAKASHAN 1974
BaartaIya rajakIya ivacaarvaMta AaDgaaMvakr sauinala SHARADA PRAKASHAN 1974
BaartaIya saamaajaIk samasyaa kaLdatao sauQaa SHARADA PRAKASHAN 1974
pairvyaya laoKaakma- Qamaa-paurIkr Ea\`IkRYNa SHARADA PRAKASHAN 1975
AaQauinak Saasana saMsqaa Baaogalao SaaM\.kR SHARADA PRAKASHAN 1975
saamaaijak saMsqaa baarbaID Bagavaana SHARADA PRAKASHAN 1975
AaQauinak BaartaIya ivacaarvaMta Baaogalao SaaM\.kR Mohiniraj Prak 1974
[MglaDcaI rajya GaTnaa(tattva va vyavahar) Baaogalao SaaM\.kR Vishvabharti Pub 1974
AmaoirkocaI rajya GaTnaa Baaogalao SaaM\.kR Vishvabharti Pub 1974
saaoivaeta rSaIyaacaI rajyagaTnaa Baaogalao SaaM\.kR Vishvabharti Pub 1974
f\`ansa va japaana rajyaGaTnaa Baaogalao SaaM\.kR Vishvabharti Pub 1974
isvaTJar laMDcaI rajyaGaTnaa Baaogalao SaaM\.kR Vishvabharti Pub 1974
naotaajaI sauBaaYa dSa-na Ea\`IkRYNa saurta Jankalyan prak 1973
savaao-dyaavar navaIna ivacaar KaOTkr id\.maa Shrikrishna Murtti 1973
Problems In Cost Account B\.B\.Singh Vishvabharti Pub 1973
AMkoXaNa paDUrkr baI\.baI Vishvabharti Pub 1975
BaartaIya Saasana paQdtaI Ea\`I \.ga\.taamhnakr Vishvabharti Pub 1972
pa\`mauKa doSaacaI Saasana paQdtaI Baaogalao SaaM\.kR Vishvabharti Pub 1974
konsacao pa\`mauKa ivacaar KaaolakuTo Aa\.d Vishvabharti Pub 1974
saOQdaMtaIk Aqa-Saas\~a KaaolakuTo Aa\.d Vishvabharti Pub 1975
BaartaIya kRYaI Aqa-Saas\~a paalaIvaaD raQaakRYNa Vishvabharti Pub 1975
rajakIya isaQdaMta AaDgaavakr saunaIla SHARADA PRAKASHAN 1975
Success Guide to Secretarial Practice Seth and company SETH PUBLICATIONS 1975
paaiScamaatya rajakIya ivacaarvaMta AaDgaaMvakr saunaIla Ajay Pub. 1974
saava-jainak ivatta baaorIkr ASaaok Ajay Pub. 1974
pa\`acaIna marazI vaaDmayaacaa paramaSa- ipaMgao Ea\`I\.ma Ajay Pub. 1975
{cca laoKaakma- Baaga 1 saozI \,doSakr Ajay Pub. 1975
dovagaIrIcao yaadva doSapaaMDo ba\`mhanaMd Shri Samarth Book Pub. 1975
AaQauinak jaga (1919 1960) jaaoSaI sauQaakr Uday Pub. 1975
Aagnaoya AaiSayaa[- caa [itahasa BaaMDvalakr esa \.esa Uday Pub. 1975
BaartaIya rajakIya ivacaarvaMta caaopaDo iksana Uday Pub. 1975
laaokpa\`Saasana isaQdaMta AaiNa kaya-paQdtaI Baaogalao SaaM\.kR Mohiniraj Prak 1974
Baartaacao parraYT\/Iya QaaorNa datao sauinala Vichar Prak 1974
Aaidma iSaMdo f\.mau Kalchakre prak 1975
dlaIta mauktaI laZa AaiNa dlaIta saaihtya [MgaLo vaamana Kalchakre prak 1975
maaOlaanaa AaJaad kr}Mdkr narhr Govind Bhai 1975
samaajaSaas\~aIya ivacaar parMpara vaOdya ina\.sa Vidya Pub 1975
BaartaIya samaajaSaas\~a baaobaDo pa\`kaSa Vidya Pub 1975
vyavasaaya saMGaTna AaiNa pa\`baMQana Qauta Ea\`InaIvaasa Vidya Pub 1974
inavaDk doSaaMcyaa rajyaGaTnaa jaaorgaulakr BaUYaNa Saroj Pub 1975
samaajaSaas\~a Baaga 2 banasaaoD pa\`\.la Bhavar prak 1975
kuNaacaa maoL kuNaalaa naahI maaDgauLkr vyaMkToSa Rastra Savedal Prak 1968
BaartaIya saMskRtaI saanao gaur}jaI Sulab Rastry Granthmala 1969
samaqa- vha saMpanna vha ya\~ao yadunaaqa Sawdharma Prak 1970
yaSaacaI vaaTcaala ya\~ao yadunaaqa Sadhana Pub. 1971
k\`aMtaIvaadI tar}NaaMnaao Qamaa-QaIkarI dada Sulab Rastry Granthmala 1971
{jjavala {dyaasaazI AamaTo baabaa youak Akadami 1971
Azra gaava Azra ivaSvao ya\~ao sauinala Sadhana Pub. 1971
tar}Na ima\~aa maMgaLvaoDokr rajaa Rastra Savedal Prak 1969
ivadyaaqyaa-caI samaaja saovaa ya\~ao yadunaaqa youak Akadami 1969
maRtyaucao cauMbana GaoNaara mahakvaI saanao gaur}jaI A\~ao pa\` \.ko Sadhana Pub. 1969
vaaTa tauJyaa maaJyaa kur}Mdkr narhr Rastra Savedal Prak 1969
yauvakaMcyaa pauZIla samasyaa kur}Mdkr narhr Sadhana Pub. 1969
[glaDcaa AqaI-k [itahasa va AqaI-k ivacaaraMcaa [itahasa jaaoSaI dosaa[- Goa ya Rane 1975
icaTNaIsaacaa vyavasaaya SaoMjavalakr kitab mahal 1975
AaQauinak Aqa-Saas\~a gaayakvaaD ja\.paa kitab mahal 1975
pa\`acaIna Baartaacaa [itahasa doSamauKa maa\.ma Vishvabharti Pub 1974
Aqa-Saas\~a ivacaaraMcaa [itahasa zkkr ko\.eca si jamanadas and kanmpani 1975
Baartaacao Saasana va rajakarNa doSapaaMDo \,BaaoLo Payal prak. 1974
Avaa-caIna yauraopa 1870 1960 Aazvalao sadaiSava Continental pub . 1975
AMitama kivataa (SaoYaor kivataa ka ihndI r}paaMtar) zakur rivaMd\`naaqa Prabhat Pub. 1973
kabaulaI vaalaa (baMgaalaI kqaaka ihndI Anauvaad) zakur rivaMd\`naaqa Prabhat Pub. 1975
kvaaT-r idXaIta rajaoSa Prabhat Pub. 1974
ivaYavaRXa caTjaI- baMkIma Prabhat Pub. 1974
ikssao {par ikssaa baXaI rmaoSa Prabhat Pub. 1974
dugao-Sa naMdInaI i\~apaaTI rmaanaaqa Prabhat Pub. 1974
ihmmata jaaOnaMpaurI rahI maasauma rjaa sabdhakar prak 1969
saaihtya zakUr rvaIMd\`naaqa Prabhat Pub. 1973
hma [Sk ko baMdo hO Ea\`InaIvaasa Prabhat Pub. 1973
ivayata naama ka svaataM\~a saMGaYa- iQaroMd\` National Pub 1973
naanaasaahoba paoSavaa hDI-kr Ea\`InaIvaasa baalaajaI National Pub 1969
ranaI laXmaIbaa[- hDI-kr Ea\`InaIvaasa baalaajaI National Pub 1968
maraza rajya kI sqaapanaa Aqavaa C\~apataI iSavaajaI hDI-kr Ea\`InaIvaasa baalaajaI National Pub 1972
kalaI Aa^MQaI kmalaoSvar Rajpal and sans 1972
C\~apataI iSavaajaI naonao gaao\.pa Rajpal and sans 1974
naanaa fDNavaIsa hDI-kr Ea\`InaIvaasa baalaajaI National Pub 1970
BaartaIya naarI pa\`gataI par painakr rjanaI National Pub 1970
Administratrs in a Changing Socity Bhamabhai C\.P National Pub 1972
The Philosophy Of National Intigration Gajendragadkar P\.B National Pub 1974
The Crisin In Indian Socity Bhatngar C\.P National Pub 1971
The President And The Council Of Ministers Chaturvedi R\.G -1 1971
Urban Development In Indian Bhardway R\.k National Pub 1974
Baarta ka rajanaOtaIk [itahasa Asaaopaa dovanaarayaNa Prabhat Pub. 1974
BaartaIya saMskRtaI AaOr [itahasa caaOQarI saMga\`ama isaMh Prabhat Pub. 1974
Fundamentals Of Commerce Ramkrishana T\.S Adarsh prak 1975
Cost Accounts Trivedi R\.P Shree Padmanabha 1974
Problems In Advanced Accounting Krishana Murthy P Trimurthy Pub 1974
manavaRdavana laala laXmaInaarayaNa National Pub 1970
yaSapaala kI khanaI kqaa Anauivaga kumaarI National Pub 1966
Ea\`oYz khainayaa^M BaMDarI mannaU Deepak Prakasthan 1972
SartacaMd\` vyaktaI AaOr saaihtyakar gaupta manmanaaqa AKSHAR PRAKASHAN 1972
gajaanana maaQava mauktaI baaoQa gaaOtama laXmaNadtta National Pub 1963
vaRMdavana laala vamaa- ko {paanyaasaao mao naOitaktaa maaqaur kmalaoSvar Malik And compani 1972
vaRndavanalaala vamaa- ko {panyaasaaoMmao naOitaktaa maaqaUr k malaoEvar Malik And compani 1972
naaTkkar maaohna rakoSa jaaoSaI jaIvana pa\`kaSa sanmarg prakashan 1975
pa\`saad ko naaTk svar}pa AaOr rcanaa caatak gaaoivaMd SAHITYA BHARTI 1975
ihndI khanaI daoo Satak maaohna naroMd\` National Pub 1970
nayaI kvaItaa samaIXaa AaOr sammaa Baavanaae^M maayaur igarIjaa kumaar National Pub 1973
nagaoMd\` ko Aalaaocanaa isaQdaMta caaobao naarayaNa pa\`saad National Pub 1962
The Political Philosophy Of M\.N\.Roy Sharma B\.S National Pub 1973
Youth Unrest (ConFlit Of Genrations) Singhvi L\.m National Pub 1972
Theories And Models Of Economic Development And Growth Shivastava O\.S progress pub 1974
Fandamental Rights And Constituional Amendment Singhvi L\.M National Pub 1971
Major Aspects Of American Government Powell Norman J Oxford University Press 1969
The Sprit Of The Constitution Shelat J\.M Bhartiya Vidya Bhavan 1967
An Evalution Of Fair Price Shops Shingh V\.B oxford and ibh bombay 1973
Judicial Appoinents Manglam Mohan Kumar S oxford and ibh bombay 1973
Principles Adminislration Kamath H\.V Bhartiya Vidya Bhavan 1975
The President Under The Indian Constitutions Munshi K\.M Bhartiya Vidya Bhavan 1972
Parliamentery Democracy Pathak G\.S Bhartiya Vidya Bhavan 1971
History Of Indian Admini Stration Puri B\.N Bhartiya Vidya Bhavan 1975
Administration In India Iengan H\.V\.R Bhartiya Vidya Bhavan 1967
The Collected Scientific Papers Of Pall A\.Samulson Joseph E Stiglitiz oxford and ibh bombay 1970
Aayakr raya eca\.saI National Pub 1974
ihndI Qvainayaa^M AaOr {ccaarNa itavaarI Baaolaanaaqa sabdhakar prak 1973
baRhta AMga\`ojaI ihndI kaoSa itavaarI Baaolaanaaqa Dyanmandal 1969
Ea\`Imad Bagavata gaItaa saar Aga\`vaala paur}Yaaottama dasa Surya prak 1974
AaQauinak taa ko rcanaa saMdBa-\` vamaa- Bagavaanadasa Grantham 1975
BaartaoMnd hircaMd\` vamaa- ramaivalaasa Rajkamal Pub. 1966
kiva mahod\` BaTnaagar Jaalaa dugaa- pa\`saad Ravindra Prakashan 1966
AaQauinak ihndI gaQa AaOr gaQakar jaokba \.paI \.jaa^ja- Grantham 1960
maanavaI jaIvanaacao kta-vya jaaQava kaoMDIrama BaagaaojaI Joshi Brothers 1960
s\~aI jaIvanaacao kta-vya BaartaIya s\~aIyaaMcaI khanaI jaaQava ramadasa Sadhana Pub. 1970
AQdarNyaacaa maaga- yaugaana yaugaacaa jaaQava kaoMDIrama Ramdas Jadhav 1973
AmaRta kNa jaaQava TI\.ko Ramdas Jadhav 1975
Aatmabala va ya\~aMbala yaaMcaI taulanaa jaaQava kaoMDIrama Ramdas Jadhav 1975
ekDao[- SaMBar naavhI kOkaDI maharaja Ramdas Jadhav 1975
Aagnaoya AaiSayaacaa [itahasa BaaMDvalakr esa\.esa Bhandwalkar S.S . 1975
AaQauinak Baartaacaa [itahasa kulakNaI- A\.ra Continental pub . 1973
Aqa-Saas\~aIya ivacaaraMcaa [itahasa z@kr ko eca si jamanadas and kanmpani 1975
A Critical Spectrum Amur G\.S Parimal Prak 1975
Students Modern Distonary (English ) Amur G\.S Parimal Prak 1975
Selected Works Of Jawaharlal Nahru Gopal S Orient Longmans co. 1973
pa\`mauKa doSaaMcyaa rajyaGaTnaa XaIrsaagar Aar ko Ajay Pub. 1975
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao Baaga 1 AahorvaaDkr la\.jaa Ajay Pub. 1975
kumaarBaartaI marazI 11 vaI SaovaaLkr rama Maharashtra State Boarde 1975
marazI vaacana paaz icaTNaIsa ivajaya m.s.p 1975
maorI pa\`Iya khainayaa^M kmalaoSvar Rajpal and sans 1974
samavaota gaupta parmaanaMd Rajpal and sans 1974
klyaaNaI jaOnaoMd\`kumaar Rajpal and sans 1967
Sah AaOr maata yaadva rajaoMd\` azhar pub 1974
saMSaya kI ek rata maohtaa naroSa azhar pub 1975
&aanaoSvarItaIla inavaDk vaocao marazvaaDa ivadyaapaIz Marathwada Uviversity 1973
vyaapaar Saas\~a gaaoKalao Vidya Pub 1975
pa\`acaIna BaartaIya [itahasa AaiNa saMskRtaI dogalaUrkr M.V.Granth Nirmiti Mandal 1973
pa\`mauKa doSaaMcyaa rajyaGaTnaa XaIrsaagar Ajay Pub. 1975
paaiScamaatya rajakIya ivacaarvaMta AaDgaaMvakr saunaIla Ajay Pub. 1975
BaartaIya samaajaSaas\~a baaobaDo pa\`kaSa Ajay Pub. 1974
The Constitution Of India Jhabula N\.H seejamnadas company 1975
Select Constitutions Kapur A\.C S. Chand 1975
Solution And Problems In Advanced Account Shukla S. Chand 1974
Problems In Advanced Account Matta K\.L S. Chand 1974
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao AahorvaaDkr Ajay Pub. 1975
saagar lahro AaOr manauYya BaT {dya SaMkr Atmaram Adsons 1975
{cca laoKaakma- Baaga 2 doSakr \,SaozI Atmaram Adsons 1975
paaiScamaatya rajakIya ivacaarvaMta Baaogalao SaaMtaarama Vishvabharti Pub 1975
laala bahadur Saas\~aI AiQakarI mahavaIr Rajpal and sans 1973
A&aata vaasa Sauklaa Ea\`Ilaala Rajpal and sans 1973
maorI ipa\`ya khainayaa^M ipa\`yavaMda {Yaa Rajpal and sans 1973
maorI ipa\`ya khainayaa^M BaMDarI mannaU Rajpal and sans 1973
TUTo paMKa naMda gaulaSana Rajpal and sans 1973
taIsa caalaIsa pacaasa maacavao pa\`Baakr Rajpal and sans 1973
Ea\`RgaaMr laala laXmaInaarayaNa Rajpal and sans 1975
saurja mauKaI AanaMd maulkraja Rajpal and sans 1975
BaartaIya saMskRtaI savao-pallaI raQaakRYNana Rajpal and sans 1974
jaOnaoMd\` ko {panyaasaaoM ka iSalpa Samaa- Aaomapa\`kaSa Rajpal and sans 1974
Sakuntalaa zakur AvanaInd\`naaqa Rajpal and sans 1974
Alexander The Great Sudarshan Vora and comp. 1974
The Gandhian Way To World Peace Gangal S\.C\. Vora and comp. 1974
Reserve Bank of India Shah Manubhai vora and comp 1973
Heritage Of Eeastern Civiliation Wadhwani M\.R\. Vora and comp. 1973
Twentienth Centary America A History Dalal B\.P Vora and comp. 1973
Indian Administration Ghous M\.M Vora and comp. 1973
Fundamentals Of Accountancy Garawal A\.N Vora and comp. 1967
Modern Economic Development Of Great Powers Savakar D\.S Vora and comp. 1971
Economic History Of India (1757-1947) Desai T\.B Vora and comp. 1972
Elementry Mathematics And Statistics For Economic Mithani D\.M Vora and comp. 1975
Fandamentals Of Public Finance Mithani D\.M Vora and comp. 1975
BaartaIya saMskRtaI ka [itahasa BaTnaagar Saukla Ratan Pub 1975
saMskRta saaihtya ka [itahasa Samaa- rajaoSa Ashok prakashan 1971
The Constitution Of India T\.K\.Tope popular prakashan mumbai 1971
The Constitution Of India Mahajan J\.V popular prakashan mumbai 1975
Indian Constitonal Development (1773-1947) Suda J\.p Nath And Com 1967
{cca laoKaakma- Baaga 1 laa laaMjaovaar \,dlaala Sahitya Prasrak kandra 1974
{cca laoKaakma- Baaga 2 ra laaMjaovaar \,dlaala Sahitya Prasrak kandra 1974
The History And Culture Of The Indian Peopale Majumdar \.R\.C Bhartiya Vidya Bhavan 1974
History Of United States Of American Majumdar \.R\.C Sujeet Book Depot 1975
saaihtya SaaoQa AaiNa baaoQa kulakNaI- vaa\.la popular prakashan mumbai 1967
saaihtya svar}pa AaiNa samaIXaa kulakNaI- vaa\.la popular prakashan mumbai 1975
saulaBa AaQauinak rajyaSaas\~a navalagauMdkr SaM\.naa Anmol Prak 1975
&aanaoSvarI AQyaaya AdvaMta ma\.naa Anmol Prak 1975
saMta janaabaa[- cair\~a va kavya janaabaa[- iSaXaNa saMsqaa Anmol Prak 1976
fulaoMcaI Jaalao Ba\`mar jaaoSaI pa\`\.na Anmol Prak 1976
A Test Book Of Statistics Chirputkar P\.S Anmol Prak 1974
Macro Economic Theory Joshi A\.Y Anmol Prak 1974
BaartaIya saamaajaIk samasyaa paaraDkr maao\.raM Anmol Prak 1974
ivaraT pava- saaohnaI BaalacaMd\` Shree Prashad 1971
maihkavataIcaI baKar zoro ra\.ica Anmol Prak 1973
Accountancy (Theory -Practic) Bhagwat P\.M Anmol Prak 1969
Accountancy (Theory -Practic) Bhagwat P\.M Anmol Prak 1971
Commercial Organization Vaidya c\.G Anmol Prak 1975
Secrtaril Practice Joshi B\.D Anmol Prak 1972
vyaapaar ivaYayak kayado \,AaOdyaaoigak kayado jaaoSaI baI \.DI Anmol Prak 1975
vyaapaar ivaYayak kayado \,AaOdyaaoigak kayado AaiNa kMpanyaaMcaa kayada jaaoSaI baI \.DI Anmol Prak 1972
marazItaIla kahI kqaakar AadvaMta ma\.naa Anmol Prak 1970
saubaaoQa marazI vyaakrNa va laKaona 11 vaI jaaoSaI pa\`\.na Naraendra Prak. 1975
rajyaSaas\~a paanaSao Naraendra Prak. 1975
English Grammar Composition 11 std POtdar Naraendra Prak. 1975
kur}Xao\~a ramaQaarI isaMh idnakr Rajpal and sans 1974
{cca maaQyaimak vyaapaar Saas\~a paircaya gaaoKalao da\.ica Vidya Pub 1975
vyavasaaya saMGaTna AaiNa pa\`baMQana Qauta Ea\`I \.Ba Vidya Pub 1974
yauraopacaa [itahasa kaolaarkr Sa\.gaao Mangesh Pub 1975
AqaI-k [itahasa kaolaarkr Sa\.gaao Continental pub . 1971
Aqa-Saas\~aIya ivacaaraMcaa [itahasa zkkr ko \.eca si jamanadas and kanmpani 1975
laaok pa\`Saasana isaQdaMta AaiNa kaya-paQdtaI Baaogalao SaaM\.kR shree lekhavchan 1974
Amaoirkocaa [itahasa doSapaaMDo sauQaakr shree lekhavchan 1975
saaYTaMga namask ar A\~ao pa\`lhad koSava Rama Publising House 1967
Absalom\, Absalom William Faulkar Penguin Books 1975
Little Dorrit Charles Dickeus Penguin Books 1974
David Copper Field Charles Dickeus Penguin Books 1975
The Ministry Of Fear Graham Greene Penguin Books 1975
The Lost Girl Lawrence D\.H Penguin Books 1974
Shakes Pears Later Comedies Palmer D\.J Penguin Books 1971
Journy Without Maps Gram Green Penguin Books 1971
Persuasion Jane Austen Penguin Books 1975
The Way Of All Flesh Samuel Bitler Penguin Books 1966
Selected Essays Lawerence D\.H Penguin Books 1974
Our Mutual Friend Charles Dickens Penguin Books 1974
The Rainbow Lawerence D\.H Penguin Books 1975
Colleteted Shart Stories Forster E\.M Penguin Books 1975
Salas Marner Eliot George Penguin Books 1975
Oliver Twist Charles Dickens Penguin Books 1975
Sex In Human Loving Eric Brene Penguin Books 1975
The Essential Hemingway Ernesttlemingway Penguin Books 1974
Selected Writing Thomas Carlyle Penguin Books 1971
The Confidental Agent Grbam Green Penguin Books 1971
Lord Jim Joseph Conrad Penguin Books 1971
Christmas Holiday Somerset Maugham Penguin Books 1974
Woman In Book W\.Somerset Maugham Penguin Books 1967
AWriters Note Book W\.Somerset Maugham Penguin Books 1967
More Work For The Under Taker Margery Allin gham Penguin Books 1975
The Crime At Black Dudley Margery Allin gham Penguin Books 1973
For Whom The Bell Tolls Hemingway Ernest Penguin Books 1974
Death In The After Noon Hemingway Ernest Penguin Books 1974
The Old Man And The Sea Hemingway Ernest Penguin Books 1973
In The cagi And Other Stories Henryb James Penguin Books 1972
Emma Jane Austen Penguin Books 1972
Shairley Charlotte Bronte Penguin Books 1974
Sons And Lovers D\.H\.Lawrence Penguin Books 1974
Then And Now Somerset Maugham Penguin Books 1967
Mrs Craddock Somerset Maugham Penguin Books 1967
Rose Bud Joan Hemingway Penguin Books 1975
Elizabethan Love Staries T\.J\.B\.Spencer Penguin Books 1968
Dr \.Johnson On Shakes peare W\.K\.Wimsatt Penguin Books 1954
The Merchant Of veice William Shakees peare Penguin Books 1972
Alls Well that Ends Well William Shakees peare Penguin Books 1970
The Mystery Of Edwin Drood Charles Dickens Penguin Books 1974
The Tragedy Of Cybelin G\.B\.Harison Penguin Books 1957
Selected Care Book Of Prase John Milton Penguin Books 1974
The Asherlock Holmes Arther Conan Doyle Penguin Books 1975
Varlity Fair William Thackeray Penguin Books 1975
The old Curiosity Shop Charles Dickens Penguin Books 1974
Shaw On Shakespeare Edwin Wilson Penguin Books 1969
Shakespeare And The Idea Of The Play Anne Righhter Penguin Books 1967
Shakespeares Hi Stoeies William A\. Armstrong Penguin Books 1972
Planning For A Family John Marshall Penghin 1965
A Portrait Of The Artist As A Young Man James Joyce Penghin 1975
Shakespeares Tragedies Laurence Lerner Penghin 1974
Dubliners James Joyce Penghin 1973
The Lady In The Lake Raymond Chandler Penguin Books 1975
Farewell My Lovely Raymond Chandler Penguin Books 1975
Collected Short Stories Somersel Maugham Penguin Books 1970
Theatre Somerset Maugham Penguin Books 1967
Sense And Sensibility Jane Austen Penguin Books 1969
The New Service Socity Russell Lewis Penguin Books 1973
Shakespeares Problem Plays E\.M\.W\.Tillyaed Penguin Books 1970
A Guid To Keynes Alvin H\.Hansen Penguin Books 1970
Human Society Kingstey Davis Callier Macmiller London 1973
Methods In Socil Reserch Goode And Hatt Mcgraw Hill COmpany 1952
The Modern Supreme Court Robert G\.Mc Closkey Har Vard University 1960
Explorations In The New Classical Theory Of POletical Economy P\.R\.Bramhananad allied 1974
Sociology (An Introduction ) Neil J\. Smelser Prentice Hall 1974
The Family William J\.Goode Prentice Hall 1974
Rural Change In Maharashtra S\.D\.Puneker popular prakashan mumbai 1973
Administrative Development in India Bansal Premlata Sterling Pub 1974
Administra Tive Development In India Prem Lata Bansal Sterling Publication 1974
Failures Of Indian Economy Balray Metha Chattnaya Pub 1974
Constitucnt Assembly oF iNDIA Shibanikinkar Chaube Peopler Pub 1974
Dimitrov Georgi Stella Blagoeva Peopler Pub 1971
Aa[- gaaokI- ma Pragati prak 1971
Industrial Revolution And Social Progress In Indian R\.Ulyanovsky Peopler Pub 1972
Subhas Chandra Bose And Endian Communist Movement Gautam Chattopadhaye Peopler Pub 1972
Monopolies And The Public Policy (A Round Table Disussion Suresh A Grawal Peopler Pub 1972
pa^rIsa kmyaUna kala- maaksa- Pragtic Pustak Book stool 1971
[MglaDmaQaIla k\`aMtaI [\.sa \.1649 maakaSaI {maakaMta Pragtic Pustak Book stool 1966
f\`oMcarajya k\`aMtaI(1789 93) karKaanaIsa sarlaa Pragtic Pustak Book stool 1966
AmaorIkocaa svaataM\~a saMga\`ama maaokaSaI {maakaMta Pragtic Pustak Book stool 1966
kyaUbaataIla k\`aMtyaa maaokaSaI {maakaMta Pragtic Pustak Book stool 1966
Aaf\`IkotaIla k\`aMtyaa karKaanaIsa sarlaa Pragtic Pustak Book stool 1966
kmyauinaJamakDIla vaaTcaala karKaanaIsa sarlaa Pragtic Pustak Book stool 1966
AQyaatma AaiNa samaajavaad dosaa[- naarayaNa Pragtic Pustak Book stool 1973
Qama- SaoLko SaaMtaa Pragtic Pustak Book stool 1973
bauQdivacaar rahUla Pragtic Pustak Book stool 1973
gaaoqaa kaya-k\`maavarIla TIka kala- maaksa- Pragtic Pustak Book stool 1970
laoinana(cair\~a AaiNa ivacaarI) karKaainasa sarlaa Pragtic Pustak Book stool 1971
Saaok naaTyaacao saaihtyar}pa khaDo sada Pragtic Pustak Book stool 1971
sauKanaaTyaacao saaihtya r}pa khaDo sada Pragtic Pustak Book stool 1971
hikkta va jarayaU maoEa\`ama koSava Pragtic Pustak Book stool 1972
saaopaa samaajavaad maaokaSaI {maakaMta Pragtic Pustak Book stool 1966
naataI gaaotaI baaoraDo ra\.rM Pragtic Pustak Book stool 1975
"Davaa" kmyauinaJama ek baalaraoga tauLpauLo vasaMta Pragtic Pustak Book stool 1964
saama\`ajyaSaahI tauLpauLo vasaMta Pragtic Pustak Book stool 1970
paak icanaI saMganamata AaiNa Amaoirkna rajanaItaI dasa tapana Pragtic Pustak Book stool 1970
k\`aMtaI QaurMQar lainana karKaanaIsa sarlaa Pragtic Pustak Book stool 1970
mahatmaa fulao AaiNa s\~aI mauikta AaMdaolana vaOdya pa\`Baakr Pragtic Pustak Book stool 1974
mahatmaa fulao AaiNa tyaaMcaI parMpara vaOdya pa\`Baakr Pragtic Pustak Book stool 1974
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao Baaga 1laa paI\.inakItaIna Pragtic Pustak Book stool 1974
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao paI\.naIkItaIna Pragtic Pustak Book stool 1971
maaksa-vaadI tatva&aana KaMD 1 BauskuTo iva$la ivanaayak Pragtic Pustak Book stool 1971
maaksa-vaadI tatva&aana KaMD 2 BauskuTo iva$la ivanaayak Pragtic Pustak Book stool 1967
maaksa-vaad laoKanavaadacaI maulatatvao Baaga 3 kraDkr rGaunaaqa Pragtic Pustak Book stool 1965
maaksa-vaad laoKanavaadacaI maulatatvao Baaga 2 saMJaigarI pa\`Baakr Pragtic Pustak Book stool 1964
navayaugaacao rajakarNa kraDkr rGaunaaqa Pragtic Pustak Book stool 1973
maalaaojaIrajao AaiNa SahajaI maharaja \` baoMd\`o vaa\.saI Pragtic Pustak Book stool 1973
ivacaar yaa\~aa baoDokr id\.ko Pragtic Pustak Book stool 1975
REa\`I C\~apataI rajaarama maharaja AaiNa ihMdvaI svarajyaacaa maaogalaaMSaI JagaDa baoMd\`o vaa\.saI Lokvangmay 1975
REa\`I C\~apataIvaI saMBaajaI maharaja baoMd\`o vaa\.saI Lokvangmay 1971
BaaMDvala (kala- maaksa-)KaMD 1 tauLpauLo vasaMta Pragati prak 1970
BaaMDvala (kala- maaksa-)KaMD 2 tauLpauLo vasaMta Pragati prak 1975
kmyauinasT paXaacaa jaaihrnaamaa kala- maaksa- Vidase Basha Prak. 1975
k myauinasT paXaaxcaa jaahIrnaamaa maa@sa- k ala- Vidase Basha 1975
saaoivaeta sattaa mhNajao kaya maaokaSaI {maakaMta Pragati prak 1974
maaola majaurI va BaaMDvala doSapaaMDo SaM\.va Pragati prak 1974
And Quit Flows The Don Mikol Sholoshov progress pub 1974
My Apprenticeship My University Maxim Gorky progress pub 1973
A Lunacharsky (On Literature and art) ALunachasky progress pub 1973
On Literature Maxim Gorky progress pub 1973
Electrical And Radio Enginering for Physicis Molchanov\,A COSMOS BOOK 1973
pa\`acaIna BaartaIya saMskRtaI\` laaohar r\.ma VIDYARTHI PRAKASHAN PUNE 1965
inavaDk rajakIya ivacaarvaMta jaaorgaulavaar BauYaNa S.H.Beedkar 1976
BaartaataIla sqaainak svaSaasana Baaogalao SaaMtaarama SHARADA PRAKASHAN 1976
marazyaaMcaa [itahasa doSapaaMDo sauQaakr SHARADA PRAKASHAN 1975
vaaDmayaIna inabaMQa laoKana jaaQava ra\.ga Continental pub . 1967
AaQauinak caIna va japaana dova pa\`Baakr SHARADA PRAKASHAN 1976
Genrat Know Ledgo Varma R\.D A Kiran Publishers 1975
mahatmaa gaaMQaI yaaMcao saMklaIta vaaDmaya jaaoSaI Sanclak Vibhag 1962
mahatmaa gaaMQaI yaaMcao saMklaIta vaaDmaya Qamaa-QaIkarI Baa{} Sanclak Vibhag 1963
mahatmaa gaaMQaI yaaMcao saMklaIta vaaDmaya Baavao iSa gaao Sanclak Vibhag 1967
mahatmaa gaaMQaI yaaMcao saMklaIta vaaDmaya iSaKaro da\.na Sanclak Vibhag 1967
mahatmaa gaaMQaI yaaMcao saMklaIta vaaDmaya iSaKaro da\.na Sanclak Vibhag 1968
mahatmaa gaaMQaI yaaMcao saMkilata vaaDmaya dovaigarIkr \~ya \.r Sanclak Vibhag 1968
mahatmaa gaaMQaI yaaMcao saMkilata vaaDmaya dovaigarIkr \~ya \.r Sanclak Vibhag 1965
mahatmaa gaaMQaI yaaMcao saMkilata vaaDmaya iSaKaro da\.na Sanclak Vibhag 1974
AaqaI-k ivakasa AaiNa Aaiqa-k inayaaojana baaorIkr A\.Ea\`I Vidya Pub 1976
haomaisak iba\`gaoD paaQyao Baa{} Amay Prak 1974
ma^Dma AvacaT sauBaaYa Amay Prak 1975
Agaaocar Kaanaaolakr ica\.\~yaM Amay Prak 1975
ibazar naomaaDo BaalacaMd\` Amay Prak 1975
r}d\` vaYaa- elakuMcavaar mahoSa Amay Prak 1974
icataa AaiNa [tar ekaMkI Aacavala maaQava Amay Prak 1976
naaTk ek icaMtana kanaoTkr vasaMta nilkanth prakashan pune 1974
AQaaolaaok DhaLo vasaMta AbaajaI Amay Prak 1975
hMsa kqaa AaMtarkr AanaMd Hansa Prak 1970
hMsa kqaa AaMtarkr AanaMd Hansa Prak 1971
hMsa kqaa AaMtarkr AanaMd Hansa Prak 1972
hMsa kqaa AaMtarkr AanaMd Hansa Prak 1974
hMsa kqaa AaMtarkr AanaMd Hansa Prak 1976
kaoMDUra Kaanaaolakr ica\.\~ya Mauj Pub 1966
idla Kaulaasa BaoMDo sauBaaYa Mauj Pub 1975
maataI AaiNa maUtaI- vaOQa saraoijanaI Majestic Book Stall.... 1975
Avaa-caIna marazI saarsvatakr kulakNaI- va\.id Majestic Book Stall.... 1975
ramanagarI nagarkr rama Majestic Book Stall.... 1975
gaur} pavaar rmaoSa Majestic Book Stall.... 1975
jaasvaMd Aacavala maaQava moj prakashan gruh 1974
saaihtya taaolana doSamauKa \.maa\.gaao Magras Prak 1974
gar}D Jaopa dosaa[- rNajaIta Deshmukh ani kamp 1974
paLa paLa kaoNa pauZo paLtaao pa\`BaU babana Majestic Book Stall.... 1974
ivaYavaRXaacaI Cayaa kanaoTkr vasaMta nilkanth prakashan pune 1975
saKaarama vaa[-MDr taoMDUlakr ivajaya nilkanth prakashan pune 1973
gaaZvaaca lagna [MdUrIkr ivaMda nilkanth prakashan pune 1974
igaQaaDo taoMDUlakr ivajaya nilkanth prakashan pune 1971
Gaaisarama kaotavaala taoMDUlakr ivajaya nilkanth prakashan pune 1973
Aajaba Kaanaa krMdIkr ivaMda popular prakashan mumbai 1974
KaaMdo paalaT sabanaIsa vasaMta Viswa mahani 1974
taao ek rajahMsa kalaolakr maQausauQana popular prakashan mumbai 1975
kiva vaya- taaMbao saaihtya ivacaar ZvaLo vaa\.ra Continental pub . 1974
jaaihr naamaa sauvao- naarayaNa popular prakashan mumbai 1975
saMihtaa paaDgaavakr maMgaoSa Continental pub . 1975
ranaatalyaa kivataa mahanaaor naa\.Qaao popular prakashan mumbai 1967
maIra paaDgaavakr maMgaoSa popular prakashan mumbai 1965
svagata kusaumaaga\`ja Continental pub . 1962
gaaotaavaLa yaadva AanaMd moj prakashan gruh 1974
maaJaI saKaI pauMDlaIk ivadyaaQar Majestic Book Stall.... 1969
kaLa sauya- h^T GaalanaarI baa[- dosaa[- kmala moj prakashan gruh 1975
Ea\`I dtta baaL [naamadar klyaaNaI Parchure Prakashian. 1973
saahoba SaoLko {Qdva Puspak Prak 1975
vaaTa AaiNa vaLNao kulakNaI- gaao\.ma Nav Sahitya Prak 1974
saaihtya ivacaar AaiNa samaaja icaMtana BaNagao Baa\.Sa Orient Longmans co. 1974
Baa{} maurarrava taoMDUlakr ivajaya nilkanth prakashan pune 1973
kSaata kaya AaiNa faTkyaata paaya baaoraDo ra\.rM Abhinav Prak 1974
ho baMQa roSamaacao dosaa[- rNajaIta Deshmukh ani kamp 1974
svaamaI dosaa[- rNajaIta Deshmukh ani kamp 1975
vaaDmaya dSa-na AavaLIkr paMDIta Universal prak 1975
taukaramaacaI pa\`itamaana saRYTI paaTIla maalataI Nagapur pub. 1974
gaidmaa\` maaDgauLkr ga\.id Prastij Prakashan 1975
paanagaL k\%haDo sa\.da popular prakashan mumbai 1974
inaLvaMtaI sabanaIsa vasaMta Majestic Book Stall.... 1963
KaoL KaMDaobaa paaTIla SaMkr Prapanch prak 1974
ivadUYak paaDgaaMvakr maMgaoSa popular prakashan mumbai 1966
Saolaa saMta [Midra moj prakashan gruh 1974
gaMQa roKaa rogao \.pau\.iSa moj prakashan gruh 1974
vaih maahanaaor naa\.Qaao popular prakashan mumbai 1971
mauKa- mhataa\%yaanao DaoMgar hlavalao zsaaL naamadova Magova Pub 1975
svaraMcaI laya rajao SaOlajaa Deep Jyoti Prakshan 1973
idnaU taamaNao pa\`Baakr Deep Jyoti Prakshan 1976
kvaca kuMDlao [MgaLo vaamana Raviraj Praks 1973
vyaitata gaNaaorkr pa\`Baakr popular prakashan mumbai 1974
rMga maaJaa vaogaLa BaT sauroSa moj prakashan gruh 1974
rajapau\~a AaiNa Daila-Mga ga\`osa Amay Prak 1974
eosaI rtnao maoLvaIna Qaarpa naarayaNa Deep Jyoti Prakshan 1975
taLGar Qaarpa naarayaNa Deep Jyoti Prakshan 1973
najaraNaa kdma baabaa Duraga Book Stoll 1975
kaosalaa naomaaDo BaalacaMd\` popular prakashan mumbai 1963
inaYpaNa- vaRXaavar Bar dupaarI marazo h\.maao Majestic Book Stall.... 1963
inarBa\` kNaI-k maQau maMgaoSa Majestic Book Stall.... 1972
ibalvadla dosaa[- maRnaailanaI Majestic Book Stall.... 1972
cauTkyaa cyaa gaaoYTI imarajadar d\.maa Deepak Prakasthan 1976
ibabaI krI salaama kaTdro manaaohr Majestic Book Stall.... 1972
caafa dovaacaI Aa[- Kaanaaolakr \~ya\.ica Amay Prak 1975
saaihtya AaiNa saamaaijak saMdBa- jaaQava \.ra\.ga Continental pub . 1975
savaaYNa SaoLko SaaMtaa Vasant Book 1974
gaavaraNa gaaoYTI imarajadar d\.maa Vasant Book 1974
kalaaya tasmaOnama Kaanaaolakr \~ya \.ica moj prakashan gruh 1972
ivacaar Salaaka maaTo Ea\`I \.ma Continental pub . 1973
ivaraga Anauraga zoro ra\.ica Indrani Sahitya 1975
QaMudrata haotaI galaaMDo rama ambika prakashan 1976
vaasanaa kaMD elakuMcavaar ambika prakashan 1976
Dak- r}ma Aacavala maaQava moj prakashan gruh 1975
nyaayaalayaata rama Saas\~aI kanaoTkr vasaMta popular prakashan mumbai 1975
kaka ikSaacaa fDko Saama Nidal Prakashan 1975
AaoMkar kulakNaIO- BaImarava Data prakashan 1975
qa$a maskrI maM\~aI rmaoSa Manka prak 1975
Gar jaava[- yaadva AanaMd Manka prak 1974
maLNaI baaoraDo ra\.r Prapanch prak 1967
saKaI paaKar} Kaanaaolakr \~yaM \.ica Prapanch prak 1971
naXa\~aaMcao doNao pa\`BaU AartaI moj prakashan gruh 1975
AarNyak matakrI rtnaakrI Majestic Book Stall.... 1975
baapa ibaladr baoTa klaMdr taaorDmala maQaukr Majestic Book Stall.... 1975
kavaLo dLvaI jayavaMta Majestic Book Stall.... 1973
paMcama kaTdro manaaohr Majestic Book Stall.... 1972
maamaa fDNavaIsa Davaro padmaakr Majestic Book Stall.... 1969
badama raNaI caaOkT gaulaama Davaro padmaakr Majestic Book Stall.... 1972
Sayyaa \,rNamad- matakrI rtnaakr Majestic Book Stall.... 1972
maQauvaMtaI \,maI taumaca Bauta matakrI rtnaakr Majestic Book Stall.... 1972
satya khanaI kuNaa pa\`oimakaMcaI matakrI rtnaakr Majestic Book Stall.... 1972
paUvaa- Baagavata dugaa- NUTAN PRAKASHAN 1975
vaganaaTya jaItakr baapaUsaahoba mahadova NUTAN PRAKASHAN 1975
maaJao ivadyaapaIz sauvao- naarayaNa NUTAN PRAKASHAN 1975
AvaQya Kaanaaolakr \~yaM\.ica NUTAN PRAKASHAN 1975
Qaukyaata hrvalaI vaaT navaro\.Sa\.naa Majestic Book Stall.... 1971
hsavaa hsavaI maM\~aI rmaoSa Prapanch prak 1974
ismata kqaa BaoMDo sauBaaYa Prapanch prak 1973
svagata dLvaI jayavaMta Majestic Book Stall.... 1973
kDU AaiNa gaaoD gaaDgaIL gaMgaaQar popular prakashan mumbai 1963
paMDIta kvaI mauktaoSvar gaaoivalakr laIlaa moghe prakashan kolhapur 1975
caaOkaonaI AakaSa kanaokr AnaMta suvichar publication 1975
Ea\`I &aanaoSvar dSa-na paMDIta A\.iva Sahitya Prak 1975
ijapsaI paaDgaaMvakr maMgaoSa Sahitya Prasrak kandra 1972
caaOfulaa pauMDlaIk ivadyaaQar popular prakashan mumbai 1976
durItaaMcao itamaIr jaavaao kaolhTkr baaL Majestic Book Stall.... 1975
mauMba[-caI maanasa kaolhTkr baaL Joshi Brothers 1970
gaaola ipaZa ZsaaL naamadova nilkanth prakashan pune 1975
saaMja Sakuna kulakNaI- jaI\.e popular prakashan mumbai 1975
naidca paaNaI dsanaurkr snaohlataa Enamdar Bandhu Prak 1975
mauMba[- paaolaIsa caatauya- kqaa isanakr Ea\`IkaMta Siya prakshan 1975
maharaYT\/ataIla {sa {dyaaoga maahItao yaSavaMtarava Bhartiya Dnyanpeeth Pub 1975
English Reader 12 Deshpande D\.V Maharashtra State Boarde 1976
paustapaalana va laoKaak ma- paaTIla esa DI Goa ya Rane 1976
maanavaacaa [itahasa ku lakNaI- A ra suvichar publication 1976
maanava AaiNa paRqvaI paazk sau pauM suvichar publication 1976
Aapalao Aqa-Saas\~a CapaKaanao suvichar publication 1976
Aqa-Saas\~a z@k r ko eca suvichar publication 1976
icaTNaIsaacaa vyavasaaya XaIrsaagar Himalaya Pub 1976
sahk ar tatva AaiNa vyavahar k amata gaao sa Himalaya Pub 1976
BaartaIya Aqa-vyavasqaa k aopaDo-kr Sard Himalaya Pub 1976
AaQauinak vyaapaar saMGaTna Saolao-kr Sard Himalaya Pub 1976
Organisation of Commerce Patekar MacMillan 1976
The Economy of India Namjoshi D S MacMillan 1976
icaTNaIsaacaa vyavasaaya AaiNa pa\~avyavahar saraf maaohna NARENDRA AHMEDNAGAR 1976
saulaBa AaQauinak rajyaSaas\~a navalagauMdkr SaM naa NARENDRA AHMEDNAGAR 1976
Accountancy Theory and Practice Vaidya C G NARENDRA AHMEDNAGAR 1976
laoKaak maa-caI maulatatvao laaMjaovaar Vidya Prak 1976
vyaavasaaiyak laoKaak ma- Qauta Ea\`Iinavaasa Vidya Prak 1976
samaajaSaas\~a pa\`vaoSa Baao[-To Vidya Prak 1976
BaartaIya samaajarcanaa Baao[-To Vidya Prak 1976
Indian Economy Dewett K K S.Chand and Co. 1976
laaok BaartaI maaohaLkr Maharashtra State Boarde 1976
Auditing Sharma T R Sahitya Bhavan 1976
History of Civilization Mathew K M BLACKIE AND SONS BOMBAY 1976
A text book of Secretarial Practice Kapoor N\.D R.Chand and Co 1976
Income Tax Law and Accounts Mehrotra H C Sahitya Bhavan 1976
paustapaalana AaiNa laoKaak ma- paaTIla esa DI Goa ya Rane 1976
Fundamentals of Mathematics Part I Hirulkar and others MacMillan 1976
Fundamentals of Mathematics Part II Hirulkar and others MacMillan 1976
Higher Secondary Mathematics Part II Vaidya M\.L and others MacMillan 1976
Higher Secondary Mathematics Part I Vaidya M\.L and others MacMillan 1976
maanavaI saMskRtaIcaa [itahasa koSaTIvaar ko Milind 1976
AaQauinak jagaacaa saaMskRitak [itahasa pavaar jayaiSaMgarava Goa ya Rane 1976
jagaacaa saaMskRitak [itahasa pavaar jayaiSaMgarava Goa ya Rane 1976
samaajaSaas\~a parIcaya saMgavao ivalaasa Goa ya Rane 1975
BaartaIya Aqa-vyavasqaa mahajana Orient Longmans co. 1976
paustapaalana AaiNa laoKaakma- paoMZarkr Milind 1976
Secretarial Prsctice Dani \.L\.M Orient Longmans co. 1976
icaTNaIsaacaI kaya-paQdtaI kulakNaI- Orient Longmans co. 1976
kumaarBaartaI 12 gaaDgaIL baaL M.R.Pa.Mandal 1976
laaokBaartaI 12 maaohaoLkr maa\.ra Maharastra Hindi Prachar Sabha 1976
kumaarBaartaI 12 gaaDgaIL sa \.ra Maharastra Hindi Prachar Sabha 1976
English Reader 12 Deshpande D\.v Maharastra Hindi Prachar Sabha 1976
History of Modern Civilisation 12 Kulkarni C\.M Himalaya Pub 1976
jagaacaa saaopattaIk [itahasa 11 SaovaDo Vidya Pub 1975
BaaratIya Aqa-Saas\~a gaayakvaaD Vidya Pub 1976
saulaBa AaQauinak rajyaSaas\~a navalagauMdkr SaM\.ga suvichar publication 1976
paustapaalana AaiNa laoKaak ma- gaaoKalao Vidya Prak 1976
icaTNaIsaacaa vyavasaaya saraf maaohna Naraendra Prak. 1976
The Illustrated Weekly Of India 1976 Annmul Singh Khushwant Orient Longmans co. 1976
Shanu Chhatrapati (A Royal Revlutionary ) Keer Dhananjay Orient Longmans co. 1976
Thal Women Abbas K\.A Orient Longmans co. 1976
naataI gaaotaI baaoraDo ra\.rM Lokvangmay 1975
jaIvana saotau pagaDo saotau Continental pub . 1975
kstaurImaRga kanaoTkr vasaMta popular prakashan mumbai 1969
hOd\`abaad svaataM\~a saMga\`amaataIla AazvaNaI svaamaI ramaanaMdtaIqa- popular prakashan mumbai 1976
sayaajaIrava gaayakvaaD KaMD 3 AapaTo dajaI naagaoSa popular prakashan mumbai 1976
dusaro mahayauQd vaaLIMbao iva\.sa popular prakashan mumbai 1976
paihlao mahayauQd gaaoKalao id\.iva Majestic Book Stall.... 1975
paMcanaamaa isanakr Ea\`IkaMta Majestic Book Stall.... 1975
sauyaa-sta A\~ao pa\`lhad koSava Majestic Book Stall.... 1976
SaMkrravajaI cavhaNa vaaLIMbao iva\.sa Indiya Book Company 1970
laoDIja haosTola SaoLko {Qdva ja Anupam Prakashan 1970
yaugaaMtar (yaSavaMtarava cavhaNa yaaMcaI inavaDk BaaYaNao 1962tao 1969 cavhaNa yaSavaMtarava Continental pub . 1975
Saasana saMsQaocaI kahIO maulatatvao jaaoSaI pa\.la Pimpalapure Pub. 1976
Ea\`maacao Aqa-Saas\~a doSamauKa pa\`Baakr Vidya Pub 1976
{cca laoKaakma- Baaga 2 doSakr Ajay Pub. 1976
saaMKyakIcaI maulatatvao doSakr \,SaozI Ajay Pub. 1976
hasyaQaara maM\~aI rmaoSa Amay Prak 1976
&aanaoSvarIcao Ea\`aotaUsaMvaad kulakNaI- d\.i\~a Amay Prak 1976
ASaI ih maaNasaoca doSapaaMDo naa\.vya Amay Prak 1976
sauKa duKa manaaohr maaQava Amay Prak 1975
rsa maugQaa saaQalao AanaMd Amay Prak 1974
pairhrI ha ba\`mhcaarI saaQalao AanaMd Amay Prak 1975
Freedom at Midnight Larry Collins Vikas Pub 1976
jamaa Kacaa-caI maulatatvao ba\`amhNakr Himalaya Pub 1976
AaQauinak jaga(1450tao1950) kulakNaI- suvichar publication 1976
BaartaIya ivakasaacao Aqa-Saas\~a caaMdUrkr kitab mahal 1976
MBaartaIya samaaja rcanaa Baao[-To Vidya Pub 1976
Capital Vol I Karl Marks progress pub 1974
Capital Vol II Karl Marks progress pub 1974
Theories of Surplus Vol I Karl Marks progress pub 1975
Theories of Surplus Vol II Karl Marks progress pub 1975
Theories of Surplus Vol III Karl Marks progress pub 1975
A Contribution to the criticism of of Political Economy Karl Marks progress pub 1976
Manifesto of the Communist Party Karl Marks progress pub 1975
Wages Price and Profit Karl Marks progress pub 1974
Communism Questions and Answers Petrenko progress pub 1975
Communism Questions and Answers Zlobin progress pub 1975
Problems of the Communist Movement Skvirsky David progress pub 1975
Leninism and the world Revolutionary Working class movement Kuskov Y progress pub 1976
At the Bidding of the Heart Sholokhov progress pub 1973
The Idiot Dostoyevsky Fyodor progress pub 1975
Short Stories Lev Tolstoy progress pub 1975
On Scientific Communism marks progress pub 1967
QaumasaNaaro Sahr rajavaaDo rajaa Lokvangmay 1974
jaya iksaana eiva-na isT\/TmaasTr Lokvangmay 1974
k\`aMtaIkark kamagaar AaiNa laaok maanya iTLk DaMgao esa e Lokvangmay 1976
pa\`orNaa AaiNa inaima-taI \Baaosalao esa esa Lokvangmay 1976
laaokayana gaaDgaIL ra sa Lokvangmay 1976
eka spaRSyaacaI DayarI kraDo sada popular prakashan mumbai 1971
saulataanaa riJayaa Jakoiryaa rifk popular prakashan mumbai 1971
Gar gaMgaocyaa kazavartaI dovaQar jyaaotsnaa popular prakashan mumbai 1970
inaiSagaMQa dosaa[- maRNaailanaI popular prakashan mumbai 1968
maOi\~aNa dosaa[- pa\`Baakr popular prakashan mumbai 1961
savaao-rkRYz marazI kqaa kaolaarkr rama popular prakashan mumbai 1961
katarvaoL gaaoKalao ArivaMd popular prakashan mumbai 1963
ir\> a gaaoKalao ArivaMd popular prakashan mumbai 1963
AMQaarataIla saavalyaa paaQyao pa\`Baakr popular prakashan mumbai 1965
caMd\` saavalaI kaortaao rogao sadanaMd popular prakashan mumbai 1965
GausaLNa SaoLko {Qdva popular prakashan mumbai 1964
iSakana AiQak Aaz kqaa SaoLko {Qdva popular prakashan mumbai 1964
eklaarI paO iSairYa popular prakashan mumbai 1964
kavyadSa-na paaDgaavakr maMgaoSa popular prakashan mumbai 1964
dovaapauZcaa idvaa rogao sadanaMd popular prakashan mumbai 1965
pa^NT Gaatalaolaa zga rogao sadanaMd popular prakashan mumbai 1971
ba\`and rogao sadanaMd popular prakashan mumbai 1965
AEa\`UMcaI JaalaI fulao kanaoTkr vasaMta popular prakashan mumbai 1972
daona Qa\`UvaaMvar daoGao AapaNa kanaoTkr vasaMta popular prakashan mumbai 1963
malaa kaMhI saaMgaayacaM Aaho kanaoTkr vasaMta popular prakashan mumbai 1972
Ajaba nyaaya vata-ULacaa Kaanaaolakr ica \~yaM popular prakashan mumbai 1974
nayana tauJao jaadugar darvhokr paur}Yaaottama popular prakashan mumbai 1967
paaorka kanaoTkr vasaMta popular prakashan mumbai 1964
{ttar yaaogaI dovaQar jyaaotsnaa popular prakashan mumbai 1973
ra\~aMidnaI Aamha yauQdacaa pa\`saMga dosaa[ k mala popular prakashan mumbai 1964
pau\~a maanavaacaa dosaa[ maRNaailanaI popular prakashan mumbai 1971
gaaMQaarI mahanaaor naa QaaoM popular prakashan mumbai 1973
gauNaakar gaaDgaIL gaMgaaQar popular prakashan mumbai 1973
maMjauLa gaaoKalao ArivaMd popular prakashan mumbai 1962
jamaunaa ko itar paaTIla vasauQaa popular prakashan mumbai 1968
marazI laGaukqaa saMga\`h Baagavata AcyaUta koSava popular prakashan mumbai 1963
maasaa AaiNa [tar ivalaXaNa kqaa rogao sadanaMd popular prakashan mumbai 1963
vaanagaI SaoLko {Qdva popular prakashan mumbai 1962
imajaa- gaailaba AaiNa tyaaMcyaa {dU- gajalaa pagaDI saotau maaQavarava popular prakashan mumbai 1958
eka paavasaaLyaata paO iSairYa popular prakashan mumbai 1969
saiknaa baapaT vasaMta popular prakashan mumbai 1975
AkravaI idSaa baapaT vasaMta popular prakashan mumbai 1975
BataR-hrIcao Satak laaD paur}Yaaottama popular prakashan mumbai 1968
yayaaita knaa-D igarISa popular prakashan mumbai 1968
kstaurImaRga kanaoTkr vasaMta popular prakashan mumbai 1976
bao[maana kanaoTkr vasaMta popular prakashan mumbai 1973
mad\`aSaInao kolaa marazI Ba\`taar kanaoTkr vasaMta popular prakashan mumbai 1975
baMDU naaTk krtaao gaaDgaIL gaMgaaQar popular prakashan mumbai 1969
kulavaQaU raMgaNaokr maao ga BOMBAY BOOK DEPOT 1965
paitata ekda ka paitata sada ? raMgaNaokr maao ga BOMBAY BOOK DEPOT 1965
ek haotaI vaaGaINa iSarvaaDkr ivaYNaU vaamana popular prakashan mumbai 1976
jaIvana ilalaa kalaolakr kaka popular prakashan mumbai 1958
svaataM\~yavaIr saavarkr ikr QanaMjaya popular prakashan mumbai 1972
SaaMtaIdUta naohr} gaaDgaIL paaM vaa popular prakashan mumbai 1966
vaaD\:mayaIna dRYTI AaiNa dRiYTkaona kulakNaI- vaa la popular prakashan mumbai 1959
marazI &aana pa\`saark [itahasa va vaaD\:maya ivacaar kulakNaI- vaa la popular prakashan mumbai 1965
vaaD\:mayaIna TIpaa AaiNa iTpaNaI kulakNaI- vaa la popular prakashan mumbai 1970
BartamaunaIcao naaTyaSaas\~a kotakr gaaodavarI popular prakashan mumbai 1963
koSavasautaaMcaI kavyadRYTI baoDokr id ko popular prakashan mumbai 1966
AaQaiunak rajya AaiNa svaataM\~ya gaaDgaIL na iva popular prakashan mumbai 1962
AaOYaQa Gyaayalaa hvaM (GargautaI AaOYaQaaMcaa saMga\`h) saarsvata maihlaa samaaja popular prakashan mumbai 1964
ramailalaa vaOV gajaanana mahadova popular prakashan mumbai 1958
Apa\`kaiSata gaDkrI A\~ao pa\` ko aa 1962
gaava gaaDa A\~ao i\~aMbak naarayaNa aa 1959
inabaMQa maalaa KaMD 1 Saas\~aI SaMkr ravajaI Sahitya Akadami 1960
marazI kavya saMga\`h odoSapaaMDo Aatmaarama ravajaI National Pub 1960
{marKayyaamacaI ifyaa-d XaIrsaagar popular prakashan mumbai 1975
mahatmaa jyaaotaIrava fulao kIr QanaMjaya popular prakashan mumbai 1973
maahor raMgaNaokr maao ga BOMBAY BOOK DEPOT 1973
Qau@yaataUna laala taaryaakDo kaNaokr AnaMta popular prakashan mumbai 1967
baara gaavacaM paaNaI baapaT vasaMta popular prakashan mumbai 1966
maaQava jauilaAna Kaanaaolakr popular prakashan mumbai 1968
na icaM koLkr vaaD\:maya dSa-na kulakNaI- vaa la popular prakashan mumbai 1973
Ea\`Ipaad kRYNa vaaD\:mayadSa-na kulakNaI- vaa la popular prakashan mumbai 1975
saaihtya SaaoQa AaiNa baaoQa kulakNaI- vaa la popular prakashan mumbai 1967
KaMDna maMDna kulakNaI- gaao ma popular prakashan mumbai 1968
KaMDk AaiNa paaNaI gaaDgaIL gaMgaaQar popular prakashan mumbai 1960
Qama- AaiNa laaoksaaihtya Baagavata dUgaa- popular prakashan mumbai 1975
baalasaMgaaopana vaagaLo caMd\`kaMta SaMkr popular prakashan mumbai 1966
QanaMjaya AjaU-na faTk baa ma popular prakashan mumbai 1958
rama gaNaoSa gaDkrI kaolhTkr icaMtaamaNa gaNaoSa popular prakashan mumbai 1959
saUyaa-sta A\~ao pa\`lhad koSava popular prakashan mumbai 1970
gaaora zakUr rivand\`naaqa Sahitya Akadami 1964
inabaMQamaalaa KaMD 2 ra zakUr rivand\`naaqa Sahitya Akadami 1964
marazI TIka kulakNaI- va id aa 1966
Qaga SaoLko {Qdva popular prakashan mumbai 1973
PtaUcak\` Baagavata dugaa- popular prakashan mumbai 1973
saaihtya svar}pa AaiNa saimaXaa kulakNaI- vaa la popular prakashan mumbai 1975
ivaEa\`mQa Saarda 1817 1947 KaMD 1 laa maaoTo h iva aa 1972
galaI Aagao maUDtaI hO isaMh iSavapa\`saad National Pub 1974
ivaEa\`bqa Saarda KaMD 2 maaoTo h iva aa 1972
saotaU baapaT vasaMta National Pub 1974
rataranaI laala laXmaInaarayaNa National Pub 1975
Indian Politics from Dadabhai Nouroji to Gandhi Karunakaran geeta prakashan 1975
Sociology of Kinship Dube Leela popular prakashan mumbai 1974
Two Brahmanical Institutions Ghurye G S popular prakashan mumbai 1972
The Constitution and the Parliament in India Shakdher S L National Pub 1976
Six thousand days Rao Sterling Pub 1976
Import Vaze popular prakashan mumbai 1975
Indira Gandhi ( Return of Red Rose ) Abbas Khwaja Ahmad popular prakashan mumbai 1975
Rural Society and Social change Venkatarayappa popular prakashan mumbai 1973
Determinants of Social structure and Social Change in India Panchanandikar K C popular prakashan mumbai 1970
Social Welfare Gokhale S D popular prakashan mumbai 1975
Caste and Race in India Ghurye G S popular prakashan mumbai 1969
Population and Society in India Kuppuswamy popular prakashan mumbai 1975
An Emerson Reader Nissim popular prakashan mumbai 1965
A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology Shah A M popular prakashan mumbai 1974
Political and Administrative Systems of Ancient and Medieval India Sircar Motilal Banarasidas 1974
The Communist Parties of West Bengal John field manohar grantha mala prak 1974
Electoral Poltics in the Indian States John field manohar grantha mala prak 1975
saLyaa QaaMDo gaNaoSa Marathwada Sahitya Parishad 1975
saMvaodnaa AaOr saaOMdya- baaora rajamala Nameita pra 1976
gaNaoSanaaqaaMcaI kivataa Aqaa-ta gaNaoSanaaqa gaaqaa maaMDo pa\`Baakr Sahitya sadan 1975
Sabd kamataIkr pa\`kaSa Sahitya sadan 1976
kaosaL gaaoro dada Goda Pub. 1976
vaaLvaNa baaoraDo ra rM Venus Publication 1976
{Ya\:kala ekaMikka jaaoSaI lailata aa 1976
mauDsa A aa 1976
jaLNaM qaaoDM baakI Aaho baohoro ga vaa asmita publication 1976
mauknaayak paanataavaNao gaMgaaQar Sidharth Pub 1976
[iblasa dIiXata rmaoSa Goda Pub. 1976
kmalaa naohr} ek AatmaIya jaIvanacair\~a klhNa pa\`imalaa Vikas Pub 1974
maharaYT\/ ko naaqapaMqaIya kivayaaoM ka ihndI kavya kamata ASaaok pa\`Baakr Jawahar Publication 1976
A&aoya kI AaOpanyaaisak kRitayaa^M i\~avaodI kusaUma Sahitya sadan 1976
di@KaNaI saaihtya ka [itahasa dSarqarava Udayachal 1976
kuisa-yaaoMka kur}Xao\~a &aanaI paMkja Navyug Gangadhar 1976
Baarta AaOr ivaEva Da^ raQaakRYNana sanmarg prakashan 1976
{panyaasakar [laacand\` jaaoSaI JaarI kRYNadova SHARADA PRAKASHAN 1975
BavaanaI imaEa\` kI kavya yaa\~aa itavaarI saMtaaoYakumaar BHARTIYA GRANTHNIKETAN DELHI 1976
Antajvaalaa Samaa- Ea\`Irama BHARTIYA GRANTHNIKETAN DELHI 1974
Aacaaya- ramacand\` Sau@la AaOr {nakI kRitayaa^M imaEa\` dugaa-SaMkr Vidya Mandir 1975
ipa\`ya pa\`vaasa dSa-na Saas\~aI vaod pa\`kaSa sanmarg prakashan 1974
idnakr ka vaIrkavya Aaya- Qama-paalaisaMh Abhinav Prak 1975
{panyaasakar Sau@la Acala gaaOtama ivaNaa Rajkamal Pub. 1975
maIrabaa[- padavalaI Samaa- kRYNadova Rigal Book 1974
kiva ipa\`yaa catauvao-dI laXmaIinaQaI Shanta Durga prak 1974
Qama-vaIr BaartaI {panyaasa saaihtya jaaoSaI kOlaasa Chinmay Pub. 1976
taufana ko baad ya&adtta Sahitya Prak 1976
AaSaMka rajavaMSa Hindi Book Senter 1976
rata ibatanao tak maaohna rakoSa Radhakrishana Prak 1974
safr A aa 1974
Aa@Taopasa baaMidvaDokr Radhakrishana Prak 1976
navayauvakaoMsao Da^ raQaakRYNa sanmarg prakashan 1975
galata rastaa ek savaala gaupta vaOjanaaqa Sahitya sadan 1975
samaaQaana Ea\`I hirSaMkr Sahitya sadan 1975
samaajaSaas\~aIya ivacaarvaMta jaaoSaI AnaMta SHARADA PRAKASHAN 1976
Aaiqa-k ivakasa va Aaiqa-k inayaaojana KaoDkr sauroSa SHARADA PRAKASHAN 1976
AaQauinak jagaataIla AaMtarraYT\/Iya saMbaQa Baaogalao SaaMtaarama SHARADA PRAKASHAN 1976
laaokpa\`Saasana Saas\~a baaora paarsa SHARADA PRAKASHAN 1976
{cca laoKaakma- Qamaa-paurIkr Ea\`IkRYNa SHARADA PRAKASHAN 1976
saicavaIya kaya-paQdtaI {KaLkr e esa Vidya Books pub 1973
AaQauinak Aqa-Saas\~a kaopaDo-kr Sard kitab mahal 1976
pa\`acaIna BaartaIya rajainataI maaorKaMDIkr ra Saa Parimal Prak 1976
Aristotle Locke Mill J S Parimal Prak 1976
Our Gallant Generals Sarvadaman Prabhat Prak 1973
Some missing Chapters of World History Amarnath aa 1973
Twentieth Century American History Dalal aa 1973
Social Change in Indian Society Shina Raghuvir Progressive Book Depo 1975
Ancient Hindu Policy Law aa 1975
Growing up in an urban Complex Athale aa 1975
State and District Administration in India Shukla National Pub 1976
A History of British India Vol I Hunter William National Pub 1972
A History of British India Vol II Hunter William National Pub 1972
The Union and the States jain S N National Pub 1972
Directive Principles of State Policy in the Emerging Pattern of Centre State Relation in India Hegde K S National Pub 1972
Role of Governors in the emerging pattern of Ce Sen Ashok National Pub 1975
Introduction to Socialism Leo Progressive Book Depo 1969
Indian Wisdom Monier Progressive Book Depo 1974
kDvao saca KaMDolavaala dIipta Parag 1975
hmaaro bahadUr sava-dmana Arvind prak 1973
Aajaad kI ipastaaola AaOr {nako ga\_ar saaqaI gaaOD Qamao-nd\` Maharashtra Rajya Loksahitya Publication 1974
sauKataa huAa taalaaba caaOhaNa manahr National Pub 1972
jaala caaOhaNa manahr aa 1976
yaugaaMta ko iXataIjapar kNa- isaMh National Pub 1973
maoro rama ka maukuT BaIga rha hO imaEa\` National Pub 1973
pa\`omacaMd ko naarI paa\~a AvasqaI Aaoma National Pub 1962
ivaYaad yaaoga raya kubaor naaqa National Pub 1973
naagairkSaas\~a AaiNa BaartaIya Saasana vyavasqaa Dako iva ra joshi lokhande 1973
Statistics Keskar vora and comp 1973
Public Economics and Public Finance Andley Ratan Pub 1975
Mercantile Law Maheshwri National Pub 1976
Industrial Law Maheshwri National Pub 1975
Baarta ka saMvaOQaainak [itahasa paayalaI National Pub 1975
General Knowledge varma R D A Kiran Publishers 1976
Where shall we go in the summer A Novel Desai Anita Vikas Pub 1975
Public Administration in India Bhambari Vikas Pub 1973
Seven Modern American Novelists William van popular prakashan mumbai 1968
Comparative World Literature John popular prakashan mumbai 1974
Public Administration in Ancient India Banarjee popular prakashan mumbai 1973
Modern American Play wrights Gould popular prakashan mumbai 1969
Public Administration varma Dominant Pub 1972
China and South Easy Asia since 1945 Fitzerald Vikas Pub 1975
Youth and Established Culture Kirpal Sterling Pub 1976
State and Society in India Desai A R popular prakashan mumbai 1975
Parliamentary Privileges under the Indian Constitution Jain D C Sterling Pub 1975
Changing Aspects of Public Administration in India Motiwal O P CHUGH PUBLICATIONS 1976
Evolution of Hindu Marriage Sengupta Minakshi popular prakashan mumbai 1965
Administration and Politics in Modern Democracies Sardar Patel Institute CHUGH PUBLICATIONS 1975
Intervention and the Problem of its control in the 2o th century chakravarty Sterling Pub 1974
Minority Leaders Image of the Indian Political System Dhani M S Sterling Pub 1974
Sociology and Social Anthropology a survey of Research Social Sciences Editors popular prakashan mumbai 1974
Human Nature and Political Systems Cantril popular prakashan mumbai 1966
Corruption in India ( The Growing Evil) Kohli Suresh Chetana Pub 1960
The Old Woman and the Cow Mulkraj Anand popular prakashan mumbai 1966
Two Leaves and a Bud Mulkraj Anand popular prakashan mumbai 1974
The Whispering Earth Karanth K S Vikas Pub 1967
ba^irsTr Ainar}Qd QaaopaoEvarkr paaQyao Baa{ popular prakashan mumbai 1967
baihNaabaa[caI gaaNaI baihNaabaa[ caaOQarI popular prakashan mumbai 1967
saaihtyaacao maanadMD gaaDgaIL gaMgaaQar popular prakashan mumbai 1962
ihndI khanaI dao dSak kI yaa\~aa maaohna narond\` National Pub 1970
rajaa iSavaajaI sardosaa[- popular prakashan mumbai 1970
The Akbar Nama Abdul Fazal Murari 1972
Thomas Hardey The critical heritage series Cox Vikas Pub 1970
Macro Economic Theory Vaish M C Vikas Pub 1976
Living an Era Frazer Vikas Pub 1976
British India Frazer Vikas Pub 1974
Tax Policy mathew Kalyani Publication 1975
Life of Tagore Mukharjee Indian national Pub 1975
Freedom to Learn John V V Vikas Pub 1975
India 1969 to 1975 wasted years Puri Rajinder Chetana Pub 1975
Caste in India Senast CHANCELLOR PRESS 1975
The Road Mulk Raj Anand kitab mahal 1975
Morning Face Mulk Raj Anand kitab mahal 1975
Secretarial Practice Kuchhal Vikas Pub 1976
Silas marner Srivastava Vikas Pub 1976
International Economics Srivastava Vikas Pub 1976
Taxation in India Pai M R popular prakashan mumbai 1968
Death of A Hero Mulk Raj Anand popular prakashan mumbai 1968
The Story of India Mulk Raj Anand popular prakashan mumbai 1968
Indian fairy tales Mulk Raj Anand popular prakashan mumbai 1968
More Indian fairy tales Mulk Raj Anand popular prakashan mumbai 1968
William Faulkner halfmax popular prakashan mumbai 1967
Apology for Heroism Mulk Raj Anand popular prakashan mumbai 1957
Aatmakqaa ( rajaond\`pa\`saad) kvaDI naroSa Sahitya Akadami 1966
caXauSalya zakUr rivand\`naaqa Sahitya Akadami 1966
inavaDk kQaa ilamayao gaao gaM popular prakashan mumbai 1970
paaca naaiTka gaaDgaIL gaMgaaQar popular prakashan mumbai 1973
Sartacand\` vyai\> AaOr saaihtyakar gaupta manmanaaqa National Pub 1963
ramadasa hDpa ivazzla vaamana popular prakashan mumbai 1968
A survey of Research in Demoggraphy Desai P B popular prakashan mumbai 1975
kumaarBaartaI marazI gaaDgaIL sa ra Govt. of Maharashtra 1976
kumaarBaartaI ihndI pa\`Baata Govt. of Maharashtra 1976
saulaBa AaQauinak rajya Saas\~a navalagauMdkr SaM naa Govt. of Maharashtra 1976
AaQauinak vyaapaar saMGaTna vaakLo Govt. of Maharashtra 1976
rajyaGaTnaaMcaa taaOlainak AByaasa AaiNa yaunaao paaTIla Baa iBa SHRI. MANGESH PRAKASHAN 1976
svaIDna taqaa [MDaonaoiSayaacaI rajyaGaTnaa Ea\`RMgaarpauro ArivaMd SHRI. MANGESH PRAKASHAN 1975
BaartaIya taqaa paaiScamaatya rajaikya ivacaar Ea\`RMgaarpauro ArivaMd SHRI. MANGESH PRAKASHAN 1975
pa\`mauKa rajaikya ivacaar Ea\`RMgaarpauro ArivaMd SHRI. MANGESH PRAKASHAN 1975
pa\`cailata ivadoSainataI [ndapavaar id vaa SHRI. MANGESH PRAKASHAN 1975
laaokpa\`Saasana tatva AaiNa taM\~a gado- id ka SHRI. MANGESH PRAKASHAN 1976
pa\`Saasaikya pa\`NaalaI doSapaaMDo Ea\`IkaMta iva SHRI. MANGESH PRAKASHAN 1975
BaartaIya pa\`Saasaikya pa\`NaalaI doSapaaMDo Ea\`IkaMta iva SHRI. MANGESH PRAKASHAN 1976
AaMtarraYT\/Iya saMbaMQa rayapaurkr vasaMta SHRI. MANGESH PRAKASHAN 1976
Discriminations Further concept of Criticism Wlleck Vikas Pub 1970
Marriage and the working Women in India Kapur Pramila Vikas Pub 1972
The Long Afternoon British India 1601- 1947 Golant Vikas Pub 1976
Two virgins Markandeya Vikas Pub 1975
The Legues of Nations Gupta DC Vikas Pub 1974
Sri Aurobindo An Interpretation Joshi V C Vikas Pub 1973
Indias Minorities A Biblographical study Sharma jagdish Vikas Pub 1975
Urban Politics in India ( Area Power and Policy in a pentreated system Jones Vikas Pub 1975
The Culture and Civilaisation of Ancient India in Hostorical Outline Kosambi D D Vikas Pub 1975
Indian Women from Purana to Modernity Nanda B R Vikas Pub 1975
yaSapaala AaOr ihndI kqaa saaihtya itavaarI sauroSacand Saraswati Press 1973
gajaanana maaQava maui\> baaoQa jaIvana AaOr kavya BaTnaagar mahoSa Rajat Pub. 1976
Ea\`oyaaMikta kamataIkr Rajat Pub. 1976
maorI ipa\`ya khainayaa^ vamaa- inama-la Rajpal and sans 1973
maorI ipa\`ya khainayaa^ roNaU fiNaEvarnaaqa Rajpal and sans 1975
maorI ipa\`ya khainayaa^ baXaI rmaoSa Rajpal and sans 1975
maorI ipa\`ya khainayaa^ maiTyaanaI SaOlaoSa Rajpal and sans 1972
Qauta maacavao pa\`Baakr Rajpal and sans 1976
rihma (klama AaOr talavaarko QanaI) pa\`omacand mahoSa Vani Pub. 1976
AagaamaI Aitata kmalaoEvar National Pub 1975
calataa huAa laavaa baXaI rmaoSa Indraprasth Prak 1975
maora hmadma maora daosta kmalaoEvar National Pub 1975
History of India Totter National Pub 1975
Micro Economic Theory Barla National Pub 1975
maI ksaa Jaalaao A\~ao pa\`lhad koSava Parchure Prakashian. 1975
The dictionary of Abbrivations Wadkar B T Kulkarni Granthaagar 1972
BaagaQaoya Kaanaaolakr icaM \~ya Amey Prakashan 1976
saMgaIta ABaaogaI Kaanaaolakr icaM \~ya Amey Prakashan 1976
maRtyaUMjaya saavaMta iSavaajaI Amey Prakashan 1976
pa\` ko A\~ao saaihtya AaiNa saimaXaa Baaosalao esa esa Ajay Pub. 1976
paihlaI parMpara kulakNaI- d iBa Amey Prakashan 1976
Baartaacao Aaiqa-k pa\`Sna doSapaaMDo Ea\`I Aa Vidya Prak 1972
maud\`aSaas\~a va maaOid\`k maImaaMsaa caaMdUrkr iva A Vidya Prak 1976
AaMtarraYT\/Iya rajakarNa kakDo sauroSa Vidya Prak 1976
BaartaIya KaoDI va jaataI mauLo kmala Vichar Prak 1976
BaartaataIla rajaikya {pak\`ma doSamauKa pa\`Baakr Vidya Prak 1973
BaartaataIla raYT\/Iya AaMdaolana AaiNa GaTnaatmak ivakasa ( 1757 tao 1947 ) Baaogalao SaaMtaarama kRYNarava HIMALAYA PUBLICATIONS BOMBAY 1976
Junior College Composition Natu VIPUL 1977
rajaYaI SaahU gaaOrva ga\`Mqa saaLuMKao Govt. of Maharashtra 1976
gaaozvalakr ka ihndU raYT\/vaad A Govt. of Maharashtra 1976
naaTkkar {dyaSaMkr BaTT A Govt. of Maharashtra 1976
isayaarama SarNa gaupta saRjana AaOr maulyaaMkna A Govt. of Maharashtra 1976
baihYkRta BaartaataIla Aga\`laoKa Da^\.baabaasaahoba AaMbaoDkraMcao gaNavaIr rtnaakr aa 1977
Avaa-caIna BaartaIya rajakIya ivacaaraMcao svar}pa kak\`Mbao saubaaoQakumaar Shri Samarth Book Pub. 1976
kaiSmar tao knyaakumaarI paya-Mtacyaa kr}Na ikMkaLyaa sauDkr Vishwabharti Pub 1976
marazvaaDa dSa-na iDro@TraI jaabaa Aar Aar Joshi Brothers 1976
Economic Revolution in India Punekar S D HIMALAYA PUBLICATIONS BOMBAY 1977
mahatmaa gaaMQaI yaaMcao saMkilata vaaD\:maya dovaigarIkr Govt. of Maharashtra 1968
SaovaTcao sToSana kdma baabaa Ranjana Prakashan 1976
paaca naajauk baaoTM kdma baabaa Ranjana Prakashan 1976
vaadLvaarM kdma baabaa Ranjana Prakashan 1976
saakI kdma baabaa Ranjana Prakashan 1976
sannaa kdma baabaa Ranjana Prakashan 1976
[nsaaf kdma baabaa Ranjana Prakashan 1976
[sToT ma^naojar kdma baabaa Shanta Durga prak 1976
SaaLa sauTlaI paaTI fuTlaI kdma baabaa Sanjay prak 1977
naaqa ha maaJaa kalaolakr maQausaUdna Ranjana Prakashan 1976
Daila-Mga Daila-Mga kalaolakr maQausaUdna Ranjana Prakashan 1976
paapaatauna parakDo bauAa iva Aa Kulkarni Granthaagar 1976
klpavaRXa pauvaa-Qa- Kaor Baa d Jandan prak 1975
klpavaRXa {ttaraQa- Kaor Baa d Jandan prak 1975
paarQa gaaogaTo SakuMtalaa Sanjay prak 1976
najarbaMdI gaaogaTo SakuMtalaa Sanjay prak 1976
baalagaunhogaar KaaDIlakr gaao iva Priya Prakashan 1972
dsara {jaaDlaa paaTIla idnakr d Anmol Prak 1972
marazI inabaMQaacaa janak kaoNa fDko naa saI Kulkarni Granthaagar 1976
smagalar vaa^laka^Tcaa laaKaaocaa Kaijanaa idGao pa\`Baakr Priya Prakashan 1975
jaanakIhrNa saaQalao AanaMd Priya Prakashan 1976
pa\`itaYza {jaLMbakr kRYNa maukUMd Kalpaz Pub 1976
pa\`arbQa {jaLMbakr kRYNa maukUMd Kalpaz Pub 1976
kaMcana maRga KaaMDokr iva sa D. B. Dhavale 1976
H\%dyaacaI hak KaaMDokr iva sa D. B. Dhavale 1976
vaasavadtta saaQalao AanaMd Priya Prakashan 1975
maOiqalaI Xao\~amaaDo saumataI Priya Prakashan 1975
baoCuT maI SaoLko {Qdva ja PRATAP MUMBAI 1969
Agaitak SaoLko {Qdva ja PRATAP MUMBAI 1969
vasaMtasaonaa saaQalao AanaMd Priya Prakashan 1976
paaJar jaaogaLokr yaaoiganaI Sanjay prak 1976
saarqaI savaa-Mcaa Kaor Baa d Majestic Book Stall.... 1976
Abaaola JaalaIsa ka ? kalaolakr maQausaUdna Ranjana Prakashan 1968
hMgaamaI navara paaihjao inafaDkr Sard Ranjana Prakashan 1969
fijata gaaDaa baaoraDo ra rM Prapanch prak 1976
yaacaI doih yaacaI DaoLa fulao inalakMz Sunita Prak 1977
gaaqaa s\~aI maui\> caI jagadaLo kuMda Sahitya Akadami 1976
The Oxford Dictionary concise Fowler Oxford University Press 1974
d\`aOpadI Samaa- narond\` RAJKAMAL PRAKASHAN DELHI 1973
vaRMda Xao\~amaaDo saumataI MANORAMA MUMBAI 1976
jaIvanasvapna Xao\~amaaDo saumataI MANORAMA MUMBAI 1976
AaYaaZmaoGa Xao\~amaaDo saumataI MANORAMA MUMBAI 1976
pa\`qaa kaLo Ea\`Ipaad Kulkarni Granthaagar 1976
f\`IDma A^T imaDnaa[T vhaora rajaoMd\` AJAB PUSTAKALAY KOLHAPUR 1976
kuMkU pausaNaara hata jaaoSaI va kR Bhagirath Pub 1976
irkamaa dovhara KaaMDokr iva sa Deshmukh ani kamp 1976
AaQaar kdma baabaa Shanta Durga prak 1977
rmaI kdma baabaa Shanta Durga prak 1977
iknaara kdma baabaa Shanta Durga prak 1977
pa\`aja\> a jaaogaLokr yaaoiganaI Dilip books 1976
caOtaI jaaogaLokr yaaoiganaI Dilip books 1976
harjaIta jaaogaLokr yaaoiganaI Dilip books 1976
jaaoitabaacaa navasa Aqaa-ta padmajaa kdma baabaa Dominant Pub 1976
saImaaroYaa Xao\~amaaDo saumataI Dominant Pub 1976
AYTBaujaocyaa knyaa rajao SaOlajaa Dominant Pub 1976
maaonaailasaa AaiNa ASaI hI ek JaaopaDpaTTI isanakr Ea\`IkaMta Dominant Pub 1976
rMgalaolaI paavalao jaaoSaI va kR Dominant Pub 1976
pa\`omaacaI doNaI GaoNaI KaMbaoTo Dominant Pub 1976
ya&a rajao Dominant Pub 1976
baajaIrava fDko Dominant Pub 1976
laagalao jaIvaasa ipasao dsanaurkr Dominant Pub 1976
Ea\`avaNa {na kaLo Ea\`Ipaad Dominant Pub 1976
hata pahabaa paaorIcaa saamaMta baaL Dominant Pub 1976
jaaNataa AjaaNataa kalaolakr Dominant Pub 1976
nava\%yaalaa hvaI maOi\~aNa maM\~aI Dominant Pub 1976
kaoMDu hvaaladar paaTNakr Parchure Prakashian. 1976
paur}YaaMnaa AavaDtaata baayaka maM\~aI Prapanch prak 1975
AparaQa maIca kolaa kalaolakr Ranjana Prakashan 1975
BaoTI laagao jaIvaa paTvaQa-na Ranjana Prakashan 1975
gauDbaaya Da@Tr taaorDmala Ranjana Prakashan 1975
AaQaarvaD Aacaaya- Ranjana Prakashan 1975
Qamaa-tmaa AByaMkr kusaUma Ranjana Prakashan 1975
daona idvasaacaI rMgata saMgata AByaMkr kusaUma Ranjana Prakashan 1975
AiEvanaIspaSa- AByaMkr kusaUma Ranjana Prakashan 1975
Aavhana AByaMkr kusaUma Ranjana Prakashan 1975
ivaYaknyaa naalaaTo Ranjana Prakashan 1975
ivaYavaRXa ivajaapauro Ranjana Prakashan 1975
jaataao maI durdoSaI AByaMkr Ranjana Prakashan 1975
gauDbaaya rajao Ranjana Prakashan 1975
saUya-kmaL rajao Ranjana Prakashan 1975
AiBasaairka gaaogaTo Ranjana Prakashan 1975
Asaa hI ek AEvatqaamaa Kaanaaolakr Ranjana Prakashan 1975
kSaI maaoihnaI GaatalaI AByaMkr Ranjana Prakashan 1975
tauJyaa gaLa maaJyaa gaLa BaNagao Ranjana Prakashan 1975
sattar idvasa gauja-r Ranjana Prakashan 1975
ratagaMiQanaI rajao Ranjana Prakashan 1975
Akilpata gauja-r Ranjana Prakashan 1975
AMtarIcaI AaoZ raMgaNaokr Ranjana Prakashan 1975
Asaa Aaho baaMgalaadoSa vaaNaI Ranjana Prakashan 1975
ihondI mahaBaarta KaD 1 mahYaI vaodvayaasa rcaIta AadIpava sapaadk maNDla Indian national Pub 1977
oihNdI saaihla ka irtaIkala rajaikSaaor paaMDoya Hindi parishad prakashan 1975
Baavanaatmak paircaya maaohnalaala rtnaakr rushi dharan jain 1974
khanaIkar {panyaasa Da^\. kSNadova [aarI sarda pub 1974
rUtauvaNana parMpara AaOr saonaapataI ka kavya Sarmaa caMdpaala hindi sahitay bhandar 1976
naaTk AaOr naaTyaSaOlaIyaa idkYaIta durgaa Sahitya Bhavan 1976
kaoihnaUr hrnaamadasa sahra[ Sahitya Bhavan 1975
ihndI khanaI badlatao pritamaana dyaala rGauvaIr Pandulipi Prakashan 1975
Aacaarya ramacaMndr Saukla AaOr {nakI k\itayaa imaYra durgaaSaMkr Vidya Mandir 1975
{dyaSaMkr BaTT kavya AaOr naaTk Da sauroSa Jawahar Publication 1972
AaQauinak ihndI naaTk AaOr naaTyakar gaupta ramakumaar pustak sanstan . 1977
BaumaI kI AaOr caMdr pustak sanstan . 1977
QarmavaIr BaartaI knauipryaa taqaa Anya kitayaa Sarmaa brjamaaohna Bharti Bhasha 1976
pairkmaa jaaoSaI Sard Manmath Prakashan 1958
samaajaSaas\~a kI ivaQaIyaa [lavauD Da caalsa Samajshastra Sansad 1977
saakota saimakSaa Sarmaa iSavamaUrtaI Bhatt damayanti 1973
ArbaaoMko doSa maoM vyaasa gaaopaala aatmaram and sons 1977
hirAaOMQa kI saaihtya saaQanaa Saukla iSavanaarayaNa navyug granthgar 1976
Adnaoya ka Aupanyaasa saaihtya imaEra durgaaSaMkr hindi sahitay bhandar 1976
kailadasa kI lailata yaaojanaa ivdvaodI hjaarIprsaad Rajkamal Pub. 1970
yah kMcana saI kayaa paaMDoya baocana Sarmaa aatmaram and sons 1970
vakta kI Aavaaja gaurga maudgala Verma Brothers 1970
inaralaa AaOr rama kI Saiktapaujaa Sarmaa hircarNa The Students Book Co 1977
caarsaaO baIsa qaanavaI SaaOkta Bharatibhasha prakashan 1975
ivaprdasa caTaopaaQyaaya Sartacandr sanmarg prakashan 1975
Gar AaOr baahr zakur rivandrnaaqa sanmarg prakashan 1975
ek iAnca mauskana yaadva rajaondr Rajpal and sans 1975
ivaYNaUipa\`yaa AaOr Ausaka kiva Aga\`vaala GanaSyaama Krishna 1977
ivavaah AaOr samaaja vaosTr maak Samajshastra Sansad 1959
Aaja kI ihndI khanaI QanaMjaya Abhivyakti Prakashan 1962
AQaurI Aavaaja kmalaoEvar aatmaram and sons 1975
AaMcala mao duQa AaMKaao maoM paanaI Sarmaa rajavaondr Bharti Bhasha 1973
BagavataIcarNa varmaa AaOr ToZo mao rastao Sarmaa rajanaaqa Vinod Pustak Mandir 1956
CuTkara caTaopaaQyaaya Sartacandr Surendra and con 1970
Kauda kI baista isaddIkI SaaOkta Rachana Prak 1974
mauJao Aapasao sahanauBaUtaI hO Dubao paurYaao\<ama< td=""></ama<> pustak sanstan . 1977
saufI santa saaihtya ka {dBava AaOr ivakasa laala jaya bahadur navyug granthgar 1977
{lTo kdma qaapar rivandr Sahitya Bhavan 1968
pa\/oma kI BaoT Sarmaa vaRndavanalaala Ganga Pustakmala 1971
nanddasa AaOr {naka BaMvargaIta ErIvaastava snaohlataa Rushabhcharan Jain 1970
AaErya jarasaMGa Sahitya Bhavan 1970
sauKaanta isaMh duQanaaqa Rachana Prak 1971
sahja AaOr SauBa maarkNDoya Naya Sahitya Prakashan 1964
imalana ya&ad\<a< td=""></a<> Sahitya Prak 1976
svapna ka satya Sau@la sauroSacaMd\/ pustak sanstan . 1977
riSmabaMQa AaOr sauimatranandna panta imaEra durgaaSaMkr Prakashan Kendra 1977
marIicaka ivamala gaMgaaprsaad Prakashan Kendra 1977
saur ko saaO kuT SaoYa caunnaIlaala Hindi Pracharak Pustakalay 1975
BaaBaI qaanavaI SaaOkta N.D. Sehgal 1975
QartaI ka baaoJa Sarmaa ErIrama Sahitya sadan 1970
saUyaa-sta BaarWaja SaaMtaI Chitraguj Prakashan 1972
[ljaama dtta BaartaI sanmarg prakashan 1963
sammaaoihtaa {YaadovaI National Pub 1963
varuna ko baoTo naagaajau-na Rajpal and sans 1963
AMQaa yauga ek saRjanaatmak {palabqaI gaaOtama sauroSa Sahitya sadan 1977
mauskurahT kOd hO rajaBaartaI Nirala Sahitya Sadan 1976
rsaKaana JaarI kRYNadova SHARADA PRAKASHAN 1968
Akilpataa AaOr klaa saMdBa- parmaar [maama Krishna 1968
English Literature Rees R\. J The Macmillan Co. 1973
42vaI GaTnaa durstaI ek ivacaar caakurkr iSavaraja paaTIla Trimbak Zanwar 1977
h\%yaa naa\%yaa AasarDaohkr \%yaMbak Rimzhim Prakashan 1977
Shrimad Bhagavatam(First-conto-part one) Swami Prabhupad Bhaktivedant 1977
Shrimad Bhagavatam(First -Conto-Part two Swami Prabhupad Bhaktivedant 1977
Shrimad Bhagavatam(Second Conto Part one )(The Cosmic Manifestation) Swami Prabhupad Bhaktivedant 1972
Shrimad Bhagavatam(Third Conto Part three)(The Status Que) Swami Prabhupad Bhaktivedant 1972
Shrimad Bhagavatam(Fourth Conto Part three)(The Creation of the Fourth order) Swami Prabhupad Bhaktivedant 1972
Shrimad Bhagavatam(Fourth Conto Part two)(The creation of the Fourth Order) Swami Prabhupad Bhaktivedant 1972
Sricaitanya Caritamrata Swami Prabhupad Bhaktivedant 1974
The Judgement Nayar Kuldeep Vikas Pub 1977
India After Nehru Nayar Kuldeep Vikas Pub 1977
Distant Neighbours Nayar Kuldeep Vikas Pub 1977
India The Critical years Nayar Kuldeep Vikas Pub 1977
A practical English grammer thomson Oxford University Press 1974
riSmarqaI idnakr ramaQaarIisaMh Oxford University Press 1968
Modern Political Analysis Dahl Robert A Prince Hall of India 1977
kavyaaMtar paaNDoya rajaikSaaor Maharastra Hindi Prachar Sabha 1977
h\_paar paoMDsao Ea\/I naa Mauj Pub 1968
maLNaI baaoraDo ra\.rM\. Mauj Pub 1967
AaQauuinak rajakIya ivaElaoYaNa gado- id ka Continental pub . 1975
Aaiqa-k ivaElaoYaNa (samaga\/ laXaI) dosaa[ Goa ya Rane 1975
vyaavasaaiyak Aqa\-Saas\\\~a Baaga 1 laa razI Aar ema Crown Publication 1977
pa\/acaIna Baartaacaa [itahasa SaovaDo Vidya Pub 1974
pa\/acaIna Baartaacaa saaMskRitak [itahasa Aacaaya- Vidya Pub 1974
marazyaaMcaa [itahasa ZvaLo Vidya Pub 1977
BaartaIya ga\/amaINa Aqa-Saas\~a jaajau Vidya Pub 1974
BaartaIya Aaiqak pa\/Sna doSapaaMDo Ea\/I Aa Vidya Pub 1976
BaartaIya ga\/amaINa Aqa-vyavasqaa AaiNa sahkar baaorIkr Vidya Pub 1977
pairvyaya laoKaaMkna QaUta Ea\/Iinavaasa Vidya Pub 1977
{cca laoKaakma- Baaga 3 ra doSakr Ajay Pub. 1971
taRitaya vaYa- {cca laoKaakma- naaqa Vidya Pub 1972
AMkoXaNa tatva AaiNa vyavahar naaqa Vidya Pub 1973
AMkoXaNa tatva AaiNa vyavahar naaqa Vidya Books pub 1973
vaaiNajya AaiNa AaOVaoigak kayado vanamaaLI banamaalaa Vidya Pub 1973
AaQauinak BaartaataIla rajakIya ivacaar va AaMdaolanao doSapaaMDo va la Vidya Pub 1975
The Higher Science of Accountancy Agrawal A\.N kitab mahal 1977
Aaiqa^k ivakasa va Aaiqa^k inayaaojana paazk maaoroSa kitab mahal 1976
{cca laoKaakma^ Qamaa-paurIkr SHARADA PRAKASHAN 1976
kqaantar kamataanaaqa pustak sanstan . 1977
kqaaivaQaI Sau@la pa\/omanaarayaNa Grantham 1977
maanasaraovar Baaga 1 laa pa\/omacaMd Rajhans Prakashan 1977
maanasaraovar Baaga 2 ra pa\/omacaMd Rajhans Prakashan 1977
maanasaraovar Baaga 3ra pa\/omacaMd Rajhans Prakashan 1977
maanasaraovar Baaga 4 qaa pa\/omacaMd Rajhans Prakashan 1977
maanasaraovar Baaga 5 vaa pa\/omacaMd Rajhans Prakashan 1977
maanasaraovar Baaga 6 vaa pa\/omacaMd Rajhans Prakashan 1977
maanasaraovar Baaga7 vaa pa\/omacaMd Rajhans Prakashan 1977
maanasaraovar Baaga 8 vaa pa\/omacaMd Rajhans Prakashan 1977
Ea\/ImadBaagavata ihndI paVatmak Sau@la rGaunaMdna pa\/saad Atul Pub. 1977
janataa AaOr saaihtya maiTyaanaI SaOlaoSa Parimal Prak 1976
naroMd\/ Samaa^ ka kavya ek ivaSlaoYaNa imaEa\/a dugaa^SaMkr Vidya Mandir 1977
{va^SaI {palabwI AaOr saImaa isMh ivajaoMd\/ naarayaNa Parimal Prak 1977
paustakalaya vagaI^krNa isawaMta AaOr pa\/yaaoga SaastrI vdarkapa\/saad Sahitya Bhavan 1977
GanaAanaMd kiba\<a< td=""></a<> imaEa\/ ivaSvanaaqa pa\/saad Saraswati Press 1977
svapna calao imaTTI ko paaMo cataUvao^dI pa\/vaINa Parimal Prak 1976
BagavataIcarNa vamaa^ ko {panyaasaaoMmao yaugacaotanaa Sau@la baOjanaaqa pa\/saad Prem Prakashan Mandir 1977
khanaIkar kmalaoEvar saMdBa^ pa\/kRtaI rNasauBao sauya^naarayaNa panchashla pub 1977
{va^SaI saMvaodnaa AaOr iSalpa Samaa^ Taokarama Vani Pub. 1976
mauJao kuC khnaa hO(Anauvaaidta) kanaoTkr vasaMta(maula laoKak) Venus Publication 1977
lahr saimaXaa sa@saonaa Warkapa\/saad Vani Pub. 1976
yaXa pa\/Sna laala laXmaInaarayaNa Rajpal and sans 1976
idllaI ka dlaala Samaa^ paaNDoyabaocana Ranjeet Printers and Publishers 1965
kaladMD kI caaorI naagar AmaRtalaala Sahitya Kutir 1972
taIna italaMgao(AnauvaadIta) kpaur jayanaarayaNa(Anauvaadk) navyug granthgar 1955
caanaI (AnauvaadIta) baaMidvaDokr caMd\/kaMta (Anauvaadk) Radaha Krishnan Pub 1975
kaOiTlya Aqa^Saastr (AnauvaadIta) [Md\/ ema e Rajpal and sans 1977
kaora kagaja SaovaDo AnaMta gaaopaala Rajpal and sans 1977
inavaa^Na jagaidSakumaar Radaha Krishnan Pub 1977
tamasa saahnaI BaIYma Radaha Krishnan Pub 1977
mahapa\/sqaana maohtaa naroSa Lokbharti Pub 1975
lahraoM ko rajahMsa maaohna rakoSa Rajkamal Pub. 1973
AQaa^MiganaI rajavaMSa Hindi Book Senter 1977
pa\/itaXaa rajavaMSa Hindi Book Senter 1977
AaSaMka rajavaMSa Hindi Book Senter 1977
inaSaanaI rajavaMSa Hindi Book Senter 1971
Afsaanaa rajavaMSa Hindi Book Senter 1971
baMQana rajavaMSa Hindi Book Senter 1971
inabaMQa laoNaI AapaTo h maao sree lekhan vachan bhandar 1969
klpanaa ivastaar marazo h maao sree lekhan vachan bhandar 1969
marazI vyaUtpa\<aikaosa< td=""></aikaosa<> kulakNaI^ kR paaM sree lekhan vachan bhandar 1964
marazI vyaakrNaacao vyaakrNa kulakNaI^ kR paaM thkal Pub. 1962
eoitahaisak SabdkaoSa Baaga 1 laa koLkr ya na thkal Pub. 1962
eoitahaisak SabdkaoSa Baaga 2 ra koLkr ya na thkal Pub. 1962
Da\. baabaasaahobaaMcao Qamaa^Mtar Karata SaMkrrava thkal Pub. 1962
bahujana samaajaacao iSalpakar baagala maaQavarava thkal Pub. 1966
BaartaIya mallaivaVa {dya AaiNa ivakasa saUya^vaMSaI kR gaao maharashtra rajya kustigir parishad 1977
saMpaUNa^ SaairrIk iSaXaNa maanao ivamala sree lekhan vachan bhandar 1963
icaMtana AaiNa cacaa^ banahTTI Ea\/I naa suvichar publication 1963
maaohoMjaaodrao ilapaI samaaja AaiNa saMskRtaI (paUvaa^Qa^) gaaoLogaavakr Ea\/I ko Golegaonkar S K 1975
mahakavya svarupa va saimaXaa kulakNaI^ d BaI Vijay Pub. 1975
rsaasvaad vaaDmaya AaiNa klaa Aacavala maaQava Mumbai Marathi Sahitya Sangh 1975
Saud\/ paUvaI^ kaoNa haotao AaMbaoDkr baI Aar Sugat Prakashan 1975
marazI kadMbarI paihlao Satak doSapaaMDo kusaUmaavataI Mumbai Marathi Sahitya Sangh 1975
marazI iryaasata(SahajaIrajao Baaosalao) Baaga 1 laa dosaa[ gaaoivaMd saKaarama D. B. Dhavale 1975
marazI iryaasata(Sa\>I iSavaajaI) Baaga 2 ra dosaa[ gaaoivaMd saKaarama D. B. Dhavale 1975
marazI iryaasata({ga\/ pa\/kRtaI saMBaajaI) Baaga 3 ra dosaa[ gaaoivaMd saKaarama D. B. Dhavale 1975
marazI iryaasata( isqar bauQdI rajaarama) Baaga 4 qaa dosaa[ gaaoivaMd saKaarama D. B. Dhavale 1975
zaokL gaaoYTI Baaga 1 laa zaokL ga la D. B. Dhavale 1970
zaokL gaaoYTI Baaga 3 ra zaokL ga la D. B. Dhavale 1963
zaokL gaaoYTI Baaga 4 qaa zaokL ga la D. B. Dhavale 1964
zaokL gaaoYTI Baaga 5 vaa zaokL ga la D. B. Dhavale 1967
Ajaba tauJaa saMsaar SaoLko {wva asmita publication 1977
rajaGaaT dosaa[ maRNaailanaI Saroj Pub 1977
ratr kQaIca saMpaU nayao taamhNao pa\/Baakr thkal Pub. 1977
maaAaocaa caIna ( k\/aMtaI AaiNa ivakRtaI) ranaDo vaa da Naubat Prakashan 1967
svaamaI ivavaokanaMd kulakNaI^ BaImarava Inamdar Prakashan 1963
vhalaIbaala paaTIla eca esa Inamdar Prakashan 1976
iSaiSarataIla gaulaaba patkI iva vaa Inamdar Prakashan 1976
GarTo Aamaucao Cana taoMDulakr ivajaya nilkanth prakashan pune 1973
iSavakalaataIla va paoSavaa[taIla strI jaIvana doSamauKa Saarda Tilak Maharashtra Vidyapeeth 1973
SaMpaaikya ( Aatmacairtr) iklaao^skr SaM vaa Kirloskar Prak 1973
BaartaIya faLNaIcao gaunhogaar koLkr Ea\/Ipaad( Anauvaadk) Prestige Prakashan 1973
SahonaSaha [naamadar naa\.saM\. Continental pub . 1973
sama\/aT isaMh Atro pa\/\.ko\. Parchure Prakashian. 1973
k\%hocao paaNaI Atro pa\/\.ko\. Parchure Prakashian. 1972
mauMba[ idnaaMk saaQau ArUNa Majestic Book Stall.... 1976
hOdrabaad mau\>IsaMga\/amaataIla A&aatakqaa parLIkr ASaaok Rajhans Prakashan 1977
{BayaanvayaI Avyaya Kaaota caMd\/kaMta Rajhans Prakashan 1977
ek gaava ek paaNavaza AaZava baabaa Mauj Pub 1976
raGaoya dosaa[ rNajaIta Deshmukh ani kamp 1976
bauwIbaLo vaDnapa naa\.ra\. Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1975
Aacaaya^ AtrokRta ivanaaod yaatra Atro pa\/\.ko\/ Parchure Prakashian. 1975
ihmaalayaacaI saavalaI kanaoTkr vasaMta nilkanth prakashan pune 1976
baobaI taoMDUlakr ivajaya nilkanth prakashan pune 1976
AanaMdIgaaopaaL jaaogaLokr rama Majestic Book Stall.... 1976
gaava taoqao ga\/Mqaalaya {jaLMbakr kR\. mau\. Majestic Book Stall.... 1976
idvaa jaLu do saarI rata kalaolakr maQausaUdna Majestic Book Stall.... 1976
idlyaa GarI taU sauKaI rha kalaolakr maQausaUdna Ranjana Prakashan 1976
AparaQa maIca kolaa kalaolakr maQausaUdna Ranjana Prakashan 1975
AasaavarI kalaolakr maQausaUdna Ranjana Prakashan 1976
kagja icarmaulao SardcaMd\/ Ranjana Prakashan 1976
AMmaladar doSapaaMDo pau\.la\. Deshmukh ani kamp 1977
{Vacaa saMsaar Atro pa\/\. ko\. Navbharat prak. 1975
Ajagar AaiNa gaMQava^ taoMDulakr ivajaya Navbharat prak. 1975
maaNaUsa naavaacaM baoT taoMDulakr ivajaya Mauj Pub 1975
gaarMbaIcaa baapaU paoMDsao Ea\/I\. naa\. Mauj Pub 1968
AanaMdmaz jaaoSaI Ea\/Ipaad ( Anauvaadk) Mauj Pub 1977
maI maMtrI Jaalaao Atro pa\/\. ko\. Parchure Prakashian. 1977
paracaa kavaLa Atro Aacaaya^ Parchure Prakashian. 1977
maaorucaI maavaSaI Atro Aacaaya^ Parchure Prakashian. 1977
bauvaa taoqao baayaa Atro Aacaaya^ Parchure Prakashian. 1977
Ba\/maacaa BaaopaLa Atro Aacaaya^ Parchure Prakashian. 1977
Da@Tr laagaU Atro Aacaaya^ Parchure Prakashian. 1977
[YkacaI [MgaLI DsalaI laaoNakr vasaMta Parchure Prakashian. 1977
ba\/mhcaarI Atro pa\/\. ko\. Parchure Prakashian. 1977
vaahtaao hI duvaa^McaI jaaoDI kaolhTkr baaL Joshi Brothers 1975
maQyaratrIcaa svaataMtryasaUya^ vaaiLMbao iva\. sa\. Swati Pub. 1976
maI ijaMklaao maI hrlaao taoMDulakr ivajaya Mauj Pub 1977
paaT^nar kaLo va\. pau\. Menka Prakashan 1977
dma maarao dma kdma baabaa Menka Prakashan 1977
sauKaacaa SaaoQa KaaMDokr iva\. sa\. Deshmukh ani kamp 1973
mahaBaarta ek sauDacaa pa\/vaasa paNaSaIkr dajaI Deshmukh ani kamp 1977
irkamaa dovhara KaaMDokr iva\. sa\. Deshmukh ani kamp 1976
paaTIla baayakao saaMBaaLa laaoNakr vasaMta Joshi Brothers 1976
baakI [itahasa ( baadla sarkar) doSapaaMDo ArivaMd popular prakashan mumbai 1977
saavaT daoDtaI saI\.baI\. popular prakashan mumbai 1977
irvaaD^ kdma baabaa Sanjay prak 1977
SaakuMtala fDko naa saI Kulkarni Granthaagar 1977
saagara pa\/aNa taLmaLlaa iBaDo gaaoivaMd Joshi Brothers 1977
marazI naaTyasama\/aT KaaMDokr iva\. sa Deshmukh ani kamp 1977
baarI dosaa[ rNaijata Deshmukh ani kamp 1977
AsqaI KaaMDokr iva\.sa\. Anupam Prakashan 1977
maQyaratr KaaMDokr iva\.sa\. Anupam Prakashan 1977
saUyaa^sta KaaMDokr iva\.sa\. Anupam Prakashan 1977
GarTo KaaMDokr iva\.sa\. Anupam Prakashan 1977
BauvanaSaaoma mahaMbaro ArMQataI Shri.Vishakha Prakashan 1974
dusarI parMpara kulakNaI^ do\. BaI Shri.Vishakha Prakashan 1974
BaartaataIla iva&aana maMdIro kaMgaokr naa\. vaa\. Shri.Vishakha Prakashan 1974
taajamahla maQyao sarpaMca paaTIla SaMkr KaMDu Athavale Mirasdar 1977
Asaamaanya baMDlabaajaI KaMbaaoTo r\.paaM\. Priya Prakashan 1976
saMkota gaaogaTo SakuMtalaa Menka Prakashan 1977
mahanagar maMtrI rmaoSa Menka Prakashan 1977
daona Qa\/Uva KaaMDokr iva\. sa Menka Prakashan 1977
maI {Baa Aaho Atro pa\/\. ko\. Menka Prakashan 1977
padrI paDlaM paivatr JaalaM kalaolakr maQausaUdna Menka Prakashan 1977
kvaDI cauMbak Atro pa\/\. ko Radaha Krishnan Pub 1977
kTyaar kaLjaata GausalaI darvhokr paurYaaottama Rama Publising House 1977
ekca pyaalaa gaDkrI rama gaNaoSa ramya katha pub. 1977
dsara {jaaDlaa paaTIla idnakr d\. ramya katha pub. 1977
sarpaMca KaunaI paaTIla bao[maanaI gaaoraDo Saama ramya katha pub. 1977
ha svaga^ saata paavalaaMcaa kalaolakr maQausaudna Ranjana Prakashan 1977
maharaja ( saicatr iSavacarItr) paurMdro va\.maa\. Ranjana Prakashan 1977
ivacCa maaJaI paurI kra sabanaIsa vasaMta Continental pub . 1977
kma^vaIr Baa{rava Abdula hmaId ( kaya^karI saMpaadna) Rashtriya Charitra Granthmala 1977
mahatmaa fulao Abdula hmaId ( kaya^karI saMpaadna) Rashtriya Charitra Granthmala 1977
rivaMd\/naaqa Tagaaor Abdula hmaId ( kaya^karI saMpaadna) Rashtriya Charitra Granthmala 1977
mahYaI^ kvao^ Abdula hmaId ( kaya^karI saMpaadna) Rashtriya Charitra Granthmala 1977
ipa\/\. Aagarkr Abdula hmaId ( kaya^karI saMpaadna) Rashtriya Charitra Granthmala 1977
Da\. baabaasaahoba AaMbaoDkr Abdula hmaId ( kaya^karI saMpaadna) Rashtriya Charitra Granthmala 1977
ivaYNauSaastrI icapaLUNakr Abdula hmaId ( kaya^karI saMpaadna) Rashtriya Charitra Granthmala 1977
{cca laoKaakma^ Baaga 1 laa doSakr Vidya Pub 1977
AaOVaoigak saMGaTna gaaogaTo rtnaakr Vidya Pub 1977
Chemers Twentieth Century Dictionary Vidya B Vidya Pub 1977
AaQauinak vyaavasaaiyak Aqa^Saastr AihrvaaDkr Vidya Pub 1977
First year Accountance Mahurkar Vidya Pub 1977
A Practical English Grammer Thomson A J Vidya Pub 1974
A Practical English Grammer Thomson A\.J Oxford University Press 1975
Everymans English Pronouncing Dictionary Jones Daniel 1976
Better English Pronounciation Oconor J\.D EIBS 1976
My Story Kamladas Sterling Pub 1976
rSmaIrqaI idnakr raMmaQaarIisaMh Udayachal 1976
samaajavyavasQaa AaiNa saamaaijak pairvata^na kacaaoLo da\. QaaoM Kailash Pub 1977
AaQauinak SaasanasaMsqaocaI maulatatvao Baaogalao Saa\.kR SHARADA PRAKASHAN 1977
sahkaracaI maulatatvao paTvaQa^na ivaVaQar SHARADA PRAKASHAN 1977
AaOVaoigak saMGaTna Dubbaovaar naarayaNa SHARADA PRAKASHAN 1977
pairvyaya laoKaakma^ Qamaa^paurIkr Ea\/IkRYNa SHARADA PRAKASHAN 1977
yaatra kurMdkr SHARADA PRAKASHAN 1977
Qauna BaarsvaaDkr ro\. Ba\. Pankaj Prakashan 1977
Ba\/YTacaar svarupa AaiNa saMdBa^ kuMBaar naagaaorava Pankaj Prakashan 1977
An Introduction to Library Administration Kunturkar V\.N Kailash Pub 1977
hOdrabaad mau\>IsaMga\/amaataIla AaojasvaIkqaa parLIkr ASaaok Natraj Prakashan 1977
maOitrNa do{Lgaavakr Sard Yoganand 1977
saulaI GaaDgao gaNaoSa Rupa 1977
Ea\/Irama cairta maanasa ( taulasaIdasa ivacarIta gaItaa pa\/osa gaaorKapaur geeta prakashan 1977
{va^SaI idnakr ramaQaarIisaMh udayachal prakashan 1975
mau\>IbaaoQa ko Aalaaocanaa isaQdaMta razaoD pauYpalataa panchashla pub 1976
BaartaIya saMskRitaka ivadoSaaoMpar pa\/Baava Ananta A\.A Hindi Bhavan 1974
BaartaIya saMskRita gaulaabaraya baabau Ravindra Prakashan 1977
roKaae AaOr saMsmarNa XaotrcaMd\/ saumana Vani Pub. 1977
AaQauinak ihndI kivataa maoM vyai\>tva AMklana imaEa\/ sarjaupa\/saad pustak sanstan . 1977
inaralaa ka kavya AQyayana imaEa\/ BagaIrqa Radaha Krishnan Pub 1973
va\/taaotsava saMihtaa imaEa\/ paMDIta ramagaaopaala Shivaji Prakashan 1977
baaOQd Qama^ AaOr BaartaIya saMskRita raya {paond\/naaqa navyug granthgar 1977
mahadovaI ko kavya maoM laailatya ivaQaana Samaa^ manaaormaa Sahitya sadan 1977
ihndI {panyaasa ({dBava AaOr ivakasa) TnDNa pa\/taapanaarayaNa Kalpaz Pub 1977
QammaM SarNaM gacCamaI kpaur yaduunandna pa\/saad Saraswati Press 1977
bauQdM SarNaM gacCamaI kpaur yaduunandna pa\/saad Saraswati Press 1977
mahatmaa bauQd AaOr mahatmaa gaaMQaI raya {paoMd\/naaqa navyug granthgar 1977
cand sataro AaOr rakoSa Ainataa Radaha Krishnan Pub 1977
lailata inabaMQa Sard AaoMkar shodh sahitya prakashan 1977
idnakr ka rcanaa saMsaar idXaIta CaoTolaala Pratibha Pub 1975
{nakI khanaI ipa\/tama AmaRtaa Hindi Book Senter 1977
BartamaunaI ko baad maiNa maQaukr Deonagar Prakashan 1977
maMgalaa SaovaDo Ananta gaaopaala vishwavidyalay 1977
Baarta dud^Saa BaartaondU hirScaMd\/ vishwavidyalay 1977
ivalDU saahba Aaomapa\/kaSa hindi sahitay bhandar 1977
kRita AaOr saMdBa^ uonavalaikSaaor The Students Book Co 1977
Anaagata vaajapaoyaI BagavataIpa\/saad Sahitya sadan 1977
ek AaOr saMGaYa^ vaajapaoyaI BagavataIpa\/saad Sahitya sadan 1977
svaataMtryaao\<="" td=""> rjanaISa gaaoivand Manglam Pub. 1977
AaQauinak Aqa^SaastracaI maulatatvao Aacaaya^ Ravil Pub. 1977
kaoNaak- dubao ramaoEvardyaala Ravil Pub. 1977
English through reading Bhaskar W W Mcmillan Co 1977
Political Theory Asirvatham U I P House 1976
Modern Political Theory Varma S P Vikas Pub 1976
MovaaiNajya va AaOVaoigak kayado paaMDo Vidya Pub 1972
Principles of Social and Political Theory Barkar Ernest Oxford University Press 1976
BaartaIya Aqa^Saastr Baaga 1 laa z@kr ko eca C Jamnadas Co 1977
saoimasTr sauXma Aqa^Saastr Baaga 1 laa z@kr ko eca C Jamnadas Co 1977
saoimasTr sauXma Aqa^Saastr paopar 2 z@kr ko eca C Jamnadas Co 1977
saoimasTr vyaapaarI Aqa^Saastr Baaga 1 laa z@kr ko eca C Jamnadas Co 1977
Advanced Accountance Gupta R\.L S. Chand 1977
Macro Economics Theory Vaish M\.C Vikas Pub 1977
{cca laoKaakma^ Baaga 1 laa pahurkr baI baI Kailash Pub 1976
Amaoirkna k\/aMtaI jaaogaLokr ja d sommya pub 1976
jairlaa naomaaDo BaalacaMd\/ popular prakashan mumbai 1976
ipaMgaLavaoL kulakNaI^ jaI e popular prakashan mumbai 1976
Sa\~aucyaa iSabaIrata saavarkr iva da Parchure Prakashian. 1976
ha saUya^ svaataM\~yaacaa krMdIkr naa\. sa Aniruddha Sahitya 1976
SyaamacaI Aa[^ saanao gaurjaI P H F Publication 1976
gaNaUrayaa AaiNa caanaI Kaanaaolakr ica\. \~yaM\. Mauj Pub 1976
{cca laoKaakma^ Baaga taIu doSakr d\. ga Ajay Pub. 1976
Two faces of Indira Gandhi Vasudeo Uma Vikas Pub 1977
Aqa^Saas\~aacaI maulatatvao Baaga 2 ra doSakr d\. ga Vidya Pub 1976
ihndI {panyaasa ivaivaQa Aayaama saaonavanao caMd\/Baanau pustak sanstan . 1977
rukaogaI nahI raiQaka AuYaa ipa\`yaMvada AKSHAR PRAKASHAN 1977
kqaantar kamataa naaqa pustak sanstan . 1977
BaartaIya Aqa^Saas\~a Baaga 1 laa z@kr ko eca C Jamnadas Co 1977
Aqa^Saas\~aacaI maulatatvao Baaga 2 ra z@kr ko eca C Jamnadas Co 1977
AaQauinak rajaikya ivaSlaoYaNa saMgava[ SHARADA PRAKASHAN 1977
BaartaIya rajaikya vyavasqaa baaoraLkr Kailash Pub 1977
mau\>oEvarkRta hirScaMd\`aKyaana gaaoro dada Goda Pub. 1977
kalsa^ honaairca maa@sa^ paaohD sauQaakr yadav r s 1977
Some Problems of Co-operative Farming Deshpande S\.H Himalaya Pub 1977
English for Communication Skill Gidwani M\.A Himalaya Pub 1977
vyaavasaaiyak Aqa^Saas\~a kaopaD^okr Himalaya Pub 1977
Methodology and Techniques of Social Research Wilkinson Himalaya Pub 1977
The Constitution of India Phadke Himalaya Pub 1977
Accountancy and Financial Management Prasad Rajendra D Himalaya Pub 1977
Accountancy and Costing Bramankar Himalaya Pub 1977
Fundamentals of Accountancy Prasad R\.D Himalaya Pub 1977
Indian Economy Sundaram K P R.Chand and Co 1977
The Higher Science of Accountancy Agrawal A N kitab mahal 1977
Business Organisation and Management Sherlekar S\.A Himalaya Pub 1977
Sociology Broom Leonard Harper and Rozo 1977
Income Tax Law and Accounts Mehrotra H\. C Sahitya Bhavan 1977
Raja Shahji of Satara Choksey R\.D\. Choksey R.D 1977
Co-operation in India Mamoria C\.B kitab mahal 1977
A History of Modern Times Ketalbey C\.D\. Oxford University Press 1977
vyaavasaaiyak Aqa^Saas\~a Baaga 1 laa dosaa[ shree lekhavchan 1977
vyaavasaaiyak Aqa^Saas\~a Baaga 2 ra dosaa[ shree lekhavchan 1977
vyaavasaaiyak Aqa^Saas\~a Baaga 2 ra mahajana shree lekhavchan 1977
vyaapaar parvaanao suvichar publication 1977
icaTNaIsaacaa vyavasaaya va kMpanaI kayada SaojavaLkr Continental pub . 1977
{cca laoKaakma^ Baaga 1 laa laaMjaovaar Sahitya sadan 1977
Aucca laoKaakma- Baaga 2 ra naaqa Sahitya sadan 1977
Company Law Maheshwari R\.P National Pub 1977
Income Taz Raza H\.C National Pub 1977
Managment Accounting Ghosh P\.K National Pub 1977
Economic Expansion and Marketing Motivation Ranganadha S National Pub 1977
Some Reflections on the Civil Revolution in India Pathak G\.S National Pub 1977
The Urban Voter Bhambri C\.P National Pub 1977
Three Elemental Problems of the Indian Constitution Mukharji P\.B National Pub 1977
Judicial Review of Fundamental Right Reddy Sarojini P National Pub 1977
Social Change in Indian Society Raghuvirshina National Pub 1977
Government and citizens Rights New problems\,New Institutions Wade HWR National Pub 1977
AanQa\` saatavaahna saama\`ajya ka [itahasa paaMDoya Sahitya sadan 1977
ritanaaqa kI caacaI naagaajaU-na Rajpal and sans 1977
khanaI Sabd BaodI baaNa kI maayaUsa Ea\`IkRY\.Na poonam Prakashan 1977
doivanaa laala laXmaInaarayaNa Rajpal and sans 1976
laala ipalaI jamaIna imaEa\` gaaoivaMd Rajpal and sans 1976
ApanaI Cayaa vaa[-la Aaskr Shiksha Bharti 1976
talaaSa AiQakarI mahavaIr Shiksha Bharti 1976
ek AaOr laala i\~akaoNa kaohla\I naroMd\` National Pub 1976
baata kI baata naagar AmaRtalaala National Pub 1974
naaokrI caaihe ( ekaMik) cavaro iSavakUmaar Milind 1977
{dU- ko taIna {panyaasa pa\`Itama AmaRtaa Parag 1977
Aintama ica\~a sahanaI balaraja Parag 1977
AaQauinak inabaMQa BaartaI Samaa- Aaomapa\`kaSa sanmarg prakashan 1977
CaoTo CaoTo paXaI maiTyaanaI SaOlaOSa National Pub 1977
KaMiDta yaa\~aaMe kmalaoEvar Shabdakar Delhi 1977
oiktanaI kOdo gaga- maRdulaa Indraprasth Prak 1977
Kaulao Aama baXaI rmaoSa Indraprasth Prak 1977
Aavaara maisaha pa\`Baakr ivaYNaU Rajpal and sans 1977
ihndI kavya maoM pa\`omaBaavanaa KaMDolavaala ramakumaar Jawahar Publication 1977
AaQuinak ihndI saaihtya vaatsaayana saiccadanaMd Rajpal and sans 1977
AaQuinaktaa ko haqa maoM {va-SaI inard jayaisaMh SAHITYA BHARTI 1977
kmalaoEvar isaMh maQaukr Shabdakar Delhi 1977
r}kaogaI nahI raiQaka ipa\`yaMvada {Yaa AKSHAR PRAKASHAN 1977
AaQauinak rajakIya ivaSlaoYaNa saMgava[ SHARADA PRAKASHAN 1977
saaihtya saimaXaa(kusaumaaga\`ja gaaOrva ga\`Mqa mha\~ao ga ja Sarvajanik Vachnalaya NASIK 1977
jana ArNya SahaNao ASaaok Amey Prakashan 1977
ek gaava ek masanavaTa Abauja eknaaqa Kalpana Prakashan 1977
yaSavaMtarava [itahasaacao ek paana jaaoSaI ramaBaa{ kesari prakashan pune 1977
BaartaIya saMivaQaana doSamauKa baI TI Pimpalapure Pub. 1977
BaartaIya saMivaQaana Saasana va rajakarNa jaaoSaI pa\. la\. Vidya Pub 1976
Agricultural Problems in India Mamoria C\.B kitab mahal 1976
Principles of Economics Seth M\.L kitab mahal 1976
vyavasaaya pa\`Saasana doSamauKa pa\`Baakr Vidya Pub 1977
marazyaaMcyaa [itahasaacaI saaQanao paaMDurMga sa\. ipa\. Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1977
BaartaIya SaotaIcao Aqa-Saas\~a doSamauKa pa\`Baakr Vidya Pub 1977
Aaiqa-k ivakasa va Aaiqa-k inayaaojanaacaI maulatatvao vaaLko Ajay Pub. 1977
Auditing Gupta R\.R Agra Book Store 1977
Advanced Accounting and Management Accounting Gupta R\.R Agra Book Store 1977
British Rule in India and after Mahajan V\.D S. Chand 1976
Government of the Indian Republic Kapur A\.C S. Chand 1976
Modern Banking Sundharam K\.P\.M S. Chand 1977
Select Modern Government Mahajan V\.D S. Chand 1977
A University Grammer of English Quirk Randolf Longman 1977
A University Grammer of English Workbook Close R\.A Longman 1977
Spoken English for India Bansal R\.K Longman 1977
The Teaching of Structural words and Sentences patterns stage 3 and 4 Hornby A\.S EIBS 1977
vyavasaaya saMGaTna doSamauKa pa\`Baakr Pimpalapure Pub. 1977
oivakasaacao Aqa-Saas\~a AaiNa inayaaojana kivamaMDna ivajaya Mangesh Pub 1976
pairvyaya laoKaakma- mahajana yaSavaMta balarama padgilwar pub 1976
Encyclopedia of American History Morris Richard B ubs stall 1977
Aqa-vyavasqaapana paTvaQa-na maao\. vaa pune univercity 1976
marazyaaMcyaa [itahasaacaI saaQanao parora e\. baI Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1976
AaQauinak BaartaataIla rajakIya ivacaar va AaMdaolanao doSapaaMDo va\. la\. Vidya Pub 1976
BaartaIya ga\`amaINa Aqa-vyavasqaa AaiNa sahkar baaorIkr Vidya Pub 1976
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao Baaga 2 ra AihrvaaDkr Vidya Pub 1976
First year Accountancy 2nd Sem Mahurkar Vidya Books pub 1977
AaOVaoigak saMGaTna Qauta Vidya Pub 1976
taukaramaacao 100 inaovaDk ABaMga ipaMgao Venus Publication 1977
&aanaoEvarI ( AQyaaya 12 vaa) daMDokr SaM\.vaa Venus Publication 1977
Outlines of South Indian History Venkat Ramanappa M\.N Vikas Pub 1975
The Business Letter deskbook Lewis L L The Dartnell 1975
A Course in Modern Linguistics Hockett Charles Oxford University Press 1976
Intonation of Colloquial English Connor J\.F Oxford University Press 1973
International Relations Palmer Scientific Book Ajen 1971
AaQauinak Aqa-Saas\~a z@kr ko eca C Jamnadas Co 1977
Contemporary Engish grammer structure Green David London 1975
Secretarial Practice Kuchhal M\.C Vikas Pub 1975
AaQauinak Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao saraf Ravil Pub. 1975
Krishnan Murthi on Education Krishnamurthi Foundation Orient Longmans co. 1977
Independance to India and After Mohan K\. I S. Chand 1977
All the Prime Ministers men s\.chand S. Chand 1977
The case that Shook India Bhushan Prashant Vikas Pub 1977
Inflations and Indias Economic crises Rao V K Vikas Pub 1977
G\.K\.Chesterton and the 20th century English essay Bansidhar S.Chand and Compani 1977
The Narrative Pattern in Ernest Hemingways Fiction Nahal Chaman Vikas Pub 1971
The Sword and the Flute(Kali and Krishna) Kinsley David R Vikas Pub 1976
The Action in English Comedy Kaul A N Vikas Pub 1976
Asian Response to American Literature Narasimhaiah C\.D Vikas Pub 1977
Our Heritage Radhakrishnan S Orient Pub 1973
The Present crisis of Faith Radhakrishnan S Orient Pub 1973
Recovery of Faith Radhakrishnan S Orient Pub 1973
Religion and Culture Radhakrishnan S Orient Pub 1973
iSavaajaI AaiNa iSavakala pavaar jayaisaMgarava C Jamnadas Co 1977
AaOVaoigak saMGaTna igarQaarI id\. ga Kailash Pub 1977
BaartaIya rajakIya vyavasqaa baaoraLkr Kailash Pub 1977
ga\`amaINa Aqa-vyavasqaa va sahkar doSamauKa Kailash Pub 1977
AaOVaoigak saMGaTna gaaogaTo Kailash Pub 1977
BaartaIya pa\`SaasanaacaI r}paroYaa caaOQarI Vidya Books pub 1977
samaajaSaas\~a jaaoSaI SHARADA PRAKASHAN 1977
Monograph on Question Banking for Universities Association Associated pub House 1978
AaQauinak Baarta XaIrsaagar Kailash Pub 1978
AaOdyaaooigak sanGaTna igarQaarI id\.ga\. Kailash Pub 1978
hirScand\`aKyaana(mauktaoSvarkta) gaaoro dada Goda Pub. 1978
taukaramaacao inavaDk ABanga 100 ipangao esa\.ema Venus Publication 1978
tamasa BaISma saahnaI Rajkamal Pub. 1978
BaartaIya pa\`SaasanaacaI rparoSaa caaOQarI rmaoSa laXmaNa radheya prakashan 1978
Aqa-Saas\~aacaI maulatatvao Baaga 2 ra AihrvaaDkr Vidya Pub 1978
Aucca laoKaakma- Baaga 2 ra saozI Vidya Pub 1978
Indian Armed forces year book 1976-77 Jaswantsingh editor Vidya Pub 1978
samaajavyavasqaa saamaaijak parIvata-na saamaaijak saMsqaa paujaarI kRYNakumaar radheya prakashan 1978
iSavaajaI AaiNa iSavakala pavaar jayaisaMgarava C Jamnadas Co 1978
inavaa-Na jagadISakumaar Radhakrishana Prak 1978
baumar^Mga Baaga 1 laa kdma baabaa Shanta Durga prak 1978
baumar^Mga Baaga 2 ra kdma baabaa Shanta Durga prak 1978
inama-laa kdma baabaa Shanta Durga prak 1978
paarQa damalao inaLu Amey Prakashan 1978
Road to Nationalism S\. Radhamurthi S.Chand and Compani 1978
AaQauinak ihndI laoKana klaa Samaa- kRYNakumaar Thomas And Hundson 1978
vyai@tagata imaEa\` BavaanaIpa\`saad sarla prakashan 1978
[maja-oMsaI @yaa saca @yaa Jauz isaMh SaMkrdyaala U.B.S Delhi 1978
pai\~aka sampaadna klaa itavaarI ramacaMd\` aa 1978
ikssaa kusaI-ka naahTa AmaRta Rajpal and sans 1978
AaQauinak ihndI AaOr AudU- kavya kI pa\`vaRittayaa^M Da^\. sauQaoSa Abhinav Prak 1978
maanavataa AaOr ivaEvapa\`oma svaamaI ramataIqa- Arvind prak 1978
ivadoSanaItaI ko AaQaarpar naonaavaTI caMd\`isaMh Dev Raj Varma 1978
laGau vyaMga kqaae^M Qama-svarupa Manglam Pub. 1978
dhoja ka daga vyaiqata \%hdya Prabhat Pub. 1978
taalsataaya kI Ea\`oYT khainayaa^M taalsataaya Prabhat Pub. 1978
sarla ihndI vyaakrNa taqaa rcanaa BaTnaagar rajaoMd\`maaohna Samayeek Pub. 1978
caar satya Aacaaya- cataursaona Prabhat Prak 1978
snaoh baataI AaOr laao vaajapaoyaI BagavataIpa\`saad Prabhat Prak 1978
Road to Nationlism s\.Ramamurthi S. Chand 1978
r]kaogaI nahI raQaIka ipa\`yaMvada AuYaa AKSHAR PRAKASHAN 1978
hirScaMd\`aKyaana( mau@taoEvar kRta) gaaoro dada Goda Pub. 1978
ihndI BaaYaa AaOr saaihtya ko AQyayana maoM [saa[- imaSanarIyaaoM ka yaaogadana jaaQava paMjaabarava ramarava Karnatak publishing house 1978
Business Econmics Manurkar Himalaya Pub 1978
Child Psychology and Child Guidance Kale S V Himalaya Pub 1978
nayaI kivataa padmaQar Dnyanbhartri 1978
Aqa-Saas\~aIya ivacaaraMcaa [itahasa z@kr ko eca Dnyanbhartri 1978
ihndI Aupanyaasa saRjana AaOr isaQdaMta kaohlaI naroMd\` Saroj Pub 1978
Selections from Prose and poetry part one Dept of English Osmania University oxford and ibh bombay 1978
Shelley Poetry and prose Hughes A M D oxford and ibh bombay 1965
Shelley Poetical works Hutchinson Thomos oxford and ibh bombay 1965
Bridges Poetical works Oxford standard Authors oxford and ibh bombay 1965
Keats Poetical works Garrod H\.W oxford and ibh bombay 1965
The poems of Gerad Mainly Hopkins Gardner W H oxford and ibh bombay 1965
Shelly Noes(Selected Poems and Prose) Mathews G M oxford and ibh bombay 1965
Poems and Plays(Tennyson) Warren Herbert oxford and ibh bombay 1965
Browning Poetical work Oxford standard Authors oxford and ibh bombay 1965
Wordsworth Poetry and prose Oxford standard Authors oxford and ibh bombay 1965
Metaphysical Lyrics and Poems of the 17th century Grierson H J C oxford and ibh bombay 1965
Buron Poetical works Jump John oxford and ibh bombay 1965
Coleridge Poetical works Coleridge oxford and ibh bombay 1966
Milton Poetical works Bush Douglas oxford and ibh bombay 1966
The Oxford Book of 18th century Smith David Nichol oxford and ibh bombay 1966
The Oxford Book of English verse 1250-1918 Quiller oxford and ibh bombay 1966
The Agro book of Recorded verse The Romantic Rylands George oxford and ibh bombay 1966
The Oxford Book of American Verse Matthisson oxford and ibh bombay 1966
Palgraves Golden Tresury John Press oxford and ibh bombay 1966
Modern verse(1892-1935) Yeats W B oxford and ibh bombay 1966
saata GaraMcyaa saImaaroYaa dovaQar jyaaotsnaa Milind 1978
baapa Kaanaaolakr ica \~yaM Milind 1978
vanavaa paaQyao BaaAu Milind 1978
ranaBaUlaI daMDokr gaao ina Milind 1978
dasa DaoMgarI rahtaao daMDokr gaao ina Majestic Book Stall.... 1978
vaoDgaL dLvaI jayavaMta Majestic Book Stall.... 1978
mana vaZaya vaZaya zkar AMjalaI sree lekhan vachan bhandar 1978
vaadL kalaolakr maQausaudna Majestic Book Stall.... 1978
sama\`a&aI doSapaaMDo roNaU Majestic Book Stall.... 1978
AqaaMga dLvaI jayavaMta Majestic Book Stall.... 1978
pa\`kaSaacaI saavalaI jaaoSaI Ea\`I ja Srishti Pub 1978
jaugaar fDko naa saI Kulkarni Granthaagar 1978
Asaa {QaLtaao Dava SaoLko {Qdva ja Pratibha Pub 1978
Garjaava[- yaadva AanaMd Prapanch prak 1978
pa\`asaMigaka Baagavata dugaa- Sarvekar 1978
samaaorcyaa Garata matakrI rtnaakr Shri.Vishakha Prakashan 1978
maaJyaa jaIvanaacaI sargama saI ramacaMd\` Inamdar Prakashan 1978
DaoMgar mhtaara Jaalaa bavao- Ainala Majestic Book Stall.... 1978
k^laaoDaoskaopa bavao- Acyauta Majestic Book Stall.... 1978
{va-SaI saaQalao AanaMd Priya Prakashan 1978
gaudgaulyaa imarasadar d maa Suras Granthmala 1978
daona manao KaaMDokr iva sa Deshmukh ani kamp 1978
SakuMtalaa saaQalao AanaMd Priya Prakashan 1978
iknnar vado- maaoihnaI Manisha Praks 1978
gaulamaaohr saaTlaa SaMkr Sadhana Pub. 1978
saaoLavaM vairsa Qaao@yaacaM KaobauDkr jagaidSa Sadhana Pub. 1978
SaaoQa baaL gaaopaaLacaa fDko ya id Vidya Pub 1978
BaakrI AaiNa svaataM\~ya pa\`Qaana ga pa\` Vishwabharti Pub 1978
maaNadoSaI maaNasaM maaDgauLkr vyaMkToSa Continental pub . 1978
iQaMD paaTIla SaMkr Kulkarni Granthaagar 1978
kaMgaar}Mcao caaMgaBalaM maaDgauLkr vyaMkToSa Kulkarni Granthaagar 1978
baolaBaMDar vaalaavalakr jayavaMta Anmol Prak 1978
saunabaa[- Gar tauJaMca Aaho vaalaavalakr jayavaMta Anmol Prak 1978
mau@taoEvar kRta sfuTk kavyao laolao vaa ko Anmol Prak 1978
d jajamaoMT maaoDo-kr maaQava Anmol Prak 1978
Aasvaad paaQyao pa\`Baakr Majestic Book Stall.... 1978
ra\~aIcyaa baahUpaaSaata dsanaurkr snaohlataa Dominant Pub 1978
TokaDo Baa{jaI kaLo va pau Bhagirath Pub 1978
mau@kama pa\`omanagar Baagavata yaSavaMta Prapanch prak 1978
isaMhacyaa doSaata maaDgauLkr vyaMkToSa samarth publication 1978
hsaao hsaao gaaDgaIL baaL samarth publication 1978
raKaNa baaoraDo ra rM samarth publication 1978
jarMgaa BaaMD baabaa AKSHAR PRAKASHAN 1977
daOra manaaohr maaQava Menka Prakashan 1978
rGaunaaqaacaI baKar jaaoSaI Ea\`I ja Majestic Book Stall.... 1978
vallaBaBaa[- paTola(ek parKaD maUlyamaapana) vaOdya pa\`Baakr Abhinav Prak 1978
DaiLMbaacao daNao SaoLko {Qdva ja Saraswati Press 1978
laaoksaaihtyaacaI r}paroYaa Baagavata dugaa- varma broters 1978
Ar}paacao r}pa jaaoga la ga Navsaihtya Prak 1978
yaatanaacao Gar elakuMcavaar mahoSa Mauj Pub 1978
maanasaI baapaT vasaMta Mauj Pub 1978
paMgata sabanaIsa vasaMta Parchure Prakashian. 1978
opaaMZ\%yaavar kaLo maaDgauLkr vyaMkToSa moho pub 1978
imaskIla gaaoYTI imarasadar vasaMta Sudhir Pub 1978
hsaohaolapaT imarasadar vasaMta Sudhir Pub 1978
gaaNaara maulaUKa imarasadar d maa Sudhir Pub 1978
maui@tagaaqaa mahamaanavaacaI Baaosalao iSavaajaIrava Vijay Pub. 1978
marazI rMgaBaUmaI kulakNaI- Baa iva Venus Publication 1978
maaJaI BaUimaka baaoDsa gaNapatarava Venus Publication 1978
saata majalaI Baavao pau Baa Kulkarni Granthaagar 1978
vdadSaI jaaoSaI ica iva Kulkarni Granthaagar 1978
paKaala sabanaIsa vasaMta Kulkarni Granthaagar 1978
gappaa gaaoYTI imarasadar d maa Kulkarni Granthaagar 1978
BaartaIya ANauyaUgaacao iSalpakar qattao yadunaaqa Aniruddha Sahitya 1978
paihlao cauMbana zaokL ga la Kulkarni Granthaagar 1978
sauKaaMitaka gaaMgala saumana Dilip books 1978
naamaa saatapautao maaDgauLkr vyaMkToSa Anmol Prak 1978
pa\`laya rajao SaOlajaa Dilip books 1978
AazvaNa gaaDgaIL gaMgaaQar Inamdar Prakashan 1978
gaaoYTI GarakDIla maaDgauLkr vyaMkToSa Inamdar Prakashan 1978
ijataoMd\`Iya baapaT idvaakr Inamdar Prakashan 1978
madlasaa rajao SaOlajaa Dominant Pub 1978
AaDvaaT SaoLko {Qdva ja kasari prak 1978
ivanaaodacaa AmarkaoSa ma\~aI rmaoSa Utkarsh Pub 1978
Justice(A Tragedy in four Acts) Galsworthy John Vidya Pub 1978
Elements of Indian Income Tax Lakhotia R N Vidya Pub 1978
Is Parris Burning Dominique L C Vidya Pub 1978
Chess(Know the Game) The British Chess federation Vidya Pub 1978
Badminton The Badminton Association Vidya Pub 1978
Cricket MCB oxford and ibh bombay 1978
Wrestling The British Anature Wrestling Vidya Pub 1978
Mens Hockey Hockey Association Vidya Pub 1978
Association Foot Ball The Foot Ball Association Vidya Pub 1978
Athletics British Anature Athletics Vidya Pub 1978
Weightlifting British Anature Weightlifting Vidya Pub 1978
Simple Gymnastic Activities British Anature Gymnastics Association Vidya Pub 1978
All the Janta Men Thakur Janardhan Vidya Pub 1978
s\~aI(ek saamaaijak dSa-na) kulakNaI- gaaopaala dtta SHARADA PRAKASHAN 1978
sanaI Doja ( ek Aatmacair\~a ) gaavasakr sauinala Utkarsh Pub 1978
saica\~a yaaogaasanao BaTT SaaMtaIkumaar Shree Sai 1978
gaolaa itacyaa vaMSaa SaoLko {Qdva ja asmita publication 1978
gaulamauhaor jaaoSaI ica iva Majestic Book Stall.... 1978
paalhaL jaaoSaI ica iva Majestic Book Stall.... 1978
vaolakma maaya iDyar klagauTkr ihrakaMta Continental pub . 1978
jaMgalaI kbautar Bagata vasau Mehta Publication 1978
baayakatalyaa baayaka dttaa koSava nilkanth prakashan pune 1978
varcaa majalaa irkamaa saavaMta Aatmaarama Parchure Prakashian. 1978
saaOjanyaacaI eOSaI taOSaI sabanaIsa vasaMta Parchure Prakashian. 1978
naaJaI Basmaasauracaa {dyaasta kanaoTkr iva ga Rajhans Prakashan 1978
QaMdovaa[-k dttaa koSava Mehta Publication 1978
isaQdaqa- jaatak kqaa Baagavata dugaa- varma broters 1978
Selected works of Jawaharlal Nehru S Gopal Orient Longmans co. 1978
The Mayor of Caster Bridgde Hardey Thomos Mcmillan Co 1975
Essays of Elia Lamb Charles Mcmillan Co 1977
AaQauinak Baartaacaa [itahasa doSapaaMDo ba\`mhanaMd Kailash Pub 1978
{cca laoKaakma- Baaga 3 ra mauMDo ena DI Manisha Praks 1978
English Critical Essays XVI XVII Jones Edmund Oxford University Press 1978
Sentimental Journey Sterne Lawrence oxford and ibh bombay 1978
Gulliver Travels Meredit George Oxford University Press 1978
The Egoist Turner paul Oxford University Press 1978
Men and Women 1855 Turner paul Oxford University Press 1978
A Shakspere Glossary Onior C T Oxford University Press 1978
Ten twentieth century Indian poets R Parthsarathi Oxford University Press 1978
r^ipaDo@sa [MiglaSa spaIikMga kaosa- rajao sauQaakr Oxford University Press 1978
English through Reading II Bhaskar Oxford University Press 1978
pauNaorI jaaoSaI Ea\`I ja Vidya Pub 1978
Shri Vidya Dictionary of Modrn English Saraf R S Vidya Pub 1978
Anaagata vaajapaoyaI BagavataIpa\`saad Sahitya sadan 1977
ek AaOr saMGaYa- vaajapaoyaI BagavataIpa\`saad Sahitya sadan 1977
paraBava maQauidpa Prem Prakashan Mandir 1978
SahonaSaah rjanaISa Pacific Pub 1978
nayaa Bagavaana &aanaI paMkja navyug granthgar 1978
saMGaYa- &aanaI paMkja navyug granthgar 1978
sadmaa sahjavaala pa\`omacaMd navyug granthgar 1978
ihndI saaihtya ka [itahasa itavaarI ko ena Shandshree Pratishthan 1978
kumaUd ya&adtta Sahitya sadan 1978
{Do ibaKaro sa@saonaa inarMkaj naarayaNa Sahitya sadan 1978
ivaYaGar kumairla Sahitya sadan 1978
sapanaaoM ko taajamahala maohtaa hir Pandulipi Prakashan 1978
Psychology Gilmer B von Haller Harper and Rozo 1978
maOiqalaISarNa gaupta ka saaihtya maIttala vdarkapa\`saad Annapurna Pub. 1978
{panyaasakar maaohna rakoSa paMiDta ivamalaakumaarI panchashla pub 1978
saaihityak inabaMQa saarsvata Vidya Vihar Pub 1978
ihndI kavya maoM Aalaaok staMBa gaupta SaaMtaIlaala Ashok prakashan 1978
jaOnaond\` kI khainayaa^M( ek maulyaaMkna) Samaa- SaaMtaIlaala Abhinav Prak 1978
saatavaoM dSak maoM pa\`itakatmak naaTk gaaOtama rmaoSa Rajhans Prakashan 1978
ihndI ko italaXmaI o jaasausaI {panyaasa maijaizyaa kRYNaa panchashla pub 1978
AaQauinak ihndI kivataa maoM dur}htaa vasantaa esa Vani Pub. 1978
AaQauinak saata pa\`banQa kavya idiXata ivanaaod Hindi Pracharak Sanstha 1977
paaOraiNak kavya AaQauinak saMdBa- kulakNaI- gaao ra Vidya Vihar Pub 1978
AaOVaoigak saMGaTna igarQaarI Parimal Prak 1978
AaQauinak Saasana saMsqaocaI maulatatvao Baaogalao SaaM kR SHARADA PRAKASHAN 1978
BaartaacaI rajakIya vyavasqaa jaaorgaulavaar BauYaNa SHARADA PRAKASHAN 1978
BaartaIya rajakIya vyavasqaa baaoraLkr Kailash Pub 1978
AaMtarraYT\`Iya saMbaMQa baaoraLkr kR id Kailash Pub 1978
lajjaa gaaOrI Zoro ra icaM Vidya Pub 1978
saMta saaihtya AaiNa laaoksaaihtya Zoro ra icaM Vidya Pub 1978
baur}ja baaoraDo ra rM AKSHAR PRAKASHAN 1978
Aaja naaTk vhnaar nha[- baaoraDo ra rM AKSHAR PRAKASHAN 1978
maharaYT\`ataIla iSaXaNaacaI vaaTcaala Akaolakr ga iva Vidya Pub 1978
svaataM\~yaacaa laZa i\~apaazI AmalaoSa National Pub 1978
Aajacao iSaXaNa Aajacyaa samasyaa paaTIla laIlaa Vidya Pub 1978
The Life and Growth of Language Whitney W D Asia Publishing House 1978
The Oxford book of seventeenth century verse Grierson Asia Publishing House 1978
The Oxford book of Ninteenth century verse Hayward John Asia Publishing House 1978
Selected English Essaya Peacock Asia Publishing House 1978
Selected Modern English Essaya Peacock Asia Publishing House 1978
ga\`amaINa Aqa-vyavasqaa va sahkar drgaD Kailash Pub 1978
SaOXaiNak samaajaSaas\~aacao maulaaQaar isaMgar} Kailash Pub 1978
saaMiKyakIya paQdtaI zaoMbaro sajao-rava Ajab Pustkalay 1978
sahkar ( tatvao va vyavahar ) DaMgao Ajab Pustkalay 1978
vaOcaairkI itavaarI ramanaarayaNa dnyanoday pub 1978
{lka caaMDaoLkr kusaUma Kusumagraj Pratishthan Pub 1978
kmaaoidnaI dosaa[- rNajaIta Mauj Pub 1978
saaonaorI TaoLI naaqa maaQava Navbharat prak. 1976
maalaivaka saaQalao AanaMd Priya Prakashan 1977
maalaita saaQalao AanaMd Priya Prakashan 1978
mahaBaartaataIla maanadMD saaQalao AanaMd Priya Prakashan 1978
icanaar kdma baabaa Priya Prakashan 1978
taufana kdma baabaa Shanta Durga prak 1978
sakInaa kdma baabaa Shanta Durga prak 1978
gaiva-taa SaoLko {Qdva ja Saraswati Press 1978
naaigaNa SaoLko {Qdva ja Saraswati Press 1978
vaLNaavarcaM vaya SaoLko {Qdva ja Saraswati Press 1978
kaLo kataL taaMbaDI maataI kiNa-k maQau maMgaoSa Shree Ram Krasna Ashram 1978
ivaLKaa gaaDgaIL gaMgaaQar Manovikas 1978
kNa- Kara kaoNa haotaa paNaSaIkr dajaI asmita publication 1978
paaolaIsaI caataUya- kqaa baagaula AMbaadasa Indrani Sahitya 1978
saa^laID vaaMQao rajavaaDo rajaa Sahitya Prak 1978
AspaRSya saUya- rajavaaDo rajaa D. B. Dhavale 1978
hsaNyaacaI {ttama saaoya rajavaaDo rajaa D. B. Dhavale 1978
Saaipata rajahMsa itaibalao AnaMta Ajab Pustkalay 1978
ipaMjara dosaa[- saI ga Manovikas 1978
caMdna saazo ANNaaBaa{} Sheth And Pub . 1978
Jaaota ksabaokr ravasaahoba Sheth And Pub . 1978
@laaoraofa^ma- ilamayao Ar}Na Sheth And Pub . 1978
Problems of Higher Education In India Joshi mK L popular prakashan mumbai 1978
AaOVaoigak saMGaTna gaaogaTo Vidya Pub 1977
AaOVaoigak saMGaTna igarQaarI Kailash Pub 1977
{cca laoKaakma- Baaga 2 ra doSakr Kailash Pub 1977
AaQauinak vyaavasaaiyak Aqa-Saas\~a doSakr Vidya Pub 1977
BaartaIya ga\`amaINa Aqa-vyavasqaa kulakNaI- Vidya Pub 1977
AaQauinak Baartaacyaa saamaaijak samasyaa kaLdatao sauQaa SHARADA PRAKASHAN 1977
kavyaidGaI Aaidtya (saMpaaidta) pustak sanstan . 1977
na[- kivataa kI mau\>Qaara imaEa\` ivaVainavaasa Radhakrishana Prak 1977
saamaaijak maanasaSaas\~a isaQdaMta jaaoSaI vhI ko Vidya Pub 1977
ramajaaoSaIkRta kvanao(inavaDk) Bagavaana k id (saMpaaidta) Anand Pub 1978
mau\>oEvarkRta hirScaMd\`aKyaana Bagavaana k id (saMpaaidta) Anand Pub 1978
mahanauBaava ga\`Mqa tauLpauLo SaM gaao Vidharbh Marathwada Company 1978
AaQauinak jagaacaa [itahasa vaOV saumana Payal prak. 1978
jayamaDgala yaSavata Continental pub . 1978
lalaItacamana Samaa- hirScaMd\` panchashla pub 1978
roKaae^M AaOr roKaae^M paaMDo sauQaakr Anupam Prakashan 1978
ga\`amaINa ivakasa baaorIkr ASaaok Vidya Pub 1978
AaMtarraYT\`Iya rajakarNaacaa [itahasa kakDo Vidya Pub 1978
AaQauinak BaartaIya ivacaarvaMta Baaogalao SaaMtaarama Payal prak. 1978
BaartaIya rajakIya vyavasqaa jaaoSaI Kailash Pub 1978
AaQauinak BaartaataIla rajakIya AaMdaolanao doSapaaMDo va la Vidya Pub 1978
AaQauinak Baarta doSapaaMDo va la Kailash Pub 1978
kavyavaaihnaI jaaoga Continental pub . 1971
evaMma [Md\`ijata sarkar baadla D. B. Dhavale 1978
paMcarMgaI krmaNaUk vaalaavalakr kasari prak 1978
laagaobaaMQao BaaMD baabaasaahoba D. B. Dhavale 1978
k^pTnacaI maulagaI paMiDta D. B. Dhavale 1978
{ttar Amaoirkocaa SaaoQa Baavao h A Saraswati Press 1978
diXaNa Amaoirkocaa SaaoQa Baavao h A Saraswati Press 1978
saoimasTr vyaapaarI Aqa-Saas\~a z@kr ko eca Vishwabharti Pub 1978
vaRMdavanalaala vamaa- ko {panyaasaaoMka saaMskRitak AQyayana AvasqaI kRYNaa Sahitya Akadami 1978
padmaakr kI kavya BaaYaa Ka\~aI maQau Sahitya Akadami 1978
rsaKaana JaarI kRYNadova Abhinav Prak 1978
padmaakr kI kavya BaaYaa Ka\~aI maQau Anusandhan prakashan 1978
yaaogaidpaIka AyyaMgaar baI ko esa Orient Longmans co. 1977
AnnapaUNaa- bava-o maMgalaa Majestic Book Stall.... 1977
First year English selctions Bhagwat A K The Macmillan Co. 1978
Course in predegree English Kandarkar K K The Macmillan Co. 1978
Selected prose for degree classes Menon P K The Macmillan Co. 1978
The Languages of Communication Soar Adrian The Macmillan Co. 1978
The Charm of English Prose Mishra N K The Macmillan Co. 1978
Living English Prose Kaurkar D C The Macmillan Co. 1978
Prose of today Krishnamurthi B R The Macmillan Co. 1978
Twentieth century prose Sachidanand V The Macmillan Co. 1978
Winged words Chandra Rajan The Macmillan Co. 1978
Birds of Paradise Samuel M S The Macmillan Co. 1978
Living English Samuel M S The Macmillan Co. 1978
Income Tax elements Lal B B Vikas Pub 1978
T S Eliot and Education Bantock G H Faber And Faber 1978
Essays in Literary Cricism Read Herbert Faber And Faber 1978
The Entertainer Osborne John Faber And Faber 1978
The Confidential Clerk Eliot T S Faber And Faber 1978
Moliers Don Juan Christopher Hampton Faber And Faber 1978
A Day in the death of Joe EGG Nicholes Peter Faber And Faber 1978
The Sport of my madmother Jellice Ann Faber And Faber 1978
Through the Night Trevor Ariffiths Faber And Faber 1978
Teeth n Smiles Harve David Faber And Faber 1978
The free way Nicholes Peter Faber And Faber 1978
Tales to be told in the dark Davenport Basic Faber And Faber 1978
Dirty Lines and New found lane Stoppered Tom Faber And Faber 1978
Winter Trees Plath Sylivia Faber And Faber 1978
The Black Book Durrel Laurence Faber And Faber 1978
Pricates on Parade Nicholes Peter Faber And Faber 1978
The Elder Statesman Eliot T S Faber And Faber 1978
Artist Desending a stair case and where are they now Stoppered Tom Faber And Faber 1978
alberts bridge Stoppered Tom Faber And Faber 1978
A Choice of Emily Dickinsons verse Nicholes Peter Faber And Faber 1978
Forget me not Lane Genet Jean Faber And Faber 1978
Death Watch Genet Jean Faber And Faber 1978
Epitaph for George Dillon Osborne John Faber And Faber 1978
Forty years on bennett Alan Faber And Faber 1978
Endgame Becket Samuel Faber And Faber 1978
The Party griffiths trevour Faber And Faber 1978
The Colossus Sylvia Plath Faber And Faber 1978
All that fall Becket Samuel Faber And Faber 1978
The Ascent of F6 and on the frontier Christopher Faber And Faber 1978
Enter a freeman Stoppered Tom Faber And Faber 1978
Senecas oedipus Hughes Faber And Faber 1978
The end of me old cirgar and Jill and Jack Jill and Jack Faber And Faber 1978
West of Suez Osborne John Faber And Faber 1978
The Spire Golding William Faber And Faber 1978
Fan Shan Hare David Faber And Faber 1978
The Tooth of Crime and Geography of a Horse Dreamers Shepard Sam Faber And Faber 1978
A Practical Guide to the Teaching of English Shepard Sam Faber And Faber 1978
The Sciene Dictionary Graham E C Jaico pub 1978
saRYTIsaaOMdya- AaiNa saaihtya maulya mau\>IbaaoQa kailas pustak sadan 1978
rajakIya Aqa-Saas\~a laoAaontaoyaova Pragati prak 1978
maaogalakailana Baartaacyaa SaotajaimanaIcyaa saMbaMQaavarIla ivacaar saOyyad naur}la hsana Pragati prak 1978
The Faber book of 20th century verse John Heath Faber And Faber 1978
The Poetical works of Rupret Brooks Keynes Geotterey Faber And Faber 1978
Shakes pearian comedy Sengupta S C Oxford University Press 1978
Christophers Play Christopher Oxford University Press 1978
The use of poetry and the use of criticism Eliot T S Oxford University Press 1978
Four Essays on Tragedy Bhattachryaji Amal Oxford University Press 1978
More varities of spoken English Valerie Oxford University Press 1978
Irish verse Montague Oxford University Press 1978
The Oxford Dictionary of English Proverbs William George smith Oxford University Press 1978
Myth and Reality Kosambi D D Oxford University Press 1978
Communication Practice in written english Chaplen Frank Oxford University Press 1978
vaasanaa sao paro vaajapaoyaI BagavataIpa\`saad YUGVANI PRAKASHAN 1978
RRraYT\`Iyataa AaOr ihndI naaTk imaEa\` ivaBaurama YUGVANI PRAKASHAN 1978
BaartaIya rMgamaMca ka ivavaocanaatmak [itahasa A&aata pustak sanstan . 1978
na[- khanaI dRYTI AaOr saRYTI rajaurkr pustak sanstan . 1978
ihndI kI maa@sa-vaadI kivataa zakur sampata Pragati prak 1978
AaQauinak inabaMQa BaartaI Saas\~aI Aaomapa\`kaSa sanmarg prakashan 1978
naroSa maohtaa ka kavya ivamaSa- AaOr maulyaaMkna Samaa- pa\`Baakr sanmarg prakashan 1978
kbanQa {paaQyaaya ivaSvamBar naaqa panchashla pub 1978
nayao pa\`itainaQaI kiva Samaa- hircarNa panchashla pub 1978
padmaavata ko kavya r}pa ka Saas\~aIya AQyayana {Yaa ranaI Hindi sahity sankar 1978
Selections from George Orwell R Sundarraju Orient Longmans co. 1978
The History of Mr\. Polly Wells H G Orient Longmans co. 1978
A Choice of 20th Century English Prose Gowda Anish H H Oxford University Press 1978
The Importance of Being Earnest Varma M R S.Chand and Co. 1978
An Anthology of English Verse Dept of English and C I E Oxford University Press 1978
A Man for All Seasons varma C D Aarti Book Senter 1978
khanaI AaOr khanaIkar ija&aasaU maaohnalaala aatmaram and sons 1978
The Oxford book of Medievat English Verse Sisam Celia oxford and ibh bombay 1973
The Oxford book of Ballads Kinsley James oxford and ibh bombay 1971
Clave selected Poems and prose Eric Robinson oxford and ibh bombay 1975
Long Fellow Poetical Work Oxford Standard Author oxford and ibh bombay 1975
Arnold Poetical Works Oxford Standard Author oxford and ibh bombay 1969
Herrick Poems Martin L C oxford and ibh bombay 1965
English Essays of Today Oxford standard Author oxford and ibh bombay 1966
Collected Works Plays II IV Ann Saddlemyer oxford and ibh bombay 1968
Collected works Plays I III Ann Saddlemyer oxford and ibh bombay 1968
A Yard of Sun Christopher fry oxford and ibh bombay 1970
Moon Stone Wilkie Collins oxford and ibh bombay 1970
Poetical Works of Donne Herbert J C Grierson oxford and ibh bombay 1977
Cavaa saavaMta iSavaajaI Continental pub . 1979
caotanaa icaMtaamaNaIcao gaava pauraiNak pa\`Baakr DHARA PRAKASHAN 1979
MmaMQaana paaTIla baMkT Rimzhim Prakashan 1979
paapaud\`o kaotaapallao naaganaaqa Rimzhim Prakashan 1979
duKa maaJao rMgalao AByaMkr yaaogaoEvar bharat gourav granthamala 1979
maQaubana AvasqaI satyaBaUYaNa Kailash Pub 1979
Sherlock Homes selected stories w c i 528 Sir Arthur Conam Doule oxford and ibh bombay 1978
The Poems of George Herbert w c i 109 F E Hutchinson oxford and ibh bombay 1978
maoGa maaor AaiNa maOiqalaI kulakNaI- d iBa Vijay Pub. 1978
dilataaMcao pa\`baaoQana paanataavaNao gaMgaaQar Vichar Prak 1978
Aaiqa-k ivacaaraMcaa [itahasa paTvaQa-na ivaVaQar SHARADA PRAKASHAN 1979
AMkoXaNa ibaradar SHARADA PRAKASHAN 1979
laaokpa\`SaasanaacaI maulatatvao baMga ko Aar Kailash Pub 1979
saamaaijaka maanasaSaas\~a kacaaoLo Kailash Pub 1979
AMkoXaNa drgaD Kailash Pub 1979
saaMskRitak maanavaSaas\~a jaaoSaI SHARADA PRAKASHAN 1979
vyaapaarI va AaOVaoigak kayado igarQaarI SHARADA PRAKASHAN 1979
Amaoirko caa [itahasa doSapaaMDo sauQaak r Maharashtra Rashtra Bhasha 1979
Saas\~aaQyaXaacaI paayaaBarNaI saavaMgaIk r baI ko Maharashtra Rashtra Bhasha 1979
{cca laoKaak ma- Baaga 5 vaa doSak r Vidya Books pub 1979
AMko XaNaacaI maulatatvao pahurkr baI baI Vidya Books pub 1979
pairvyaya laoKaakma- paaTIla Vidya Books pub 1979
vyavasqaapana laoKaakma- doSak r Vidya Books pub 1979
BaartaIya inayaaojana baaorIkr ASaaok Vidya Books pub 1979
Business Communication Deshkar Vidya Books pub 1979
paaiScamaatya rajakIya ivacaar baaoraLk r kR id Vidya Books pub 1979
AaQauinak caInacaa [itahasa maaDI-kr madna Vidya Books pub 1979
AaQauinak yauraopacaa [itahasa maaorvaMcaIk r ra Ea\`I Vidya Books pub 1979
{cca laoKaak ma- Baaga 3 doSakr Vidya Books pub 1979
vyavasqaapanaacaI maulatattvao doSamauKa Vidya Books pub 1979
kM panaI k ayada AaiNa saicavaacaI k aya-paQdtaI maahurk r Vidya Books pub 1979
vyaavasaaiyak gaiNata va saaMiKyak I maMgaLigarI Vidya Books pub 1979
Fifth semester Accountancy Mahurkar Vidya Books pub 1979
The Politics of Untouchablity Owen M Lynch National Pub 1979
Community Development through extension Haq M S CHUGH PUBLICATIONS 1979
The Soviet System of Government Hazard John N CHUGH PUBLICATIONS 1979
The Social structure of Hindu Muslim Community Jain S P CHUGH PUBLICATIONS 1979
marazI ivaSvak aoYa KaMD 1 jaaoSaI laXmaNaSaas\~aI(saMpaaidta) Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1976
marazI ivaSvak aoYa KaMD 2 jaaoSaI laXmaNaSaas\~aI(saMpaaidta) Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1976
marazI ivaSvak aoYa KaMD 3 jaaoSaI laXmaNaSaas\~aI(saMpaaidta) Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1976
marazI ivaSvak aoYa KaMD 4 jaaoSaI laXmaNaSaas\~aI(saMpaaidta) Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1976
marazI ivaSvak aoYa KaMD 5 jaaoSaI laXmaNaSaas\~aI(saMpaaidta) Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1976
The Constitution of Indian Sunadaram K K Govt Of India 1977
k avyasairtaa doSamauKa BagavaMta (saMpaaidta) Joshi Brothers 1977
AiQak aoYaNa va ga\`amaINa ivak asa saabaLo Kailash Pub 1978
ivak asaacao Aqa-Saas\~a ku maanaacao paI Aar Kailash Pub 1978
sahk ar ( tatvao va vyavahar ) DaMgao Ajab Pustkalay 1978
English Through Reading Vol 1 Bhaskar W W The Macmillan Co. 1978
A dangerous place Daniel patrick Moynihan allied 1979
Cost Accounts Shukla M C S Chandad 1977
Practical Costing Khanna B S S Chandad 1977
Principles and Practice of Cost Accounting Prasad N K S Chandad 1977
Cost Accounting ( Methods and Problems ) Bhar B K acadamik pub. 1978
First Logic Bsanatani K T Deepak Prakasthan 1978
dilata vaaDmaya pa\`orNaa va pa\`vaRttaI Karata SaMk rrava Inamdar Prakashan 1977
saaihtya dilata AaiNa lailata kulakNaI- gaao ga NUTAN PRAKASHAN 1977
Da^ baabaasaahoba AaMbaoDk r pa\`orNaocao saaihtya ADsauL Baa{saahoba MAHARASHTRA BOUDDHA SAHITYA 1977
saaihtyaataIla saMpa\`daya vaaiLMbao ra SaM Continental pub . 1974
vaaDmayaIna inabaMQa laoKana jaaQava ra gaM Continental pub . 1977
dilata saaihtya vaodnaa va ivad\`aoh fDko BaalacaMd\` Vidya Prak 1977
ivad\`aohI kivataa maoEa\`ama ko Sava Continental pub . 1978
maaNadoSaI maaNasaM maaDgauLk r vyaMk ToSa Continental pub . 1972
inavaDk SaMk r paaTIla kulakNaI- vaa la SURESH AGENCIES 1979
pavanaak azcaa QaaoMDI daMDok r gaao ina Continental pub . 1976
fik ra saazo ANNaaBaa{ Nav Maharashtra Prakashan 1974
iSavaSaaihr baabaasaahoba paurMdro yaaMcaI iSavacair\~amaalaa Kaaolao gajaanana Indrani Sahitya 1979
saaqa- Ea\`I dasabaaoQa paaMgaark r D. B. Dhavale 1979
Science Technology and Society in the Modern age Gupta S C AJANTA PUBLICATIONS 1978
Principles of Public Finanace Dulton Hugh allied 1971
The Wealth of Nation Smith Adam Dent And Sons 1977
Business Organisation and Office Management Ghosh Bhushan S Chandad 1978
Principles of Management Accounting Man Mohan Sahitya Bhavan 1979
Effective Business Communication Murphy Herta Tata Mcgraw Hill 1979
Major Political Systems Khanna V N R.Chand and Co 1972
Chatrapati Sambhaji Gokhale Kamal Navalkamal Prak. 1978
dusaro mahayauQd caica-la ivansTna Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1979
vaaiNajya va AaOVaoigak k ayado gacako Vidya Pub 1979
AaQauinak Amaoirk a maaorvaMcaIk r ra Ea\`I Vidya Pub 1979
Wordsworth Poetical works ( with Introduction and Notes) Selicourt Earnest Oxford University Press 1978
A&aoya kI AaOpanyaaisak kRitayaa^M i\~avaodI ku sauma Sahitya sadan 1976
Aatmatyaaga BaUimak a vaajapaoyaI BagavataIpa\`saad bhartiya granthmala 1976
baIca kI drar yaa\~aI sao ra Bhavana Pub. 1978
caar rastao Sau@la k mala ANURAG 1978
ihndI inagaR-Na santa kavyadSa-na AaOr Bai\> rOnaa kRYNaa SHARADA PRAKASHAN 1978
Aalaaocanaa [itahasa evaM isaQdaMta jayasvaala hirScaMd\` Vani Pub. 1977
GanaanaMd saMvaodnaa AaOr iSalpa rajaa bauQdIrajaa Vani Pub. 1977
k hanaIk ar &aanarMjana imaEa\` satyapa\`k aSa NAYEE KAHANI PRAKASHAN 1977
ihndI saaihtya kI pa\`mauKa kRitayaa^M AaOr kRitak ar Baanaavata narond\` Anupam Prakashan 1977
ihndI saaihtya ka {dBava AaOr ivak asa Saas\~aI Deonagar Prakashan 1977
yauvaa k qaakar baggaa kulaidpa SARACHANA PRAKASHAN 1974
{panyaasakar BagavataIcarNa vamaa- vamaa- SARACHANA PRAKASHAN 1977
ihndI ko pa\`mauKa inabaMQakar rcanaa AaOr iSalpa Karo gaNaoSa ABHILASHA PRAKASHAN 1979
inarja ka kavya ek ivaSlaoYaNa imaEa\` dugaa-SaMkr hindi sahitay bhandar 1979
narond\` Samaa- ka kavya ek ivaSlaoYaNa imaEa\` dugaa-SaMkr Vidya Mandir 1979
baIsaladova rasaao ( saaihityak maulyaaMkna ) yaadva ivdjarama ANUBHAV PRAKASHAN 1979
SauBa\`a kilpata kOlaaSa Sahitya Bhavan 1979
sauKaa pattaa Amarkanta PRAKASHAN SANSTHA 1979
hmasafr jaOna sauinataa NALANDA PRAKASHAN 1979
roSamaI Qaagao Kannaa rajaond\` SHARADA PRAKASHAN 1979
ihndI Aalaaocanaa AaOr AajakI khanaI Sau@la ivaVaQar CHITRALEKHA PRAKASHAN 1979
tak-idpa kiva maaQavaI GanaSyaama VIJAYA PRAKASHAN 1979
hsalao manaI caaMdNao jaa[-la vaa ja RAS SAHITYA MUMBAI 1979
lhvaar paaTIla rMgarava baapaU Navsaihtya Prak 1979
jagaa vaogaLM vacana ballaaL sauroSa SaMkr Navsaihtya Prak 1979
inaLo kmaL isarasa pa\`Baak r aa 1979
malaa jagau Va mahajana Baaskr YERKUNTWAR R K 1979
AMbaa taaMbaaoLI laXmaIkaMta YERKUNTWAR R K 1979
International Relation An Introductory Study Doctor Adi H Parimal Prak 1979
inaLI pahaT ( marazI dilata saaihtyaacaI imamaaMsaa ) jaaQava ra ga Pradnya Pub. 1978
India 1977 and 1978 reference annual Govt Of India Govt Of India 1978
Varmas College Essays ( for degree students of Indian Universities ) Shaikh varma broters 1978
1001 letters for all occasions Arya Ratna A Kiran Publishers 1978
1000 letters for all occassions Varma O P varma broters 1978
Business Communication Gogte Dilip SHARADA PRAKASHAN 1978
{cca laoKaakma- Qamaa--paUrIkr Ea\`IkRYNa SHARADA PRAKASHAN 1978
AaOVaoigak samaajaSaas\~a jaaoSaI AnaMta SHARADA PRAKASHAN 1979
AMkoXaNa ra{tarava SHARADA PRAKASHAN 1979
ijalha pa\`Saasana dSa-nak ar Aja-Unarava SHARADA PRAKASHAN 1979
kraraopaNa doSapaaMDo Vidya Pub 1980
pairvyaya laoKaaMkna paaTIla esa DI Vidya Pub 1980
saamaaijak maanasaSaas\~a iSaMdo esa eca Kailash Pub 1980
vyaapaarI AaiNa AaOVaoigak kayado kaoro DI esa Kailash Pub 1980
kaorsa vasaokr ivaSvaasa Pratibha Pub 1980
inaQamaI- SahaijaMdo f ma Pratibha Pub 1980
marazI pa\`kaSana vaaiYa-k AaiNa pa\`kaSana DayarI 1980 XaIrsaagar gajaanana Aniruddha Sahitya 1980
paaMca pado- ekaMik saMga\`h rakoSa maaohna Radaha Krishnan Pub 1979
Industrial Sociology Seth N R Rawat Pub 1979
maitarama ga\`MqaavalaI imaEa\` gaMgaapa\`saad Ganga Pustakmala 1979
Oxford book of Light verse Auden W H oxford and ibh bombay 1979
Language through Literature C I E Hyderabad Oxford University Press 1979
Intermediate Grammer Usage and Comparison Tickoo and others Orient Longmans co. 1978
kTGaro ka kiva Qauimala AYTokr ga tau panchashla pub 1979
AaQauinak ihndI kivataa maoM mahaBaarta ko kuYzpaa\~a isaQdaMtaalaMkar Ea\`IinaQaI AMIT PRAKASHAN GAZIABAD 1971
macaana par {nacaasa idna isaQdaMtaalaMkar Ea\`IinaQaI aatmaram and sons 1963
BaartaacaI ga\`amaINa Aqa-vyavasqaa baaorIkr ASaaok Vidya Pub 1978
{cca laoKaakma- dsSakr Vidya Pub 1978
ba^MikMgacaI tatvao AaiNa ga\`amaINa ivakasa baaorIkr Vidya Pub 1978
AiQakaoYaNa va ga\`amaINa ivakasa pahurkr baI baI Vidya Pub 1978
pa\`baMQanaacaI maulatatvao drgaD Kailash Pub 1978
{cca laoKaakma- doSakr Vidya Pub 1979
vyavasqaapana laoKaakma- doSakr Vidya Pub 1979
pairvyaya laoKaakma- paaTIla Vidya Pub 1979
BaartaIya inayaaojana baaoirkr ASaaok Vidya Pub 1979
AMkoXaNaacaI maulatatvao pahurkr baI baI Vidya Pub 1979
Practical Costing Khanna S. Chand 1980
BaartaIya Aqa-vyavasqaa KaoDkr Vidya Pub 1979
AnabauJao sapanao {maaSaMkr BHARTIYA GRANTHNIKETAN DELHI 1979
pyaasaBar paanaI Baaga-va pa\`maaod Bhavana Pub. 1979
KaMiDta KammaaoMka saotaU paarsanaaqa gaaovaQa-na Sahitya Kutir 1979
Anajaana rahaoM ka safr yaa\~aI sao ra Sahitya Kutir 1980
ihndI ko pa\`acaIna AaOr AaQauinak kiva isaMh satyaond\`kumaar Hindi sahity sankar 1980
naaTya pa\`itamaa AaoJaa dSarqa S Chandad 1980
Educational Psychology ( At a Glance ) Rai B C PRAKASHAN SANSTHA 1980
Methods of Teaching of History Rai B C PRAKASHAN SANSTHA 1980
A Sociological Approach to Indian Education Mathur S S PRAKASHAN SANSTHA 1980
Guide to B\.Ed Examination Gondhalekar S B THE EDUCATIONAL PUBLISHING BOMBAY 1980
Indian in Hungarian Learning and literature Wostilia MUNSHIRAM MANOHARLAL PUB 1980
Hungery Past and present Mukharjee Hirendra Nath MUNSHIRAM MANOHARLAL PUB 1980
pa\`baQaikya laoKaakM na k anaDo esa esa Pimpalapure Pub. 1978
pa\`Saasaik ya pa\`NaalaI doSapaaMDo Ea\`IkaMta aa 1975
AaQauinak rajakIya isaQdaMta paoSavao va maa aa 1979
AaQauinak AaiSayaacaa [itahasa dovapaujaarI mau baa aa 1979
AaQauinak jagaacaa [itahasa gaayakvaaD aa 1979
AaQauinak riSayaacaa [itahasa dovapaujaarI mau baa aa 1979
paiScama AaiSayaa dovapaujaarI mau baa aa 1980
BaartaIya saamaaijak samasyaa KaDsao Baa ik aa 1980
saamaaijak maanavaSaas\~a KaDsao Baa ik aa 1980
vyavasaaya pa\`baMQana kaLo vaa saI aa 1980
pa\`baMQana laoKaakmaa-cao maulaBaUta isaQdaMta QaaoTo ema jaI aa 1976
rajaikya isaQdaMtavaad pavaar id vaa aa 1976
vyavasaaya pa\`Saasana kaLo vaa isa aa 1979
Baartaacaa Aaiqa-k ivakasa AaiNa inayaaojana kivamaMDla ivajaya aa 1979
AaQauinak rajaikya vyavasqaa itajaaro aa 1979
AaOVaoigak saMGaTna igarQaarI id ga Parimal Prak 1979
samaajavaad tatva AaiNa vyavahar baaoraLkr kR id Vidya Pub 1980
Aaiqa-k ivacaar ivakasa AaiNa ivaSlaoYaNa doSakr DI jaI Vidya Pub 1980
Twentieth Century Prose Selections Sood P C B I Publication 1980
BaartaacaI ga\`amaINa Aqa-vyavasqaa drgaD Vidya Books pub 1980
BaartaacaI ga\`amaINa Aqa-vyavasqaa baaorIkr ASaaok Vidya Books pub 1980
{cca laoKaakma- doSakr Vidya Books pub 1980
paaMca kqaak ar KaaMDokr iva sa Vidya Pub 1980
dSapadI Ainala Vidya Pub 1980
AaOVaoigak saMGaTna igarQaarI Parimal Prak 1980
saf rnaamaa ipa\`tama AmaRtaa Saraswati Press 1975
ihndI saaihtya ka vaO&aainak [itahasa gaupta gaNapataIcaMd\` Lokbharti Pub 1975
ihndI ka vyaavahairk vyaak rNa isaMh ivajayapaala Grantham 1975
Peshwa Bajirao II and the down fall of the Maratha Power Vaidya S G Pratiyaogita Sahitya 1976
BaartaataIla sqaainak svarajya saMsqaa datao Vidya Pub 1978
Language through Literature C I E Hyderabad oxford and ibh bombay 1980
k amagaar saMGa AaiNa AaOVaoigak saMbaMQa kiNa-k va Ba Continental pub . 1973
jagaacao Aaiqa-k savao-XaNa kulak NaI- sau ko suvichar publication 1975
laaoksaMKyaa Saas\~a k anaoTk r taara Vidya Prak 1979
rajyaSaas\~a isaQdaMta gado- id k a NUTAN PRAKASHAN 1979
[MglaMDcaa rajaikya [itahasa k aozok r SaaMtaa Goa ya Rane 1977
maQyayauigana Baarta Aacaaya- kR A Naya Sahitya Prakashan 1978
pauraiBalaoKaivaQaa gaaoKalao SaaoBanaa Continental pub . 1975
BaartaIya Qama- va tatva&aana vaNao-k r Ea\`I Baa sree lekhan vachan bhandar 1975
pa\`acaIna BaartaIya naaNakSaas\~a ZvaLIk r ma ko Continental pub . 1975
BaartaIya maUita-Saas\~a jaaoSaI naI pau Kulkarni Granthaagar 1979
rajaikya ivacaaraMcaa [itahasa Gaaro paaM Ea\`I Yoganand 1975
BaartaIya pa\`Saasana Gaaro paaM Ea\`I Goa ya Rane 1973
laaokpa\\\`Saasana [naamadar Sadhana Pub. 1975
Aagnaoya AaiSayaataIla GaDamaaoDI AaMbaokr gaao vaa Maharashtra Rashtra sabha 1975
ba^MikM gacaI tatvao AaiNa ba^MikM ga paQdtaI kur}lak r r pau Bharat Mudrak Pub . 1979
saamaaijak saMSaaoQana paQdtaI BaaMDark r pau la Yoganand 1976
BaartaIya samaajarcanaa kaLdatao sauQaa Bharat Mudrak Pub . 1976
AaOVaoigak samaajaSaas\~a naaDgaaoDo gaur}naaqa Bharat Mudrak Pub . 1978
samaajaSaas\~aIya isaQdaMta BaaMDarkr pau la Bharat Mudrak Pub . 1979
Aaiqa-k ivak asaacyaa saamaaijak baajau paMDuiulak ivaVaQar Continental pub . 1979
Selected Works of Jawaharlal Nehru Vol 12 Gopal S Orient Longmans co. 1978
Selected Works of Jawaharlal Nehru Vol 11 Gopal S Orient Longmans co. 1978
Improving the Teaching of Reading Dechat Phonix Publication 1978
AaOVaoigak Aqa-Saas\~a patkI SHARADA PRAKASHAN 1980
AaOVaoigak samaajaSaas\~a jaaoSaI AnaMta SHARADA PRAKASHAN 1980
samaajaSaas\\~a kulakNaI- gaaopaala SHARADA PRAKASHAN 1980
Business Communication Gogte Dilip SHARADA PRAKASHAN 1980
AaOVaoigak saMGaTna Dubbaovaar naarayaNa SHARADA PRAKASHAN 1980
ivakasaacao Aqa-Saas\~a va inayaaojana ku maanaacao paI Aar Kailash Pub 1979
AaQauinak rajaikya ivaSlaoYaNa caaopaDo Kailash Pub 1979
vyavasqaapanaacaI maulatatvao doSamauKa Vidya Pub 1979
{cca laoKaakma- Baaga 4 saozI Vidya Pub 1979
kM panaI k ayada AaiNa saicavaacaI k aya-paQdtaI maahurkr Vidya Pub 1980
{cca laoKaak ma- Baaga 4 doSakr Vidya Pub 1980
{cca laoKaak ma- Baaga 2 doSakr Vidya Pub 1980
pairvyaya laoKaaMk na paaTIla Vidya Pub 1980
k raraopaNa doSapaaMDo Vidya Pub 1980
{cca laoKaak ma- Baaga 6 doSak r Vidya Pub 1980
BaartaIya inayaaojana baaorIkr ASaaok Vidya Pub 1980
AMkoXaNaacaI maulatatvao pahurk r baI baI Vidya Pub 1980
baKar Baa{saahobaacaI baKar saaohnaI BaalacaMd\` Prasad Pub. 1980
BaartaataIla ga\`amaINa ba^Mk vyavasaaya dosaa[- mautaailak Dastane 1980
{cca laoKaak ma- Baaga 4 doSak r Vidya Pub 1980
AaOVaoigak saMGaTna Baaga 2 Qauta Vidya Pub 1977
samaajavaad tatva AaiNa vyavahar baaoraLk r Vidya Pub 1981
AiQakaoYaNa va ga\`amaINa ivak asa pahurk r Kailash Pub 1981
Income Tax Gupta R R Kailash Pub 1980
bahur}paIO inabaMQa AdvaMta suvichar publication 1978
Business Communication Bhende Himalaya Pub 1980
Practical Aspects of Higher Accountancy Agrawal A N kitab mahal 1980
Advanced Accountancy Agrawal A N Oxford University Press 1978
k\`aMtaIjyaaotaI saaivai\~abaa[- jyaaotaIrava fulao maaLI maa gaao Asha Pub. 1980
The Fiction of Rajarao Rao K R Parimal Prak 1980
Indian Banking Joshi Navin Chandra Parimal Prak 1980
Income Tax Law and Practice Kadkol N B Renuka 1980
Educational Administration Khan M S asmita publication 1980
Teaching English in India Yardi V V Parimal Prak 1980
inavaDk pau Baa Baavao daSarqao AnaMta Parimal Prak 1980
pairmala janarla naa^laoja 1980 kiva maaQavaI Parimal Prak 1980
pa\`acaIna marazI saMta k vaiya\~aIMcao vaaDmayaIna kaya- [la-okr sauhaisanaI Parimal Prak 1980
inavaDk A\~ao saamaMta baaL Continental pub . 1980
rajaibaMba paurMdro gaao maa Chandrakant prak 1980
AaMtarraYT\`Iya saMbaMQa doSamauKa kO laasa Parimal Prak 1979
vyaavasaaiyak vyavasqaapana gaaogaTo idlaIpa Parimal Prak 1981
maanasaSaas\~a ( tatva&aanaatmak maanasaSaas\~a ) baaor}Do ra r} Parimal Prak 1981
ga\`amaINa samaajaSaas\~a naaDgaaoDo gaur}naaqa Continental pub . 1980
samaajaSaas\~aacaI maulatatvao naaDgaaoDo gaur}naaqa Continental pub . 1980
dilata saaihtya ek Aaklana kvazokr baaLkRYNa Mehta Publication 1981
dilatakqaa nalagao caMd\`kumaar Mehta Publication 1981
Aaidtaala yaadva AanaMd Mehta Publication 1981
ko sarI 1881 tao 1981 Kaor Baa d kesari prakashan pune 1981
pa\`mauKa saamyavaadI vyavasqaa riSayaa va caIna ( Baaga 1 laaa riSayaa ) jaaoSaI iva saI Kailash Pub 1981
Business Communication Patrawale Kailash Pub 1980
BaartaacaI AaOVaoigak saMrcanaa isanha vhI saI Loyall Book Depot 1976
dilata saaihtyaacaI pa\`k aSayaa\~aa fDko BaalacaMd\` Anand Pub 1976
saonaapataI baapaT jaIvana dSa-na jaaoSaI h maao Manglam Pub. 1976
India 1980 ( A Reference annual 1980 ) Govt of India Govt Of India 1980
\PNaanaubaMQa yaSavaMtarava cavhaNa Prestige Prakashan 1979
A^qalaoiT@sa ( maOdanaI Saya-taI va caZaAaoZIcao Saas\~a ) Baagavata rama Prestige Prakashan 1978
Personnal Management Mamoria C B Himalaya Pub 1980
paavanaiKaMD dosaa[- rNaijata Mehta Publication 1978
pa\`kIiNa-ka Samaa- Ea\`Irama Rajkamal Pub. 1978
Aignailak Aga\`vaala BaartaBauYaNa Rajkamal Pub. 1980
izzurtaa huAa gaNataM\~a parsaa[- hirSaMk r National Pub 1980
yaSaaoQara gaupta maOiqalaISarNa Sahitya sadan 1980
saaOMdya- kuMja AdvaMta ma naa Venus Publication 1981
naamadovaacaI ABaMgavaaNaI [naamadar homaMta Venus Publication 1981
kolyaanao doSaaTna maalaSao sa ga suvichar publication 1976
sara[- idGao r vaa thkal Pub. 1980
cak\`vataI- daMDokr maalataI Continental pub . 1981
AmarisaMhacaa Aatmaya&a kulakNaI- Baa Ea\`I Suras Granthmala 1981
naBaaoivaharI cand\`kaMtaa naBaaoivaharI Suras Granthmala 1981
isaMhasana saaQau Ar}Na Granthali Pub 1981
fikra saazo ANNaaBaa{ SURESH AGENCIES 1980
pau\~akamaoYzI bavao- Ainala popular prakashan mumbai 1980
AnaubaMQa SaoLko SaaMtaa ja Mehta Publication 1980
mahamaayaa gaaoKalao ArivaMd Indrani Sahitya 1981
k\`aMtaIvaIr BagataisaMga parba A ja Mehta Publication 1979
A Map Street Guide to Bombay Tamilnad Printer and Traders Vidya Pub 1981
A Map Street Guide to Maharashtra Avon book Company Little Scholar 1981
A Map Street Guide to India Avon book Company Little Scholar 1981
ijayao taao eosao ijayao pa\`Baakr k laa Lokvangmay 1975
iSavapau\~a baaobaDo rajakuMvar Majestic Book Stall.... 1981
AaNaKaI ek naarayaNa inak ma sauLo BaalacaMd\` Majestic Book Stall.... 1981
dyaa-paar saaonapaaTk I Pimpalapure Pub. 1981
BaartaIya samaaja pa\`baaoQanaacaI Saaok aMitak a horlaok r idnak r Anand Pub 1981
BaartaIya laaok SaahI AaiNa samaajavaad vaaTcaala huMDgaok r Navsaihtya Prak 1981
Training Teaching Techniques Khamborkar K R Navsaihtya Prak 1981
ba^MikM gacaI tatvao AaiNa ga\`amaINa ivakasa baaorIkr ASaaok Vidya Pub 1978
{cca laoKaak ma- Baaga 3 doSak r Vidya Pub 1978
{cca laoKaak ma- Baaga 5 doSak r Vidya Pub 1979
pairvyaya laoKaak ma- paaTIla Vidya Pub 1979
vyavasqaapana laoKaak ma- doSakr Vidya Pub 1979
AMko XaNaacaI maulatatvao pahurkr baI baI Vidya Pub 1979
BaartaIya inayaaojana baaorIk r ASaaok Vidya Pub 1979
ko lyaanao doSaaTna maalaSao sa gaM suvichar publication 1976
k avyaaMtar Baaga 2 paaNDoya rajaik Saaor Maharastra Hindi Prachar Sabha 1977
lailata rMga balarama Sahitya Sagar 1978
ijanako saaqa ijayaa naagar AmaRtalaala Rajpal and sans 1981
k qaainak Ya Samaa- hircarNa Rajpal and sans 1981
BaartaataIla rajaikya ivacaarvaMta baaoraLk r kR id Vidya Pub 1981
saaMskRitak maanavavaMSaSaas\~a doSapaaMDo Vidya Pub 1981
Aaiqa-k QaaorNa AaiNa inayaaojana doSamauKa Pimpalapure Pub. 1981
vyaavasaaiyak Aqa-Saas\~a AahorvaaDkr Vidya Pub 1981
AaOVaoigak saMGaTna Qauta Vidya Pub 1981
Accountancy Dhoot Nath And Com 1981
Business Communication Shinde P M Kailash Pub 1981
AaQauinak BaartaIya ivacaarvaMta iSaMdo ja ra Kailash Pub 1981
AaOVaoigak saMGaTna pahurkr baI baI Kailash Pub 1981
{cca laoKaakma- Baaga 1 laa pahurkr baI baI Kailash Pub 1981
pa\`baMQanaacaI maulatatvao drgaD Kailash Pub 1981
Ea\`maacao Aqa-Saas\~a jagadaLo Kailash Pub 1981
sahkar ( tatva AaiNa vyavahar ) ALvaMDI jaI ena Rajat Pub. 1979
saaMskRitak maanavaSaas\~a mauLo k mala Manisha Praks 1979
{cca laoKaak ma- Baaga 3 ra mauMDo ena DI Manisha Praks 1978
{cca laoKaak ma- Baaga 3 mauMDo ena DI Manisha Praks 1981
Lady Chatterleys Lover Lawrence Peguin 1979
{cca laoKaak ma- Baaga 1 laa doSakr Vidya Books pub 1981
BaartaacaI ga\`amaINa Aqa-vyavasqaa baaorIkr ASaaok Vidya Books pub 1981
hrpalao Ea\`oya jaaoga ra Ea\`I Continental pub . 1978
saaOMdya- kuMja AdvaMta ma naa Continental pub . 1978
bahur}paI inabaMQa banahTTI Ea\`I naa suvichar publication 1978
Business Communication Shinde P M Kailash Pub 1978
[MQana dlavaa[ hmaId Mauj Pub 1981
AaOVaoigak Aqa-Saas\~a patkI SHARADA PRAKASHAN 1981
k aOiTlaIya Aqa-Saas\~a Baavao h A kasari prak 1981
maulaaMcao paMcataM\~a Baavao h A kasari prak 1981
ihTlar ( cair\~a ) Baavao h A kasari prak 1981
Practical Problems on income tax fully solved Lakhotia R N Asha Pub. 1982
How to save income tax Lakhotia R N Asha Pub. 1982
taulanaatmak pa\`Saasana kulakNaI- Asha Pub. 1982
pairvyaya laoKaaMkna paaTIla Vidya Books pub 1979
AMkoXaNaacaI maulatatvao pahurkr baI baI Vidya Books pub 1979
kraraopaNa doSapaaMDo Vidya Books pub 1979
kMpanaI kayada AaiNa saicavaacaI kaya-paQdtaI baaorIkr Vidya Books pub 1979
ga\`amaINa ivakasa baaorIkr Vidya Books pub 1979
{cca laoKaakma- doSakr Vidya Books pub 1978
paaiScamaatya rajaikya ivacaar baaoraLkr kR id Vidya Books pub 1979
Twentieth century prose selection Sood P C BLACKIE AND SONS BOMBAY 1979
BaartaataIla sqaainak svarajya saMsqaa datao BLACKIE AND SONS BOMBAY 1979
A Modern Instance Howells William Dean siti bookas stol 1979
vanavaa maaokaSaI id baa Mauj Pub 1979
icavaarIcaI fulao paaQyao pa\`Baakr Vishvabharti Pub 1979
Short stories for the Youth Desai S K sommya pub 1979
Short stories for the Young Desai S K sommya pub 1981
vanavaa maaokaSaI id baa Mauj Pub 1965
icavaarIcaI fu lao paaQyao pa\`Baakr Vishvabharti Pub 1981
{cca laoKaakma- Baaga 6 doSakr Vidya Pub 1979
marazI ivaSvakaoYa KaMD 6 jaaoSaI laXmaNaSaas\~aI Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1979
marazI ivaSvakaoYa KaMD 7 jaaoSaI laXmaNaSaas\~aI Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1979
marazI ivaSvakaoYa KaMD 8 jaaoSaI laXmaNaSaas\~aI Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mahamandal 1979
vyaavasaaiyak Aqa-Saas\~a AahorvaaDk r Vidya Pub 1981
sahkar kulakNaI- paI Aar Vidya Pub 1981
BaartaIya rajaikya ivacaarvaMta baaoraLkr kR id Vidya Pub 1981
BaartaIya Aqa-vyavasqaa KaoDkr Vidya Pub 1981
District Administration Bhattachrya M The Macmillan Co. 1981
Modern Public Administration Sharan P Ministry of Education 1981
Public Enterprises in India Bhambri C P Vikas Pub 1978
Public Administration in India Bhambri C P Vikas Pub 1978
Public Administration in India Mukhi H R Surjeet Pub 1981
A Simple study of Local Self Goverment in India Mukhi H R Surjeet Pub 1982
samaajaicaMtana mahYaI- ivazzla ramajaI iSaMdo Vidya Pub 1982
Business Communication Gogte Dilip SHARADA PRAKASHAN 1982
vyaavasaaiyak vyavasqaapana Baaga 2 gaaogaTo idilapa Parimal Prak 1982
Accountancy ( Principles and Practice ) Sethi B G Nathe Prakashan 1982
vyaavasaaiyak Aqa-Saas\~a BaMDarI Kailash Pub 1982
pa\`maMDL k ayada va icaTNaIsaacaI kaya-paQdtaI duQaaLo Kailash Pub 1982
krpaQdtaI laDDa Nathe Prakashan 1982
dLNavaLNa kaMbaLo AnauraQaa Joshi Brothers 1982
jaagaitak GaDamaaoDIcaa [itahasa KaabaDo Kailash Pub 1979
BaartaIya saamaaijak samasyaa kulakNaI- pa\`Baakr Kailash Pub 1979
rajaikya samaajaSaas\~a kacaaoLo da QaaoM Kailash Pub 1981
Advanced Accounrancy Bathe Kailash Pub 1981
BaartaIya Aqa-vyavasQaa ku maanaavao Kailash Pub 1981
Aaiqa-k ivacaar ivakasa AaiNa ivaSlaoYaNa paaokrnaa ko ko Kusha Prakashan 1981
vaOVikya samaajaSaas\~a kaLdatao sauQaa Nathe Prakashan 1981
BaartaIya Aqa-vyavasqaa kumaanaavao Kailash Pub 1981
Advanced accountancy Kangane Kailash Pub 1979
Short Stories for Young Desai S K sommya pub 1979
BaartaataIla sqaainak svarajya saMsQaa datao Vidya Pub 1982
kqaa inakYa rajau Vidya Pub 1982
Organisational Theory Pugu Vidya Pub 1982
kma-caarI maaga-dSa-k saaonavaNao jagatarava Chaya Kolarkar 1982
maharaYT\`ataIla mahaivaValayaIna ivaVaqyaa-Mcao pa\`Sna krMdIkr saumana Chaya Kolarkar 1982
Modern Indian Political Thought and National Movement Kaeley S L Sudhir Pub 1982
s\~aI iSaXaNaacaI vaaTcaala baabar saraojanaI Maharashtra Pustakalay 1968
saMpaUNa- mahaBaarta KaMD 4 ko Lkr Baalabaa aa 1982
saMpaUNa- mahaBaarta KaMD 5 ko Lkr Baalabaa aa 1982
saMpaUNa- mahaBaarta KaMD 6 ko Lkr Baalabaa aa 1982
saMpaUNa- mahaBaarta KaMD 7 ko Lkr Baalabaa aa 1982
saMpaUNa- mahaBaarta KaMD 8 ko Lkr Baalabaa aa 1982
Business Communication Shinde P M Kailash Pub 1982
AaQauinak BaartaIya ivacaarvaMta iSaMdo ja ra Kailash Pub 1982
AaQauinak caIna vaOV pa\`Baakr Kailash Pub 1982
hrlaolaa BaIYma laaovhokr ik Saaor Anand Pub 1982
BagnamautaI- doSamauKa kmalaakr Anand Pub 1982
AMtasf aoT paavaDo kumaud Anand Pub 1982
inasaga-knyaa baihNaabaa[- caaOQarI yaadva sa ga aa 1982
paoSavaokailana gaulaamaigarI va AspaRSyataa gavaLI paI e aa 1981
baaBaLIcaI fu lao yaadva sa ga aa 1981
svaraMta laaoihyaa SaOlaa AKSHAR PRAKASHAN 1981
maataI jaaQava sauroSa DHARA PRAKASHAN 1981
saptasairtaa ik laao-skr maalataI Continental pub . 1982
caaMdNavaola ( baaork raMcaI inavaDk kivataa ) kusaumaaga\`ja Continental pub . 1972
jaulaUsa iSaMdo f mauM Vidya Pub 1982
vaanavaLa baaoraDo ra rM Amey Prakashan 1982
naagaf Naa AaiNa saUya- maaLI gajamala Parth 1982
Aavata- Bagata dttaa Parth 1982
kaoNaak- maaqaur jagaidaSacaMd\` Longman 1979
gaVrMjana {paaQyaaya ivaSvamBarnaaqa panchashla pub 1982
rajyaEa\`I pa\`saad jayaSaMkr Prasad Pub. 1977
na[- rah pa\`omaI hirkRYNa aa 1982
dOinak vaRttakaoSa Baaga 1 jaagauYTo na ra aa 1982
Selected Works of Jawaharlal Nehru S Gopal Orient Longmans co. 1982
AaMtarraYT\`Iya saMbaMQa cavhaNa Sidhi Pub 1979
saaMskRitak maanavaSaas\~a mauLo k mala Sidhi Pub 1979
saamaaijak maanasaSaas\~a kacaaoLo Kailash Pub 1979
Amaoirko caa [itahasa dovaQar ya naa Maharashtra Pustakalay 1981
District Administration Khera S S National Pub 1979
Fundamental of Management Accounts Ghosh P K National Pub 1979
vaadLacao vaMSaja paanataavaNao gaMgaaQar PRACHAR PRAKASHAN KOLHAPUR 1974
saMGaYa- Baaga 1 KaMD 1